Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief extra, juni 2005
De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 
Tweede kamer akkoord met proef met flexibel centraal examen

Donderdag 26 mei jl. vond er een overleg plaats tussen
de minister en de vaste commissie voor Onderwijs van de Tweede Kamer.  Eťn van de besproken onderwerpen was het voorstel om een pilotproject te starten, waarin onderzocht wordt of het mogelijk is het centraal examen zo te flexibiliseren, dat er op drie momenten in het jaar centrale examens worden afgenomen.

Komend schooljaar start een pilotproject dat vier jaar zal lopen, waaraan 10 tot 20 scholen zullen deelnemen. In dit pilotproject wordt uitgezocht of het mogelijk is om het centraal examen gespreid over het jaar in drie periodes af te nemen, wat de meerwaarde is voor scholen en leerlingen, welke praktische
(organisatorische) complicaties er zijn op landelijk niveau en of het  een extra (organisatorische) belasting voor de scholen betekent. Deze  drie examenmomenten zijn in januari, juni en augustus. Leerlingen kunnen daardoor hun examen spreiden. Bijvoorbeeld drie vakken in januari, de rest in juni en als dit onverhoopt niet helemaal lukt, de laatste vakken in augustus. Voorwaarde voor deelname zal in ieder geval zijn dat de leerlingen voor de vakken waarin ze centraal examen willen doen, het schoolexamen afgesloten moeten hebben. Voor scholen die geperiodiseerd werken, kan deze wijze van flexibilisering aantrekkelijk zijn.

De eerste keer dat er door de experimenteerscholen op deze manier  flexibel geŽxamineerd zal worden is in het schooljaar 2006/2007. Ook de volgende twee examenjaren zullen nog een proef zijn. Na afronding van deze pilot wordt besloten of op deze wijze gespreid examen doen daadwerkelijk landelijk ingevoerd zal worden en in welk tempo. Als dit gebeurt, kan dit praktisch gezien niet eerder dan in 2010.
Zie voor de uitwerkingsnotitie Examens Koers VO:
http://www.minocw.nl/brief2k/2004/doc/59215a.pdf

Computerexamens

Tijdens de kamerbespreking kwam meer aan de orde, zoals de angst bij de kamerleden voor toenemende fraudegevoeligheid van de centrale examens als deze in de toekomst meer en meer met inzet van computers wordt afgenomen.

Concepten examenprogramma's

Kort werd gesproken over de nu voorliggende definitieve concepten van de examenprogramma's havo/vwo die ingaan
per 2007. De kamer kon zich vinden in de voorgestelde
examenprogramma's, maar wilde de adviezen van de profielcommissies - die voor de zeer nabije toekomst zijn voorzien - afwachten om eventueel de examenprogramma's in samenhang daarmee te kunnen bespreken.
Momenteel vindt de eindredactie van de definitieve voorstellen voor de examenprogramma's plaats. Ze kunnen echter pas officieel worden vastgesteld en in gedrukte vorm worden uitgegeven als de wet en de bijbehorende wijzigingen van het inrichtingsbesluit en eindexamenbesluit zijn aangenomen. Waarschijnlijk zullen definitieve voorstellen wel in september in digitale vorm beschikbaar zijn.

Bron: Tweede Fase Adviespunt, Marlies van Tooren

Wijziging exameneenheden vmbo 2006-2007

In 2003 is bekend gemaakt welke exameneenheden in de algemene vakken vmbo centraal worden geŽxamineerd in 2006 en 2007. Bij de eerste voorbereidingen op het centraal examen geschiedenis van 2007 blijkt, dat te veel overlap zit in deze exameneenheden. Daarom is de aanwijzing voor dat vak aangepast.

De exameneenheid GS/K/8, Cultureel - mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945, wordt voor 2007 vervangen door de exameneenheid GS/K/4, De koloniale relatie IndonesiŽ - Nederland (alle leerwegen). Parallel daaraan wordt bij de theoretische- en de gemengde leerweg de exameneenheid GS/V/4, Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland, vervangen door GS/V/1, Het Indonesisch - Nederlands conflict 1945 - 1949.

Klik hier voor het volledige overzicht van de exameneenheden.