Praktische Opdracht 1
M&O: Rechtsvormen, aansprakelijkheid, vestigingsregistratie, winstbelasting
Praktische opdracht 1 versie donderdag 28 september 2000 v02

Vak

Management & organisatie

Niveau

H4 en V4

Relevante onderwerpen

Rechtsvormen, aansprakelijkheid, vestigingsregistratie, winstbelasting

Welke vaardigheden

Informatie zoeken, vergelijken, hoofdzaken en bijzaken scheiden

Motivatie (waarom)

Verkrijgen van inzicht in enkele nationale- en internationale rechtsvormen van met name bedrijven die opereren op internationale markten.

Opdracht onderzoek doen naar drie rechts-vormen in drie verschillende landen

· Zoek op hoe de rechtsvormen Besloten vennootschap, Naamloze vennootschap en Eenmansbedrijf worden genoemd in Duitsland, Groot Brittannië en Frankrijk.

· Vergelijk de door jou gevonden buitenlandse rechtsvormen op het gebied van het minimaal benodigd aansprakelijk vermogen bij oprichting, en nog twee andere, door jou zelf te bedenken criteria, met de Nederlandse rechtsvormen. Noem per rechtsvorm één overeenkomst en één verschil.

Procedure (hoe) met daarin stappenplan, procesbewaking, mate van openheid, geslotenheid

Je maakt dit werkstuk met minimaal 1, en maximaal 3 partners.

Bespreek met je partner(s) welke instanties worden benaderd
voor informatie. Maak hierbij onder meer gebruik van de site van
de Kamer van Koophandel van Nederland.

Bespreek de bronnen met je docent alvorens verder te gaan.

Overleg met je docent over de manier van eindverslaglegging
van je praktische opdracht.

Hulp(middelen)

Maak onder meer gebruik van de telefoon. Enkele mogelijkheden zijn: KvK. Het ministerie van economische zaken afd. voorlichting. Het gemeentehuis van je woonplaats afdeling economische zaken, het open spreekuur van een notaris, internet. Presenteer de gevonden overeenkomsten en verschillen overzichtelijk in een tabel.

Samenwerking (wie) of individueel

Deze opdracht is bedoeld als groepsopdracht. De groep kan uit 2 tot 4 personen bestaan.

Verdeling van de taken

De verdeling van de verschillende taken over de groepsleden is aan de groepsleden. Let er op dat er een evenwichtige urenverdeling tot stand komt. Verstrek de docent een kopie van je (groeps)plan. De groepsleden houden ieder voor zich zelf een logboek bij waarin duidelijk staat aangegeven wat tot zijn/haar taak behoort en wat hij/zij daarvan heeft gedaan. Tevens dient hierbij worden vermeld wanneer de deeltaak af zou zijn en wat de tijdsbesteding aan deze deeltaak mag zijn.

Producten (resultaat)

Het eindresultaat zal een schriftelijk verslag zijn met daarin opgenomen een tabel. De tabel moet inzicht geven in de overeenkomsten en de verschillen per land van de genoemde rechtsvormen. Tevens moet voor elk land voor de Besloten vennootschap worden aangegeven hoe hoog de te betalen vennootschapsbelasting of vergelijkbare belasting in procenten is.

Tijd

De studiebelasting PER LEERLING voor deze opdracht is 10 slu.

Door het zoeken naar informatie is het handig om deze opdracht in drie stukken uit te voeren. Daardoor zal er voldoende tijd zijn om de aangevraagde informatie op bruikbaarheid te toetsen en eventueel aanvullende informatie op te vragen. De opdracht moet binnen vier weken na aanvang af zijn. Het staat de leerling vrij om andere media te gebruiken dan hiervoor genoemd.

De presentatie bestaat uit een verslag van de groep aan de klas. Hierbij moet onder meer gebruik worden gemaakt van ICT in de vorm van bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie.

Werkwijzer voor de leerling

Door de regelmatige tussenbesprekingen met de docent kan deze opdracht verder geheel buiten lestijd om worden gemaakt. Dit uiteraard ter beoordeling van de docent.

Beoordelingscriteria en de weging

De praktische opdracht wordt beoordeeld op de volgende punten:

Aard van de zelfbedachte criteria waaraan de bedrijven zijn
getoetst (5)

Duidelijkheid en opbouw tabel (10)

Onderbouwing met bronvermelding (10)

Indeling van het verslag: Voorblad (2)
Inleiding (3)
Logische opbouw van verslag (5)
Inhoudsopgave (2)
Logboek (3)

Kwaliteit en duidelijkheid van de bij de presentatie gebruikte
hulpmiddelen als posters etc. (2)

De presentatie in de klas (8)

De optelling van de scores gedeeld door 5 is het eindcijfer.

Alleen voor praktische opdrachten: Gewicht van de praktische opdracht

Het gewicht van deze praktische opdracht voor het examendossier is 10% van het SE.