Nieuwsbrief 39, 13-03-2002

Archief
Proefvertalingen Pallas
Metriek
Geen KCV, geen diploma
Roma / Catullus
Ovidius CE 2002, toets
Ureninvulling KCV, met name voorstellingen
Aanvulling kalender


Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 39 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 101 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomswoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Proefvertalingen Pallas

2 teksten van Peter van der Pasch, na 6 en na 7. Zie nieuwsbrief 27. Bestand 0044.doc.

Naar boven


Metriek

Bijdragen van Chris Weststrate over de hexameter aan de hand van Via Nova 4 en wel Vergilius. Bestand 0100.doc.

Naar boven


Geen KCV, geen diploma

Hieronder 5 reacties van collegae op de vraag van Anneke Korevaar in de vorige nieuwsbrief.

Reactie 1
Op onze school hebben wij met de sectie CKV1 de afspraak gemaakt: indien de geschetste situatie zich voordoet, krijgt een leerling met een voldoende voor KCV automatisch ook een voldoende voor CKV1. Overigens is het een standaardprobleem voor atheneum-leerlingen met LA, die immers omdat ze LA in het profiel hebben KCV moeten volgen en omdat ze atheneumleerling zijn ook CKV1-verplichtingen hebben. Ook voor die leerlingen geldt op onze school bovenomschreven afspraak.
Ik hoop dat mevrouw Korevaar hieraan iets heeft. Ter plaatse zit ik nu te bedenken dat het wellicht verstandig is om op deze manier een CKV1-cijfer te genereren voor alle gymnasium-leerlingen om dit probleem het hoofd te bieden.

Reactie 2
In het "Zakboek Tweede Fase" van het Tweede Fase Adviespunt, dat de directie van jouw school vast wel bezit, staat op pagina 35 het volgende te lezen onder het hoofdstukje Latijn:
.......Een leerling die atheneum met Latijn volgt, heeft per definitie een stevig gevuld vrij deel, namelijk 480 uur Latijn en 200 uur KCV (tenzij Latijn in het profieldeel C&M wordt gekozen). Zeker als tussentijds de overstap van gymnasium naar atheneum wordt gemaakt, is dit vaak een zure verrassing, te meer daar de overstap doorgaans niet wordt gemaakt omdat het zo goed gaat op school. Dit kan wellicht iets verzacht worden door met deze verplichting goed om te gaan. Er is wat eindtermen betreft een overlap tussen CKV1 en KCV. Dit betekent dat er ook inhoudelijk sprake kan zijn van een overlap. Dat is wisselend per school. In de praktijd kan dit betekenen dat een leerling die overstapt van gymnasium naar atheneum niet het hele CKV1 programma hoeft in te halen. Met een individueel programma (waarin bjivoorbeeld het bezoeken van enkele culturele evenementen en mogelijk een klein werkstuk) kan meestal voldaan worden aan de verplichting van het afsluiten van CKV1. Meer infomatie hierover is te krijgen bij SLO, Mannus Goris, m.goris@slo.nl.
Op mijn school hebben we afspraken gemaakt met de sectie CKV1 over eisen die aan ex-gymnasiasten worden gesteld met betrekking tot werkstukken en opdrachten in het kader van de Romereis (waaraan alle leerlingen die in de vierde klas KCV hebben gevolgd mee mogen doen.)
Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden.

Reactie 3
De, inderdaad krankzinnige situatie, dat een leerling, met een overigens voldoende bezette vrije ruimte (!), na een voldoende afronding van KCV (200 slu) geen atheneumdiploma kan verkrijgen, omdat het vak CKV1 (eveneens 200 SLU) in het algemeen verplichte deel niet gevolgd is, is oplosbaar. Hiervoor is wel wat flexibel schoolbeleid nodig: de wet namelijk geeft vrijwel geen bindende voorschriften voor de inhoud van het vak CKV1, wel voor KCV; dit leidt tot de mogelijkheid om een voldoende verklaring af te geven voor CKV1, terwijl de stofinhoud die van KCV was. Slechts op het gebied van de culturele activiteiten moet een en ander geregeld worden, als die bij KCV te gering in aantal waren. Zolang je zorgt dat dat alvorens de S.E.-resultaten naar de inspectie gezonden worden (zo'n twee weken voor de start van C.E.) geregeld is, is er geen vuiltje aan de lucht.
De omgekeerde situatie, dat een atheneum-leerling met Latijn/KCV in zijn vrije ruimte en goede cijfers, kan zakken omdat hij geen voldoende voor CKV1 heeft, terwijl overigens zijn diploma-eisen exact dezelfde zijn als waaraan een gymnasiast heeft voldaan (gesteld dat hij in de onderbouw nog een uurtje Grieks heeft gevolgd), is zo mogelijk nog krankzinniger, maar zal slechts opgelost worden als de laatste wijzigingsvoorstellen van mevrouw Adelmund doorgevoerd zullen worden.

Reactie 4
hierbij een korte reactie op de brief van anneke korevaar: afgelopen jaar is een leerling van mij om de door haar beschreven situatie gezakt (de 4 voor latijn kon niet worden geschrapt, omdat een atheneumdiploma niet wordt verstrekt zonder dat de kandidaat het schoolexamen voor ckv1 voldoende heeft afgesloten). de werkelijke situatie was echter nog veel bizarder dan anneke zich kan voorstellen: mijn leerling had naast latijn nog een examenvak in het vrije deel opgenomen, maar (n.b. oude zakslaagregeling) dat vak staat niet voor voldoende studiebelastinguren te boek. daar waar een leerling 480 uren extra latijn gedaan had, brak hem een deficiet van 120 sbu's op. lex dura, sed lex.

hierbij ter informatie mijn correspondentie met het tweedefase adviespunt van oktober jl. over de uitwisselbaarheid van kcv/ckv1. wellicht verduidelijkt dit de situatie enigszins:
Welke regels moet/mag mijn school hanteren voor leerlingen met een klassieke taal in hun vrije deel die op enig moment KCV willen verruilen voor CKV1? Het betreft meestal leerlingen uit 4VWO of 5VWO die KCV nog niet hebben afgesloten, maar ophouden met hun klassieke taal in het vrije deel. Onlangs meldde zich ook een leerling uit 6VWO die KCV heeft afgesloten, maar die veiligheidshalve CKV1 wil opnemen: zij ziet namelijk aankomen dat zij geen hoog eindcijfer voor haar klassieke taal haalt en daarmee haar kansen in een lotingsprocedure voor een fixusstudie ziet slinken. Het schoolprobleem is in dit geval dat CKV1 in 6VWO niet meer wordt aangeboden. Kortom, moet een leerling die op enig moment stopt met KCV, het gehele vak CKV1 alsnog inhalen?

Het antwoord van het Tweede Fase Adviespunt, Marlies van Tooren, voorlichting:
Formeel moet een leerling die een atheneumdiploma wil krijgen ckv1 hebben afgerond. Omdat er een grote overlap mogelijk is tussen de programma's van ckv1 en kcv is het natuurlijk niet logisch en redelijk om het heel ckv1 programma 'erbij' te eisen, dus naast kcv. De eindtermen van ckv1 moeten gehaald zijn en als een leerling kcv heeft gevolgd zijn die grotendeels gehaald. Laat zo'n leerling nog een paar voorstellingen bezoeken en in één keer verslag doen, bijvoorbeeld. In de nieuwe versie van het zakboek hebben we over dit probleem de volgende tekst opgenomen:
KCV is op het atheneum niet vervangend voor CKV1. Als een leerling gymnasium volgt, komt KCV wel in de plaats van CKV1.
Een leerling die atheneum met Latijn volgt, heeft per definitie een stevig gevuld vrij deel, namelijk 480 uur Latijn en 200 uur KCV (tenzij latijn in het profieldeel Cultuur en Maatschappij wordt gekozen). Zeker als tussentijds de overstap van gymnasium naar atheneum wordt gemaakt, is dit vaak een zure verrassing, te meer daar de overstap doorgaans niet wordt gemaakt omdat het zo goed gaat op school. Dit kan wellicht iets verzacht worden door met deze verplichting coulant om te gaan. Er is wat eindtermen betreft een overlap tussen CKV1 en KCV. Dit betekent dat er ook inhoudelijk sprake kan zijn van een overlap. Dat is wisselend per school. In de praktijk kan dit betekenen dat een leerling die overstapt van gymnasium naar atheneum niet het hele CKV1 programma hoeft in te halen. Met een individueel programma (waarin bijvoorbeeld het bezoeken van enkele culturele evenementen en mogelijk een klein werkstuk) kan meestal voldaan worden aan de verplichting van het afsluiten van CKV1. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij SLO, Mannus Goris, m.goris@slo.nl.
Ik weet dat er scholen zijn die zondermeer kcv tot ckv1 verklaren! Maar je kunt het m.i. dan niet maken om beide vakken op de cijferlijst te vermelden.

Reactie 5
Zie tekst in de mail bij deze nieuwsbrief.

Naar boven


Roma / Catullus

- een lijst van bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden uit Roma op verschillende manieren geordend (gebruik ik zelf veel bij het maken van zinnen/teksten/grammatica-oefeningen voor Roma). Bestand 0097.doc en 0098.doc.
- een toets voor Liefde, Lust en Leven over Catullus. Bestand 0099.doc.
- enkele repetities voor Roma 1 en 2. Hoofdstuk 13-14, 17-18 en 19. Bestand 0074.doc.

Henk Jan Top

Naar boven


Ovidius CE 2002, toets

Beste collega's Hierbij een proeftoets over de eerste helft van het pensum Ovidius. Mijn leerlingen zijn er 135 minuten, naar hun zeggen wel met plezier, mee bezig geweest. Ik hoop dat collega's en hun leerlingen er nog iets aan hebben bij de voorbereiding voor het examen.

Lydia Stoffels

En nog een paar vragen van Marieke Roelofs over Mercurius en Battus.

Bestand 0101.doc.

Naar boven


Ureninvulling KCV, met name voorstellingen

Marieke Roelofs:
ik ben benieuwd naar ervaringen van andere KCV-docenten op scholen in kleinere plaatsen, hoe gaan zij om met het geringe aanbod aan voorstellingen in de regio? Het is voor onze leerlingen moeilijk om aan 40 SLU aan culturele activiteiten te komen zonder stad en land af te hoeven reizen. We overwegen allerlei noodgrepen: ook boekverslagen toestaan, ook activiteiten die zijdelings met de (klassieke) oudheid te maken hebben toestaan (Aida?), eigen creatieve verwerking van de klassieke oudheid met SLU's belonen, we overwegen zelfs om maar gewoon meer SLU's voor het bezoeken van een voorstelling te geven dan we tot nu toe deden. Daarnaast wil ik met de leerlingen die dat willen gaan werken aan een eigen opvoering van de Alkestis en ze belonen met flink wat SLU's (de andere leerlingen kunnen dan voor 2 SLU's komen kijken).

Welke oplossingen hebben andere docenten gevonden voor het gebrek aan voor KCV geschikte activiteiten in de regio? En: hoeveel SLU's levert bij jullie het bezoek aan een theatervoorstelling of tentoonstelling op? Reacties hier.

Naar boven


E-mail.