Nieuwsbrief november/december 2001

 

Dit is de derde nieuwsbrief  van de tweede jaargang van de vakcommunity Nederlands. De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar een mailinglist van 240 docenten en a.s. docenten Nederlands.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind januari 2001. Bijdragen kunnen tot 25 januari per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema.

De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via http://www.kennisnet.nl/docent of via http://www.digischool.nl/ne/community

 

Inhoud

Lesbrieven

Enquête Collegenet.nl

Inktaap

Vakwijzer, Vlaanderen en de Nederlandse Taalunie

Pedagogisch adviseur voor het vak Nederlands in West-Vlaanderen

Vakdossier Nederlands 2001

Lesbrieven

Terug

Het onderstaande bericht komt van uitgeverij Clavis, Amsterdam

 

Uitgeverij Clavis geeft elk jaar lesbrieven uit over sterke themaboeken. Hiermee nemen wij een groot stuk van het voorbereidende werk van de leerkracht over. De leerkracht Nederlands krijgt zeer concrete en leuke tips en suggesties aangereikt om met zijn leerlingen de vier vaardigheden - spreken, schrijven, lezen en luisteren -in de klas te oefenen. Vorig jaar verschenen de eerste twee lesbrieven over 'Lieve Timo' van Elin Brodin (aids) en 'Vechten voor dieren' van Barbara Büncher (dierenleed). Dit najaar verschijnen: 'Stille strijd', Jessica Antonis (anorexia nervosa) 'Als rozenblaadjes vallen', Brigitte Minne (euthanasie) 'Ik heb een broer gehad', Hakan Lindquist (homofilie) 'Het jaar met Anne', Nina Rauprich (kanker) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hajnalka Bata bij uitgeverij Clavis. Tel. 020 408 40 70, e-mail info@clavisbooks.nl

 

 

Enquête Collegenet.nl

Terug

Hebt u meegedaan aan de enquête over de leesdossiers die Alex Gudden, webmaster van Collegenet.nl eind oktober per mail toestuurde? Leerlingen hebben er volop aan meegewerkt. De resultaten waren te beluisteren in de radio-uitzending van NCRV BuZz op Radio 3 op zondag 28 oktober j.l., van 18.00 uur tot 20.00 uur. 60 % van de leerlingen in de eindexamenklassen leest de boeken voor het mondeling niet, 40 % leest ze dus wel. De fles is half leeg, of de fles is half vol: wat vindt u?

 

De website Collegenet.nl is trouwens een bijzonder interessante site, niet alleen voor de leerlingen. Kijk ook eens naar de mogelijkheid om een abonnement te nemen op een echt E-zine: u kunt zelf aangeven in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent, en u krijgt informatie, geheel op maat gesneden terug.

Inktaap

Terug

Een maand geleden kreeg u een mail over de inktaap: een interessant initiatief van de Stichting Bulkboeks Dag van de literatuur. Jongeren krijgen de kans om hun mening te laten horen over de keuzes die de jury's van de drie 'grote'

literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied hebben gemaakt: de Gouden

Uil, de AKO-Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs. Donderdag 6 december gaat het project van start.Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.boeklog.nl/

 

Vakwijzer, Vlaanderen en de Nederlandse Taalunie

Terug

Carl Brüsewitz en Willy Weijdema presenteerden op de conferentie Het Schoolvak Nederlands Vakwijzer, door en voor Neerlandici. Dankzij deze presentatie hebben we twee heel interessante contacten kunnen leggen: met de Vereniging voor didactiek van het Nederlands in Vlaanderen in de persoon van Ghislain Duchateau en met de Nederlandse Taalunie. Hopelijk wordt het mogelijk dat we met steun vanuit de Taalunie een Vakwijzer door en voor Neerlandici in Nederland en in Vlaanderen gaan ontwikkelen en onderhouden.

Pedagogisch adviseur voor het vak Nederlands in West-Vlaanderen

Terug

De vakcommunity Nederlands krijgt steeds meer leden, ook uit Vlaanderen. Op mijn verzoek schreef Katrien Durnez een stukje over haar werkzaamheden als  pedagogisch adviseur voor het vak Nederlands.

 

Samen met mijn collega Fransien Vandermeersch ben ik verantwoordelijk voor de begeleiding van alle leraren Nederlands van het vrij katholiek secundair onderwijs in West-Vlaanderen.  Dit betekent dat we samen zo'n twaalfhonderd leraren ASO, BSO, KSO en TSO onder onze vleugels hebben.

 

Begeleiden houdt in dat we leraren informeren, stimuleren, ondersteunen en op weg helpen in het vak: inhoudelijk, pedagogisch en didactisch. We proberen dit te realiseren via meerdere wegen: klasbezoeken, schoolbezoeken, bijeenkomsten voor vakverantwoordelijken, infovergaderingen , uitwisselingssessies, nascholingsdagen, publicaties in verschillende tijdschriften, een informatieve website (die nog interactief

moet worden) www.sip.be/dpb/nederlands...

 

Daarnaast ondersteunen we een aantal werkgroepen van leraren: werkgroep spreken en luisteren, werkgroep schrijfvaardigheid, stuurgroep, werkgroepen ad hoc zoals Guido Gezelle en ICT...

 

Verder besteden we heel wat tijd aan eigen nascholing, contacten met collega's begeleiders van het eigen vak en met collega's schoolbegeleiders.  We denken ook mee bij de invulling van de nieuwe leerplannen.

 

Als je weet dat dit voor mij een halftijdse job is naast een deeltijdse lesopdracht in een school en een deeltijdse opdracht als praktijklector aan de academische lerarenopleiding van de KULeuven, dan zal je beseffen dat mijn dagen goed gevuld zijn met 'Nederlands'.

 

Katrien Durnez

 

Vakdossier Nederlands 2001

Terug

Onderstaande tekst is ingestuurd door Helge Bonset, projectleider bij de SLO. Het Vakdossier Nederlands 2001 kunt u downloaden in de vakcommunity Nederlands. Het Vakdossier 2000 vindt u in het archief van de vakcommunity Nederlands.

 

Na het vakdossier Nederlands 2000 is er nu het vakdossier Nederlands 2001, met de meest actuele stand van zaken in het vak. Het gaat in op de vraag welke knelpunten, oplossingen en successen er te melden zijn in de praktijk van het onderwijs Nederlands in de Tweede Fase.  Doel van het vakdossier is materiaal aan te dragen voor de geplande herziening van het examenprogramma in 2003. Voor alle vakken is overigens zo'n vakdossier verschenen (zie www.slo.nl).

Het vakdossier Nederlands 2001 bevat een beknopt literatuuronderzoek, verslagen van  interviews met medewerkers van CITO en CEVO, een verslag van een panel van docenten en  didactici, en een slotbeschouwing.

Een paar interessante conclusies en aanbevelingen uit het dossier volgen hieronder :

1.       Docenten Nederlands zijn in grote lijnen tevreden over het examenprogramma voor hun vak,  en vinden het voor leerlingen redelijk uitvoerbaar. Schrappen in het programma vinden ze dus  ook niet nodig.

2.       Docenten Nederlands ervaren het lesgeven in de Tweede Fase als iets makkelijker dan het vorige schooljaar. De werkdruk blijft echter een probleem.

3.       Als docenten Nederlands geacht worden het voortouw te nemen bij vakoverstijgende  activiteiten als geïntegreerd literatuuronderwijs of het profielwerkstuk, zal er dan ook eerst een oplossing voor het probleem van de werkdruk moeten komen.

4.       Het domein Argumentatieve vaardigheden is in deze vorm te moeilijk voor havo-leerlingen, en  moet voor hen dus worden vereenvoudigd.

5.       Het leesdossier moet, onder bepaalde voorwaarden, na 2003 weer algemeen verplicht worden.

 

Helge Bonset

 

 

Reacties op deze Nieuwsbrief sturen naar:

Willy Weijdema, communitymanager van de vakcommunity Nederlands.

W.H.WEYDEMA@efa.nl

 

Terug