Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Canon

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Tabel 1  DE CANON EN DE KERNDOELEN BASISONDERWIJS 

Deze tabel is gemaakt door Huub Kurstjens (Cito)

§  Uitgangspunt is kerndoel 52 voor het basisonderwijs: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken … (tjidvakken De Rooij).

§  Als ‘kenmerkende aspecten’ zijn de items genomen die de commissie-De Rooij heeft voorgesteld voor het basisonderwijs (rapport Verleden, heden en toekomst, pag. 170-175, kolom ‘basisonderwijs’).

§  Items die niet onmiddellijk aan een kenmerkend aspect gekoppeld kunnen worden staan rechts geparkeerd. 

§  Daarbij is uitgegaan van de betekenis van de items zoals omschreven in de toelichtingen van de canoncommissie.  

Tijdvakken

kenmerkende aspecten

canon van toepassing

canon niet van toepassing

1

Tijd van jagers en boeren

Prehistorie

1 De levenswijze van jagers–verzamelaars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Karel de Grote

742-814

 

- Hebban olla vogala

ca 1100

 

-Boekdrukkunst

ca 1450

2 Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen.

Hunebedden

ca. 3000 v. Chr.

2

Tijd van Grieken en Romeinen

Klassieke Oudheid

3 De verspreiding van Grieks-Romeinse cultuur en confrontatie met Germaanse cultuur.

Romeinse limes

47-ca 400

4 Het christendom in Romeinse Rijk: van verboden tot enig toegestane godsdienst.

 

3

Tijd van monniken en ridders

Vroege Middeleeuwen

5 De verspreiding van het christendom in Europa.

Willibrord

658-739

6 Hofstelsel en horigheid.

 

 

4

Tijd van steden en staten

Hoge en late Middeleeuwen

7 De opkomst van handel en ontstaan van steden.

De Hanze

1356-ca 1450

8 De opkomst van de stedelijke burgerij en toenemende zelfstandigheid van steden.

Floris V

1254-1296

5

Tijd van ontdekkers en hervormers

Renaissancetijd of

16e eeuw

 

9 Het begin van de Europese overzeese expansie.

 

- Erasmus

1466?-1536

 

- Karel V

1500-1558

 

- De Republiek

1588-1795

 

 

 

 

 

- De Beemster

1612

- Hugo de Groot

1583-1645

- De Statenbijbel

1637

- Spinoza

1632-1677

- Eise Eisinga

1744-1828

- Buitenhuizen

17e en 18e eeuw

10 De Opstand en het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat.

De Beeldenstorm

1566

Willem van Oranje

1533-1584

6

Tijd van regenten en vorsten

Gouden Eeuw

17e eeuw

 

11 Ontstaan van het handelskapitalisme en begin van een wereldeconomie.

De VOC

1602-1799

Atlas Major van Blaeu

1662

Michiel de Ruyter

1607-1676

12 Burgerlijk bestuur en stedelijke cultuur in Nederland.

De grachtengordel

1613-1662

Rembrandt

1606?-1669

7

Tijd van pruiken en revoluties

Eeuw van de Verlichting of

18e eeuw

 

13 Slavenarbeid op plantages en de opkomst van het abolitionisme.

Slavernij

Ca 1637-1863

14 Het streven naar grondrechten en naar politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie.

De patriotten

1780-1795

 

Napoleon Bonaparte

1769-1821

8

Tijd van burgers en stoommachines

Industrialisatietijd of 19e eeuw

 

15 Ontstaan van een parlementair stelsel en de toename van volksinvloed.

Koning Willem I

1772-1843

 

De grondwet

1848

 

 

- Aletta Jacobs

1854-1929

- Vincent van Gogh

1853-1890

- Max Havelaar

1860

 

- De Eerste Wereldoorlog

1914-1918

- De Stijl

1917-1931

- Willem Drees

1886-1988

- Indonesië

1945-1949

- Suriname en de Nederlandse Antillen

vanaf 1945

- De watersnood

1-2-1953

- Havens Rotterdam vanaf ca 1880

- Annie M.G. Schmidt

1911-1995

- Srebrenica

1995

- De gasbel

1959-2030?

16 De industriële revolutie en de opkomst van emancipatiebewegingen.

De eerste spoorlijn

1839

 

Verzet tegen kinderarbeid

19e eeuw

9

Tijd van de wereldoorlogen

Eerste helft 20e eeuw

 

17 De economische wereldcrisis.

 

De crisisjaren

1929-1940

18 De Duitse bezetting en de jodenvervolging.

De Tweede Wereldoorlog

1940-1945

 

Anne Frank

1929-1945

10

Tijd van televisie en computer

tweede helft 20e eeuw

19 Blokvorming tussen Oost en West en de Koude Oorlog.

 

20 Sociaal-culturele veranderingen en toenemende pluriformiteit vanaf de jaren zestig,

De televisie

Vanaf 1948

 

Veelkleurig Nederland

vanaf 1945


 

 

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl