****************************************************************************
WiskundE-brief nr.115 10-10-1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 600 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- DOORWERKENDE FOUTEN BIJ GRAFISCHE REKENMACHINE
- REACTIES
****************************************************************************
DOORWERKENDE FOUTEN BIJ GRAFISCHE REKENMACHINE

Wij als sektie wiskunde hebben het volgende probleem gesignaleerd.
Bij het proefwerk over hoofdstuk 1 van Getal en Ruimte op vwo 4
(tweede fase) gebruikte wij de opgave (Uit bijbehorende
proefwerkbundel)

Gegeven is de formule y = 1/3x^3-2x^2+3x-1 .
2p a) Plot de grafiek en schets de grafiek op je blaadje.
Welk venster heb je gekozen?
2p b) Voor welke x is y = 0? Rond af op één decimaal.
2p c) In welk interval is de grafiek dalend?
2p d) In welk interval is de grafiek toenemend stijgend?
2p e) Benader de coördinaten van de toppen van de grafiek in één
decimaal nauwkeurig.

Een van de leerlingen had bij het intoetsen van de de
formule een fout gemaakt, hierdoor een verkeerde plot op zijn GR dus
totaal andere antwoorden op de vervolg vragen. Als docent is de fout
die gemaakt is niet te achterhalen, dus wordt heel opgave 1 als fout
gemaakt gezien, dus 10 punten gaan verloren. In het verleden kon je
toch nog wat punten geven als zij een verschrijving hebben gemaakt.
Wij willen nu vragen of er collega's zijn die hetzelfde of iets soort
gelijks hebben meegemaakt en hoe zij gehandeld hebben? Wij hebben de
opgave geheel als foutief gerekend.
Reacties zijn welkom bij Ton Boelaars (e-mail:boe@raayland.nl)
en bij de redactie van de WiskundE-brief

Met vriendelijk groet, Ton Boelaars.
****************************************************************************
REACTIE VAN JOS ANDRIESSEN
Standaard-controle invoer grafische rekenmachine bij toets-opgaven.

Bij het invoeren van functievoorschriften op de Grafische Rekenmachine is
het voor de leerling zeer nadelig als daarbij fouten worden gemaakt. De
vraagstelling is altijd zeer gericht op het bedoelde functievoorschrift en
daarmee samenhangend de toe te kennen score . Bij een verkeerd ingevoerd
functievoorschrift is meestal niet na te gaan wat er dan wel is ingevoerd,
terwijl gelijkwaardige beoordeling van de (foute) antwoorden in de praktijk
ondoenlijk is.
Het probleem is voor een groot deel te ondervangen door een afspraak:
Druk bij de opgave een tabel af met een aantal originelen en bijbehorende
functiewaarden.
Via de GR kan de leerling controleren of hij dezelfde tabel heeft en daarmee
mag aannemen dat het functievoorschrift correct is ingevoerd.
Ik roep de CEVO op om deze afspraak tot regel te maken zodat
hiermee gewerkt kan worden als voorbereiding op het centraal examen.

Jos Andriessen <j.andriessen@hccnet>
****************************************************************************
REACTIE GERARD KOOLSTRA

Het probleem dat Ton Boelaars signaleert hangt samen met het probleem van
de verantwoording van wat je als leerling op de Grafische Rekenmachine doet..
Moet de leerling bij a t/m e alleen antwoorden geven, of ook aangeven
welke mogelijkheid van de GRM gebruikt wordt (bijv. ZOOM, TABLE, G-SOLVE
etc) ? Ik pleit voor het laatste.
Anderzijds lijkt me een "toets voor toets" verantwoording erg onpraktisch.
Door daar wat duidelijker afpraken over te maken, is er m.i. iets te doen
aan 'doorrekenfouten'
Centraal bij de beoordeling moet m.i. staan of de leerling een goede
aanpak kiest. Dit kan alleen beoordeeld worden wannneer de aanpak op een
heldere manier opgeschreven wordt.
Met het oog op controleerbaarheid (second opinion, tweede correctie e,d)
is het hoognodig dat hiervoor voorstellen gedaan worden voor een landelijke
regeling. In hoeverre verschillen tussen de diverse soorten (nu al 4)
grafische rekenmachines hierbij een rol (mogen) spelen moet nader bekeken
worden.
Overigens wordt het probleem nog gecompliceerd door allerlei "nukken" van
grafische rekenmachines: Soms moet het x-teken gebruikt worden, soms niet,
soms houdt de rm zich niet aan de voorrangsregels, soms is het veel te
onnauwkeurig, en soms crasht het apparaat totaal.
Ik pleit voor initiatief vanuit de vereniging, wat -zoals gebruikelijk -
later door de CEVO gesanctioneerd kan worden.
In ieder geval kunnen we niet doen alsof er niets aan de hand is.
Over ruim een half jaar vinden de eerste centrale examens plaats waarbij
grafische rekenmachines gebruikt mogen/moeten worden.

Gerard Koolstra
****************************************************************************WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl