Date: Fri, 7 Mar 1997 12:04:24 +0100 (MET)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Belangstellenden WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 10

 

============ WiskundE-brief nr. 10 ========== 7-03-1997 ===============

OPZET

Deze WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in het

voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden

van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen .

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun hem ongewijzigd retourneren.

Reacties en berichten zijn welkom bij gerardk@xs4all.nl (WiskundE-brief)

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 55 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

====================================================================

TWEEDE FASE

Vrijdag 28 feb. heeft Jos Andriessen een brief rondgestuurd over zijn

ervaringen met de tweede fase. Als het goed is heeft iedere ge-interesseerde

in dat onderwerp die bijdrage rechtstreeks ontvangen. Mede namens hem: het

is uitdrukkelijk de bedoeling dat er gereageerd wordt: "Gelieve uiterlijk

zondag 9 maart uw reactie !!"

 

ONVREDE

Frits Roskam -leraar wiskunde en economie aan het St. Michael College te

Zaandam -heeft gereageerd op de oproep in de vorige WiskundE-brief.

Hieronder zijn bijdrage:

Wie gaat er op in ??

 

In reactie op je opmerkingen over het niveau van het wiskunde-onderwijs in

de onder- en bovenbouw zou ik graag de volgende kanttekeningen willen

plaatsen. Met de invoering van de basisvorming werd direct al een accent

gelegd op dat begrip basis in de vorm van het aanleren van basisvaardigheden.

Verder moest het onderwijs meer samenhang gaan vertonen en moeten

leerlingen sterker dan tot dan het geval was de geleerde kennis kunnen

toepassen. Deze grondbeginselen werden kernachtig samengevat met de letters TVS.

Het heeft er onder meer toe geleid dat er gaandeweg meer aandacht voor

samenwerkend leren is gekomen, dat er gewerkt wordt aan het ontwikkelen van

onderzoeksvaardigheden en dat er ook in de methodes ruimte is gekomen voor

wat ik hier maar even samenvat als: langere leerwegen.

Niet in de laatste plaats natuurlijk omdat ook leerlingen van schooltypes

met een

minder getalenteerde polulatie dezelfde kerndoelen dienen te bereiken.

Misschien dacht men toen ten onrechte dat wij in Nederland hetzelfde zouden

kunnen bereiken als wat al jaren in andere landen normaal is?

Nu ook in de tweede vernieuwingsgolf in het onderwijs komt vast te staan dat

er sprake moet zijn van een accentverschuiving en met name de vaardigheden

die verondersteld worden te zijn ontwikkeld in de periode van de

basisvorming verder aangescherpt dienen te worden lijkt mij dat er in onze

benadering van het onderwijs wel enige aanpassing gewenst is. Ik doel dan op

de grote groepen mensen die van mening zijn dat leerlingen in de onderbouw

te weinig algebra zouden hebben gehad en de groep die van mening is dat de

brugklas te gemakkelijk is voor havo-vwo leerlingen. Deze meningen lijken

mij nogal te zijn beïnvloed door de jarenlange expertise die wij als

onderwijsgevenden hebben opgebouwd. Maar dan moet ik daar wel aan toevoegen

dat er dan kennelijk niet echt met die geboden ruimte gewerkt wordt aan het

gestelde doel: TVS! Want om bij voorbeeld voldoende aandacht te kunnen geven

aan geïntegreerde wiskundige activiteiten is wel degelijk een behoorlijke

hoeveelheid tijd nodig en wordt wel degelijk de mogelijkheid geboden om

binnen het kader van de kerndoelen het niveau drastisch te verhogen! Ik ben

bang dat we massaal de kans missen om niveaudifferentiatie te bereiken.

Zonder als te belerend van leer te willen trekken maak ik me wel zorgen om

de genoemde percentages.

Ik kan mij indenken dat de zorg die velen uitten voortkomt uit de

onzekerheid over hoe de eindexamennormen te kunnen halen binnen de gestelde

tijd.

Mijn bezwaren tegen de opvatting dat leerlingen te weinig algebra zouden

leren in de onderbouw is dus drieledig:

1 Er is meer mogelijk, maar daar kunnen we zelf iets aan doen door

door de geboden ruimte beter te benutten

2 Er moet ook ruimte zijn voor de elementen TVS uit de basisvorming

3 We dienen in ogenschouw te nemen dat ook het vernieuwde

examenprogramma mogelijkheden biedt om aan deze "tekortkoming" te schaven.

Frits Roskam - Wormer

 

SOFTWARE

Bij het wiskundelokaal van de Digitale School is een nieuw overzicht van

software gemaakt of liever gezegd in aanbouw.

http://digischool.bart.nl/wi/wisoftw.htm

Misschien een goede gelegenheid om eens te inventariseren aan welkje

software behoefte is, en welke software werkelijk bruikbaar is.

Stuur je vragen en ervaringen op voor vrijdag 14 maart !

 

WEEKAANBIEDING

In het wiskunde lokaal is weer een nieuwe "site van de week" , die zeer

geschikt is voor de basisvorming: Verhalen bij grafieken.

 

Tot de volgende keer

======================================================

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Gerard Koolstra

E-mail: gerardk@xs4all.nl

homepage: http://www.xs4all.nl/~gerardk/