Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 34, mei 2005
De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 

Onderzoek geschiedenis en samenwerkend leren
 

Voor ons onderzoek zijn we op zoek naar scholen en docenten Geschiedenis, die ge´nteresseerd zijn in de mogelijkheden en toepassingen van ICT en samenwerkend leren in het Voortgezet Onderwijs.

Om het samenwerken van leerlingen te ondersteunen de Capaciteitsgroep Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht een computerprogramma ontwikkeld, VCRI. Dit programma wordt gebruikt om leerlingen, via de computer en het internet, te laten samenwerken.

Het VCRI-programma is een elektronische leeromgeving waarin leerlingen met anderen online kunnen samenwerken aan groepsopdrachten. Het VCRI-programma biedt enkele onderdelen die leerlingen kunnen gebruiken tijdens het samenwerken:

* Communiceren met groepsgenoten en andere klasgenoten via Chat en Forum.

* Informatie verzamelen: Om de groepsopdracht te beantwoorden kunnen leerlingen op zoek gaan naar informatie. Deze informatie is aanwezig in het computerprogramma en kan vanaf het scherm gelezen worden.

* Samen schrijven: Uiteindelijk moeten groepsleden samen een antwoord formuleren op een groepsopdracht. Dit kan met de Co-Writer. De Co-Writer is een gedeelde tekstverwerker, waarin leerlinge tegelijkertijd aan dezelfde tekst kunnen werken. Wijzigingen die een leerling maakt, zijn direct zichtbaar voor de groepsleden.

* Samen plannen en afspraken maken: Om goed te kunnen samenwerken moeten groepsleden plannen en afspraken maken. Deze kunnen bijgehouden worden in de Planner. De Planner herinnert groepsleden eraan wie voor wat verantwoordelijk is en op welk tijdstip zaken af dienen te zijn.

* Faciliteiten voor docenten: De docent kan de discussie tussen leerlingen volgen en de vorderingen van de groepen bijhouden.

* Daarnaast bevat het VCRI-programma nog andere onderdelen. Hierover vindt u meer op deze pagina.


Het VCRI-programma is in eerder onderzoek al in enkele 5-VWO klassen uitgeprobeerd. Deze klassen werkten in groepen aan een Praktische Opdracht over het onderwerp "Heksen en heksenvervolgingen". Over het algemeen waren de ervaringen van docenten en leerlingen met het programma en de PO positief.

Voor ons vervolgonderzoek zijn we op zoek naar docenten geschiedenis die met een of meer bovenbouw VWO-klassen mee willen doen aan een een project over een nader te bepalen onderwerp. De periode van het onderzoek, het onderwerp, de vorm en de duur van de opdracht zullen in overleg met de ge´nteresseerde docenten bepaald worden.

Wanneer u interesse heeft in deelname aan het onderzoek kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande adres, telefoonnummer of e-mailadres. Ook wanneer u vragen heeft over het onderzoek of graag meer zou willen weten over het programma of een demonstratie van het programma zou willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Meer informatie over het programma en het onderzoek kunt u vinden op http://edugate.fss.uu.nl/~crocicl/onderwijs.html.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Janssen

Adresgegevens:
Capaciteitsgroep Onderwijskunde
Universiteit Utrecht
Postbus 80140
3508 TC Utrecht

Tel: 030-2534798
E-mail: j.j.h.m.janssen@fss.uu.nl

Periodical Historical Atlas of Europe

Voor 15 euro kunt u deze atlas met 21 kaarten downloaden. Voor iets meer geld kunt u hem ook op cd-rom bestellen.

Nieuwe lesbrieven CMO

Het CMO brengt twee nieuwe lesbrieven uit die u gratis kunt downloaden, 25 jaar koningin Beatrix en Nationale herdenking, nationale viering en de Europese Grondwet voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zie ook 25 jaar Beatrix.

25 jaar Beatrix

Anno wijdt een special aan het jubileum van koningin Beatrix.

Data examenbesprekingen

Klik hier voor een overzicht van de data en plaatsen van de examenbesprekingen.

Referendumwijzer

De Referendumwijzer (actief sinds 21 april) helpt de kiezer zijn standpunt te bepalen bij het referendum over de Europese Grondwet. De ReferendumWijzer bestaat uit 25 stellingen over de belangrijkste veranderingen die in de Europese Grondwet worden voorgesteld. Daarnaast kunnen nog zeven extra stellingen beantwoord worden die een waardering van de Europese Unie aangeven. De ReferendumWijzer geeft niet een 'stemadvies', maar laat de mate van overeenstemming zien met de Grondwet.

Hot Potatoes

Hot Potatoes is een prachtig, gratis, programma voor het maken van online oefeningen. Op de site Startpagina voor Hot PotatoesOefeningen en Theorie vindt u veel nuttige informatie, zoals handleidingen, en veel voorbeelden van lesmateriaal voor diverse vakken. Geschiedenis schittert echter door afwezigheid.

De correspondentie van Willem van Oranje

De site  De correspondentie van Willem van Oranje, die op 12 april j.l. werd geopend, wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van de bewaard gebleven correspondentie (in een ruime betekenis: behalve brieven ook commissies, rekesten, instructies en redevoeringen) gericht aan of afkomstig van Willem van Oranje (1533-1584). Het aantal getraceerde documenten bedraagt thans 12.609. De oudste brief dateert uit 1549. Van elk document zijn in een databank de kerngegevens opgenomen: datum, correspondent, plaats van verzending, vindplaats, verschijningsvorm en korte inhoudsaanduiding. Van de meeste brieven en documenten zijn afbeeldingen verzameld. De films en kopieŰn zijn gescand en de scans zijn in een beeldbank bijeengebracht. Deze digitale opnamen zijn gekoppeld aan de briefnummers in de databank.

Webquests

Ict op School, de onafhankelijke organisatie voor stimulering van het didactisch gebruik van ICT in het Primair en Voortgezet Onderwijs,  is op zoek naar vernieuwende praktijkvoorbeelden (met behulp van ICT) in het Voortgezet Onderwijs. Welke school werkt er bijvoorbeeld intensief met webquests, zoals die van Histoforum? Laat het ons weten, dan maken wij graag een momentopname in de klas en plaatsen dat voor collega's in het land als innovatiefpraktijkvoorbeeld op de site van Ict op School. Graag een mailtje naar Marianne Engelen  m.l.engelen@ictopschool.net. Dank alvast!

Slavernij

Met Slavernij presenteert het CMO haar honderdste scriptiepakket. In dit scriptiepakket lees je eerst over vormen van slavernij in de oudheid, bij de Grieken en de Romeinen, en in de Middeleeuwen. Daarna komt de slavernij aan de orde die het meest bekend is: die uit de tijd dat Europese landen zich meester maakten van landen buiten Europa. Maar ook op dit moment zijn in de wereld nog veel mensen de slaaf van een ander. Daarover gaat het laatste hoofdstuk 'Hedendaagse slavernij'.

Vanwege het feit dat het om een speciale jubileumuitgave gaat zal dit pakket het gehele voorjaar te verkrijgen zijn voor de gereduceerde prijs van Ç 2,50 losbladig en Ç 3,- in geringde versie (exclusief verzendkosten).

Bestelformulier

Kranten 1910-1945 digitaal ontsloten

Op deze website kunt u de digitale historische krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek raadplegen. Het betreft vier landelijke dagbladen uit de periode 1910 tot en met 1945, namelijk het Centrum, de Nieuwe Rotterdamsche Courant, het Vaderland en het Volk. De 76 gepresenteerde jaargangen hebben een omvang van ongeveer 350.000 pagina's. Op deze manier wordt een deel van de belangwekkende historische collectie van de KB, voor zowel een breed ge´nteresseerd publiek, het onderwijs als voor onderzoekers, zeer eenvoudig te raadplegen.

Groen historisch archief

Het historisch archief van De Groene Amsterdammer biedt - in facsimile - de 64 eerste, volledige jaargangen van De Groene, van 1877 tot en met 1940. Dit archief is per pagina en per artikel doorzoekbaar op in de tekst voorkomende termen.

Geschiedenis van Nederland

De geschiedenis van ons land wordt meestal pas behandeld vanaf De Opstand. Daarom heb ik op Histoforum een beknopt overzicht van het ontstaan van Nederland opgenomen. Deze site bevat veel kaartmateriaal.