Nieuwsbrief april 2006

Dit is de achtste nieuwsbrief  van de zesde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief verschijnt elke maand en wordt gepubliceerd op de website van de vakcommunity Nederlands: http://www.digischool.nl/communitynederlands.

Leden van de vakcommunity krijgen per mail bericht als er de nieuwsbrief gepubliceerd is. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Heb je een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl.  Verzoeken en oproepen kunnen gepubliceerd worden op het forum van de vakcommunity. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands .

Inhoud

Kennislink

Jongerentaal

Leermiddelendatabase

Ontevredenheid over het vak Nederlands in de Tweede Fase?

Taalkunde in de bovenbouw

Nederlands in het vmbo

Het vmbo-examen Nederlands in de steigers

Eindexamens

Eindexamenbesprekingen

Gratis ICT-workshop Kennisnet en De Digitale School

Interessante links

Neerlandistiek

 

Kennislink

Terug

Wat een krachtig communicatie-instrument de mailinglist van onze vakcommunity is, mocht ik onlangs zelf ervaren. Op 28 maart richtte ik een oproep aan de mailinglist: wat zijn de meest populaire onderwerpen bij Nederlands voor profielwerkstukken, spreekbeurten en andere presentaties? Binnen enkele dagen ontving ik meer dan 20 reacties. En zo bruikbaar, dat ik er maar eens een spreadsheet aan gewaagd heb en een top-vijf van onderwerpen heb samengesteld:

1.       Drugs

2.       Sociolecten zoals jongerentaal, straattaal,

3.       Sport en sportclubs

4.       Integratieproblematiek, bijvoorbeeld wel/geen hoofddoek

5.       Alcohol, ge/misbruik

De oproep werd gedaan in het kader van Kennislink, een project in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het doel is om wetenschappelijke informatie toegankelijk te maken voor een breed publiek. Vooral scholieren behoren tot de doelgroep. Kennislink wil dossiers gaan maken over onderwerpen waar leerlingen vaak een werkstuk, een praktische opdracht, een profielwerkstuk, of iets dergelijks over maken. Het is niet de bedoeling dat leerlingen zelf niet meer hoeven te zoeken. Een voorbeeld van zo’n dossier is het dossier Doof.

Kennislink wil vooral inspireren en betrouwbare informatie bieden. Kennislinkheeft eigen inhoud, zoals artikelen die zijn geschreven door correspondenten uit de wetenschap zelf.

Allen die reageerden op mijn oproep: heel veel dank! En: als je leerlingen geen onderwerp voor een werkstuk weten te verzinnen, kun je ze ook sturen naar de website van de Scholengroep Cambum: Cambiumned

Jongerentaal

Terug

Als je leerlingen een werkstuk over jongerentaal willen maken, kunnen ze nog steeds terecht op de website van de televisieserie 'Fok jou!'  Deze serie zat vol jongerentaal. De serie is inmiddels afgelopen, maar de zes afleveringen zijn te downloaden op de website: http://www.omroep.nl/nps/fokjou/

Leermiddelendatabase

Terug

Er staan nu echt heel mooie materialen in onze LMDB Hieronder een korte weergave.

·         Antwoorden met uitleg bij werkwoordsspelling van Struikelblokken, geheel compleet, met dank aan Peter Diepeveen.

·         Van den Vos Reynaerde: een docentenhandleiding van Ans J. Veltman-van den Bos, waarin ze laat zien hoe leerlingen uit de bovenbouw vwo op een speelse manier kunnen kennismaken met dit beroemde werk uit de middeleeuwen. Let op! Communityleden die in Zwolle of omstreken werken: in november 2006 wordt daar de fabelopera Reynaert uitgevoerd: meer informatie.

En dan staan er complete docentenhandleidingen met leerlingopdrachten in van Amsterdam University Press:

·         Tekst in Context, een reeks over  historische literatuur, onder redactie van Frits van Oostrom en Hubert Slings, leerlingopdrachten bij Walewein

·         Taalkunde voor de 2e fase van het VWO, samengesteld door Hans Hulshof, Maaike Rietmeijer en Arie Verhagen van de Universiteit Leiden. In deze methode staat kennis over taal en taalverschijnselen centraal: de taalkunde wordt autonoom bestudeerd. De leerdoelen liggen behalve op het gebied van reproduceerbare taalkundige kennis, op het gebied van de toepassing en onderzoeksvaardigheden die kenmerkende zijn voor de taalkunde. De complete docentenhandleiding is te downloaden in pdf-formaat.

Tip

Als je in de leermiddelendatabase bent en een document wilt downloaden, gebruik dan uitsluitend de rechtermuisknop, "Doel opslaan als". Gebruik je de linkermuisknop om het te openen dat krijg je een foutcode en lijkt het bestand niet te bestaan!

Ontevredenheid over het vak Nederlands in de Tweede Fase?

Terug

Het zal de meesten niet ontgaan zijn: deze maand is er via de mailinglist heftig gediscussieerd over de vraag of het vak Nederlands in de Tweede Fase wel genoeg uitdaging bevat en aansluit bij een studie in het hoger onderwijs. Dit alles naar aanleiding van een oproep van Marleen Kieft en Gert Rijlaarsdam van de Universiteit van Amsterdam aan vwo-docenten om mee te werken aan een project waarin leerlingen onderzoekend leren schrijven over onderwerpen uit de taal- of literatuurwetenschap.

Ik heb een deel van de discussie op het forum geplaatst, en ik hoop dat er op die plek nog meer reacties komen

Taalkunde in de bovenbouw

Terug

Via dezelfde mailinglist nam de discussie het vak Nederlands in de Tweede Fase een wending naar het onderwerp Taalkunde in de bovenbouw. Taalkunde is geen verplicht onderdeel van het schoolvak Nederlands en wordt toch door veel docenten gemist. Er werden veel suggesties gedaan en Helge Bonset plaatste de discussie in een breder kader. Vanaf 2007 is het voor docenten en scholen mogelijk extra onderdelen aan het examenprogramma voor hun vak toe te voegen en te examineren in het kader van het schoolexamen: meer informatie

Een volledig overzicht van deze discussie vind je op het forum, maar de reactie van een collega uit Vlaanderen wil ik ook graag hier weergeven:

 

De discussie is voor Vlaamse leerkrachten een beetje wereldvreemd. Wij behandelen sinds jaar en dag taalkundige onderwerpen in de klas.

 

Wil je nog meer over Taalkunde lezen, ga dan eens naar het volgende weblog:

De Taalprof, voor veel taalkundeplezier!

Nederlands in het vmbo

Terug

Er is dus veel te doen over Nederlands in de Tweede Fase, maar ook in andere typen zijn interesante ontwikkelingen gaande, bijvoorbeeld in het vmbo. Bestaat het vak Nederlands daar nog wel of is het geheel (weg) geïntegreerd in andere vakken? De SLO hield in opdracht van de sectie Nederlands van de Vereniging van Leraren in Levende Talen een enquête onder meer dan 200 docenten Nederlands in het vmbo en publiceerde de resultaten in SLO-reeks Studie en Onderzoek binnen het project Nederlands VO: nr. 40: Nederlands in het vmbo. De brochure is te bestellen bij Ellie Kristens, tel. 053 – 4840646, e-mail: e.kristens@slo.nl

Het vmbo-examen Nederlands in de steigers

Terug

Onderstaand bericht komt van het sectiebestuur Nederlands VLLT

 

Momenteel zijn Cito en Cevo op verzoek van het ministerie van Onderwijs bezig met de globalisering van de eindtermen vmbo Nederlands. Naar aanleiding hiervan is een zogenaamde ‘syllabuscommissie’ ingesteld, die naast vertegenwoordigers van CITO en CEVO ook bestaat uit leden van het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen. De commissie zal ook wijzigingen meenemen die min of meer als ‘klein onderhoud’ van het huidige examenprogramma zijn te beschouwen en daarnaast zal deze commissie vaststellen welke vakonderdelen zullen terugkomen in de inrichting van de centrale examens vmbo vanaf 2008.

Het concept van de herziene versie van het examenprogramma legt de syllabuscommissie in april/mei aan docenten en vakvereniging voor en dan hebben ook docenten en andere belanghebbenden de mogelijkheid op deze conceptversie inhoudelijk te reageren.

Wilt u graag op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen en graag uw mening geven over de inhoud van het voorstel? Let dan op de website van CEVO en van de Vereniging Leraren Levende Talen (VLLT) en lees de nieuwsbrief van de vakcommunity Nederlands. (!!!)

Namens het sectiebestuur Nederlands VLLT: Gerard Twickler en Fonnie Haverkort: 035-6917406

Eindexamens

Terug

Er zijn veel ontwikkelingen rond eindexamens in de toekomst, maar nu zijn urgent de eindexamens van dit schooljaar. Hieronder een lijstje met nuttige websites voor docenten en voor leerlingen.

Voor docenten

·         http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/literatuur/correctie_examens_mvt.htm. Hier kun je veel tips vinden voor het nakijken van open vragen.

·          www.eindexamen.nl. De officiële website van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en de CEVO voor de examens in het Voortgezet Onderwijs.

·         http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/eindexamens/eindexamens.htm. Special eindexamens van Toetswijzer: Toetswijzer is de gids op Kennisnet.nl voor iedereen in het onderwijs die betrokken is bij toetsing, examinering en evaluatie. De redactie van Toetswijzer wordt verzorgd door het Kenniscentrum van het CITO. "

Voor leerlingen:

·         www.examen.kennisnet.nl

Commerciële sites:

·         www.examenbundel.nl Hier is nog relatief veel gratis te oefenen.

·         www.examen.nl

·         www.oefenexamens.nl

·         www.havovwo.nl

Eindexamenbesprekingen

Terug

En vergeet de eindexamenbesprekingen niet! Ook dit jaar organiseert het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen weer besprekingen van het Centraal Examen Nederlands voor docenten in havo, vwo en vmbo-tl:

dinsdag 23 mei :         havo

woensdag 24 mei :      vwo

woensdag 31 mei:       vmbo-tl

Meer informatie

Gratis ICT-workshop Kennisnet en De Digitale School

Terug

Het komend schooljaar wordt ook al weer gepland, met natuurlijk een studiedag. Een suggestie: organiseer ICT workshops voor docenten!

·         Op je eigen school,

·         Verzorgd door docenten uit de praktijk,

·         Keuze uit 4 programma’s.

·         En: geheel gratis! Aangeboden door Kennisnet/Digischool

Voor meer informatie: kijk op www.digischool.nl/trainingen en meld je school aan.

Interessante links

Terug

In het Vaklokaal Nederlands, - daar kijk je toch ook wel regelmatig? – heten dat ‘vette’ links …

En inderdaad: de startpagina van de Nederlandse taal is waarschijnlijk het beste te betitelen als een ‘vette’ link: http://nederlandsetaal.startpagina.nl/

 

Een prachtige bronnensite voor het onderwijs, - zo noem ik het toch liever- is: TeleblikTeleblik: prachtige bronnen voor het onderwijs

Teleblik is de online audiovisuele bronnenbank voor het onderwijs. Teleblik stelt actuele en historische bronnen uit de archieven van de publieke omroepen en  het Polygoon Journaal online beschikbaar. Het is een gloednieuwe dienst met een groot aantal didactische mogelijk-heden. Audiovisueel materiaal inzetten bij gerichte leeractiviteiten, projecten, werkstukken en presentaties? Zelf fragmenten op maat snijden? Ga naar Teleblik voor meer informatie. Teleblik is een samenwerkingsverband van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Teleac/NOT en Kennisnet.

Neerlandistiek

Terug

Echte liefhebbers van Neerlandistiek kijken regelmatig op www.neerlandistiek.nl: het online wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse taal- en letterkunde

In de jaargang 2006 verscheen:“Romantische poëzij” en “Bilderdijksche snaren”. De literatuurpolitieke agenda van de dichter-criticus Adriaan van der Hoop, Jr. (1802-1841) door Jan Oosterholt

Binnenkort verschijnt: 'Bloei en ondergang van onbeperkt ne/en, vooral dat bij niet-woorden' door Piet Paardekooper.

De artikelen in Neerlandistiek.nl zijn vrij toegankelijk te bezoeken op www.neerlandistiek.nl

 

Terug

 

Willy Weijdema, manager van de vakcommunity Nederlands http://www.digischool.nl/communitynederlands