B. Alfabetyske list nregelmjittige tiidwurden

Opmerkingen foarf:

Dizze list fan tiidwurden is basearre op it hnwurdboek fan de Fryske Akademy fan J.W. Zantema, 7de printinge 1992. De measte foarmen binne oernommen. In inkeldenien is bewust weilitten.

Yn dizze alfabetyske list wurde foarsafier fan belang geregeldwei opmerkingen makke by de nderskate foarmen. Dat wurdt hieltyd dien op de neikommende wize:

  • Under 1 steane opmerkingen yn ferbn mei de ynfinityf of it tiidwurd as gehiel.
  • Under 2 steane opmerkingen yn ferbn mei de notiidfoarmen.
  • Under 3 steane opmerkingen oer de doetiidfoarmen.
  • Under 4 steane opmerkingen oer it fslutend mulwurd.

Yn 'e noaten wurde njonkenfoarmen oanjn dy't yn it hnwurdboek F-N as twadde foarm jn wurde. De foarkar is opnommen yn 'e bgingsfoarmen. Meast is dat de nregelmjittige foarm, mar somtiden kin dat ek wolris de regelmjittige foarm wze. Yn in noat wurde yn sa'n gefal de nregelmjittige foarmen jn.

By de bgingsfoarmen wurdt allinne de foarm fan de earste persoan meartal oanjn, om't de foarmen fan de twadde en tredde persoan (jimme en hja) deselde foarm hawwe. By de bging fan de twadde persoan iental notiid en twadde persoan doetiid kin der yn guon gefallen wol in e efter set wurde. Dat is net oanjn.
By it oanjaan fan de folsleine tiid (helptiidwurd mei mulwurd) wurdt derfan tgien dat de tiidwurden yn prinsipe aktyf binne: de folsleine tiid wurdt drom mei 'haw' oanjn, alhoewol't net tsletten wurdt dat guon ek wol passyf wze kinne. De folsleine tiid fan tiidwurden dy't allinnich passyf wze kinne wurdt mei 'bin' oanjn.

De haadfoarmen binne mei fet oanjn en de njonkenfoarmen steane yn de noaten. It wol lykwols net sizze dat dy minder goed Frysk binne. Yn 'e praktyk fan de Afk hawwe om didaktyske redenen de haadfoarmen lykwols wol de foarkar om as earste oanleard te wurden.

B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   P   R   S   T   U   W


bedjerre ik bedjer bedoar haw bedoarn
Holl.: bederven; verwennen do bedjerst bedoarst
Ing.: decay, go bad; spoil hy bedjert bedoar
Dtsk: verderben; verwhnen wy bedjerre bedoaren

bedrage I ik bedraach bedreach haw bedragen
Holl.: bedriegen do bedraachst bedreachst
Ing.: cheat, deceive hy bedraacht bedreach
Dtsk: betrgen wy bedrage bedreagen
3. Ek: bedroech, bedroechst, bedroech, bedroegen.
4. Ek: haw bedreagen, bedroegen.

bedrage II it bedraacht bedroech hat bedroegen
Holl.: bedragen, belopen
Ing.: amount to
Dtsk: betragen; belaufen
1. Allinnich mei tredde persoan iental of meartal (fan kosten).

befelle ik befel befoel haw befellen
Holl.: bevelen do befelst befoelst
Ing.: command, order hy befelt befoel
Dtsk: befehlen wy befelle befoelen
1. Ek: befelje (regelmjittich: befelje, befelle, befelle).

befinge ik befing befong bin befongen
Holl.: bevangen, aangetast worden, inz. door vorst do befingst befongst
Ing.: seize, overcome hy befingt befong
Dtsk: benommen sein wy befinge befongen

befrieze ik befries befrear bin beferzen
Holl.: bevriezen do befriest do befrearst
Ing.: freeze (over, up) hy befriest befrear
Dtsk: zufrieren wy befrieze befrearen

begjinne ik begjin begn bin begn
Holl.: beginnen do begjinst begnst
Ing.: begin, start hy begjint begn
Dtsk: beginnen wy begjinne begnen

belide ik beliid belied haw beliden
Holl.: belijden do beliidst beliedst
Ing.: profess (e.g. Christianity admit (guilt) hy beliidt belied
Dtsk: bekennen; sich bekennen zu wy belide belieden

berekke ik berek beriek haw berutsen
Holl.: inrekenen (vuur) do berekst do beriekst
Ing.: cover (fire) hy berekt beriek
Dtsk: abdecken, eindmmen (Feuer) wy berekke berieken

bergje ik bergje burch haw burgen
Holl.: bergen do bergest burchst
Ing.: store, hold, contain hy berget burch
Dtsk: bergen, aufbewahren, bewahren wy bergje burgen

beswike ik beswyk beswiek bin beswykt
Holl.: bezwijken do beswykst beswiekst
Ing.: succumb hy beswykt beswiek
Dtsk: erliegen, unterliegen wy beswike beswieken
1. Ek regelmjittich: beswyk, beswykte, beswykt

bidde ik bid bea haw bean
Holl.: bidden do bidst beast
Ing.: pray hy bidt bea
Dtsk: beten wy bidde beaen
1. Meast: bid, bidde, bidden.

biede ik bied bea haw bean
Holl.: bieden do biedst beast
Ing.: offer hy biedt bea
Dtsk: bieten wy biede beaen

bine ik byn bn haw bn
Holl.: binden do bynst bnst
Ing.: binden, tie hy bynt bn
Dtsk: binden wy bine bnen

bite ik byt biet haw biten
Holl.: bijten do bytst bietst
Ing.: bite hy byt biet
Dtsk: beien wy bite bieten

blaze ik blaas blaasde haw blaasd
Holl.: blazen do blaast blaasdest
Ing.: blow hy blaast blaasde
Dtsk: blasen wy blaze blaasden
1. Ek: blieze (regelmjittich: blies, bliesde, bliesd, mar yn 'e doetiid ek: bloes).
4. Ek: blazen.

bliede ik blied blette haw blet
Holl.: bloeden do bletst blettest
Ing.: bleed hy blet blette
Dtsk: bluten wy bliede bletten
2. Twadde persoan iental ek bliedst; tredde persoan iental ek bliedt.
3. Twadde persoan iental ek bletst.

blike ik blyk bliek is bleken
Holl.: blijken do blykst bliekst
Ing.: appear, turn out hy blykt bliek
Dtsk: sich erweisen, sich zeigen, sich herausstellen wy blike blieken
1. Ek regelmjittich: blyk, blykte, is blykt.

blinke ik blink blonk haw blonken
Holl.: blinken do blinkst blonkst
Ing.: shine hy blinkt blonk
Dtsk: blinken, glnzen wy blinke blonken

bliuwe ik bliuw bleau bin bleaun
Holl.: blijven do bliuwst bleaust
Ing.: stay, remain hy bliuwt bleau
Dtsk: bleiben wy bliuwe bleauwen
3. Ek regelmjittich: bliuwde, bliuwdest, bliuwde, bliuwden.
Meartalsfoarmen ek: bleaune(n).

brekke ik brek briek haw brutsen
Holl.: breken do brekst briekst
Ing.: break hy brekt briek
Dtsk: brechen wy brekke brieken
3. Ek: bruts, brutst, bruts, brutsen.

briede ik bried brette haw bret
Holl.: broeden; braden do bretst brettest
Ing.: brood; fry hy bret brette
Dtsk: brten; braten wy briede bretten
2. Twadde persoan iental ek: briedst; tredde persoan iental ek: briedt.
3. Twadde persoan iental ek: bretst.

bringe ik bring brocht haw brocht
Holl.: brengen do bringst brochtst
Ing.: bring, take hy bringt brocht
Dtsk: bringen wy bringe brochten

deie ik dei deide haw deid
Holl.: doden do deist deidest
Ing.: kill hy deit deide
Dtsk: tten wy deie deiden
2. Twadde persoan iental ek: daatst; tredde persoan ek: daat.
3. Ek: date, datest, date, daten.
3. Twadde persoan ek deist of daatst.
4. Ek: daat.

dekke ik dek diek haw dutsen
Holl.: dekken do dekst diekst
Ing.: cover, lay (the table) hy dekt diek
Dtsk: decken wy dekke dieken
3. Ek: duts, dutst, duts, dutsen
4. Ek: dekt

doare ik doar doarst haw doarst
Holl.: durven do doarst doarst
Ing.: dare hy doar doarst
Dtsk: wagen, sich trauen wy doare doarsten
1. Ek: doarre, op deselde wize bgd as doare.
Ek regelmjittich: doar, doarde, doard.
2. Tredde persoan iental ek: doart.
4. Ek: doaren.

drage ik draach droech haw droegen
Holl.: dragen do draachst droechst
Ing.: bear, carry; wear hy draacht droech
Dtsk: tragen wy drage droegen

drinke ik drink dronk haw dronken
Holl.: drinken do drinkst dronkst
Ing.: drink hy drinkt dronk
Dtsk: trinken wy drinke dronken

drite ik dryt driet haw driten
Holl.: drijten, zich ontlasten do drytst drietst
Ing.: relieve oneself hy dryt driet
Dtsk: kacken wy drite drieten

driuwe ik driuw dreau haw dreaun
Holl.: drijven do driuwst dreaust
Ing.: float, drive hy driuwt dreau
Dtsk: treiben wy driuwe dreauwen
3. Ek: driuwde, driuwdest, driuwde, driuwden.
Meartalsfoarmen ek: dreaune(n).

dke ik dk doek haw dkt
Holl.: duiken do dkst doekst
Ing.: dive hy dkt doek
Dtsk: tauchen wy dke doeken
1. Ek regelmjittich: dk, dkte, dkt.

dwaan ik doch die haw dien
Holl.: doen do dochst diest
Ing.: do hy docht die
Dtsk: tun wy dogge diene(n)
3. Ek: diich, diichst, diich, digen of dyng, dyngst, dyng, dyngen.

erve ik erf urf haw urven
Holl.: erven do erfst urfst
Ing.: inherit hy erft urf
Dtsk: erben wy erve urven
1. Ek regelmjittich: erf, erfde, erfd
Ek: ervje (regelmjittich: ervje, erve, erve).

falle ik fal foel bin fallen
Holl.: vallen do falst foelst
Ing.: fall hy falt foel
Dtsk: fallen wy falle foelen

fange ik fang fong haw fongen
Holl.: fange do fangst fongst
Ing.: catch, capture hy fangt fong
Dtsk: fangen wy fange fongen
4. Ek: finzen.

farre ik far foer haw fearn
Holl.: varen do farst foerst
Ing.: sail hy fart foer
Dtsk: fahren (Boot), wy farre foeren
3. Ek: fear, fearst, fear, fearen.

feie ik fei fage haw fage
Holl.: vegen do fagest fagest
Ing.: sweep, wipe hy faget fage
Dtsk: fegen wy feie fagen
2. Twadde persoan iental ek: feist; tredde persoan iental ek: feit.

ferdjerre ik ferdjer ferdoar haw ferdoarn
Holl.: verderven, te gronde gaan do ferdjerst ferdoarst
Ing.: ruin, be ruined; decay, spoil, go bad hy ferdjert ferdoar
Dtsk: verderben wy ferdjerre ferdoaren

ferdwine ik ferdwyn ik ferdwn bin ferdwn
Holl.: verdwijnen do ferdwynst ferdwnst
Ing.: disappear, vanish hy ferdwynt ferdwn
Dtsk: verschwinden wy ferdwine ferdwnen

fergje ik fergje ferge haw ferge
Holl.: vergen do fergest fergest
Ing.: require, demand hy ferget ferge
Dtsk: fordern, verlangen, beanspruchen wy fergje fergen
3. Ek: furch, furchst, furch, furgen.
4. Ek: furgen.

ferjitte ik ferjit fergeat haw fergetten
Holl.: vergeten do ferjitst fergeatst
Ing.: forget hy ferjit fergeat
Dtsk: vergessen wy ferjitte fergeaten
4. Ek: ferjitten.

ferlieze ik ferlies ferlear haw ferlern
Holl.: verliezen do ferliest ferlearst
Ing.: lose hy ferliest ferlear
Dtsk: verlieren wy ferlieze ferlearen

fine ik fyn fn haw fn
Holl.: vinden do fynst fnst
Ing.: find hy fynt fn
Dtsk: finden wy fine fnen

fjochtsje ik fjochtsje focht haw fochten
Holl.: vechten do fjochtest fochtst
Ing.: fight hy fjochtet focht
Dtsk: kmpfen, sich schlagen, sich raufen wy fjochtsje fochten
1. Ek: fjochte, fjuchtsje en fjuchte.

fleane ik flean fleach haw flein
Holl.: vliegen do fljochst fleachst
Ing.: fly hy fljocht fleach
Dtsk: fliegen wy fleane fleagen
2. Earste persoan iental ek: fljoch; meartal ek: fljogge.

flechtsje ik flechtsje flocht haw flochten
Holl.: vlechten do flechtest flochtst
Ing.: plait, braid hy flechtet flocht
Dtsk: flechten wy flechtsje flochten
3. Ek regelmjittich: flechtsje, flechte, haw flechte.

frette ik fret friet haw fretten
Holl.: vreten do fretst frietst
Ing.: eat, stuff oneself hy fret friet
Dtsk: fressen wy frette frieten

frieze it friest frear it hat ferzen
Holl.: vriezen
Ing.: freeze
Dtsk: gefrieren, frieren

gean ik gean gong bin gongen
Holl.: gaan do giest gongst
Ing.: go hy giet gong
Dtsk: gehen wy geane gongen
1. It tiidwurd gean hat nst de boppeneamde trije foarmen noch hiel wat dialektyske farianten.
3. Ek: gie, giest, gie, giene(n); gyng, gyngst, gyng, gyngen.
4. Ek: gien.

genze ik gens genies haw genzen
Holl.: genezen do genst geniest
Ing.: heal, recover, cure hy genst genies
Dtsk: genesen, heilen wy genze geniezen
1. Ek geneze. Dy foarm wurdt bgd: geneze, geneesde/genies, genezen.
3. Ek gensde, gensdest, gensde, gensden.

geniete ik geniet genoat haw genoaten
Holl.: genieten do genietest genoatst
Ing.: enjoy, relish hy genietet genoat
Dtsk: genieen wy geniete genoaten
1. Ek: genietsje (regelmjittich: genietsje, geniete, haw geniete).

glide ik glyd glied haw gliden
Holl.: glijden do glydst gliedst
Ing.: glide, slide hy glydt glied
Dtsk: gleiten; schlittern, rutschen wy glide glieden

glimme ik glim glom haw glommen
Holl.: glimmen do glimst glomst
Ing.: glimmer, gleam, shine, glow hy glimt glom
Dtsk: glimmen; glnzen wy glimme glommen
1. Ek regelmjittich: glim, glimde, glimd.

glpe ik glp gloep haw glpen
Holl.: sluipen, gluren do glpst gloepst
Ing.: sneak, steal hy glpt gloep
Dtsk: schleichen, lauern, sphen wy glpe gloepen
1. Meast regelmjittich: glp, glpte, glpt.

grave ik graaf groef haw groeven
Holl.: graven do graafst groefst
Ing.: dig hy graaft groef
Dtsk: graben wy grave groeven

gripe ik gryp griep haw grepen
Holl.: grijpen do grypst griepst
Ing.: seize, grasp hy grypt griep
Dtsk: greifen, ergreifen wy gripe griepen
1. Ek regelmjittich: gryp, grypte, grypt.

hlde ik hld hold haw holden
Holl.: houden do hldst holdst
Ing.: hold, keep hy hldt hold
Dtsk: halten wy hlde holden
3. Ek regelmjittich: hld, hlde, hlden.

hawwe ik haw hie haw hn
Holl.: hebben do hast hiest
Ing.: have hy hat hie
Dtsk: haben wy hawwe hiene(n)
1. Ek: habbe, ha, hebbe, he en hewwe.
2. Earste persoan iental en alle persoanen meartal ek: ha.

helpe ik help holp haw holpen
Holl.: helpen do helpst holpst
Ing.: help hy helpt holp
Dtsk: helfen helpe holpen

hingje ik hingje hong haw hongen
Holl.: hangen do hingest hongst
Ing.: hang hy hinget hong
Dtsk: hngen wy hingje hongen
1. Ek regelmjittich: hingje, hinge, hinge.

hjitte ik hjit iet haw hiten
Holl.: heten, bevelen do hjitst hietst
Ing.: be called, order hy hjit hiet
Dtsk: heien, befehlen wy hjitte hieten
1. Ek: hite mei de doetiidsfoarmen hiet en hite en de mulwurdsfoarm hiten.
3. Ek: hjitte, hjittest, hjitte, hjitten.
4. Ek: hjitten.

ite ik yt iet haw iten
Holl.: eten do ytst ietst
Ing.: eat hy yt iet
Dtsk: essen wy ite ieten

jaan ik jou joech haw jn
Holl.: geven do joust joechst
Ing.: give hy jout joech
Dtsk: geben wy jouwe joegen

jeie ik jei jage haw jage
Holl.: jagen do jagest jagest
Ing.: hunt, race hy jaget jage
Dtsk: jagen wy jeie jagen

jilde ik jild gou hat gouwen
Holl.: gelden, kosten do jildst goust
Ing.: apply, be in force, cost hy jildt gou
Dtsk: gelten, zutreffen, kosten wy jilde gouwen
3. Ek: jilde, jildest, jilde, jilden.
4. Ek: jilden.

jitte ik jit geat haw getten
Holl.: gieten do jitst geatst
Ing.: pour hy jit geat
Dtsk: gieen wy jitte geaten

keapje ik keapje kocht haw kocht
Holl.: kopen do keapest kochtst
Ing.: buy hy keapet kocht
Dtsk: kaufen wy keapje kochten
3. Ek: koft, koftst, koft, koften.
4. Ek: koft.

kenne ik ken koe haw kennen
Holl.: kennen do kenst koest
Ing.: know hy ken koe
Dtsk: kennen wy kenne koene(n)
4. Ek: kend.

kerve ik kerf kurf haw kurven
Holl.: kerven do kerfst kurfst
Ing.: carve, notch hy kerft kurf
Dtsk: kerben wy kerve kurven
1. Ek: kervje (regelmjittich: kervje, kerve, kerve).

kieze ik kies keas haw keazen
Holl.: kiezen do kiest keast
Ing.: choose hy kiest keas
Dtsk: whlen wy kieze keazen
4. Ek: kiesd.

kinne ik kin koe haw kinnen
Holl.: kunnen do kinst koest
Ing.: can, be able to hy kin koe
Dtsk: knnen wy kinne koene(n)
4. Ek: kind.

kleie ik klei klage haw klage
Holl.: klagen do klagest klagest
Ing.: complain hy klaget klage
Dtsk: klagen, sich beklagen wy kleie klagen

klimme ik klim klom haw klommen
Holl.: klimmen do klimst klomst
Ing.: climb hy klimt klom
Dtsk: klettern, ersteigen wy klimme klommen

klinke ik klink klonk haw klonken
Holl.: klinken do klinkst klonkst
Ing.: sound; clink; nail hy klinkt klonk
Dtsk: klingen; anstoen; vernieten wy klinke klonken

kliuwe ik kliuw kleau haw kleaun
Holl.: klimmen do kliuwst kleaust
Ing.: climb hy kliuwt kleau
Dtsk: klettern, steigen wy kliuwe kleauwen
3. Ek: kliuwde, kliuwdest, kliuwde, kliuwden.
Meartalsfoarmen ek: kleaune(n).

knipe ik knyp knypte haw knypt
Holl.: knijpen do knypst knyptest
Ing.: pinch, squeeze hy knypt knypte
Dtsk: kneifen wy knipe knypten
3. Ek: kniep, kniepst, kniep, kniepen.

koaie ik koai kge haw kge
Holl.: kauwen do kgest kgest
Ing.: chew hy kget kge
Dtsk: kauen wy koaie kgen
1. Ek regelmjittich: koai, koaide, koaid.
Ek: kgje (kgje, kge, kge) en kauje (kauje, kauwe, kauwe).

koaitsje ik koaitsje kke haw kke
Holl.: koken do kkest kkest
Ing.: cook, boil hy kket kke
Dtsk: kochen wy koaitsje kken
1. Ek: kkje (regelmjittich: kkje, kke, kke).

komme ik kom kaam bin kommen
Holl.: komen do komst kaamst
Ing.: come hy komt kaam
Dtsk: kommen wy komme kamen
4. Ek: komd, kaam.

krije ik krij krige haw krige
Holl.: krijgen do krigest krigest
Ing.: get, receive hy kriget krige
Dtsk: bekommen, kriegen wy krije krigen
2. Twadde persoan ek: krijst; tredde persoan ek: krijt.
3. Kriich, kriichst, kriich, krigen.
4. Ek: krigen.

krimpe ik krimp kromp bin krompen
Holl.: krimpen do krimpst krompst
Ing.: shrink hy krimpt kromp
Dtsk: schrumpfen wy krimpe krompen

kringe ik kring krong haw krongen
Holl. dringen do kringst krong
Ing.: push, press (forward) hy kringt krong
Dtsk: drngen, drngeln wy kringe krongen

krinke ik krink kronk haw kronken
Holl.: krenken do krinkst kronkst
Ing.: offend, hurt hy krinkt kronk
Dtsk: krnken wy krinke kronken

krite ik kryt kriet haw kriten
Holl.: krijten, weeklagen do krytst krietst
Ing.: wail, weep hy kryt kriet
Dtsk: kreischen; schreien; jammern; wehklagen wy krite krieten

krpe ik krp kroep haw krpen
Holl.: kruipen do krpst kroepst
Ing.: creep, crawl hy krpt kroep
Dtsk: kriechen wy krpe kroepen
1. Ek regelmjittich: krp, krpte, krpt.

kwine ik kwyn kwynde haw kwynd
Holl.: kwijnen do kwynst kwyndest
Ing.: languish hy kwynt kwynde
Dtsk: verkmmern wy kwine kwynden
3. Ek: kwn, kwnst, kwn, kwnen.
4. Ek: kwn.

laitsje ik laitsje lake haw lake
Holl.: lachen do lakest lakest
Ing.: laugh hy laket lake
Dtsk: lachen wy laitsje laken
1. Ek: laaitsje

lze ik ls lies haw lzen
Holl.: lezen do lst liest
Ing.: read hy lst lies
Dtsk: lesen wy lze liezen

liede I ik lied ik late haw laat
Holl.: leiden do laatst latest
Ing.: lead hy laat late
Dtsk: leiten wy liede laten
2. Twadde persoan iental ek liedst; tredde pers. iental ek liedt.
3. Twadde persoan iental ek: laatst

liede II ik lied lette haw let
Holl.: luiden do letst lettest
Ing.: ring, peal, chime hy let lette
Dtsk: luten; lauten wy liede letten
2. Twadde persoan iental ek liedst; tredde pers. iental ek liedt.
3. Twadde persoan iental ek: letst.

lige ik liich ik liigde haw liigd
Holl.: liegen do liichst liigdest
Ing.: lie, tell lies hy liicht liigde
Dtsk: lgen wy lige liigden
3. Ek: leach, leachst, leach, leagen.
4. Ek: lygd, leagen.

lije ik lij ik litte ik haw litten
Holl.: lijden do litst littest
Ing.: suffer, endure, bear hy lit litte
Dtsk: leiden wij lije litten
1. Ek regelmjittich: lij, lijde, lijd.
2. Twadde persoan iental ek: lijst; tredde persoan iental ek: lijt.
3. Twadde persoan iental ek: litst.

like ik lyk lykte hat lykt
Holl.: lekken do lykst lyktest
Ing.: lick hy lykt lykte
Dtsk: lecken wy like lykten
1. Ek: lekke (regelmjittich: lek, lekte, lekt).
3. Ek: liek, liekst, liek, lieken.

lykje ik lykje like haw like
Holl.: lijken do likest likest
Ing.: seem, appear hy liket like
Dtsk: gleichen, erscheinen wy lykje liken
1. Ek: likenje (regelmjittich: likenje, likene, likene).
3. Ek: liek, liekst, liek, lieken.

litte ik lit liet haw litten
Holl.: laten do litst lietst
Ing.: let, allow, cause to hy lit liet
Dtsk: lassen wy litte lieten

lizze ik lis lei haw lein
Holl.: leggen, liggen do leist leist
Ing.: lay, lie hy leit lei
Dtsk: legen, liegen wy lizze leine(n)
4. Ek: lei, leid.

loaitsje ik loaitsje lke haw lke
Holl.: kijken, zien do lkest lkest
Ing.: look, see hy lket lke
Dtsk: gucken, sehen, wy loaitsje lken
1. Ek: lkje (regelmjittich).

lke ik lk loek haw lutsen
Holl.: trekken do lkst loekst
Ing.: draw, pull hy lkt loek
Dtsk: ziehen wy lke loeken
3. Ek: luts, lutst, luts, lutsen.

meie ik mei mocht haw mocht
Holl.: mogen; lusten do meist mochtst
Ing.: may, be allowed; like hy mei mocht
Dtsk: drfen; mgen wy meie mochten
4. Ek: meien.

meitsje ik meitsje makke haw makke
Holl.: maken do makkest makkest
Ing.: make hy makket makke
Dtsk: machen wy meitsje makken

melke ik melk molk haw molken
Holl.: melken do melkst molkst
Ing.: milk hy melkt molk
Dtsk: melken wy melke molken

merke ik merk murk haw murken
Holl.: merken, bespeuren do merkst murkst
Ing.: mark, notice hy merkt murk
Dtsk: merken; verspren; wittern wy merke murken

minge ik ming mong haw mongen
Holl.: mengen do mingst mongst
Ing.: mix, mingle hy mingt mong
Dtsk: mengen, mischen wy minge mongen

mjitte ik mjit meat haw metten
Holl.: meten do mjitst meatst
Ing.: measure hy mjit meat
Dtsk: messen wy mjitte meaten

moatte ik moat moast haw moatten
Holl.: moeten do moatst moast
Ing.: must, have to hy moat moast
Dtsk: mssen, sollen wy moatte moasten

moete ik moet mette haw met
Holl.: ontmoeten do metst mettest
Ing.: meet hy met mette
Dtsk: begegnen, treffen wy moeten metten
1. Ek regelmjittich: moet, moete, moet.
Ek: moetsje (regelmjittich: moetsje, moete, moete).
2. Twadde persoan iental ek: moetest; tredde persoan iental ek: moetet.
3. Twadde persoan iental ek: metst.

nimme ik nim naam haw nommen
Holl.: nemen do nimst naamst
Ing.: take hy nimt naam
Dtsk: nehmen wy nimme namen
4. Ek: nomd, naam.

piuwe ik piuw peau haw peaun
Holl: kieskauwen; peuteren do piuwst peaust
Ing.: dawdle over one's food hy piuwt peau
Dtsk: ohne Appetit essen; bohren (in der Nase) wy piuwe peauwen
1. Ek regelmjittich: piuw, piuwde, piuwd.
3. Meartalsfoarmen ek: peaune(n).

plichtsje ik plichtsje plichte
Holl.: plegen do plichtest plichtest
Ing.: use to hy plichtet plichte
Dtsk: (zu tun) pflegen wy plichtsje plichten
1. pliigje mei deselde bging as plichtsje.
3. placht(e), plachtest, placht, plachten.
Twadde persoan iental ek: plachtst.
4. Mulwurd komt net foar.

ploaitsje ik ploaitsje plke haw plke
Holl: plukken do plkest plkest
Ing.: pick hy plket plke
Dtsk: pflcken wy ploaitsje plken
1. Ek regelmjittich: ploaitsje, ploaite, ploaite.
Ek: ploaitse mei deselde bging en plkje (regelmjittich).

priuwe ik priuw preau haw preaun
Holl.: proeven do priuwst preaust
Ing.: taste hy priuwt preau
Dtsk: kosten (Essen) wy priuwe preauwen
3. Ek regelmjittich: priuw, priuwde, priuwd.
Meartal ek: preaune(n).

rde ik rd rde haw rden
Holl.: redden; verzorgen do rdst rdest
Ing.: save, rescue; look after hy rdt rde
Dtsk: retten; (es) schaffen wy rde rden
3. Ek: rette, rettest, rette, retten.
Twadde persoan iental ek: retst.
4. Ek ret.

reitsje ik reitsje rekke haw rekke
Holl.: raken do rekkest rekkest
Ing.: touch, hit hy rekket rekke
Dtsk: treffen, berhren wy reitsje rekken

rekke ik rek riek haw rutsen
Holl.: rekken do rekst riekst
Ing.: stretch (out) hy rekt riek
Dtsk: strecken wy rekke rieken
3. Ek: ruts, rutst, ruts, rutsen.

ride ik ryd ried haw riden
Holl.: rijden do rydst riedst
Ing.: drive, ride hy rydt ried
Dtsk: reiten; fahren wy ride rieden

riede ik ried rette haw ret
Holl.: raden do riedst rettest
Ing.: advise, guess hy riedt rette
Dtsk: raten wy riede retten
2. Twadde persoan iental ek: retst; tredde persoan iental ek: ret.
3. Twadde persoan iental ek: retst.

riere ik rier rette haw ret
Holl.: roeren do rierst rettest
Ing.: stir (tea etc.) hy riert rette
Dtsk: rhren wy riere retten
1. Ek regelmjittich: rier, rierde, rierd.
Ek: reare (regelmjittich: rear, rearde, reard).
2. Twadde persoan iental ek: retst; tredde persoan iental ek: ret.
3. Twadde persoan iental ek: retst.

rinne ik rin rn haw rn
Holl.: lopen do rinst rnst
Ing.: walk hy rint rn
Dtsk: laufen, gehen wy rinne rnen

rite ik ryt riet haw riten
Holl.: rijten do rytst rietst
Ing.: rip, tear hy ryt riet
Dts: reien wy rite rieten

riuwe ik riuw reau haw reaun
Holl.: rijgen do riuwst reaust
Ing.: thread, string, baste hy riuwt reau
Dtsk: aufreihen, auffdeln wy riuwe reauwen
3. Ek: riuwde, riuwdest, riuwde, riuwden.
Meartalsfoarmen ek: reaune(n).

roppe ik rop rp haw roppen
Holl.: roepen do ropst rpst
Ing.: call, cry hy ropt rp
Dtsk: rufen wy roppe rpen

rke ik rk roek haw rkt
Holl.: ruiken do rkst roekst
Ing.: smell hy rkt roek
Dtsk: riechen wy rke roeken
3. Ek regelmjittich: rk, rkte, rkt.

siede ik sied sea haw sean
Holl.: koken do siedst seast
Ing.: cook, boil hy siedt sea
Dtsk: kochen, sieden wy siede seaen

sykje ik sykje socht haw socht
Holl.: zoeken do sikest sochtst
Ing.: look for hy siket socht
Dtsk: suchen wy sykje sochten
1. Ek: siikje.

sille ik sil soe haw sillen
Holl.: zullen do silst soest
Ing.: shall, will hy sil soe
Dtsk: werden, sollen wy sille soene(n)
4. Ek: sild.

sinke ik sink sonk bin sonken
Holl.: zinken do sinkst sonkst
Ing.: sink hy sinkt sonk
Dtsk: sinken wy sinke sonken

sitte ik sit siet haw sitten
Holl.: zitten do sitst sietst
Ing.: sit hy sit siet
Dtsk: sitzen wy sitte sieten

sizze ik sis sei haw sein
Holl.: zeggen do seist seist
Ing.: say hy seit sei
Dtsk: sagen wy sizze seine(n)
4. Ek: sei, seid.

sjen ik sjoch seach haw sjoen
Holl.: zien, kijken do sjochst seachst
Ing.: see, look hy sjocht seach
Dtsk: sehen, schauen, gucken wy sjogge seagen

sjitte ik sjit skeat haw sketten
Holl.: schieten do sjitst skeatst
Ing.: shoot hy sjit skeat
Dtsk: schieen wy sjitte skeaten

sjonge ik sjong song haw songen
Holl.: zingen do sjongst songst
Ing.: sing hy sjongt song
Dtsk: singen wy sjonge songen

skelle ik skel skelde haw skeld
Holl.: schelden do skelst skeldest
Ing.: curse, call names hy skelt skelde
Dtsk: schimpfen, schelten wy skelle skelden
1. Ek: skelde.
3. Ek skold, skoldst, skold, skolden.
4. Ek: skolden.

skeppe ik skep skoep haw skepen
Holl: scheppen, maken do skepst skoepst
Ing.: create, set up hy skept skoep
Dtsk: schaffen, schpfen, machen wy skeppe skoepen

skiede ik skied skate haw skaat
Holl.: scheiden do skiedst skaatst
Ing.: part, seperate, divorce hy skiedt skaat
Dtsk: (sich) trennen, scheiden wy skiede skaten
1. Ek regelmjittich: skied, skiede, skieden.

skinke ik skink skonk haw skonken
Holl.: schenken do skinkst skonkst
Ing.: pour (out); present with hy skinkt skonk
Dtsk: schenken wy skinke skonken

skite ik skyt skiet haw skiten
Holl.: schijten do skytst skietst
Ing.: shit hy skyt skiet
Dtsk: scheien wy skite skieten

skoppe ik skop skopte haw skopt
Holl.: schoppen do skopst skoptest
Ing.: kick hy skopt skopte
Dtsk: treten wy skoppe skopten
3. Ek: skp, skpst, skp, skpen.

skrikke ik skrik skrok bin skrokken
Holl.: schrikken do skrikst skrokst
Ing.: be frightened, start hy skrikt skrok
Dtsk: sich erschrecken wy skrikke skrokken

skriuwe ik skriuw skreau haw skreaun
Holl.: schrijven do skriuwst skreaust
Ing.: write hy skriuwt skreau
Dtsk: schreiben wy skriuwe skreauwen
3. Ek: skriuwde, skriuwdest, skriuwde, skriuwden.
Meartalsfoarmen ek: skreaune(n).

slaan ik slaan sloech haw slein
Holl.: slaan do slachst sloechst
Ing.: strike, hit, beat hy slacht sloech
Dtsk: schlagen wy slaan sloegen
2. Earste persoan iental ek: slach.
Meartalsfoarmen ek: slane, slagge.

sliepe ik sliep slepte haw slept
Holl.: slapen do slepst sleptest
Ing.: sleep hy slept slepte
Dtsk: schlafen wy sliepe slepten
1. Ek regelmjittich: sliep, sliepte, sliept.
3. Twadde persoan iental ek: slepst.
4. Ek: sliepen.

slinke ik slink slonk bin slonken
Holl.: slinken, verminderen do slinkst slonkst
Ing.: shrink, dwindle, subside (pain) hy slinkt slonk
Dtsk: schrumpfen, abnehmen wy slinke slonken

slite ik slyt sliet haw sliten
Holl.: slijten do slytst slietst
Ing.: wear out hy slyt sliet
Dtsk: abnutzen, verschleien wy slite slieten

slpe ik slp sloep bin slpt
Holl.: sluipen do slpst sloepst
Ing.: sneak, steal, slink hy slpt sloep
Dtsk: schleichen wy slpe sloepen
3. Ek regelmjittich: slp, slpte, slpt
4. Ek: slpen.

slute ik slt sleat haw sletten
Holl.: sluiten do sltst sleatst
Ing.: shut, close hy slt sleat
Dtsk: schlieen wy slute sleaten
3. Ek: sluet, sluetst, sluet, slueten.
4. Ek: sluten.

smeitsje ik smeitsje smakke haw smakke
Holl.: smaken do smakkest smakke
Ing.: taste hy smakket smakke
Dtsk: schmecken wy smeitsje smakken
1. Ek: smeitse (deselde doetiid en it selde mulwurd as smeitsje).

smelte ik smelt smolt haw smolten
Holl.: smelten (metaal) do smeltst smoltst
Ing.: melt (metal) hy smelt smolt
Dtsk: schmelzen (Metall) wy smelte smolten
1. Ek: smeltsje (deselde doetiid en itselde mulwurd as smelte).

smite ik smyt smiet haw smiten
Holl.: smijten do smytst smietst
Ing.: fling, throw hy smyt smiet
Dtsk: schmeien, werfen, schleudern wy smite smieten

snije ik snije snie haw snien
Holl.: snijden do snijst sniest
Ing.: cut hy snijt snie
Dtsk: schneiden wy snije sniene(n)
1. Ek regelmjittich: snij, snijde, snijd.

snute ik snt ik snuet haw snuten
Holl.: snuiten do sntst snuetst
Ing.: blow one's nose hy snt snuet
Dtsk: schneuzen wy snute snueten
3. Ek: snute, snutest, snute, snuten.
Twadde persoan iental ek: sntst.

spije ik spij spei haw spein
Holl.: spuwen; overgeven do spijst speist
Ing.: spit; vomit hy spijt spei
Dtsk: speien, spucken; (sich) bergeben wy spije speine(n)
1. Ek regelmjittich: spij, spijde, spijd.
Ek: spuie (regelmjittich: spui, spuide, spuid).

spinne ik spin spn haw spn
Holl.: spinnen do spinst spnst
Ing.: spin hy spint spn
Dtsk: spinnen wy spinne spnen
3. Ek regelmjittich: spin, spinde, spind.

spite it spyt my spiet hat spiten
Holl.: spijten
Ing.: regret, be sorry
Dtsk: leid tun, gereuen

splite ik splyt spliet haw spliten
Holl.: splijten do splytst splietst
Ing.: split, cleave hy splyt spliet
Dtsk: (sich) spalten wy splite splieten

sprekke ik sprek spriek haw sprutsen
Holl.: spreken do sprekst spriekst
Ing.: speak (publicity) hy sprekt spriek
Dtsk: sprechen wy sprekke sprieken
3. Ek: spruts, sprutst, spruts, sprutsen.

spriede ik spried sprate haw spraat
Holl.: spreiden do spraatst spratest
Ing.: spread hy spraat sprate
Dtsk: ausbreiten, streuen, spreizen wy spriede spraten
2. Twadde persoan iental ek: spriedst; tredde persoan spriedt.
3. Twadde persoan iental ek: spraatst.

springe ik spring sprong haw sprongen
Holl.: springen do springst sprongst
Ing.: jump, leap hy springt sprong
Dtsk: springen wy springe sprongen

stappe ik stap stoep haw stapt
Holl.: stappen do stapst stoepst
Ing.: step hy stapt stoep
Dtsk: schreiten, treten, stapfen wy stappe stoepen
3. Ek regelmjittich: stap, stapte, stapt.

stean ik stean stie haw stien
Holl.: staan do stiest stiest
Ing.: stand hy stiet stie
Dtsk: stehen wy steane stiene(n)

stekke ik stek stiek haw stutsen
Holl.: steken do stekst stiekst
Ing.: stab, sting, stick hy stekt stiek
Dtsk: stechen wy stekke stieken
3. Ek: stuts, stutst, stuts, stutsen.

stelle ik stel stiel haw stellen
Holl.: stelen do stelst stielst
Ing.: steal hy stelt stiel
Dtsk: stehlen wy stelle stielen

stjerre ik stjer stoar bin stoarn
Holl.: sterven do stjerst stoarst
Ing.: die hy stjert stoar
Dtsk: sterben wy stjerre stoaren

stjitte ik stjit state haw staat
Holl.: stoten do staatst statest
Ing.: push, thrust hy staat state
Dtsk: stoen wy stjitte staten
3. Ek regelmjittich: stjitte, stjittest, stjitte, stjitten.
Twadde persoan iental ek: staatst.
4. Ek: stjitten.

stjonke ik stjonk stonk haw stonken
Holl.: stinken do stjonkst stonkst
Ing.: stink, smell hy stjonkt stonk
Dtsk: stinken wy stjonke stonken

stowe ik sto stode haw stood
Holl.: stuiven do stoost stodest
Ing.: dash, rush, be dusty hy stoot stode
Dtsk: stuben, stieben wy stowe stoden
3. Ek: stau, staust, stau, stauwen.
4. Ek: stowen.

strekke ik strek strekte haw strekt
Holl.: strekken do strekst strektest
Ing.: stretch, extend hy strekt strekte
Dtsk: strecken, dehnen wy strekke strekten
3. Ek: striek, striekst, striek, strieken.
4. Ek: strutsen.

stride ik striid stried haw striden
Holl.: strijden, vechten do striidst striedst
Ing.: fight, struggle hy striidt stried
Dtsk: kmpfen, streiten wy stride strieden

strike ik stryk striek haw strutsen
Holl.: strijken do strykst striekst
Ing.: strike (iron), lower hy strykt striek
Dtsk: bgeln, streichen wy strike strieken
3. Ek: struts, strutst, struts, strutsen.

strpe ik strp strpte haw strpt
Holl.: stropen, villen do strpst strptest
Ing.: skin, strip hy strpt strpte
Dtsk: abhuten wy strpe strpten
3. Ek: stroep, stroepst, stroep, stroepen.

swerve ik swerf swurf haw swurven
Holl.: zwerven do swerfst swurfst
Ing.: wander, roam hy swerft swurf
Dtsk: umherstreichen wy swerve swurven

swije ik swij swijde haw swijd
Holl.: zwijgen do swijst swijdest
Ing.: be silent, keep silent hy swijt swijde
Dtsk: schweigen wy swije swijden
3. Ek: swei, sweist, swei, sweien,
4. Ek: swein.

swimme ik swim swom haw swommen
Holl.: zwemmen do swimst swomst
Ing.: swim hy swimt swom
Dtsk: schwimmen wy swimme swommen
1. Ek: swemme mei deselde doetiid en itselde mulwurd as swimme.

swine ik swyn swn bin swn
Holl.: zwinden, verdwijnen do swynst swnst
Ing.: swing hy swynt swn
Dtsk: verschwinden wy swine swnen

swinge ik swing swong haw swongen
Holl.: zwaaien, slingeren do swingst swongst
Ing.: swing hy swingt swong
Dtsk: schwingen wy swinge swongen
1. Ek: swingje (regelmjittich: swingje, swinge, swinge).

swinke ik swink swonk bin swonken
Holl.: zwenken do swinkst swonkst
Ing.: swerve, turn around hy swinkt swonk
Dtsk: schwenken, drehen wy swinke swonken
1. Ek regelmjittich: swink, swinkte, swinkt.

terskje ik terskje tursk haw tursken
Holl.: dorsen do terskest turskest
Ing.: thresh hy tersket tursk
Dtsk: dreschen wy terskje tursken
1. Ek regelmjittich: terskje, terske, terske.

tingje ik tingje tinge haw tinge
Holl.: dingen do tingest tingest
Ing.: haggle, bargain hy tinget tinge
Dtsk: feilschen, herunterhandeln wy tingje tingen
3. Ek: tong, tongst, tong, tongen.
4. Ek: tongen.

tinke ik tink tocht haw tocht
Holl.: denken do tinkst tochtst
Ing.: think hy tinkt tocht
Dtsk: denken wy tinke tochten

treffe ik tref trof haw troffen
Holl.: treffen do trefst trofst
Ing.: hit, strike hy treft trof
Dtsk: treffen, antreffen wy treffe troffen

trekke ik trek triek haw trutsen
Holl.: trekken do trekst triekst
Ing.: draw, migrate hy trekt triek
Dtsk: ziehen wy trekke trieken
3. Ek: truts, trutst, truts, trutsen.

triuwe ik triuw treau haw treaun
Holl.: duwen do triuwst treaust
Ing.: push, thrust, shove hy triuwt treau
Dtsk: stoen, schieben wy triuwe treauwen
3. Ek: triuwde, triuwdest, triuwde, triuwden.
Meartalsfoarmen ek: treaune(n).

tsjen ik tsjoch teach bin tein
Holl.: tijgen, trekken do tsjochst teachst
Ing.: set forth; draw, pull hy tsjocht teach
Dtsk: ziehen, sich begeben wy tsjogge teagen

twinge ik twing twong haw twongen
Holl.: dwingen do twingst twongst
Ing.: force hy twingt twong
Dtsk: zwingen wy twinge twongen

ntginne ik ntgin ntginde haw ntgind
Holl.: ontginnen do ntginst ntgindest
Ing.: reclaim, clear hy ntgint ntginde
Dtsk: kultivieren, abbauen wy ntginne ntginden
3. Ek: ntgn, ntgnst, ntgn, ntgnen.
4. Ek: ntgn.

waakse ik waaks woeks bin woeksen
Holl.: groeien do waakst woekst
Ing.: grow hy waakst woeks
Dtsk: wachsen wy waakse woeksen
1. Ek: waachse, waachsje.

waskje ik waskje wosk haw wosken
Holl.: wassen do waskest woskst
Ing.: wash hy wasket wosk
Dtsk: waschen wy waskje wosken

weage ik weach woech haw woegen
Holl.: wegen do weachst woechst
Ing.: weigh hy weacht woech
Dtsk: wiegen wy weage woegen
1. Ek weagje, mei deselde doetiid en itselde mulwurd as weage.
Ek: wage dat deselde doetiid en itselde mulwurd hat as weage en weagje.

weitsje ik weitsje wekke haw wekke
Holl.: waken do wekkest wekkest
Ing.: wake, watch hy wekket wekke
Dtsk: wachen wy weitsje wekken
1. Ek: weitse (weits, wekke, haw wekke).
Fierders wekje (regelmjittich: wekje, wekke, wekke).

wenne ik wen wende haw wend
Holl.: wennen do wenst wendest
Ing.: accustom hy went wende
Dtsk: (sich) gewhnen wy wenne wenden
3. Ek: wn, wnst, wn, wnen.
4. Ek: wn.

werpe ik werp wurp haw wurpen
Holl.: werpen do werpst wurpst
Ing.: throw hy werpt wurp
Dtsk: werfen wy werpe wurpen

wze ik bin wie haw west
Holl.: zijn, wezen do bist wiest
Ing.: be hy is wie
Dtsk: sein wy binne wiene(n)

wike ik wyk wykte haw wykt
Holl.: wijken do wykst wyktest
Ing.: give in/away; disappear hy wykt wykte
Dtsk: weichen wy wike wykten
1. Ek: wykje (regelmjittich: wykje, wike, wike).
3. Ek: wiek, wiekst, wiek, wieken.

wine ik wyn wn haw wn
Holl.: winden do wynst wnst
Ing.: wind hy wynt wn
Dtsk: winden, wickeln wy wine wnen

winke ik wink wonk haw wonken
Holl.: wenken do winkst wonkst
Ing.: beckon, motion hy winkt wonk
Dtsk: winken wy winke wonken

winne ik win wn haw wn
Holl.: winnen do winst wnst
Ing.: win, gain hy wint wn
Dtsk: gewinnen wy winne wnen

wite ik wyt wiet haw witen
Holl.: wijten, verwijten do wytst wietst
Ing.: blame hy wyt wiet
Dtsk: zuschreiben, vorwerfen wy wite wieten

witte ik wit wist haw witten
Holl.: weten do witst wist
Ing.: know hy wit wist
Dtsk: wissen wy witte wisten
1. Ek: wite: wyt, wist, witen.

wiuwe ik wiuw weau haw weaun
Holl.: wuiven do wiuwst weaust
Ing.: wave hy wiuwt weau
Dtsk: winken wy wiuwe weauwen
1. Ek regelmjittich: wiuw, wiuwde, wiuwd.
1. Ek: weauwe (regelmjittich: weau, weaude, weaud).
3. Meartalsfoarmen ek weaune(n).

wolle ik wol woe haw wollen
Holl.: willen do wolst woest
Ing.: want, wish hy wol woe
Dtsk: wollen wy wolle woene(n)
4. Ek: wold.

wreke ik wreek wriek haw wrutsen
Holl.: wreken do wreekst wriekst
Ing.: revenge, avenge hy wreekt wriek
Dtsk: rchen wy wreke wrieken
1. Ek regelmjittich: wreek, wreekte, wreekt.
Ek: wreekje (wriek/wreke,wrutsen/wreke); wrekje (wriek/wrekke, wrutsen/wrekke); wrekke wriek/wrekte, wrutsen/wrekt.

wringe ik wring wrong haw wrongen
Holl.: wringen do wringst wrongst
Ing.: wring hy wringt wrong
Dtsk: drcken, winden, ringen wy wringe wrongen

write ik wryt write haw writen
Holl.: rijten, scheuren do wrytst writest
Ing.: rip, tear hy wryt write
Dtsk: reien, zerreien wy write writen
3. Ek: wriet, wrietst, wriet, wrieten.

wriuwe ik wriuw wreau haw wreaun
Holl.: wrijven do wriuwst wreaust
Ing.: rub hy wriuwt wreau
Dtsk: reiben wy wriuwe wreauwen
3. Ek: wriuwde, wriuwdest, wriuwde, wriuwden.
Meartalsfoarmen ek: wreaune(n).

wurde ik wurd waard bin wurden
Holl.: worden do wurdst waardst
Ing.: become hy wurdt waard
Dtsk: werden wy wurde waarden