. Vakcommunity Mediathecarissen .Nieuwsbrief nummer 14 (november 2002)


Inhoud

 

 


Jeanette Caspers deed in een vorige nieuwsbrief een oproep naar ervaringen van collega mediathecarissen in ROC's. Zij kroop zelf ook in de pen en schreef voor de Nieuwsbrief een artikel over haar mediatheek / studiecentrum. Deze keer eens niet in het voortgezet onderwijs, maar een mediatheek in een Regionaal Onderwijs Centrum (ROC). Een groep die ook aandacht verdient, zoals zij terecht opmerkt Bovendien kunnen van elkaar leren. 

Het is bijna saai, maar ik blijf het doen: een bijdrage aan deze nieuwsbrief is nog steeds welkom.....de deadline voor de volgende nieuwsbrief is 15 december.

Marleen Wijnen


Nieuws Vakcommunity Mediathecarissen


De voorbereidende activiteiten voor de "verhuizing" zijn in volle gang. Het nieuwe adres wordt http://community.mediatheek.bibliotheek.nl. Dit adres is nu nog niet bereikbaar. Ik laat jullie weten vanaf welk moment dit adres wel bereikbaar is. Het is bedoeling dat de community dezelfde functionaliteit blijft behouden, dus met een ledenlijst, nieuwsbrief, kalender en forum. Voorlopig gaat er dan ook niets veranderen, behalve de lay-out en de plaats. Maar suggesties voor verandering zijn welkom. 

Dankzij een aantal collega's is de pagina met materialen weer uitgebreid. Je vindt bijvoorbeeld twee voorbeelden van begrotingen

FORUM
Opnieuw wil ik jullie attenderen op het forum. Al eens gekeken of gereageerd? Vooral doen. 

Een gast, ik weet helaas niet wie want dat staat er niet bij, stelde de volgende vraag:

Hoe "bewerk" je docenten zo dat ze zich werkelijk met het aanleren van informatievaardigheden bezig houden? Lastige vraag.
Vandaag hebben we het volgende afgesproken: met mijn collega Miranda gaan we een instructie schrijven (eigenlijk bewerken: bestaat al) voor het formuleren van een mediatheekopdracht. En ik ga een mediatheekopdracht van een docent herschrijven en met haar bespreken. Zo willen we met kleine stapjes de kwaliteit van de mediatheekopdrachten verbeteren.

Welke informatie, boeken en tijdschriften ondersteunen naar jouw idee het bevorderen van de deskundigheid van de docent op het gebried van informatievaardigheden? Heb jij tips? Wij hebben ook een vakcollectie.
En hoe gaan jullie om met mediatheekopdrachten? Vooraf inleveren? Beoordelen? Samen met de docent opstellen?

En wie heeft (m.n. positieve) ervaringen met samenwerking met docenten met mediatheekopdrachten?

Wie kan hem of haar helpen? Een item voor de volgende nieuwsbrief? Stuur je ervaringen dan naar marleenwijnen@freeler.nl 

Astrid van Dam stelde de volgende vraag:

Scholieren en studenten tarieven
Bibliotheek Hengelo wil als onderdeel van haar dienstverlening naar scholen voor het voortgezet en beroepsonderwijs graag een speciaal abonnement invoeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een collectief abonnement voor een groep of voor de hele school of een individueel abonnement tegen 'scholieren' tarief. Om te bepalen welk beleid we in deze het best kunnen volgen, zijn wij zeer benieuwd naar de bestaande samenwerkingsvormen bij tussen andere bibliotheken en scholen. Daarom zouden wij graag van u het volgende willen weten:
- Biedt uw openbare bibliotheek een speciaal abonnement aan voor scholieren en/of studenten?
- Wat zijn de voorwaarden en kosten van dit abonnement?
- Maakt uw school / uw leerlingen hier gebruik van?
- Wat zijn de ervaringen?
- Wat zijn uw wensen (vanuit het onderwijs) t.a.v. een speciaal abonnement?
En misschien heeft u nog andere opmerkingen die interessant zijn om te laten weten en die ons kunnen helpen bij het ontwikkelen van een dienst die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van onze doelgroep.

Reacties kunt u mailen aan a.vandam@bibliotheekhengelo.nl

Bij voorbaat dank,
Astrid van Dam

Reageer via het FORUM

naar begin 

 

ROC Kop van Noord-Holland, Den Helder - Jeanette Caspers

Wat ik steeds mis in veel artikelen over schoolmediatheken is het beroepsonderwijs. Veel mensen volgen een opleiding aan een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Ook bij dit type onderwijs is het zelfstandig werken een belangrijk onderdeel van de lessen. Toch lees je weinig over dit soort opleidingen. Het lijkt af en toe in de media dat er alleen maar een studiehuis bestaat. Ik vind dat je een groot aantal Nederlanders echter te kort doet als je alleen de nadruk legt op het studiehuis. Ook informatie in de bve is onontbeerlijk.

420.000 jongeren kiezen na het VMBO en na de HAVO een beroepsopleiding bij een ROC. Er zijn 202.000 volwassenen die onderwijs volgen aan een ROC. 39% van de beroepsbevolking heeft een opleiding gevolgd aan een ROC. Deze mensen studeren aan een van de belangrijke pijlers van onze kenniseconomie. Een ROC biedt naast een grote verscheidenheid aan beroepsopleidingen ook inburgeringprogramma’s en mavo, havo en vwo opleidingen voor volwassen. Binnen een ROC zijn grote verschillen tussen doelgroepen en opleidingen.

Het ROC Kop van Noord Holland sector Gezondheidszorg en Welzijn (G&W) en Educatie vormen samen een deel van deze pijlers in de Kop van Noord Holland. Het gebied wat wij bestrijken is het noorden van Noord Holland en Texel. Met locaties in Schagen, Texel en Den Helder. Er is een sector Economie die op een andere locatie zit en die een eigen studiecentrum heeft. Evenals de sector techniek en zeevaart. Over deze laatste drie sectoren zal ik het niet hebben.

De mediatheek van ROC Kop van Noord Holland sector G&W is samen gegaan met het studiecentrum van de sector educatie. De samenwerking is nog te pril om er al vergaande conclusies aan te verbinden, maar in een kort tijdsbestek van acht weken is het ons toch aardig gelukt de mediatheek en het studiecentrum op de kaart te zetten binnen onze sectoren. Tegen deze achtergrond probeer ik een beeld te schetsen van de mediatheek in Den Helder.

De gebruikers zijn volwassenen die een beroepsopleiding volgen op allerlei kwalificatieniveaus, en volwassenen die Nederlands als tweede taal leren. Daarnaast zijn er volwassenen die een mavo/havo/vwo opleiding volgen. De beroepsopleiding is geheel gericht op verpleegkunde en de verzorging en sociaal pedagogisch werk en sociaal cultureel werk. De leerlingen krijgen een opleiding zodat zij in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg, de kinderopvang, het basisonderwijs en de verstandelijk gehandicaptenzorg e.d. kunnen gaan werken. Het ROC heeft naast een gewone beroepsopleiding ook een opleiding waarbij werk en studie wordt gecombineerd. Naast allerlei praktische vaardigheden zoals bijvoorbeeld het aanleggen van verbanden leren zij ook theoretische vaardigheden.

De huidige situatie in het studiecentrum is als volgt. 

 • We werken niet meer met een mediatheekmedewerker – zoals voorheen - maar met zes onderwijsassistenten. Ieder heeft zo zijn eigen specialiteit. 
 • De mediatheek van G&W blijft onder beheer van de onderwijsassistent van G&W. 
 • Het studiecentrum is open van ’s morgens 8.45 tot ’s avonds 21.45 uur. De leerlingen van zowel de sector G&W als de cursisten van de sector Educatie kunnen hier dus de hele dag terecht. 
 • In het studiecentrum wordt het zelfstandig werken bevorderd. 
 • Naast een collectie vakliteratuur is er een ruime keuze in computers. De collectie bestaat uit 4514 titels, waarvan 25 vaktijdschriften, 391 videotitels en 2212 Studieboeken. 
 • Daarnaast hebben we nog jeugdliteratuur, literatuur in het Engels, Frans, Duits, Spaans en natuurlijk Nederlandse literatuur. Verder is er een 50-tal boeken voor alfabetisering.
 • We hebben 47 computers waarvan er 20 in een instructielokaal staan.
 • De leerlingen van G&W gebruiken alle materiaal en de computers om informatie te zoeken. Ze zoeken meestal in boeken of op internet. Het is niet zo dat ze alleen de computer gebruiken om informatie te vergaren.

De onderwijsassistenten ondersteunen de leerlingen zoveel mogelijk bij het zoeken naar de juiste informatie. Ook het helpen bij het gebruik van de computers voor het maken van werkstukken hoort bij de taken. De onderwijsassistenten van Educatie ondersteunen bij nt2 en basiseducatie. De cursisten hebben – zeker in het begin als zij de taal nog niet machtig zijn – veel ondersteuning nodig. Niet alleen bij het aanleren van het Nederlands, maar ook bij het gebruik van de computer. De nadruk ligt dan ook niet bij het vergaren van informatie maar meer op het aanleren van vaardigheden. Hoewel privé-gebruik van internet sterk wordt ontmoedigd, is er wel een mogelijkheid voor de cursisten van Educatie een site in hun eigen taal te bekijken. Daarnaast maken ze gebruik van de leesboeken die er voorhanden zijn.

De onderwijsassistent die voor G&W werkt probeert de informatie up-to-date te houden voor de sector G&W. De onderwijsassistenten van educatie houden het materiaal voor educatie bij. Zij hebben een andere methode die ik niet zal bespreken. Voor het bijhouden van de collectie wordt ook geluisterd naar de leerlingen. Zij horen en zien op hun stageplek of in op hun werkplek ook het een en ander. Het kan dan om een tijdschrift gaan, maar ook over een ziektebeeld waar zij mee te maken hebben.

Ook de docenten hebben zo hun bijdrage. Zij nemen rechtstreeks contact op met de onderwijsassistent van G&W. De onderwijsassistent kan namelijk zien of het aangevraagde materiaal al in huis is of dat er voldoende vraag naar zal zijn. De onderwijsassistent zoekt ook zelf naar nieuwe informatie. Dit kan op internet zijn maar ook in vaktijdschriften. Zij catalogiseert met behulp van SISO de collectie. De gegevens worden in het mediatheekprogramma Objecttheek gezet. Het hele studiecentrum is uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van de directeur studiecentrum.

Hoewel een mediatheek natuurlijk nooit helemaal compleet kan zijn, zijn wij toch tevreden over het ,tot nu toe behaalde, resultaat. De plannen voor de toekomst zijn nog niet concreet, daar wij net zijn samengegaan. Volgend jaar moet het een geheel zijn en zijn we, onderwijsassistenten van verschillende sectoren, uitwisselbaar.

Wil jij je ervaringen met andere delen of wil je graag iets schrijven over jouw mediatheek? Dat kan, stuur je bijdrage naar marleenwijnen@freeler.nl 

naar begin 

 

Mailinglist

LAATSTE Oproep aan alle communityleden:
i.v.m. de 'verhuizing' is een zo actueel mogelijke ledenlijst noodzakelijk. Daarom deze laatste oproep: wil iedereen a.u.b. de gegevens in de ledenlijst controleren. Wijziging of opzegging? Stuur dan een e-mail naar: marleenwijnen@freeler.nl. Ook als je je post op een ander e-mail adres wilt ontvangen. Neem in je bericht tenminste de volgende gegevens op:

Oude gegevens:
Nieuwe gegevens:
Post ontvangen op e-mail adres:

naar begin 

 

Nieuws uit en voor ons vak

Mastercourse
‘Informatievaardigheden: theorie en praktijk’ 

Op 17 januari wordt er op de Universiteit van Amsterdam weer een Mastercourse ‘Informatievaardigheden: theorie en praktijk’ gegeven. Na een inventarisatie van de dagelijkse praktijk in het vo in Nederland wordt er gewerkt aan het opstellen van een beleid/plan waarin de centrale rol van de schoolmediatheek bij het informatievaardig worden van leerlingen centraal staat. Daarbij wordt aandacht besteed aan de ‘eigen’ instructietaken, aan de ondersteunende/bemiddelende rol voor docenten in het vakonderwijs en aan het opzetten van cursusmateriaal.

Van de cursisten wordt verwacht dat ze vooraf een tekst lezen en een vragenlijst invullen en actief in het programma participeren.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Albert Boekhorst via www.hum.uva.nl en op cf.hum.uva.nl

Inschrijven kan via de Projectgroep Contractactiviteiten van de UvA: pca@hum.uva.nl

naar begin


Tussenrapport Regulering Internetgebruik Openbare bibliotheek

Continu bezette PC's, luidruchtige gebruikers en andere problemen rond het gebruik van PC's bij de bibliotheek, komen aan de orde in het onderzoek Regulering Internetgebruik in opdracht van NBLC. De tussenrapportage is klaar en beschikbaar. In maart volgend jaar verschijnt het eindrapport, met daarin adviezen en mogelijke oplossingen voor het reguleren van internetgebruik. 

Wellicht biedt deze tussenrapportage aanknopingspunten voor het reguleren van het internetgebruik in schoolmediatheken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider René Pijlman (Laurens): (070) 30 90 730 / pijlman@ictob-laurens.nl.

Tussenrapportage regulering internetgebruik

bron: www.nblc.nl

naar begin

 

Links op het gebied van ict en onderwijs. Kijk op http://www.ictopschool.net/links.html

naar begin


In verband met de verhuizing van Biblion naar fusiepartner NBD in Leidschendam, worden daar tussen 12 december en 2 januari geen bestellingen, abonnementen of adresmutaties verwerkt.

naar begin


Getipt door Jan van Loon, mediathecaris Zwijssencollege te Veghel:

Eindelijk een betere functiebeschrijving en dito waardering voor de schoolmediathecaris ? Er is / komt een nieuw functiewaarderingssysteem FUWASYS, waarin functiebeschrijvingen en –waarderingen voor de beroepsgroep zijn vastgelegd. Zie voor het laatste nieuws: http://www.werkgeversinonderwijs.nl/keuzemenu/fuwa/index.html. Een achtergrondartikel.

 

Archipol Symposiumbundel: Het Web Gevangen

"
In het Archipol-project onderzochten het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen en de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen de mogelijkheden van het archiveren van de websites van de Nederlandse politieke partijen. Archipol als project is nu succesvol afgerond; het downloaden en archiveren van genoemde sites is nu een structureel en gereguleerd onderdeel van de werkzaamheden van de Universiteitsbibliotheek. Tientallen onderzoekers en andere geïnteresseerden maken inmiddels intensief gebruik van het archief, dat al een aanzienlijke omvang heeft. Het archief is te bereiken via de eigen projectsite http://www.archipol.nl."

Voor meer informatie over de symposiumbundel 'Het web gevangen' en bestelwijze zie de site


naar begin


De eerste Cultuur en Kunst Naslagwerkzoeker CKplus-zoek is online. Niet minder dan 31.000 Nederlands talige URL’s zijn opgenomen en geïndexeerd op http://www.CKplus.nl.

Met het inbrengen van een trefwoord krijg je een relevante* lijst "cultuur en kunst" uitkomsten. Je vindt naslagwerk van architect tot auteur, van archeologie tot Art Nouveau, van Beweging tot Beeldend Kunstenaar, van Bronnen tot boekverslagen, van Cultureel Erfgoed tot CKV, Geschiedenis en Nederlands 

Thans zijn we in de test fase en vragen we je als "ervaringsdeskundigen" de zoeker te willen uitproberen. Graag worden we op de hoogte gesteld over problemen die je tegenkomt en of er sites / onderwerpen zijn die je mist ed. Surf naar de site.....

Het CKplus-team


naar begin

 

Content bibliotheek.nl is rond

Per januari kunnen alle bibliotheken beschikken over een omvangrijk basispakket content voor bibliotheek.nl. De inkoopcommissie is erin geslaagd de volgende bestanden en producten voor gebruik in alle bibliotheken in de wacht te slepen:

 • NBD/Biblion: Fictierom, (Jeugd-)Uittrekselbank, (Jeugd-)LiTeRom, AD-bank en MOM
 • OCLC/PICA: Publiekwijzer met 13 bestanden w.o. PiCarta, NCC, Online Contents, Online Contents NL en aangevuld met BNTL en HinT
 • Factlane:Krantenbank
 • Datawire:redactionele artikelen dagblad De Telegraaf (beschikbaar onder de Krantenbank)
 • Stichting KHA: Keesings Historisch Archief
 • Consumentenbond:Consumententests uit de Consumentengids

De directies van de openbare bibliotheken en provinciale bibliotheekcentrales hebben een brief ontvangen. Hieronder een aantal van belang zijnde passages uit deze brief:

"...... 
Omslagstelsel
Financiering van het basispakket vindt plaats via het omslagstelsel bibliotheek.nl, zoals vastgesteld bij besluit van de ledenvergadering van 6 juni 2002. Onder dit omslagstelsel draagt elke bibliotheek met ingang van 1 januari a.s. met 20 eurocent per inwoner van het werkgebied bij in de kosten voor beheer en exploitatie van bibliotheek.nl. Van deze 20 cent wordt 16 cent aangewend voor de gezamenlijke inkoop van content. De resterende 4 cent is bedoeld voor redactie, organisatie en beheerskosten van bibliotheek.nl.
.....

Doorlevering content aan het onderwijs
Met de leveranciers wordt ook gesproken over doorlevering van in aanmerking komende producten aan scholen via lokale bibliotheken en PBC’s. Het komend jaar zal in ieder geval een proef worden gestart met de Krantenbank waarbij bibliotheken naar het model van Educat optreden als ‘dealer’ en van de leverancier het exclusieve recht krijgen om de betreffende content te leveren aan scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Met de doorlevering van content aan het onderwijs kunnen bibliotheken hun dienstverlening aan scholen extra meerwaarde geven.

"Voor de volledige brief klik hier

naar begin

 


Reacties zijn zeer welkom.
De vakcommunity wordt voor en door jullie gemaakt !!

Heb je eerdere Nieuwsbrieven niet ontvangen?
Nieuwsbrief 1 t/m 13 staan op de site van de vakcommunity.

Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail