****************************************************************************
WiskundE-brief nr.104 1 juli 1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.a2000.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 550 adressen.
****************************************************************************
In dit nummer:
WIJZIGINGEN examenprogramma's profielen wi-A VWO
****************************************************************************
De staatssecr van OC&W heeft in haar brief van 28 juni j.l. aangekondigd
het de examenprograma's wi- A1 en A12 VWO te zullen wijzigen
met terugwerkende kracht m.i.v. ingang van 1-08-1998 (!!)

De wijzigingen zijn:

Wiskunde A1
Domein Bg: Functies en grafieken
* Eindterm 3 vervalt.
* In eindterm 10 vervalt: rekenregels voor
logaritmen
(die voor machten worden gehandhaafd).
* Eindterm 13 vervalt.
Domein Cg: Discrete analyse
* Eindtermen 23 en 24 vervallen.
Domein Fa: Statistiek en kansrekening
Het subdomein "Het toetsen van hypothesen"(eindtermen 147 tot en met
150)
vervalt als verplicht onderdeel. Het komt dus in elk geval niet aan
de orde
in het centraal examen. De school kan zelf kiezen of het subdomein deel
uitmaakt van het schoolexamen. Indien de school daarvoor kiest, is de
school
niet gebonden aan de eindtermen zoals die in het examenprogramma zijn
opgenomen. De school kan kiezen voor een alternatieve invulling, bij
voorbeeld door aan de hand van één concreet voorbeeld enig inzicht
verschaffen in dit thema en/of het vormgeven als praktische opdracht.
Wiskunde A1,2
Domein Bg: Functies en grafieken
* Eindterm 3 vervalt.
* In eindterm 10 vervalt: rekenregels voor
logaritmen
(die voor machten worden gehandhaafd).
* Eindterm 13 vervalt.

Domein D (g): Meetkunde
Het subdomein "Ruimtelijke objecten" vervalt.

Voor de volledige tekst zie:
http://www.parlement.nl/cgi-bin/wraprec?doc=ocw00000.995
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl