****************************************************************************
WiskundE-brief nr.122 28-11-1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 620 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- ENQUTE GEWENSTE AANPASSINGEN TWEEDE FASE HAVO/VWO
- NORMALE VERDELING OP DE TI-83 (3)
- VOOR DE LIEFHEBBERS: Historia Matematica
****************************************************************************
Wiskunde in de tweede fase: TUSSENBALANS

De eerste periode van het schooljaar zit erop.
Een staking van scholieren tegen de tweede fase komt eraan. (6 december as)
Een aantal rectoren richt zich via een open brief tot staatsecretaris
Adelmund. Belangrijkste onderwerp:
verlaging van werkdruk voor leerlingen en docenten op zo'n kort mogelijke
termijn. Wiskundedocenten....... geen bericht, goed bericht ?????
In een tijd van rapportvergaderingen en herkansingen van schoolonderzoeken
maak ik een persoonlijke tussenbalans op:
- Veel onvoldoendes in de exacte vakken, met wiskunde als koploper.
- Onvrede over de hoge werkdruk: veel leerstof, weinig contactlessen
- Onvrede over het niveau: toetsen met opgaven die het peil van de
basisstof nauwelijks halen.
- Veel tijd kwijt aan het ontwerpen van praktische opdrachten

Nu de politiek wellicht gaat ingrijpen onder druk van de bovengenoemde
protesten is een enquete onder wiskundedocenten wenselijk. Hun knelpunten
en oplossingen kunnen dan meegewogen worden bij eventuele bijstellingen van
het tweede fase programma.


De enquete is ingedeeld in drie rubrieken.
De beantwoording is voor rubriek 1 anders dan voor de rubrieken 2 en 3.
Bekijkt u vooraf het voorbeeld van beantwoording (zie onderaan) voordat u
uw antwoorden emailt naar
j.andriessen@hccnet.nl !!

Rubriek 1 inventariseert de werkdruk.
Rubrieken 2 en 3 inventariseren de door uw gewenste oplossingen.

Is uw antwoord bijv. 2bdac dan geeft u daarmee aan dat u ( in rubriek 2 )
in volgorde van prioriteit de voorkeur geeft aan oplossing b, dan d, dan a
en dat oplossing c voor u de laagste prioriteit heeft.
Idem 3acdb: in rubriek 3 geeft u in volgorde de voorkeur aan oplossing a,
dan aan oplossing c, dan aan oplossing d en oplossing b spreekt u het
minste aan van de vier geopperde oplossingen.

Heeft u zelf nog andere suggesties die voor oplossingen kunnen zorgen,
mailt u die dan zsm aan
j.andriessen@hccnet.nl

E N Q U E T E


Rubriek 1. WERKDRUK ALGEMEEN
1) De belasting voor leerlingen in de tweede fase (die hun werk doen) is
naar mijn mening: redelijk/ aan de hoge kant/ te hoog /veel te hoog
2) De belasting voor wiskundedocenten in de tweede fase (die hun werk
doen) is naar mijn mening: redelijk/ aan de hoge kant/ te hoog /veel te
hoog


Rubriek 2. BEGELEIDING EN VOORBEREIDING OP TOETSING
A. Stel een r e ë e l minimum aan verplichte contacttijd (=lestijd !)
vast per wiskundesoort (A1, A12, B1 en B12) .
Gebruik daartoe een vaste omrekensleutel van bijv. 1000/1600
om van SLU om te rekenen naar lestijd.
De voortdurende interactie tussen de groep en de docent tijdens de
wiskundeles is voor heel veel leerlingen een noodzaak om greep
te krijgen en te houden op het vak wiskunde qua tempo, aanpak van
het probleem, niveau en notatie
B. Geef duidelijk (in praktische vorm, bijv. vraagstukken !) het niveau
aan voor de centrale examens.
Geef daarbij ook aan hoe de normering komt te liggen middels
gedetailleerde uitwerkingen.
C. Als overgangsmaatregel zou kunnen dienen dat bepaalde modellen van
vraagstukken herkenbaar voorkomen bij het eindexamen
D . Sta in alle gevallen toe dat oplossingen van vergelijkingen en
ongelijkheden via de GR mogen worden bepaald.


Rubriek 3. WERKDRUKVERLAGING

a . Laat (voorlopig) de praktische opdrachten weg als verplichting bij
het wiskunde-onderwijs
b. Verminder de hoeveelheid leerstof bij gelijkblijvend aantal SLU
c . Vermeerder het aantal SLU zonder de leerstof te veranderen
d . Splits in alle gevallen de groepen leerlingen voor wiskunde A (dus
apart WA1 en WA12 )


Uw antwoorden op deze vragen in de vorm noteren ALS IN HET VOORBEELD
HIERONDER:

1leerlingen:te hoog ; leraren: veel te hoog
2badc
3acdb

Stuur uw antwoorden naar:
j.andriessen@hccnet.nl

****************************************************************************
NORMALE VERDELING OP DE TI-83 (3)

Enkele kanttekeningen bij de reactie van Gerard Jansen op mijn stukje over
de normale verdeling m.b.v. de TI-83.
* Ruim anderhalf jaar geleden zette de wetgever het sein op groen: de
grafische rekenmachine zou voor het havo-eindexamen in 2000 en voor het
vwo-eindexamen in 2001 voor bepaalde vakken – waaronder wiskunde a
– gebruikt mogen worden. Wat dat betreft liep en loopt ons land niet
voorop: in sommige landen wordt zelfs al enkele jaren gebruik gemaakt van
symbolische rekenmachines als de TI-92
* Het apparaat hoefde niet gereset te worden; De grafische rekenmachine
mag dus programma's bevatten.
* Er is sindsdien door de overheid geen enkele beperking opgelegd ten
aanzien van de grafische rekenmachine.
* N.a.v. een opgave over de normale verdeling maakt de leerling een
schetsje van de klokkromme, waarin de in de opgave vermelde gegevens
vermeld en verwerkt worden. Deze gegevens heeft hij nodig en ik kan bij het
corrigeren van zijn werk wat hij goed of fout heeft gedaan. Het programma
normverd en/of shade biedt de leerling behalve het antwoord ook een
tekening waarmee hij zijn schets kan vergelijken. Hij is in staat zijn
eventuele fout op te sporen en te herstellen. Deze gang van zaken is m.i.
niet in strijd met het huidige correctievoorschrift voor wiskunde-a Er
staat immers bij de Algemene regels onder punt 3.3 het volgende:
Indien het antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het antwoordmodel.

Ik ben dus geneigd om als eerste of tweede corrector een goede,
beargumenteerde oplossing - ook al is deze met de TI-83 verkregen - goed te
keuren.

* Wanneer de overheid nu nog met beperkende voorwaarden komt is ze wel erg
laat; ze heeft ons dan wel duidelijk op het verkeerde been gezet. En dat is
geenszins in het voordeel van een "met een TI-83 grootgebrachte" leerling:
hij of zij mag weer een hoop afleren.

* Overigens ben ik het volkomen met Gerard Jansen eens dat het beter
geweest was de grafische rekenmachine pas in de tweede fase toe te laten.

Ton van Amsterdam <
wtva@hetnet.nl>
****************************************************************************
Historia Matematica
Cornell University Library Math Book Collection
http://moa.cit.cornell.edu/dienst-data/cdl-math-browse.html

The Cornell University Library has scanned over 570 original math
books from their collection and placed them online. The volumes
can be accessed here in their entirety. The collection may prove
especially useful to mathematicians without access to a first-rate
math library. A great many of the books are in languages other than
English, notably French and German. Among these historically
significant books are a number of works by Bernoulli, Descartes,
Hardy, and Poincare. This is an interesting resource which offers a
glimpse into the possible future of libraries, and books, for that
matter. [KR]
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nlGerard Koolstra
<
G.Koolstra@cable.A2000.nl>