Nederlands havo 4

 

Schrijfvaardigheid

 

4 Weken   20 Slu's

             
Project Toelichting Leerdoelen Opdrachten Discussieforum Planning Beoordeling Help

De leerdoelen van dit project:
  Taalbewustzijn  
  Schrijfvaardigheid  
  Argumentatievaardigheid  
  Spellingvaardigheid  
  ICT-vaardigheid  
 
Het Schoolexamen Schrijfvaardigheid
  Handelingsdeel
  Toets
   
Taalbewustzijn
1 Het is jouw gewoonte belangstellend, geamuseerd en kritisch te kijken naar alle vormen van taalgebruik, zowel op school als daar buiten: Algemeen (Beschaafd) Nederlands (A(B)N), dialect, jongerentaal, sms-taal, beeldtaal, schrijftaal, spreektaal en het taalspel.
   
Schrijfvaardigheid
2 Je kent de sterke en zwakke punten van je schrijfvaardigheid.
3 Je kent de fasen van het schrijfproces en je kunt die toepassen: taakanalyse, informatie verzamelen, informatie verweren, een bouwplan maken, eerste versie, commentaar, tweede versie, commentaar enz… , opmaak en definitieve  tekst.
4 Je schrijfstijl past bij de tekstsoort, het doel, en het publiek.
5 Voor een heldere en bondige zinsbouw vermijd je: storende herhalingen, omslachtige formuleringen, verkeerd aangesloten beknopte bijzinnen, te lange zinnen, te veel lijdende vorm, de anakoloet, foutieve inversie en verwijsfouten.
6 Je kunt een tekst indelen in titel, inleiding, middenstuk en slot.
7 Jij weet wat een alinea is en uit welke onderdelen die bestaat.
8 Je kunt in je tekst een heldere alinea-indeling maken.
 

Argumentatievaardigheid
9 Je kunt standpunt en argumenten onderscheiden.
10 Je kunt verschillende soorten argumenten gebruiken.
 

Spellingvaardigheid
11 Bij spelling en interpunctie werk je aan je “spellinggeweten”: je wilt foutloos spellen.  
 

 

ICT-vaardigheid
12 Je kunt de gewenste handeling in N@tschool uitvoeren: gebruikmaken van de digitale studiewijzer, het discussieforum, de digitale portfolio’s en e-mail.
13 Je kunt gebruik maken van de Synoniemenlijst.
14 Je kunt functioneel gebruik maken van de spelling- en grammaticacontrole en weet welke fouten de spellingcontrole laat zitten: verteld – vertelt, wordt – word, betaald – betaalt.
15 Je kunt je tekst functioneel opmaken.
16 Je kunt je leerresultaten digitaal presenteren in een “langworddocument” of html-pagina met bladwijzers (zie voorbeeld).
17 Je kunt bij het leveren van commentaar op een tekst in Word de “Wijzigingen bijhouden tijdens het bewerken”.
18 Je kunt in jouw tekst de “ Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen redigeren”.
 

Schoolexamen Nederlands Schrijfvaardigheid
  Het schoolexamen schrijfvaardigheid bepaalt voor 60 % het cijfer van het schoolexamen.
   
  Handelingsdeel
De kandidaat heeft een schrijfdossier samengesteld waarin alle handelingen genoemd in de eindtermen bij herhaling zijn uitgevoerd.
Het schrijfdossier omvat ten minste de in het kader van de eindtermen geschreven teksten, in concept en gereviseerd, alsmede telkens vermelding van de opdracht, verzamelde informatie en schrijfplan.
   
  Toetsen
Schrijfvaardigheid wordt getoetst door middel van een gedocumenteerde tekst.
De opdracht voor deze gedocumenteerde tekst, waarvan tekstsoort, doel en publiek gegeven zijn, sluit aan op het schrijfdossier van het handelingsdeel.
Voorwaarde is dat het handelingsdeel - het samenstellen van het schrijfdossier - naar behoren is afgerond.
Argumentatieve vaardigheden worden getoetst in samenhang met mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid.