Naar startpagina

 

 

Signaal- /structuur- /scharnierwoorden

Tijdens het lezen van een tekst kunnen deze woorden een hulpmiddel zijn.

 

 

A Categorieën die beweringen voortzetten

1. Toevoeging, aaneenschakeling, opsomming, opeenvolging

    en                                                       et

    ook, eveneens                                     aussi, également

    bovendien, daarenboven                      en outre, de plus

    ten eerste                                             d'abord

    dan, vervolgens                                    puis, ensuite

    ten slotte, uiteindelijk                            enfin, finalement

    alles wel beschouwd                             en fin de compte, tout compte fait, après tout

    rangtelwoorden

    niet alleen ... , maar ook                        non seulement ... , mais encore  

 

2. Bevestiging

    inderdaad                                              en effect, effectivement

    terecht, met reden                                  à juste titre, avec raison

    natuurlijk, vanzelfsprekend                     évidemment, certainement, bien sûr, 

                                                                 naturellement

    ongetwijfeld                                           sans aucun doute

   

3.  Verklaring, uitleg 

    want, omdat                                           car, parce que

    daarom, dat komt omdat                        c'est pourquoi, c'est que

    daarom, dan ook                                    aussi (aan het begin van de zin)

    d.w.z., te weten                                      c'est-à-dire, à savoir

    te meer omdat                                        d'autant plus que

    dubbele punt:                                          deux points:

 

4. Benadrukking

    in het bijzonder, vooral                            notamment, surtout, particulièrement

    zelfs                                                        même, voire

    in feite                                                     en fait

    te meer omdat                                         d'autant plus que

    niet alleen ... , maar ook                           non seulement ... , mais aussi

   

5. Gevolgtrekking

    dus                                                          donc, alors

    zo, op die manier                                     ainsi, de cette façon  

    zo ... dat                                                  si bien que, de sorte que

    welnu                                                      or  

 

6.  Voorbeeld en vergelijking

    bijvoorbeeld                                            par exemple

    zoals                                                       comme

    alsof (maar het is niet zo)                         comme si

    evenals, evenzeer als                               aussi ... que, autant ... que

 

7. Samenvatting, conclusie

    kortom                                                    bref, globalement

    samenvattend                                          en résumé

    dus                                                         donc, alors   

    tenslotte                                                  enfin, finalement

   

8. Doel

    om (te)                                                    pour, pour que

    opdat                                                      afin de, afin que

       

B Categorieën die beweringen ontkennen of onderbreken

9. Tegenstelling

    maar                                                       mais

    toch, echter, evenwel                               pourtant, quand même, tout de même

                                                                   cependant, toute fois

    daarentegen, integendeel                          par contre, en revanche, au contraire

    terwijl (met tegenstelling)                         alors que, tandis que

    hoewel                                                    bien que, quoique 

    ondanks                                                  malgré

    niettemin                                                  néanmoins

    in plaats van                                            au lieu de

    zo ( = hoeveel)                                        si (+ alle tijden)

    hoe ... ook, hoewel                                 on a beau + infinitif / hele werkwoord

   

10. Mogelijkheid, waarschijnlijkheid

    misschien, wellicht                                   peut-être, sans doute

    mogelijk                                                  possible, il se peut

    waarschijnlijk                                          probable

 

11. Voorwaarde   

    tenzij, mits                                               à moins que, pourvu que

    op voorwaarde dat (anders niet)              à condition que

    als, indien (onwaarschijnlijke voorwaarde) si + imparfait, futur du passé

   

12. Relativering, beperking

    trouwens, overigens                                d'ailleurs, par ailleurs, du reste

    eigenlijk                                                  au fond, proprement dit

    enerzijds ... anderzijds                             d'une part ..., d'autre part

    hetzij ... , hetzij                                        d'un côté ...., d'autre côté

    nu eens ... , dan weer                               soit ... , soit

    weliswaar ...., maar                                  tantôt .... , tantôt

                                                                   il est vrai que .... , mais     

                                                                   certes ... , mais

    zoveel is zeker dat                                   toujours est-il que

    wat betreft                                               quant à

    tegelijkertijd (toch ook)                            à la fois