****************************************************************************
WiskundE-brief nr.114 3-10-1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 590 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- grafische rekenmachine toegestaan ?
- praktische opdrachten
- herhaalde oproep projectleider Wiskunde 2000
- perikelen in de tweede fase
****************************************************************************
GRAFISCHE REKENMACHINE TOEGESTAAN ?

Sommige lezers reageerden verbaasd op het bericht dat bij het komende Havo
cse wiskunde de grafische rekenmachine ook gebruikt mag worden bij de
examens 'oude stijl'.
Voor de goede orde het betreft alleen de wiskunde-A examens.
Een en ander is na te lezen in UITLEG nr 20 (Gele katern), en uiteraard
via de site van de NVvW:
http://www.euronet.nl/~nvvw/ (klik op examens)
gk
****************************************************************************
PRAKTISCHE OPDRACHTEN

De website van J.Andriessen is uitgebreid met twee voorbeelden van
Praktische Opdrachten:
een voor HAVO-4 Maatschappij profiel en een voor HAVO-4 Natuur profiel en
VWO-4 beide profielen.
Het zijn volledig uitgewerkte PO's , bedoeld voor groepswerk ( ca 4
personen ) met daarbinnen individuele opdrachten. Hierdoor wordt de
beoordeling per individu binnen een groep mogelijk. De PO's zijn voorzien
van een scoremodel waarin dit aspect is opgenomen. Beide PO's zijn bedoeld
als voorbeeld voor de leerlingen. De bijbehorende uitwerkingen dienen voor
hen als richtlijn voor het vereiste niveau.
Zie:
http://homepages.msn.com:4890/LibraryLawn/jandriessen/index.htm

****************************************************************************
HERHAALDE OPROEP
Toelichting: Voor het Project Wiskunde 2000 was een geschikte kandidaat
gevonden, maar deze heeft zich helaas wegens persoonlijke omstandigheden
moeten terugtrekken. Vandaar deze herhaalde oproep.

GEZOCHT: projectleider voor Wiskunde 2000

"Wiskunde 2000" is de werknaam voor een Nederlandse bijdrage aan het
World Mathematical Year: een grote eendaagse scholierenmanifestatie
in oktober 2000. Het is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van
Wiskundeleraren, die volgend jaar 75 jaar bestaat. Met steun van de
Stichting Wetenschap en Techniek Nederland (WeTeN) en een aantal
andere organisaties wordt deze manifestatie momenteel voorbereid.
Via een grootschalig meetproject, uit te voeren door leerlingen en
leerkrachten, wordt de bewuste dag in oktober (Wetenschap &
TechniekWeek)
antwoord gegeven op de vraag:
"Wie is de meest gemiddelde leerling?"
Tevoren hebben de deelnemers daar al voorspellingen over kunnen doen.
Het is de bedoeling de landelijke uitkomst 's avonds op televisie te
presenteren. Rondom deze manifestatie zullen lesprogramma's voor
scholen worden gemaakt en aanvullende educatieve projecten worden
ontwikkeld. Het geheel heeft ten doel om de wiskunde en in het bijzonder de
statistiek voor een groot publiek in een positief daglicht te stellen.
Voor dit uitdagend project zoekt het voorbereidend comité:

- een projectleider (m/v) voor ca. 2,5 dag in de week
(van medio september 1999 tot eind oktober 2000)

Gevraagd wordt:

- bekendheid met de wereld van wiskunde en statistiek
- goed kunnen organiseren
- communicatieve vaardigheden
- bereidheid zich voor genoemde periode vast te leggen

De initiatiefnemers worden graag attent gemaakt op kandidaten voor deze
tijdelijke, maar perspectiefrijke functie.

Inlichtingen bij en reacties naar:
-Lou Dalderup, Stichting WeTeN: 030-2727305;
L.Dalderup@weten.nl
-Heleen Verhage, Freudenthal Instituut: 030-2611611;
H.Verhage@fi.uu.nl
****************************************************************************
PERIKELEN IN DE TWEEDE FASE

Vorig jaar zijn wij begonnen met de 2eFase en zijn nu dus beland in het
examenjaar voor het havo. Bij het samenstellen van de PTA (eigenlijk
aanvuling 5e jaar) en planningen van Examendossiertoetsen stuitten wij
op het volgende probleem:
Voorbeeld: een leerling op 5Havo NG-profiel vervangt zijn B1 door B12.
Geen probleem, hij moet eindexamen doen voor B12. Maar een andere
leerling, ook NG-profiel, houdt zijn B1 vast, maar kiest er,in zijn
vrije ruimte B12 bij. Hij "krijgt" reductie op zijn totale uren
wiskunde ivm. overlap. Deze leerling maakt keurig zijn
examendossiertoetsen op B12-niveau, maar krijgt in de gaten dat het toch
een te hoog niveau is. Hij besluit daarom B12 in zijn vrije ruimte niet
als examenvak op te nemen (laat het dus vallen). Hij heeft de lessen B12
gevolgd en mist dus een stuk stof uit B1 dat niet in B12 gegeven wordt.
Hij moet dus wel op voor zijn B1-eindexamen! Ook zijn
examendossiertoetsen zijn op B12-niveau afgenomen, dus hij heeft geen
cijfers voor B1 (immers gedeeltelijk andere stof!)
Als sectie vinden wij nu dat deze leerling dus zowel de lessen B1 als de
lessen B12 zou moet volgen en alle examendossiertoetsen op B1- én
B12-niveau (die uiteraard op verschillende tijdstippen gegeven worden
ivm. deze dubbelkiezers én het verschil in stof) moet maken. Zodoende
kan hij uiteindelijk een keuze maken voor eindexamen B1 óf B12, alle
opties blijven voor hem open. Hij kan immers niet de keuze maken B1 én
B12 omdat deze examens tegelijkertijd plaatsvinden.
Ons probleem is nu: laten wij deze leerling niet veel te veel doen én
doen wij zelf niet veel te moeilijk?
Een mogelijkheid zou zijn om met en bepaalde omrekeningsfactor vanuit
het cijfer B12 een cijfer B1 te bepalen (maar dan blijf je met het
verschil in stof zitten!)
Een tweede probleem hoort daar eigenlijk bij: Stel dat de leerling die
B12 in de vrije ruimte gekozen heeft en zelf in het NG-profiel zit,
niet slaagt en dat veroorzaakt wordt door en onvoldoende voor B12, kan
hij dan alsnog opgaan voor B1 ipv. B12 en dan alsnog slagen? Blijft ook
hier het probleem hoe je een B1-schoolexamencijfer bepaalt!
Het probleem wordt nog groter als een leerling A1, A12, B1 én B12 volgt.
Moet hij voor vier profielen examendossiertoetsen maken, aangenomen dat
enkele wiskundes in de vrije ruimte gekozen zijn en ook als examenvak
gekozen worden??

Jos Smit, Pauluslyceum, Tilburg.
gtbrans@gironet.nl
****************************************************************************WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl