Vragen en opdrachten

Intro
1. Bekijk het embleem 'Waarom jij meer dan ik?' van P.C. Hooft en geef er een nauwkeurige beschrijving van. Vermeld zo veel mogelijk bijzonderheden over zowel de tekst als de afbeelding.

Woord en beeld
*2. Zoek nog drie toepassingen van hedendaagse woord/beeld-combinaties. Noteer ze en leg uit hoe woord en beeld gecombineerd moeten worden om de betekenis te begrijpen. Voeg kopieŽn toe aan je dossier. Als het voorwerp niet te kopiŽren is, maak dan een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving en/of tekening van de gevonden combinaties.

Penetrat et Solidiora
3. Welke voorwerpen staan in close-up op de pictura?
4. De subscriptio geeft informatie over de pictura. Wie heeft de pijl geschoten?
5. Welke betekenis komt naar voren als je het motto in verband brengt met de pictura en de subscriptio?
6. Wat is de boodschap van dit embleem?
7. Waaraan kun je op de pictura van 'Penetrat et Solidiora' zien dat Roemer Visscher zich gebaseerd heeft op Paradin?
8. Is de pictura van 'Penetrat et Solidiora' realistisch of niet? Geef argumenten.
9. Welke twee embleemonderdelen zijn op de Boomerangkaart 'Voer eendjes, geen oorlog' aanwezig?
*10. Bedenk het derde onderdeel erbij zodat het een volledig embleem wordt.
*11. Is jouw product een realistisch embleem geworden? Motiveer je antwoord.

Niets houdt de liefde tegen
12. Welke attributen horen bij Cupido?
*13. Zoek een hedendaagse afbeelding van Cupido en voeg deze toe aan je dossier.
14. Vergelijk de pictura's van 'Niets houdt de liefde tegen' van Vaenius en 'Penetrat et Solidiora' van Visscher en noteer zo veel mogelijk overeenkomsten en verschillen.
15. Lees het motto. Klopt het met de pictura? Licht je antwoord toe.
16. Welke uitspraak doet Vaenius in dit embleem over de liefde?
17. Tot welke soort emblematiek behoort dit embleem? Beargumenteer je antwoord.
18. Wij kennen nog steeds het spreekwoord: 'dat is een boom van een kerel'. Wat betekent het?
19. Wat benadrukt Vaenius door het gebruik van deze metafoor?
20. Vaenius had nog een reden om meerdere versies van zijn boek te maken in verschillende talen. Welke?
21. Welke redenen had een auteur om klassieke citaten in een embleem te plaatsen?
22. Vind je dat de spreuk van Tibullus bijdraagt aan de betekenis van dit embleem? Motiveer je antwoord.
23. Vaenius richtte zich in de eerste plaats tot jonge mensen. Welke eis zal hij, gezien de meertaligheid en de klassieke citaten, nog meer aan zijn lezerspubliek gesteld hebben? Licht je antwoord toe.

Ik buig en breek niet
24. Noem twee dingen waaraan je kunt zien dat Hooft een voorbeeld heeft genomen aan Amorum emblemata van Vaenius.
25. Hoe wordt op de voorgrond van de pictura de minnaar uitgebeeld?
26. Wat zegt deze metafoor over de minnaar?
27. Hoe wordt de liefde op de voorgrond uitgebeeld?
28. Wie is er aan het woord in het motto? Beargumenteer je antwoord.
29. Tot welke soort emblemen behoort 'Ik buig en breek niet'? Leg uit waarom.

Omnia vincit amor
30. Bekijk de pictura's van het wereldse liefdesembleem 'Niets houdt de liefde tegen' en het religieuze embleem 'Omnia vincit amor'. Noteer zoveel mogelijk verschillen. Let ook op vormgeving en achtergrond.
31. Noteer ook de overeenkomsten tussen de beide pictura's.
32. Vergelijk de eerste vier regels van de subscriptio met die van 'Niets houdt de liefde tegen'. Wat zijn je bevindingen?
33. Waar bevindt zich het hart op de pictura?
34. Met de wereldse bundel Amorum emblemata en de omwerking daarvan naar Amoris divini emblemata, paste Vaenius imitatio toe en vervolgens aemulatio. Leg dat uit.

Gerimpeld vel vrijt niet goed.
35. Welke auteurs op deze site imiteerde Cats door drie talen te gebruiken?
36. Noem twee redenen waarom Cats aan klassieke verhalen refereerde en schrijvers uit de oudheid citeerde.
37. Wat is het verschil tussen de linker en de rechter struik op de pictura?
38. Is de pictura ten opzichte van de eerste vier regels van de subscriptio realistisch? Motiveer je antwoord.
39. Wie of wat wordt uitgebeeld door de linker rozenstruik?
40. Wie of wat wordt uitgebeeld door de rechter rozenstruik?
41. Wie of wat wordt uitgebeeld door de bijen?
42. Wie of wat bedoelt Cats met 'gerimpeld vel'?
43. Welk 'goed' bedoelt Cats, behalve kleding, in de laatste regel van de subscriptio?
*44. Schrijf een brief van ongeveer 300 woorden aan Jacob Cats, waarin je hem vertelt hoe wij heden ten dage tegen 'huwelijksregels' aankijken en in hoeverre zijn regels nog worden nageleefd.

Een dorre bloem is niet geliefd
45. Wat of wie wordt bedoeld met de dorre bloem in het motto?
46. Wat betekent het motto?

Vrouwen moeten zich passend kleden
47. Welk renaissancistisch kunstprincipe paste Cats toe door een link te leggen tussen klassieke voorgangers en de bijbel en met welk doel deed hij dat?
48. Wie was Venus en wie worden in dit gedicht bedoeld met de jonkers van Venus?
49. Welke vrouwen worden op de pictura uitgebeeld door de linker struik?
50. Welke vrouwen worden op de pictura uitgebeeld door de rechter struik?
51. Wie zijn de bijen?
52. Wat is, gelet op de betekenis van de bloeiende rozen en de verdorde rozen, het verschil tussen de eerste en tweede uitleg enerzijds en de derde uitleg anderzijds?
*53. Rozen zijn nog steeds een inspiratiebron voor dichters. Neem een van de twee onderstaande gedichtjes over, bedenk er een motto bij en maak een passende pictura waarop een voorwerp in close-up is afgebeeld.54. Kun je aangeven wat voor soort embleem je hebt gemaakt en welk publiek wordt aangesproken?

De Chirurg
55. Welke functie heeft de pictura ten opzichte van de eerste drie regels van de subscriptio?
56. Welke functie heeft de pictura ten opzichte van het motto en de laatste drie regels van de subscriptio?
57. 'De Chirurg' is zowel een religieus embleem als een realistisch embleem. Geef argumenten voor en tegen deze stelling.
*58. Schrijf een kort betoog waarin je de verschillen uitlegt tussen 'Omnia vincit amor' en 'De Chirurg'. Gebruik minstens vijf van de volgende termen: realistisch, ziel, humanistisch embleem, breed publiek, medemens, Nederlandse emblematiek, niet-realistisch, geleerd publiek.

De Doodgraver
59. Waarom heeft Luyken de titel van zijn bundel veranderd van Het menselyk bedryf in Spiegel van 't menselyk bedryf?
60. Welke vergankelijkheidssymbolen zie je, behalve de doodgraver, op deze pictura?

Eindopdracht

A. Maak een eenentwintigste-eeuws embleem met een meervoudige subscriptio. Geef aan tot welk embleemsoort het behoort en voor welk publiek het bestemd is. Leg uit welke boodschap erin zit en hoe de onderdelen van het embleem met elkaar in verband gebracht moeten worden om deze boodschap te ontdekken.
of
B. Print het eerste embleem van deze les: 'Waarom jij meer dan ik' en geef er een volledige analyse van. Je kunt zowel de oorspronkelijke versie als de moderne versie gebruiken. Betrek in je analyse tenminste de volgende punten: Auteur, bundel, verhouding tussen de drie onderdelen, voorgrond en achtergrond van de pictura, embleemsoort, publiek, uitwerking, boodschap.