Community Geschiedenis 

Nieuwsbrief 1, september 2002

De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Twee weken na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.


Beste community leden,

Een nieuwe herfst, een nieuw geluid. Anders dan in de natuur vindt vernieuwing in het onderwijs meestal op het eind van de zomer plaats. Dat geldt ook voor het beheer van de community geschiedenis van de Digitale School en Kennisnet. Vanaf september 2002 is er een nieuwe community-manager. De eerste gevolgen daarvan heeft u al op de site kunnen zien. De rubriek indeling is enigszins aangepast en vanwege het tot nu toe zeer onregelmatig verschijnen van de nieuwsbrief is er voor gekozen om deze nieuwsbrief het nummer 1 te geven.

[naar boven]


Wie is de nieuwe community manager?

Mijn naam is Albert van der Kaap. Tot 28 oktober 2002 was ik als docent geschiedenis en staatsinrichting en kcv verbonden aan het Bonhoeffercollege in Enschede. Daarnaast werkte ik twee dagen in de week als kaderdocent bij KPCGroep in 's-Hertogenbosch. Sinds 28 oktober 2002 werk ik als teamleider vwo op scholengemeenschap De Grundel in Hengelo.

Alweer de nodige jaren hou ik mij bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden van ict voor het vak geschiedenis en staatsinrichting. Histoforum (http://www.jacobus.nl/geschiedenis) is het resultaat van deze zoektocht. Histoforum kent diverse rubrieken zoals nieuws, vakinformatie, historische links (geordend op periode, onderwerp, land, personen en alfabet), ict en geschiedenis, historische romans, lesmateriaal en zoekmachines. Omdat naar mijn mening niemand gebaat is bij overlap op internet zal ik op de vakcommunity site, waar zinvol, verwijzen naar informatie op Histoforum. Hetzelfde geldt overigens voor een aantal andere 'basis sites'  voor het vak geschiedenis.

[naar boven]


Doel van de community geschiedenis

De Community Geschiedenis is een initiatief van Kennisnet en de Digitale School en heeft als doel iedereen die in Nederland betrokken is bij het vak Geschiedenis een platform te bieden. Zowel mensen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs als mensen uit de vakverenigingen of van beleidsbepalende instanties kunnen lid zijn van deze communities. U vindt er vaknieuws, een agenda en verwijzingen naar belangrijke historische sites, naar lesmateriaal, naar een rubriek ict en geschiedenis. 
Tien keer per jaar ontvangen de community leden een nieuwsbrief. Bijdragen aan deze nieuwsbrief zijn zeer welkom.
Het ligt in de bedoeling om ook te starten met een forum, waarop men zowel zelf vragen kan stellen als vragen van anderen kan beantwoorden. Op het forum kunnen ook discussies worden gestart.
De community kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld lesmateriaal en toetsen uit te wisselen. Deze informatie, die uiteraard niet voor leerlingen bestemd is, wordt dan achter een wachtwoord geplaatst. 
Heeft u andere suggesties, laat het me vooral weten. (kaap@home.nl)  

[naar boven]


Basis sites voor geschiedenis en staatsinrichting

Voor het Nederlandstalige deel van internet kun je een aantal sites als basis sites bestempelen. Dat zijn sites die iemand met belangstelling voor geschiedenis en staatsinrichting relevante basisinformatie verschaffen en die helpen bij het vinden van relevante historische informatie. Als je op die sites niets van je gading hebt kunnen vinden wordt het tijd om te gaan zoeken met een goede zoekmachine, zoals Google (http://www.google.com).

Sites van vakverenigingen

Algeme Historische Informatie

Historische Overzichten

Deze sites zijn aanklikbaar vanaf de homepage van de community site (http:///www.digitaleschool.nl/gs/community)  

[naar boven]


North America / The Netherlands Teacher Exchange Programme   

Twee weken kennismaken met het onderwijssysteem van de Verenigde Staten of Canada staat centraal in dit programma. Hoe is het onderwijs K-12 (van Kindergarten tot en met Grade 12) opgebouwd? Welke verschillen zijn er en welke overeenkomsten? Zelf voor de klas staan in een geheel andere cultuur met enthousiaste leerlingen. Vertellen over hoe het in Nederland gaat, je vak “uitproberen”. Hoe gaat men om met je eigen vak, met multiculturele zaken, Engels als tweede taal, ‘special needs’-education, ICT?   

De afgelopen jaren maakten tientallen Nederlandse docenten gebruik van de gelegenheid om in dit kortlopende uitwisselingsprogramma kennis te maken met land, onderwijs en cultuur van de Verenigde Staten of Canada. Daarnaast is er de gelegenheid om samenwerkingsprojecten tussen scholen op te zetten. Het programma staat open voor docenten PO en VO (docenten uit MBO en aan lerarenopleidingen nemen ook deel). Bij het tegenbezoek, ook twee weken, ontvangt men de onderwijspartner in de eigen schoolomgeving. Het is een groepsreis (10 personen) met een individuele invulling. Samen met je Amerikaanse of Canadese onderwijspartner stel je een programma op naar eigen wens. Het tegenbezoek van de partner aan Nederland vind meestal in juni plaats. Nederlandse docenten reizen rond de Herfstvakantie.

In de VS wordt samengewerkt met onderwijsorganisaties in Michigan, North Carolina, Florida en Californië, in Canada gaat het om de provincies Ontario en British Columbia.

Achtergronden over het programma, ervaringen van docenten, reisinformatie, financiën en een inschrijfformulier zijn te vinden op de website van EuroSchool www.euroschool.nl onder ‘building bridges’, volg de Engelstalige route! Telefonische inlichtingen zijn direct in te winnen bij Harry Rogge, programmacoördinator Noord-Amerika tel. 0318-523031 of hrogge@europeesplatform.nl

Op woensdag 25 september 2002 is er een informatieavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in Utrecht, Zalencentrum Vredenburg 19 aan het Vredenburg, nadere bijzonderheden treft u ook op de website. Voor deze avond, waaraan deelname gewenst is, verzoeken wij u zich bij EuroSchool in Alkmaar op te geven: tel 072-5118502. U ontvangt dan een uitnodiging met agenda.

Inschrijving voor dit programma is het gehele door jaar mogelijk! Als u zich nu inschrijft kunt u nog deelnemen met vertrek in oktober 2002, maar u kunt ook aangeven in 2003 te willen reizen.

Het North America / The Netherlands Teacher Exchange Programme is een unieke ervaring op het gebied van internationalisering in het onderwijs!

[naar boven]


Mogelijke wijzigingen examenprogramma per 1-08-2003

Het ministerie heeft de VGN een aantal voorstellen voor een bijstelling van de Tweede Fase per 01-08-2003 voorgelegd. Voor het vak geschiedenis is vooral het volgende van belang:

 • Aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, filosofie. Toegestaan wordt om stof voor het centraal examen tevens op te nemen in het schoolexamen.
 • Profielwerkstuk. Als de school ondanks de verlichtingsmaatregelen er voor kiest, dat het profielwerkstuk op twee vakken betrekking heeft, kan dit een vak uit het profieldeel zijn en een ander vak.

Lees verder op de site van de VGN

[naar boven]


Blanke bevolking Suriname in kaart gebracht

Na de vrijgelaten slaven en de immigranten van Javaanse, Hindostaanse en Chinese afkomst, heeft het Nationaal Archief nu ook de blanke bevolking van Suriname in kaart gebracht. In twee nieuwe digitale zoekgidsen, de Gereformeerden en de Boeroes,  zijn de persoons- en familiegegevens opgenomen van tienduizenden Nederlanders die zich in Suriname vestigden vóór 1863, het jaar dat de slavernij werd afgeschaft. Het Nationaal Archief stimuleert met de digitale zoekgidsen het onderzoek naar de geschiedenis van Suriname; een onderwerp waarvoor de belangstelling de laatste jaren enorm is toegenomen, in Nederland en in Suriname zélf. 

lees verder

[naar boven]


Website van het Nationaal Archief

Een belangrijk onderdeel van www.nationaalarchief.nl is de digitale studiezaal. Hier kunt u bekijken welke archieven er zijn. Ook vindt u er onderzoeksgidsen en informatiebladen. Daarnaast kunt u thematische databases raadplegen, vaak met persoonsgegevens waarmee u uw stamboom kunt reconstrueren. Bijvoorbeeld een database met namen van vrijgelaten slaven op Curacao, of drie databases met gegevens over de bevolking van Suriname. Het Nationaal Archief biedt u online ook een groot aantal diensten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een archiefstuk te reserveren, een reproductie of een publicatie bestellen, u op te geven voor een cursus, met andere onderzoekers in contact treden op het forum of uw onderzoek te registreren.

Op de tijdbalk worden verhalen verteld over spannende, ontroerende en belangrijke momenten in de vaderlandse geschiedenis, steeds geïllustreerd aan de hand van een archiefstuk uit de collectie van het Nationaal Archief. Van de schipbreuk van en VOC-schip in maart 1682 bij de Filippijnen tot de Greet Hofmans affaire. De tijdbalk bevat ook verschillende thema’s, zoals de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Daarnaast is een aantal topstukken geanimeerd. Zo kunt u uw voetbalkennis toetsen in de KNVB-quiz of in de voetsporen van Abel Tasman treden. Omdat de tijdbalk steeds wordt aangevuld met nieuwe stukken, raakt u er nooit op uitgekeken.

Een historische agenda. In samenwerking met het Historisch Nieuwsblad wordt een agenda samengesteld waarin u kunt zien welke cursussen, tentoonstellingen, lezingen en andere evenementen op het gebied van de vaderlandse geschiedenis plaatsvinden, in het Nationaal Archief, maar ook elders.

Educatieve lespakketten voor het voortgezet onderwijs met bronnenmateriaal dat aansluit op eindexamenonderwerpen van de vakken geschiedenis en maatschappijleer.

Een Kenniscentrum op het gebied van archiefbeleid, digitalisering van erfgoed, archiefzorg en conservering.  Belangstellenden blijven hier op de hoogte van beleid, lopende projecten, onderzoeksrapporten, publicaties en interessante websites.

[naar boven]


Rijksarchief Friesland

Bijdrage van Theo Kuipers van het Rijksarchief in Friesland

Het Rijksarchief in Friesland is op 1 sept. j.l. gefuseerd met zijn buurman, de grote wetenschappelijke bibliotheek van Friesland en het Fries Letterkundig Museum en Dokumentatiecentrum. Deze nieuw te vormen instelling heeft grote ambities op het gebied van educatie. Was het nu zo dat we gezamenlijk anderhalf fte hadden voor educatie, in de nieuwe instelling wordt dat uitgebreid tot 4 fte. Ook de afdeling IT krijgt een bemensing van 4 fte.

In de werkgroep educatie zijn we intensief bezig met het schrijven van onze  beleidsvoornemens op korte en lange termijn. Daarbij zal het bereiken van het onderwijs via de digitale snelweg een belangrijke rol spelen. De nieuwe instelling heeft als ambitie dat zij, meer nog dan in het verleden al het geval was, dienstverlenend wil zijn naar nieuwe doelgroepen. Hoewel het onderwijs voor ons niet geheel nieuw is, ligt er toch nog veel terrein braak. Dat willen we omploegen, inzaaien en tot wasdom laten komen. 


[naar boven]


Luyben Software

Bij Luyben Software zijn nieuwe historische cd-roms verschenen:

 • Toetsenbank bovenbouw voor de docent om toetsen te maken
 • Toetsenbank basisvorming voor de docent om toetsen te maken
 • Nederlanders en hun gezagsdragers voor havo/vwo interactief
  oefenen/toetsen
 • Verzorgingsstaat, interactieve lessen voor VMBO
 • Verzorgingsstaat, digitale toetsen via Wintoets voor VMBO
 • Verzorgingsstaat, digitale diapresentatie voor VMBO
 • Sovjet-Unie, een systeem onder spanning voor havo/vwo interactief
  oefenen/toetsen
 • Sovjet-Unie, dwang en overtuiging voor mavo/vbo interactief
  oefenen/toetsen
 • Nederland en Indonesië; vier eeuwen interactief oefenen/toetsen
  Duitsland en Europa 1945-2000 interactief oefenen/toetsen
 • Nederland 1880-1919 interactief oefenen/toetsen
 • Staatsinrichting interactief oefenen/toetsen
 • Politieke partijen met meer dan 2000 standpunten
 • Basisvorming 1: Van prehistorie tot 1500: interactief oefenen/toetsen
 • Basisvorming 2: Van 1500 tot 1900: interactief oefenen/toetsen
 • Basisvorming 3: De Twintigste Eeuw: interactief oefenen/toetsen

Meer informatie vindt u op http://www.luybensoftware.nl/geschiedenis.htm 

[naar boven]


Tijdsbalk van de Menselijke Evolutie, Kennis en Cultuur

Een zeer  bijzondere tijdbalk die de intellectuele, religieuze en artistieke wereld, in één interdisciplinair totaaloverzicht weergeeft is in het 'tijdperk De Rooy' een waardevolle aanwinst voor elk geschiedenislokaal in Nederland en België. 

[naar boven]