Wij wensen jullie een
voorspoedig en gezond 2002 toe

Marc Smet - Daniël de Bruijn - Kees Schrauwen

TAAKGERICHT PLAZA-NETWERKlijn

PERSBERICHT

In juli 2001 kondigde het Fioretti College in Veghel aan een netwerk op te willen starten met scholen uit de omgeving. De bedoeling was een format te ontwerpen voor het werken met werkplekken.Dit netwerk is nu uitgegroeid tot een netwerk van zeven scholen en een ROC. Uitgeverij Edu'Actief zit bij dit netwerk aan tafel om vanuit de methode ondersteuning te bieden, omdat de zeven scholen al met deze methode werken. Het netwerk wil komen tot een volledige invulling van een intrasectoraal programma HTV met een uitgewerkt concept voor de werkomgeving, de didactiek, de toetsing, de rol van de docent en de aansluiting met het ROC.

Taakgericht?

Op 31 januari is het 'taakgerichte Plaza-netwerk' officieel van start gegaan.
Waarom deze naam?
Het netwerk is opgericht met een bepaalde taak, vandaar de aanduiding 'taakgericht'. Het netwerk zal bestaan zolang het project loopt ofwel totdat het doel bereikt is. Hiermee onderscheidt een taakgericht netwerk zich van zogenaamde collegiale netwerken. Dit zijn netwerken van scholen die overleg hebben over allerlei zaken, zonder een specifiek doel.
Het netwerk heeft de plaza-gedachte (Plaza als leerplein) als één van haar uitgangspunten geformuleerd voor de inrichting van het intrasectorale programma. Hierover volgt op een later tijdstip meer informatie

Wat is de taak van dit netwerk?

De taak van dit netwerk is te komen tot een invulling van het intrasectorale programma voor het vak Consumptief. Dit is een van de speerpunten van het ministerie van OC&W. Vanuit een visie op het vak worden in aparte werkgroepen onderdelen van het ISP uitgewerkt. Op deze manier wordt een complete intrasectorale onderwijslijn ontwikkeld voor alle leerwegen binnen het vak Consumptief. In een schema ziet dat er als volgt uit:

Centrale thema's voor en beleidsrijke invulling van ISP

Relevant "consumptief-breed" onderwerp

Producten van het netwerk

VISIE

Scenario's formuleren waarlangs het programma zich breed kan ontwikkelen 2 scenario's voor consumptief: uitgangspunten voor een beleidsrijk consumptief-breed programma
PROGRAMMA Ontwikkelen van verschillende typen geïntegreerde opdrachten, passend binnen de geformuleerde scenario's

Voorbeelden van geïntegreerde opdrachten

Aansluitend passend toetsmateriaal ontwerpen

LEEROMGEVING Inrichting van de leeromgeving: outillage, mogelijke combinatie / integratie van disciplines video / beschrijving / invulling van een passende leeromgeving voor het programma

DIDACTIEK & ORGANISATIE

Groepering, logistiek, organiseerbaarheid / zelfstandigheid van leerlingen tijdens het werken met meerdere programma's in één klas

praktische handreikingen voor docenten t.a.v. aanpak en werkwijze van geïntegreerde opdrachten en samengestelde groepen

AANSLUITING Aansluiting met de ROC-opleidingen voor HTV. ontwikkelen van een eenvoudig programma van eisen voor een "doorgaande leerroute" ROC
Wie zijn de deelnemers aan dit netwerk? Penvoerder is het Fioretti College te Veghel. De overige deelnemende (vmbo)-scholen zijn:
- Merlet College, Land van Cuijk te Cuijk
- Instelling VO Deurne te Deurne
- Mollerlyceum te Ossendrecht
- Hooghuyslyceum te Oss
- Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht
- ROC Eindhoven

Het netwerk wordt begeleid door het APS door de heren R.M.M. van Kasteren en K. Schadee.

Het netwerk wil elk kwartaal met een persbericht scholen en belanghebbenden informeren over de voortgang. Deze persberichten zullen geplaatst worden op de site van het APS (www.aps.nl), de site van uitgeverij Edu'Actief (www.edu-actief.nl) en in deze Nieuwskrant van Tendens Consumptief

Namens het taakgerichte
plaza-netwerk,

Koos Schadee
Ricardo Eshuis