Praktische Opdracht 2
E&M: Ecomische groei, conjunctuur en schaarste
Praktische opdracht 2 versie 25 september 2000 v02

Vak

Economie totaalvak E&M

Niveau

H5 en V5

Relevante onderwerpen

Ecomische groei, conjunctuur en schaarste

Welke vaardigheden

Informatie zoeken, vergelijken, abstracte begrippen toepassen op een actuele situatie, in dit geval de conjuncturele situatie in Japan.

Motivatie (waarom)

De economische actualiteit beschrijven met begrippen uit het economische theoretische kader.

Opdracht:

Beantwoorden vragen adhv van tekst uit krant en op basis hiervan zelf informatie zoeken via een tweetal zoek-opdrachten

Zoek aan de hand van de gegeven tekst wat hier de betekenis is van de volgende begrippen

· Recessie

· Bruto binnenlands product

· Conjunctureel

Tekst: http://www.nrc.nl/W2/Evj/99/36.html

In de eerste twee alinea’s worden een aantal oorzaken voor de slechte economische situatie in Japan genoemd.

Vermeld in je eigen woorden welke conjuncturele oorzaken dit zijn.

Een tegenvaller voor de wereldwijde economische groei kan komen door de alsmaar stijgende olieprijzen.

Zoekopdracht:

Zoek door middel van een zoekmachine de prijsontwikkeling van ruwe (brent) olie over de afgelopen zes maanden en zet deze in een grafiek via bijvoorbeeld Excel.

Welke relatie bestaat er tussen de olieprijsontwikkeling en de huidige economische ontwikkeling.

In het journaal wordt regelmatig aandacht geschonken aan het verschijnsel conjunctuur. In onderstaande link kom je bij het archief van het NOS-journaal.

Zoekopdracht:

Zoek uit twee journaaluitzendingen welke relatie er volgens jou is tussen de prijsontwikkeling van ruwe olie en economische conjunctuur.

Gebruik de volgende link:

http://portal.omroep.nl/?nav=nijyBsHEhHPGqB

 

Procedure (hoe) met daarin stappenplan, proces-bewaking, mate van openheid, geslotenheid

· Werk alleen of met één partner

· Laat de antwoorden op de gesloten vragen eerst beoordelen door je docent voor je verder gaat met de zoekopdrachten

· Geef bij het rapporteren van de resultaten van de opdracht aan hoe je deze gaat presenteren Je kunt kiezen uit:

¨ PowerPoint-presentatie (kun je mooi de filmbeelden en de grafieken in kwijt)

¨ Presentatie in Word

Hulp(middelen)

Maak onder meer gebruik van: Internet, spreadsheet.

Samenwerking (wie) of individueel

Deze opdracht is bedoeld als individuele opdracht. Er kunnen eventueel twee personen aan werken.

Verdeling van de taken (indien van toepassing)

De verdeling van de verschillende taken over de groepsleden is aan de groepsleden. Let er op dat er een evenwichtige urenverdeling tot stand komt. De groepsleden houden ieder voor zich zelf een logboek bij waarin duidelijk staat aangegeven wat tot zijn/haar taak behoort en wat hij/zij daarvan heeft gedaan. Tevens dient hierbij worden vermeld wanneer de deeltaak af zou zijn en wat de tijdsbesteding aan deze deeltaak mag zijn. Het is verstandig om de taakverdeling even met je docent te bespreken.

Producten (resultaat)

Het eindresultaat zal een verslag in een tekstverwerkingsprogramma, of een PowerPoint-presentatie zijn met daarin opgenomen een spreadsheet.

Tijd

De studiebelasting PER LEERLING voor deze opdracht is 5 slu.

De opdracht moet binnen 3 weken na aanvang af zijn. Het staat de leerling vrij om andere media te gebruiken dan hiervoor genoemd.

Werkwijzer voor de leerling

Door de regelmatige tussenbesprekingen met de docent kan deze opdracht verder geheel buiten lestijd om worden gemaakt. Dit uiteraard ter beoordeling van de docent.

Beoordelingscriteria en de weging

De praktische opdracht wordt beoordeeld op de volgende punten:

Beantwoorden gesloten vragen (5)

Verwerking gegevens olieprijsontwikkeling in een spreadsheet (10)

Onderbouwing gebruik journaals (10)

Indeling van de presentatie:

- Inleiding (4)
- Logische opbouw van verslag (3)
- Inhoudsopgave (2)
- Logboek (3)

Kwaliteit en duidelijkheid van de bij de presentatie gebruikte hulpmiddelen. (5)

De presentatie in de klas (8)

De optelling van de scores gedeeld door 5 is het eindcijfer.

Alleen voor praktische opdrachten:

Gewicht van de praktische opdracht

Ter beoordeling docent.