Nieuwsbrief 31, 02-12-2001

Nieuwe leden / Archief
Mythologie en Forum, Filosofie
Proefvertalingen Roma
Vakdossiers 2001, SLO
Fortuna 3
Externe vraag filosofie
OPROEP: Comenius 2.1 project ICT & Klassieke Talen
Varia
Aanvulling kalender


Nieuwe leden

Leon Herrman, Ruud Waagmeester, Bram Veefkind

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 31 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 88 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomswoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Mythologie en Forum, Filosofie

Beste Collega,

Voor het vak KCV heb ik, bij wijze van algemene introductie een aantal vragenlijsten gemaakt, die leerlingen thuis of in de klas (of in het studiehuis) kunnen maken. De meeste vragen hebben de mythologie als onderwerp. Bij deze set vragen heb ik voor het gemak van de leerlingen de antwoordenlijsten bijgevoegd (bestand 0020.doc).
Ook heb ik over het hoofdstuk Filosofie uit Forum enkele vragenlijsten gemaakt (bestand 0080.doc). Deze vragen volgen de tekst op de voet. Elke leerling kan die vragen zelfstandig maken.

Pim Boer

Naar boven


Proefvertalingen Roma

10 (tien) bijdragen van Paulien Oortman, Zie nieuwsbrief 19. Bestand 0074.doc.

Naar boven


Vakdossier 2001, SLO

Hierbij de vakdossiers 2001 van/via Mannus Goris. KT: bestand 0021.doc. KCV: bestand 0053.doc.
Zie ook nieuwsbrief 22 en 27.

Naar boven


Fortuna 3

Zwanetta de Vries heeft een schoolonderzoek over een aantal Oude Testament teksten uit Fortuna 3 gemaakt. Bestand 0022.doc.

Naar boven


Externe vraag filosofie

Een ruime week geleden heb ik jullie onderstaande vraag gestuurd. Hier nu de binnengekomen antwoorden, ter informatie.

Geachte mevrouw, heer,
Voor mijn werk ben ik op zoek naar een naslagwerk betreffende de Griekse mythologie/filosofie. Ik ben werkzaam als humanistisch geestelijk raadsman en wil voor bezinningssamenkomsten terug naar de klassieken en uit deze bronnen putten. Als voorbeeld noem ik bijvoorbeeld een deugd als rechtvaardigheid. Het zou voor mij makkelijk zijn als ik in een oogopslag kan vinden wie hierover iets heeft gezegd. Kunt u mij verder helpen? Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, Erwin Kamp

=====
Is wel een makkie: http://www.perseus.tufts.edu (alles wel in latijn/grieks of engels!)
=====
Het eerste boek dat bij mij opkomt is het volgende: A critical history of western philosophy (ed. D.J. OÇonnor), The Free Press of Glencoe, 1964. Dit boek heeft een index (op auteur en steekwoorden). Het is makkelijk toegankelijk al is het in het Engels geschreven. Ik weet niet of zoiets wordt gezocht, maar het is wel één van de standaardwerken die ik toevallig in mijn kast had staan.
=====
Recent verschenen: Piet Gerbrandy (ed.), De mens is een dier dat kan denken - Een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie, Uitg. Contact : Amsterdam / Antwerpen 2001, met thematische inhoudsopgave en namenregister. Elke inleiding in de antieke wijsbegeerte kan als bron dienen voor de thema's en de denkers.
=====
Ik denk dat je humanist op onderstaande URL -van een heel goede website- niet tevergeefs 'ad fontes' zal gaan! http://www.mun.ca/alciato/index.html m.n. de link naar 'Title List and Searching'-pagina.
=====
een oud boekje dat door mij vaak wordt gehanteerd is: Philosophisches Lexikon zur griechischen Literatur van de hand van: Georg Theodor Schwarz (uitgeverij Francke Verlag Bern).
=====
Geachte heer Kamp, Op het gebied van de filosofie zijn verschillende naslagwerken bijv: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Hamburg, Meiner Verlag. R. Audi: Cambridge Dictionary of Philosophy Voor de mythologie schiet me zo snel geen titel te binnen. U zou kunnen denken aan Van Achilles tot Zeus uit de A-Z-reeks van Sun, maar dit werk bevat vooral personen en niet zo zeer begrippen. Ik kan u aanraden u te wenden tot: boekhandel en antiquariaat Burgersdijk en Niermans, Nieuwsteeg 1, 2311 RW Leiden, tel: 071-5121067, email: burgersdijk@b-n.nl, www.b-n.nl Deze boekhandel is gespecialiseerd in klassieke talen en filosofie en heel goed in staat dit soort vragen te beantwoorden. Zij bestellen en verzenden over de hele wereld.
=====
beste meneer Kamp, Voor mythologie zou ik nemen: Robert Graves, The Greek Myths, in Nederlandse vertaling Griekse Mythen, De Haan/Unieboek, 1990/1993, postbus 97, 3990 DB Houten, ISBN 90 2694405 5. Graves geeft de mythen in aangename leesvorm weer, verwijst naar klassieke bronnen en geeft toelichting bij de verhalen. Ook The Golden Bough van Frazer (in verschillende edities te koop; ik heb de goedkope pocket: Wordsworth Editions Ltd, 1995, ISBN 1 85326 310 9) is misschien handig, omdat Frazer de lijn doortrekt van magie naar religie naar wetenschap. Voor filosofie zijn er vast ook naslagwerken, maar dat weet ik zo een twee drie niet. Wel is mijn collega-classica getrouwd met een predikant uit de Remonstrantse kerk; daar zie ik wel klassieken, theologie en filosofie samenkomen en misschien is het nuttig als ik meneer Kamp naar hen zou doorverwijzen.
=====
een lexicon met filosofische quotes heb ik niet, misschien is het boekje "Seneca voor managers" (bestaat echt) iets, maar ik heb ooit wel een uiterst uitgebreid mythologisch lexicon aangeschaft, waarin van elke zich zelf enigszins respecterende mythologische figuur de "Wirkungsgeschichte mythologischer Motive in Literatur, musik und bildender Kunst bis in unsere Tage nach" staat. Het is van Herbert Hunger, LExikon der Griechischer und Romischer Mythologie uitgeverij Rowohlt 1280 isbn 3499161788 1984 zoveelste uitgave
=====
Als ik in mijn boekenkast duik, kom ik alleen tamelijk oude boeken tegen: E. de Strycker, Beknopte Geschiedenis van de Antieke Filosofie En als je Grieks goed is: C.J. de Vogel, Greek Philosophy Beide hebben een zaakregister op Griekse en Engelse/Nederlandse begrippen)
=====
een handig boekje is filosofie van A tot Z, een uitgave van Spectrum (ISBN 90 274 67765) Het behandelt allerlei filosofische begrippen en stromingen van de oudheid tot nu. Niet erg uitgebreid, maar misschien heeft mijnheer er iets aan.
=====
Een suggestie: L. de Crescenzo, " De geschiedenis van de Griekse filosofie' ( Amsterdam Bert Bakker, 1994): niet een echt naslagwerk zoals meneer bedoelt, wel informatief. Geen idee of het nog te krijgen is, maar er is een boek van F(?). Sassen over antieke filosofie. Voor de mythologie kun je denken aan de SUN -serie ( Van Achilles tot Zeus)
=====
Sero electronogramma tuum detexi ; ad quod nunc quam citissime respondeo. Librum nescio ; virum suspicio = suspectum habeo ; assem pendens vult primum ordinem occupare (voor een dubbeltje op de eerste rij zitten). Ceterum censeo varias definitiones iustitiae (et locos ubi inveniuntur) faciliter e lexico / dictionario Oxoniano - quod Lewis et Short composuerunt - erui posse ; quarum illa utique clarissima est quae in Institutionibus / Digestis Iustiniani exhibetur, quae sic sonat : iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Cicero quoque de ea virtute varia scripsit ; praesertim in libris suis philosophicis. Confer e.g. De Officiis vel De Finibus (bonorum et malorum = over het hoogste goed en het grootste kwaad). De ceteris virtutibus eodem modo procedendum erit. De auctoribus Graecis non satis scio. Clausula : vereor ne percontator (vraagsteller) pronus sit ad verba aliorum e contextu abstrahenda ; probabliter ea parum diligenter / parum accurate / parum subtiliter nonnisi ad opinionem suam propriam confirmandam / illustrandam adhibebit. Sed fortasse suspicio mea non est bene fundata. Vale.
=====
Ik heb i.v.m. het vezoek van dhr. Kamp enig speurwerk (bescheiden) verricht en ben daarbij gestoten op enkele klassieke beroemdheden die iets zinnigs hebben geschreven betreffende de rechtvaardigheid. Allereerst wil ik onze Plato vermelden die een groot boek geschreven heeft, dat rechtvaardigheid als centraal thema heeft, nl. de Staat. Voorts heeft onze Aristoteles zich niet onbetuigd gelaten wat de dikaiosune betreft, denk maar eens aan zijn Politeia (rechtvaardigheid in de staat/samenleving) en zijn Ethica Nicomachea (rechtv. in de mens/onder mensen). Hoewel de Romeinen niet zo'n briljante denkers waren als hun 'voorvaderen', deden zij toch een duit in 't zakje betreffende de iustitia middels de heren Cicero (de de re publica) en Seneca (zijn vermaarde epistels). Een aardig boek dat o.a. het begrip rechtvaardigheid en de normen in 't algemeen ten tijde van Plato en diens alom gewaardeerde pupil als onderwerp heeft, komt van de hand van dhr. Dover en is getiteld: "Greek popular morality in the time of Plato and Aristotle" (Oxford (kai poos ou) 1974).

Naar boven


OPROEP: Comenius 2.1 project ICT & Klassieke Talen

De sectoren Internationalisering en Nascholing van het Gemeenschapsonderwijs bereiden een Europees Comenius 2 project voor over het gebruik van ICT voor het onderwijs in klassieke talen en cultuur.

Waarom een project rond ICT en klassieke talen?
- Het internet biedt een ruime virtuele biblio- en mediatheek voor het klassieke talen- en cultuuronderwijs. Van deze informatiebron gebruik maken geeft een aanzienlijke didactische meerwaarde voor leerkrachten en leerlingen.

Wat beogen we met het Comeniusproject?
- een vernieuwende nascholingscursus over ICT en klassieke talen creëren voor docenten en docenten in opleiding in de vakgebieden klassieke talen en antieke cultuur van het secundair onderwijs
- de mogelijkheid bieden om verschillende educatieve benaderingen van ICT voor Latijn en Grieks te evalueren en te vergelijken
- een groep van webmaster-collega's in de klassieke talen bijeen brengen om goede praktijkvoorbeelden met elkaar te delen

Welke resultaten verwachten we?
- nieuwe educatieve benaderingen ontwikkelen voor implementeren van ICT in het onderwijs van klassieke talen en cultuur in het secundair onderwijs
- een cursus (met handleiding) schrijven voor de leerkrachten klassieke talen en cultuur, die ze na de training kunnen gebruiken voor hun eigen lessen en projecten
- een ondersteuningswebsite te creëren met lesvoorbereidingen, goede praktijk voorbeelden, lesteksten met commentaar en vocabularium, oefeningen, opdrachten en evaluatietoetsen en een screening van bestaande educatieve software.
- een elektronisch discussieforum op de website uitbouwen ter ondersteuning van de doelgroep en om een vakgerichte open communicatie mogelijk te maken.

Het project zal starten aan het begin van het schooljaar 2002-2003 en zal, indien het wordt goedgekeurd, over twee jaar lopen. Voor de uitwerking ervan vragen we een Europese subsidie. De sector Internationalisering zal optreden als administratieve coördinator. De inhoudelijke coördinatie is in handen van Marjorie Hoefmans.

Na afloop wordt de cursus, het eindproduct van het project, opgenomen in de Comenius catalogus, waarna leerkrachten uit alle Europese lidstaten er op kunnen inschrijven. Op dit moment doen we een prospectieronde naar Europese partners voor het project. De deadline voor het indienen van het voorstel is 1 maart 2002.

Marjorie Hoefmans heeft een eigen website voor leerkrachten oude talen ontwikkeld (CyCADE) en geeft momenteel een nascholingsreeks voor leerkrachten klassieke over dit onderwerp.

Voor meer inlichtingen over dit project, kan je contact opnemen met Marjorie Hoefmans of Veerle De Troyer.

Naar boven


Varia

* Meulenhoffs Dagkalender van de Nederlandse en Vlaamse poëzie 2002. Thema: De klassieke Oudheid .
* En nog een Caesar-variant: NWO geeft tegenwoordig veni, vidi, vici-subsidies uit.

Naar boven


E-mail.