****************************************************************************
WiskundE-brief nr.103 24 juni 1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.a2000.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 550 adressen.
****************************************************************************
In dit nummer:
+ extra punten CSE tweede tijdvak
+ "bijscholing" tot eerstegraads wiskundeleraar (2)

****************************************************************************
EXTRA PUNTEN TWEEDE TIJDVAK ?

Het schijnt dat sommige wiskundeleraren in de veronderstelling verkeren
of verkeerden dat de extra 4 punten voor het HAVO examen wi-a ook gelden
voor de tweede termijn. Dit is (voorlopig) NIET zo !
De mededelingen daarover van CEVO en Cito zijn op zich duidelijk - het gaat
om bijtelling vanwege onvolkomenheden in de vraagstelling die (voorlopig)
NIET geldt voor de tweede termijn , maar het misverstand wordt in de hand
gewerkt door het algemene gevoel dat het examen te omvangrijk
was.Bijtelling wegens tijdgebrek geldt namelijk wel bij de tweede termijn.
Alleen bij het examen VBO/MAVO C geldt (voorlopig) wel een bijtelling van 2
punten, omdat dit examen naar het oordeel van de CEVO te omvangrijk was.
Van de kant van de CEVO ontving ik desgevraagd de volgende reactie:

<begin citaat>
De definitieve normering van het tweede tijdvak wordt a.s. maandag
bekend gemaakt. Tot die tijd moet er van uit gegaan worden dat voor
wiskunde A havo geen bijtelling geldt.
Bij de vaststelling van de definitieve normering is niet expliciet aan de
orde geweest dat er een algemeen gevoelen zou bestaan in de
lerarenwereld dat het examen veel te omvangrijk of te bewerkelijk zou
zijn. De omvang is wel genoemd, maar niet als speciaal aandachtspunt.
Ook uit de resultaten van de leerlingen op de laatste opgave blijkt niet dat
juist daar opmerkelijk laag werd gescoord, hetgeen wel bij economie 1 en
wiskunde C het geval was.
Met de vraag die buiten de orde verklaard is was vakinhoudelijk in het
geheel niets aan de hand. Wel bleek dat deze vraag ook voor de beste
leerlingen nog te moeilijk was: kennelijk was de maakbaarheid van deze
vraag op dit niveau volstrekt onvoldoende.
<einde citaat>

Overigens is de meest actuele stand van zaken steeds te vinden op de
website van de NVvW:
http://www.euronet.nl/~nvvw/ (klik op CSE 1999)

Gerard Koolstra
****************************************************************************
BIJSCHOLING TOT EERSTE GRAADS WISKUNDELERAAR (2)

De eerstegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool van Utrecht en
Fontys Hogescholen werken samen sinds augustus 1997. Doel van de
gebundelde vernieuwingskracht is een gezamenlijk instituut voor
eerstegraads opleidingen. We richten ons erop om in samenwerking met
studenten en scholen eerstegraads leraren op te leiden. Naast een
brede wiskundige basis staat de veranderende rol van de docent in de
tweede fase centraal.
De opleiding is gericht op docenten die tweedegraads bevoegd zijn.
Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan op onderwijservaring
die studenten (docenten) reeds hebben.
De opleidingen worden zowel in deeltijd als in voltijd aangeboden.
De deeltijdopleiding is 3 jaar met een studiebelasting van 20 uur per
week. Voor de 1,5 jarige voltijd opleiding gaan we uit van
een studiebelasting van 40 uur per week.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Joke Daemen, tel. 030-2713223, Joke.Daemen@feo.hvu.nl en
Jan Nawijn, tel. 013-5394670, J.Nawijn@fontys.nl

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nlWiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl