Nieuwsbrief

                april 2005

 

Thuiswerkversies

    * Hoe kunt u school- en thuiswerk op elkaar afstemmen?
    *
Hoe begeleid ik het werken met Nedercomprogramma's?
    * Verbetering van de resultaten
    * Hoeveel  ECT-tijd/lesuren is/zijn nodig?

    * Kosten thuiswerkversie

    * ...

Toetsen

    * 2 Soorten toetsbestanden
    * Ingebouwde normering

 

Hulpbestanden

* Hulpschermen in pdf-formaat

 

Woordenweb

* gratis 4000 vreemde woorden verklaard

 

Mixed media methoden

* registratie resultaten

* Nedercom Basisgrammatica en Spelling niveau 1

* kosten

 

 

Thuiswerkversies

De thuiswerkversies van de Nedercomprtogramma's mogen zich verheugen in een steeds stijgende belangstelling. Ze staan op steeds meer boekenlijsten. Studenten/leerlingen beschikken zo thuis en op school over een compleet functioneel oefenprogramma zonder enige beperking. Bij weinig beschikbare computertijd op school zijn ze een prima optie om toch bepaalde doelen te bereiken.

 

Hoe kunt school- en thuiswerk op elkaar afstemmen?

1 Laat op school iedereen een diagnose doen van door u te bepalen hoofdstukken => iedereen krijgt een individueel oefenadvies. Uitwisselen resultaten gaat met de button Resultaten.

2 Laat de resultaten mee naar huis nemen op diskette of USB-stick. Ook hier worden ze weer met de button Resultaten op de harde schijf gezet.

3 Leerlingen maken de geadviseerde oefeningen en nemen de resultaten mee naar school vr een afgesproken datum. Dus diagnoses op school en huiswerk thuis.
4 Ieder Nedercomprogramma is voorzien van een geavanceerd studentenvolgsysteem, waarmee u als docent perfect op de hoogte blijft van de vorderingen. De controle op het gemaakte huiswerk wordt u volledig uit handen genomen.

5 Het leerlingvolgsysteem geeft u tevens zicht op de foutenpercentages per goep en per leerling.

6 Hoe u het gemaakte huiswerk berloont, is aan u. Soms is het gemaakte huiswerk voorwaarde om toegelaten te worden tot een eindtoets, soms is er een beloning aan verbonden: wie alles heeft gemaakt, krijgt een aantal vragen cadeau, i.c. voor een voldoende zijn bv. geen 60 vragen goed nodig, maar bv. 57. U beloont de ijver van de leerling.

 

Hoe begeleid ik het werken met Nedercomprogramma's?

Hier krijgen ons veel vragen over. Men zet een programma in en uiteindelijk vallen de resultaten soms tegen. Daarom zetten we hier een aantal zaken op een rij.

* Evenals bij niet gemaakt huiswerk zullen de resultaten bij de inzet van een computerprogramma tegenvallen als de oefeningen niet gemaakt worden. Vergelijk de toetsresultaten met het al of niet gemaakt hebben van de oefeningen in het programma en u ziet voorspelbare, frappante overeenkomsten. Ook hier baart oefenen kunde.

* Een computerprogramma neemt u de taak van de controle op het gemaakte (huis)werk geheel uit handen. Wie het niet maakt, kunt u oproepen op uw (s)preekuur.

* Een computerprogramma levert iedere leerling per vraag adequate feedback op het moment dat die dat nodig heeft. Uzelf kunt slechts n leerling tegelijk feedback geven.

* Bij ieder programma wordt een vrij kopieerbaar theorieboek geleverd dat ook in het programma steeds oproepbaar is. Daarnaast zijn er compacte hulpschermen met een samenvatting van de theorie.

 

Verbetering van de resultaten: leerlingen lezen die hulpschermen/syllabi niet en hanteren een 'trial and error'-aanpak.

* De oplossing zal er uit moeten bestaan dat u de leerlingen er tenminste nadrukkelijk op wijst dat die hulp aanwezig is.

* Nog beter is het om die hulpschermen met de leerlingen te bespreken. Zonder uw toelichting kunt u ervanuit gaan dat ze niet begrepen worden. Als ze wel begrepen zouden worden, zou bv. het spellingprobleem zeer veel kleiner zijn.

* Dat er enige systematiek in de spelling zit, is voor velen een openbaring.

* M.a.w. het eindresultaat wordt sterk mede bepaald door uw begeleiding!

 

Hoeveel tijd is nodig?

* Een programma heeft meestal 10 hoofdstukken met 10 oefeningen; totaal 100 oefeningen.

* Per oefening is gemiddeld 10 minuten nodig, een oefening overdoen meegerekend. Bij geringe toetsenbordvaardigheid/leesvaardigheid ligt de benodigde tijd per oefening soms op 15 minuten.

* Totaal benodigd per programma : 10 x 10 x 10 = 1000 minuten + 10 diagnoses van 20 minuten => 1200 minuten. Dat is dus 1200 : 60 = 20 uur ECT-tijd.

* Werkt u er klassikaal mee in uren van 50 minuten, dan zijn dus 24 lesuren nodig. Omdat er aan  begin en eind 5 minuten verloren gaan, heeft u 1200 : 40 = 30 lesuren nodig.

* U heeft dus per programma stof voor meer dan n leerjaar.

 

* Kosten thuiswerkversie

Deze kosten bij bestelling via internet 18,50. Ze bevatten 15-20 uur oefenstof.

Bij bestelling via school gelden er staffelkortingen.

 

Minder dan 10

10

of meer

25

of meer

50

of meer

100

of meer

200

of meer

400

of meer

 

18,50

16,75

15,75

14,75

13,75

13,00

12,00

 

 

 

Toetsen

Alle Nedercomprogramma's zijn voorzien van een ingebouwde toetsengenerator.

Vanuit Centraal beheer, de centrale docentenmodule, kunt u eenvoudig schriftelijke toetsen samenstellen. Per toets kunt u meerdere varianten aan laten maken om spieken te belemmeren. Voor digitaal toetsen is er Nedercom ToetsPro

 

Twee soorten toetsbestanden

* Per hoofdstuk kunt u zelf uit de oefeningen toetsen samenstellen. U krijgt dan een mix van invul- en multiple choice-vragen.

* Daarnaast hebben we per hoofdstuk een toetsbestand samengesteld van 60 MC-vragen bestaande uit een representatieve selectie  uit de oefeningen uit dat hoofdstuk. Invulvragen zijn omgezet in mc-vragen. Daardoor is het samenstellen van een scoreformulier en het nakijken ervan sterk vereenvoudigd.

* Bij gebruik van deze mc-bestanden kunt u nu ook eenvoudig toetsen samenstellen over meerdere hoofdstukken tegelijk.

* In Centraal beheer ziet u links per hoofdstuk een overzicht van de oefenbestanden door elkaar en rechts de mc-bestanden per hoofdstuk.

 

* Ingebouwde normering
Nedercomprogramma's berekenen de zwaarte van de vragen en stellen een normering voor. Multiple choice-vragen met keuze uit 2-3-4-6-8 items  hebben in de normering een andere zwaarte. Dit omdat de gokkans verschillend is.

* Bij keuze uit 2 items is de gokkans 50 %; bij keuze uit 8 items 12,5 %. Als u een aap bij 2-keuze-items kop of munt laat gooien, dan zal hij er 50 % goed hebben. Maar omdat uw leerlingen geen apen (letterlijk althans) zijn, verwacht u iets meer. Wij stellen een gewogen normering voor, waar u naar eigen inzicht van af kunt wijken.

 

Hulpbestanden

Nedercomprogramma's geven per vraag korte feedback. Voor en na een vraag kunnen schematische hulpschermen geraadpleegd worden. Vanuit een hulpscherm kan dan nog weer het digitale theorieboek geopend worden

 

De vorderingen van de leerlingen zijn sterk afhankelijk van het gebruik en begrijpen van die hulpschermen. Om het uitleggen en toelichten ervan te vergemakkelijken, stellen we nu pdf-bestanden ter beschikking. U kunt ze printen en aan de leerlingen uitdelen. Er is ruimte voor wat aantekeningen. Door uw uitleg weten de leerlingen waar ze op moeten letten en begrijpen ze beter de inhoud ervan.

 

Mixed media methoden

Veel methoden zijn tegenwoordig voorzien van een begeleidende leerlingen-cd. Ze bevatten o.a. extra oefenstof spelling en grammatica bij de oefeningen in de methode. Ze kosten gemiddeld 12,50. De werkingsduur van de cd's bedraagt n jaar. Voor ieder schooljaar is dus een nieuwe cd nodig.

 

* registratie resultaten

De registratie van resultaten op de thuiscomputer is afwezig, zodat leerlingen niet weten waar ze de vorige keer gebleven zijn. De resultaten zijn niet uitwisselbaar met school, omdat er geen netwerkversies met leerlingvolgsysteem beschikbaar zijn.

* Nedercom Basisgrammatica en Spelling niveau 1
Beide programma's dekken de gehele onderbouw voortgezet onderwijs v.w.b. spelling en grammatica. U beschikt dan over programma's met de dubbele hoeveelheid oefenstof in vergelijking met de gangbare schoolmethoden.

De programma's zijn voorzien van o.a van leerlingvolgsysteem, uitgebreide feedback / hulpschermen, automatische toetsengenerator en foutenanalyse per leerling en per klas/leerjaar.

* Kosten

Aanschaf netwerkversies en licentiekosten 1e jaar = 650,-. Licentiekosten 2e en 3e jaar = 2 x 237,50 => 1125,- totaal voor 3 jaar; daarna 237,50 per jaar.

Totale kosten per schooljaar voor de gehele onderbouw: 375, - gem. in de eerste 3 jaar. Kosten per leerling: 0,625 per jaar; daarna 0,395.

 

U kunt dit aanvullen met per leerling een thuiswerkversie Spelling en Basisgrammatica. De kosten zijn 2 x 12,- = 24,-  De thuiswerkversie blijft altijd bruikbaar en hoeft niet  jaarlijks vervangen te worden.

Per schooljaar bedragen de kosten: 2 x 12,- = 24,- : 3 = 8,-

Netwerk- en thuiswerkversies samen: 8,625/8,395 per jaar!

 

 

Woordenweb

 

De Nederlandse taal kent zeer veel vreemde woorden met Latijnse en Griekse bestanddelen.
Nedercom, educatieve software Nederlands, Engels, Duits (en binnenkort Frans)   

heeft nu op haar website als gratis service opgenomen Woordenweb.

Er zijn 4000 vreemde woorden opgenomen met hun betekenis, oorsprong en vertaling in het Engels en Frans.

 

"Avontuurlijk en verhelderend lexicon. Heb al een paar keer driftig een flinke tijd heen en weer zitten flitsen.

Verslavend!" aldus een docent-gebruiker. "Ik weet nu dat er verband is tussen pensioen en suspense."

 

Scholen kunnen op hun site een link naar www.nedercom.nl aanbrengen of Woordenweb zonder kosten op hun netwerk plaatsen.

Een mail naar info@nedercom.nl met onderwerp Stuur Woordenweb en naam/adres/mailadres/website school is voldoende.

 

Klik op de volgende link om Woordenweb aan uw Favorieten toe te voegen: http://woordenweb.nedercom.nl/toevoegen.htm

Wenst u niet meer op de mailinglist te staan, klik dan op de volgende link: http://www.nedercom.nl/php/unsubscribe.html

 

Met vriendelijke groet,

 

drs. Henk Bakker
Nedercom, postbus 141, 9300 AC Roden
T 050 - 5012311, F 050 - 1237227
M info@nedercom.nl Web www.nedercom.nl