****************************************************************************
WiskundE-brief nr.124 8-12-1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 635 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- Extra informatie over centrale examens
****************************************************************************
Op het examenblad staat een publicatie waarin de CEVO alle regelingen voor
het komend centraal examen vastlegt
Zie
http://www.eindexamen.nl/

Met name wordt nu helderheid verschaft over de toegstane hulpmiddelen

Een paar opvallende punten:
- Er staat nu heel duidelijk dat de formulekaart ALLEEN bij examens NIEUWE
stijl mag worden gebrukt.
- Er wordt expliciet ingegaan op het verantwoorden van het gebruik van een
grafische rekenmschine:
(begin citaat)
Bij wiskunde A en wiskunde B havo, nieuwe stijl, wordt als vakspecifieke
regel in het correctievoorschrift opgenomen:
"de algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de
Grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen
de kandidaten er verslag van hoe zij de GR gebruiken."
Soms zal de vraagstelling leiden tot een meer globale beschrijving
van het
gebruik, soms tot een meer concrete. De kandidaten moeten met deze
beschrijving een beoordelaar duidelijk maken wat hun
gedachtengang/werkwijze is geweest. De beoordelaar moet deze
gedachtengang/werkwijze kunnen verifiëren om deelscores te kunnen
toekennen.

Voorbeeld
In het antwoordmodel staat bij vraag X:
functies f en g in de GR invoeren
f(x) = g(x) met de GR oplossen geeft 3,14

In dat geval is de werkwijze van een leerling op de GR van het merk
FANTASY:
"In FUNCTION menu Y1= f(x) ingevoerd en Y2 = g(x)"
"In CALC menu gekozen voor INTERSECT; voor de grafieken Y1 en
Y2, de grenzen van het interval op 0 en 100 gezet. Dit gaf precies één
snijpunt. De x hiervan is op twee decimalen afgerond 3,14."
(FANTASY heeft overeenkomsten met bestaande machines)

In dit voorbeeld kan een tweede corrector de werkwijze volgen, ook al
beschikt hij over een GR van het merk IMAGINATION en niet over de
FANTASY. In gevallen waar dat minder duidelijk is en waar de werkwijze
op verschillende merken sterk uiteenloopt, kan de eerste corrector
desnoods een toelichting geven bij zijn beoordeling.

Na het examen van 2000 wordt deze vorm van beoordeling geëvalueerd en
zo nodig bijgesteld.
(einde citaat)

- De NVvW heeft een boekje van 40 pg A4 ontworpen dat bij de cse mag
worden gebruikt
Dit boekje heeft de volgende inhoud:
- formulekaart havo
- formulekaart vwo
- cumulatieve binomiale verdeling
- cumulatieve normale verdeling
- toevalsgetallen.
Het zal binnenkort in de handel verkrijgbaar zijn.

****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl