Docenten op Kennisnet

Lesmateriaal

Kopen, gratis krijgen of online vinden

Gratis lesmateriaal Zorn: Geweld op straat? Doe er iets aan!

Iedereen kan het slachtoffer worden van geweld op straat. En iedereen kan er een keer getuige van zijn dat iemand mishandeld wordt. Met het lespakket Geweld op straat? Doe er iets aan! sta je samen met je leerlingen stil bij wat je kunt doen als je getuige bent van geweld op straat, zonder jezelf daarbij in gevaar te brengen. Meer info en bestellen.

Gratis lesmateriaal Zorn: Jong & Platteland

Jong & Platteland is een magazine voor de basisvorming van het voortgezet onderwijs. Het gaat over plattelandsvernieuwing in Nederland. Plattelandsvernieuwing is een zeer actueel thema in Nederland. Ook jongeren komen ermee in aanraking. Jong & Platteland behandelt dit thema aan de hand van prikkelende vragen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en hen stimuleren na te denken over plattelandsvernieuwing. Meer info en bestellen.

Gratis lesmateriaal: Gezond en veilig consumeren? Goed geregeld!

De Keuringsdienst van Waren controleert voedingsmiddelen en gebruiksartikelen. Hoe gaat dat precies? En zijn leerlingen zich ervan bewust dat ook zijzelf verantwoordelijkheid dragen voor het signaleren van wantoestanden?
In deze uitgave komt aan bod hoe de Keuringsdienst van Waren dat doet en welke mensen en middelen daartoe worden ingezet. Niet alleen is het goed dat leerlingen zien hoe zij door de wetten en door de Keuringsdienst van Waren worden beschermd, zij moeten zich ook bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid. Het signaleren van wantoestanden is geen 'klikken', maar een plicht voor alle burgers. Samen moeten wij er immers voor zorgen dat voedingsmiddelen en gebruiksartikelen geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. In de uitgave zijn daarom veel voorbeelden opgenomen, die de leerlingen zeker zullen aanspreken.
Meer info en bestellen.

Lespakket 'Extra vaardig'

Speciaal voor LWOO-leerlingen Zorg en Welzijn (Basisberoepsgerichte leerweg) is het lespakket 'Extra Vaardig' ontwikkeld. Dit pakket is bedoeld voor het zelfstandig of in groepjes oefenen van sociale en communicatieve vaardigheden. Het materiaal kan naast iedere lesmethode gebruikt worden en bestaat uit informatie- en opdrachtkaarten. Bijvoorbeeld: Gesprek met een cliënt, Gesprek met een leidinggevende, Demonstratie/Presentatie en Telefonisch een afspraak maken. Voor docenten is er een handleiding en losse kopieerbare opdrachtbladen.
Het pakket is ontwikkeld vanuit het landelijk impulsproject vmbo Werken aan Zorg en Welzijn. Het pakket kost € 35 en is onder nummer 212023 te bestellen bij het projectsecretariaat: KPC Groep, mw. drs. F. Ogg, Postbus 482, 5201 AL Den Bosch. Telefoon: 073 - 624 72 47.

Interactieve werkbladen op internet

ICT kan voor leerlingen uit het lwoo een goede stimulans zijn om makkelijker en beter te leren. Bij het gebruik van ict als hulpmiddel kan je ingewikkelde dingen via beeld en geluid duidelijk maken. Een opdracht of instructie kan dan door middel van een video verhelderd worden.
De opdracht kan ook via een geluidsfragment gehoord worden. Leerlingen kunnen dus zowel via tekst alsook via geluid en beeld instructie krijgen.

Voor twee sectoren, Consumptief en Zorg en Welzijn, heeft het APS in samenwerking met docenten uit het veld digitale werkbladen ontwikkeld. Naast de praktijkdocent hebben ook AVO docenten meegewerkt aan het ontwikkelen van geïntegreerde onderwerpen (praktijk stuur de theorie)

 • Consumptief lwoo: http://www.aps.nl/lwoo . Deze werkbladen kunnen gebruikt worden in de sector Economie, afdeling Consumptief.
 • Zorg en Welzijn lwoo: http://ict.aps.nl/zenw . Deze werkbladen kunnen gebruikt worden in de sector Zorg en Welzijn, afdeling Verzorging en Zorg en Welzijn breed.
  Deze werkbladen zijn ontwikkeld binnen het project vmbo-aanloop
 • Zorg en welzijn vmbo: http://www.aps.nl/zenw  De werkbladen Zorg en Welzijn hebben onder andere als doel om in de sector Zorg en Welzijn een aantal ICT-vaardigheden van het nieuwe examenprogramma te behandelen.

De werkbladen zijn steeds op een zelfde wijze opgebouwd en hebben hyperlinks (verwijzingen) naar relevante pagina's op het Internet. De leerling hoeft niet (kan wel) zelf op zoek naar goede websites. Op deze manier is dus de informatie die voor de leerling bruikbaar en relevant is direct oproepbaar. Dit voorkomt dat de leerling verdwaalt in de enorme brij aan informatie.
 

 Be Free

Twee lessen rookpreventie voor het tweede leerjaar.

Doel:
Leerlingen informatie over tabaksverslaving geven en hen vaardigheden laten oefenen die gericht zijn op het volharden in de keuze niet te roken.
Be Free is geschikt om in 2 lesuren aan te bieden. In de eerste les kan eventueel facultatief de informatie die in NO WAY (lespakket voor klas 1 van Stivoro) aan bod kwam, herhalen. Maar ook zonder deze voorinformatie kun je BE FREE prima aanbieden.
De leerlingen krijgen in de 1e les informatie over tabaksverslaving. Deze informatie verwerken ze in een rap of limerick.
In de 2e les oefenen de leerlingen gedragsstrategieën die ze kunnen gebruiken als ze een sigaret krijgen aangeboden terwijl ze niet willen roken.

Lesmaterialen:

 1. Duidelijke docentenhandleiding: doelstellingen, wijze van aanbieden, manier waarop je de materialen kunt gebruiken
  Twee posters te gebruiken bij de lessen.
 2. Cd: hierop staan muziekfragmenten en tekstdocumenten. U heeft dus een cd-speler nodig en de tekstdocumenten kunt u lezen met de standaard tekstverwerker van MS Office ’95 en Word ’95 of hoger.
  De volgende muziekfragmenten staan op de cd:
  *Rap over roken en verslaving (ong 1minuut). Erg in trek bij de jeugd vanwege Brainpower die deze rap gemaakt heeft.
  *Een deel van de instrumentale begeleiding van voorgaande rap (30 sec).
  *Limerick over roken en verslaving (30 sec).
  *Een deel van de instrumentale begeleiding van voorgaande limerick (30 sec).
 3. Tekstdocumenten: informatie over de lessen, praten met pubers, rookvrije school, voorbeeldfunctie.
  4.Video: instructie spelactiviteit (voor de docent ter voorbereiding, duurt 12 min) en Freek (bestaande uit 4 fragmenten duurt 3 minuten).

Ervaringen van docente Josee Muyres van het Valuas College in Venlo:
"Ik heb deze lessen zowel bij vwo leerlingen als bij vmbo leerlingen geprobeerd en gekoppeld aan het thema Verslaving uit de methode Verzorging voor jou.
Vooral het zelf maken/later presenteren van een rap vonden de leerlingen geweldig! Er kwamen zeer leuke resultaten uit. De limerick maken heb ik nog niet geprobeerd, maar dat komt omdat ik zelf het maken van een rap een leukere uitdaging vond.
Ook de spelactiviteit/soort rollenspel vond men aan de hand van de video erg leuk.
Ik kan er nog veel meer over schrijven, vind het een erg leuk lespakket en zeker de moeite waard."

Bestellen
Stivoro 0900-9390
vragen naar Renate Spruijt of via www.stivoro.nl
Prijs € 8,00

'Vet leuke les over Vet'

Het Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën heeft voorlichtingsmateriaal ontwikkeld specifiek voor docenten Verzorging in de basisvorming of op het  VMBO. De full-color lesmap behandelt 'Fabels over Vet' d.m.v.  verschillende opdrachten, zoals artikelen uit kranten, strips, puzzels, practica en de Quiz 'Wat weet jij van Vet?' . Als docent kunt een selectie hieruit maken en zo zelf een les samenstellen die de fabels over vet weerlegt met feiten.  Met ander woorden: u doceert de 'Feiten over Vet'. 

Lesidee
U kunt beginnen met het lezen van hoofdstuk 1. U krijgt hier diverse suggesties aangereikt om 'de les' in praktijk te brengen. Vervolgens leest u de fabels en feiten in hoofdstuk 2 en maakt u een selectie uit de artikelen, opdrachten, strips, puzzels en practica (hoofdstuk 3 tot en met 7) om een 'vet leuke les' samen te stellen. Met de quiz 'Wat weet jij van vet?'kunt u testen of de fabels over vet daadwerkelijk zijn weggenomen.
Vorm
De 'Vet leuke les over Vet' zit in een A4-multomap en is losbladig, zodat 'Feiten en Fabels' en opdrachten gemakkelijk gekopieerd kunnen worden. Aanvullingen van het Voorlichtingsbureau Margarine, Vellen en Oliën of uw eigen materiaal kunt u gemakkelijk tussenvoegen.

Hier leest u meer over de lesmap. Of kijk op de homepage
Kosten
De 'Vetleuke les over Vet' wordt gratis verstrekt aan docenten (1 exemplaar per school).

Bestellen
U kunt de lesmap aanvragen via:
E-mail: info@voorlichtinqmvo.nl
Internet:www.voorlichtingmvo.nl (klik op de boodschappenwagen)
Gratis

Way-Out:lespakket veilig uitgaan

Een lespakket dat er leuk uitziet en zinvol is in deze tijd met veel zinloos uitgaansgeweld!
Veilig uitgaan is een thema dat bij veel jongeren en misschien nog meer bij hun ouders leeft. Veilig uitgaan kun je leren. Je moet weten op welke dingen je moet letten, je moet geen onverwachte risico's nemen en je moet op de goede momenten een juiste keuze maken. 
Doel: 

 • Jongeren bewust maken van de risico's die ze lopen bij het uitgaan en leren hoe ze dergelijke risico's kunnen vermijden. 
 • Ouders voorzien van praktisch advies over de wijze waarop ze hun kinderen leren veilig uit te gaan. 
 • Beperken van de kans op slachtofferschap van jongeren als gevolg van geweld tijdens het uitgaan.

Doelgroep:
Lespakket is bestemd voor de klassen 3 (klas 2 kan naar mijn mening ook, in onze stad gaan 2e jaars ook geregeld uit) en hoger van het voortgezet onderwijs en het meest geschikt voor jongeren die hun eerste schreden zetten in het uitgaanscircuit. Maar ook geschikt voor jongeren met enige "stapervaring".

Modules:
Voor jongeren zijn er 4 flitsend vormgegeven, full colour lesmodules en een video. Uitgangspunt vormt de gewone praktijk van het uitgaan en de manier waarop jongeren om kunnen gaan met de risisco's die ze tegenkomen.
Doelgroep: Gemaakt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Kosten: Een pakket met 75 folders voor respectievelijk leerlingen en ouders, een video, docentenhandleiding en draaiboek voor een ouderavond kost € 200
Proefpakket: € 40,91 ex. btw/verzendkosten

Bestellen:
Advies en Onderzoeksgroep BEKE
t.a.v. Jolanda Jakobs of Karin Tijhof
Rijnkade 84
6811 HD Arnhem
Tel: 026-4438619
E-mail info@beke.nl
Online bestellen op: www.beke.nl  

Carrouselspel

Een spel gemaakt voor jongeren van 13 tot 21 jaar van vmbo- tot en met vwo niveau. Het doel van het spel is jongeren met elkaar te laten praten over seksualiteit en relaties. Het spel bevat 100 kaarten met de categorieën: algemeen, stel-je-voor, seksualiteit, multiculturele relaties, homoseksualiteit en seksueel geweld. De benodigde tijd is ongeveer 1 lesuur van 50 minuten. Jongeren stellen in tweetallen elkaar vragen.
Bestelinformatie:
Rutgers Stichting
Postbus 9663
3506 GR Utrecht
Tel: 0900-9398 (0,23 € p/min)
www.rutgers.nl of info@rutgers.nl
Prijs € 13,39 (ƒ 29,50)

 Seksuele vorming in het VSO-MLK

Voor moeilijk lerende jongeren is de puberteit extra 'moeilijk' omdat zij op geestelijk, emotioneel en sociaal vlak een achterstand hebben. Relationele en seksuele vorming is daarom voor deze groep jongeren van groot belang.
Het voorbeeldleerplan van het NIGZ over seksuele vorming is een hulpmiddel bij de opzet en invulling van relationele en seksuele vorming op school. De thema's die binnen dit programma aan de orde komen, zijn relaties, seksualiteit, SOA, seksuele intimidatie
homoseksualiteit en roldoorbreking.
Bij educatie op het gebied van relaties en seksualiteit is de omgeving waarin de lessen plaatsvinden belangrijk: de klas, de school, de leerlingbegeleiding en de gehele zorgstructuur. In dit voorbeeldleerplan is aandacht geschonken aan docenten, directieleden en specifieke lessituaties. Tevens zijn voorbeelden van mogelijke ondersteuning van de scholen en een overzicht van bruikbare les- en ondersteunende materialen opgenomen.

Bestelinformatie:
Het plan is onder bestelcode RS 97196 te bestellen bij:
NIGZ
Postbus 5000
3440 AM Woerden
Tel 0348 437606
Fax 0348 437666
www.nigz.nl

Seks: lust of last?

In 2002 en 2003 zond Teleac/Not  de serie 'Seks, lust of last? uit. De drie programma's (die u ook op video kunt bestellen) bestaan uit documentaire-items, dramascènes en animaties. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: invloed van seks op het dagelijks leven, lichamelijke veranderingen in de puberteit, voorbehoedmiddelen, tienerzwangerschappen, abortus, vooroordelen over aids en seropositiviteit. Bij elke uitzending horen werkbladen met opdrachten als: een collage maken, dramatiseren en rollenspelen, schrijven van een brief en bellen naar de Aids-infolijn.
Uitzenddata: houd de website in de gaten
Prijzen:
Handleiding met kopieerbare werkbladen (28 pagina's): € 10.21
Koopvideo:  € 34,03

Bestelinformatie: 
Stichting Teleac/NOT
Postbus 1070
1200 BB Hilversum                   
Telefoon: 035 - 6293456
Fax: 035 - 6293123
E-mail: teleacnot@omroep.nl
Klantenservice: 0900 - 1344 (0,20 € /min.)

Just in case... : probleemwijzer voor jongeren van 13 tot 18 jaar

De map informeert over de geestelijke gezondheidszorg met als doel jongeren te laten praten over sociaal emotionele problematiek en te laten nadenken over wat zij zelf zouden doen als zij in de put zouden zitten. In de map worden een vijftigtal uitgewerkte casussen besproken.
Deze probleemsituaties zijn gerangschikt naar de thema's: school; thuissituatie; lichaam en geest; seksualiteit en relaties; verslaving; vandalisme; andere culturen. Nadat een verhaal (voor )gelezen is kunnen leerlingen hier mondeling of schriftelijk hun mening over geven. Daarna kan het verhaal uitgespeeld worden in een rollenspel. De map bevat tevens een sociale kaart en een landelijke en regionale verwijzingslijst met adressen.
Bestelinformatie:
G.G.D. West Brabant Infocentrum
Postbus 3369
4800 DJ Breda
Tel: 076 - 5282000
http://www.ggdwestbrabant.nl/ 
Prijs: € 22,58 (ƒ 49,75)

No Way: lespakket roken

Een lespakket tegen roken (3 lessen) met accent op positiebepaling (nee kunnen zeggen). Verkrijgbaar bij Stivoro; je kunt een pakket aanvragen en er later extra video's en leerlingbladen bij bestellen.  Mocht je genoeg materiaal over dit onderwerp hebben dan is de video ook goed te gebruiken voor beïnvloeding van bijv. je koopgedrag. Ook het rollenspel wordt nog eens duidelijk gemaakt op de video.
No Way: 
Bestellen per e-mail: stivoro@stivoro.nl 
Het lesmateriaal is gratis.

Kiezen

Bij stichting de Hoop is de methode "Kiezen" te koop. De methode is vanuit christelijke waarden geschreven. Ook een video met verschillende lessen en uitwerkingen en kopieerbare leerlingbladen. 
Kiezen
Stichting De Hoop
Spuiweg 77
3311 GT Dordrecht
Tel. 078 6142444
Prijs: f 35,- 
excl. verzendkosten à ca. € 5,00

Save Sex Files

'Safe Sex Files' is een nieuw innoverende lespakket ontwikkeld over seksualiteit en veilig vrijen voor het studiehuis. Dit lespakket past bij de recente onderwijsontwikkelingen in de bovenbouw van havo/vwo. Het sluit aan bij de eindtermen van de vakken Biologie en Algemene Natuurwetenschappen van het studiehuis.
Omdat het belangrijk is dat veel jongeren in aanraking komen met de in de CD-rom geboden kennis en vaardigheden, is de verkoopprijs laag gehouden. 
Prijs  € 4,54 per stuk. 
docentenhandleiding: € 7,94
Bestelformulier aanvragen:  projectleider onderwijsprojecten van de Stichting soa-bestrijding, Jos Poelman 030 -2343700. Of online op www.soa.nl  

Onder invloed onderweg

Het Trimbos Instituut heeft samen met Veilig Verkeer Nederland een lespakket ontwikkeld waarin het jongeren bewust wil maken van het gevaar dat het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer met zich meebrengt. Het is bedoeld voor de bovenbouw van het VO en is uitgewerkt op VMBO- en HAVO/VWO niveau.
De video in het lespakket toont het verhaal van een avondje stappen en een dilemma rond de rit naar huis. Verder zitten in het pakket leerlingenboeken, een diskette met informatie en vragen en een docentenhandleiding.
Je kunt het pakket 'Onder invloed onderweg' bestellen bij het Trimbos-instituut, afdeling Preventie, Postbus 725, 3500 AS  Utrecht, tel. 030 – 2971100, fax. 030 – 2971111. Verdere informatie: www.trimbos.nl

Verzorging Puzzelmap

Een multomap met 27 vrij kopieerbare puzzels  Je kunt deze puzzels gebruiken voor:

 • het opfrissen van bepaalde lesstof
 • leerlingen die met de lesstof verder zijn dan anderen
 • afwisseling in uw lessen
 • het geval je vroegtijdig klaar bent met de lesstof
 • het geval je invalt voor een collega
 • de laatste les voor een vakantie
 • indien een collega een lesuur overneemt

De puzzels variëren in moeilijkheidsgraad. 
De puzzels zijn met name bruikbaar in de Basisvorming, MAVO en VBO. Een deel van de puzzels zijn ook te gebruiken in de hogere klassen HAVO en VWO. 
Uitgever/leverancier: Actua Uitgeverij (Lunteren)
Adres: Valkseweg Oost 49; 6741 ZL; Lunteren
Tel: 0318 - 482210
Fax: 0318 - 482210
E-mail: iinfo@actua-uitgeverij.nl
Site: Actua Uitgeverij
Prijs: fl. 125,00 incl. BTW (excl. verzendkosten).

On the Road

On the Road: Jongerenserie over leefstijl voor de basisvorming (video en handboek )
De IKON heeft in 1999 de tv-serie On the Road uitgezonden over jongeren en hun leefstijl. De zes afleveringen van elk 24 minuten met de titels 'Uitgaan', 'Eten is leuk', 'Met je uiterlijk bezig zijn is leuk', 'Stress', 'Seksualiteit', 'Sport en Bewegen' staan op deze videoband. Er is ook een handboek met lessuggesties voor ontwikkeld. Video en handleiding zijn vooral geschikt voor docenten Verzorging, Biologie en Maatschappijleer. Ook leerlingbegeleiders, mentoren en jongerenwerkers kunnen er prima gebruik van maken.
Een uitgave van het NIGZ in samenwerking met de IKON.

Prijs: € 56.35 (Video en handboek) — Bestelnummer OJ99498
Speelduur van de video: 6 x 24 minuten per onderwerp. Handboek 55 p.
Voor meer informatie kun je bellen met het secretariaat Onderwijs en Jongeren van het NIGZ, tel. 0348 – 437633. Het NIGZ is ook op het web te vinden: www.nigz.nl

E... Man

E...Man is een discussiespel over de rolverdeling tussen vrouwen en mannen, meisjes en jongens. Het is een aantrekkelijk vormgegeven bordspel dat als lesmateriaal bij het thema rol- en arbeidsverdeling tussen meisjes en jongens gebruikt kan worden. Door discussie worden de leerlingen actief bij het thema betrokken.
De leerlingen worden zich bewust van hun eigen en elkaars ideeën en toekomstverwachtingen over economische zelfstandigheid, zorgzelfstandigheid en maatschappelijke participatie.Het spel kan in 1 á 2 lesuren worden gespeeld. Bijbehorende kaartjes zijn er op 3 niveaus, variërend van basisvorming tot 6 vwo.
E..Man is oorspronkelijk ontwikkeld door Filosofisch Bureau De Bovenkamer in Breda. Het wordt uitgegeven door het LDC in Leeuwarden en de MateM in Utrecht.
 Meer informatie: 058 - 2334733 (mevr. E. Emanuels) 

Heart Affairs   

In Heart Affairs ligt het accent op de gezondheid van het hart en de bloedvaten en de bewustwording van eigen leefgewoonten, motieven en belemmeringen.
De thema's die worden behandeld zijn: voeding, roken, stress en beweging. Dit zijn de leefstijlfactoren voor hart- en vaatziekten. Daarnaast wordt een algemene introductie gegeven, waarbij het vooral gaat over de invloed die leerlingen zelf denken te hebben op hun gezondheid.
In Heart Affairs zijn een encyclopedie en twee informatiebladen over het hart en het bloed-vaatstelsel opgenomen. Deze nemen een bijzondere plaats in. Ze worden door de leerlingen gebruikt om informatie in op te zoeken en zijn dus een belangrijke bron voor het opdoen van kennis. Ze kunnen ook worden gebruikt als naslagwerk naast het schoolboek.
De thema's vormen zelfstandige eenheden. Je kunt ze los van elkaar behandelen. Binnen elk thema (behalve bij stress) wordt in min of meerdere mate aandacht besteed aan de aspecten kennis, attitude, sociale invloed en persoonlijke effectiviteit. Bij elke eenheid wordt steeds aangegeven waar het accent ligt. Vaardigheden komen wel ter sprake, maar worden in dit materiaal nauwelijks in de praktijk gebracht en aangeleerd.
Je kunt Heart Affairs op verschillende manieren gebruiken: één les, een hartproject of een thematische lessenserie. In de meeste gevallen is Heart Affairs een aanvulling op je lesmethode gebruiken. In de docentenhandleiding is per thema een overzicht opgenomen voor welke onderdelen van veelgebruikte lesmethoden dit geldt. De genoemde lesmethoden zijn: 'Basiszorg', 'Dag in, Dag uit, 'Kontakt', 'Leefstijl' en 'Verzorging voor jou.

Volgens de makers is het materiaal geschikt voor havo/vwo, maar ik heb het met succes gebruikt in de tweede klas van het vbo!

Uitgave:
Nederlandse Hartstichting i.s.m. Zorn Uitgeverij bv.
Te bestellen bij:
Zorn Uitgeverij bv.
Postbus 434
2300 AK Leiden.
Telefoon 071 - 5149141
Fax 071 - 5120278
Overige informatie:
Nederlandse Hartstichting
Afdeling Preventie & Voorlichting
Postbus 300
2501 CH Den Haag

Weet wat je biologisch eet!

Onderwijsmateriaal over biologische landbouw en voeding was tot nu toe nauwelijks te krijgen. Daarom heeft Platform Biologica, de beleids- en promotieorganisatie voor biologische landbouw en voeding, in samenwerking met ZORN Uitgeverij de brochure 'Weet wat je eet! – Alles over biologische landbouw en voeding' samengesteld. Wat is biologische landbouw? Hoe is het ontstaan? Wat is er te zien op een biologische boerderij? De brochure 'Weet wat je eet! – Alles over biologische landbouw en voeding' legt dit alles in eenvoudige bewoordingen uit. Al lezend brengen de leerlingen een bezoek aan twee biologische boerderijen. De tekst wordt verluchtigd door leuke foto's en grappige tekeningen. Met name het ‘bezoek’ aan een zuivelboerderij waar boerin Mieke uitleg geeft, draagt bij aan de beeldvorming.

Bij de brochure hoort de video 'Weet wat je eet! – De biotrend'. Deze videoband geeft in 18 minuten een compleet beeld van de keten van de biologische sector: van boer tot consument. Met deze video worden de onderwerpen uit het boekje 'Weet wat je eet!' gevisualiseerd. Vijf biologische boeren vertellen over het hoe en waarom van hun werk. Ook worden een handelsbedrijf en een verwerkend bedrijf bezocht. Tot slot komen een natuurvoedingswinkel, een biologische slagerij en een supermarkt aan bod. De brochure en de videoband zijn op internet meteen te bestellen.
De brochure is gratis voor scholen excl. verzendkosten. De videoband kost € 15,-- excl. verzendkosten.
Het Platform Biologica geeft op haar site  uitvoerige informatie over biologische voeding.

Winkelspel 

Een aantal gezondheidsdiensten, verspreid over het hele land, hebben een winkelspel van het Voedingscentrum in bruikleen. Dit kant-en-klare onderwijsmiddel wordt voor enkele weken aan basisscholen in de 18 regio's ter beschikking gesteld. Het biedt volop mogelijkheden om projecten op te zetten bij voedings- of consumenteneducatie. Bij het winkelspel hoort de videofilm 'Werk aan de winkel', die het schoolteam informeert over de mogelijkheden van het werken met het winkelspel. 
Opvragen van een overzicht van de organisaties :
De Voedingstelefoon
werkdagen van 12.00 - 16.00  uur 070 - 3068810
of:  http://www.voedingscentrum.nl/ 

Op school krijg je de smaak te pakken

In deze kookcursus van tien lessen staan de basistechnieken van het koken met minder vet centraal. De map omvat een docentenhandleiding met tips voor het opzetten van een kookproject en leerlingenmateriaal voor avo/vwo-scholieren van 15 tot 18 jaar. De cursus is ook geschikt voor club- en buurthuizen met voldoende kookfaciliteiten.
www.voedingscentrum.nl 
Te bestellen bij het Voedingscentrum Bestelnummer 530 Prijs: ƒ 15,00  

 

Lesmateriaal downloaden

Als communitylid kun je materiaal downloaden. Dit is gemaakt door collega's die lid zijn van de community.

Lees wat de voorwaarden zijn.

 

Lesmateriaal in het vaklokaal verzorging

In het leerlingenlokaal kun je als docent ook lesmateriaal vinden. Het meeste kun je meteen uitprinten en gebruiken.

 

 
 

© kennisnet/digischool 2003-2005