****************************************************************************
WiskundE-brief nr.126 20-12-1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 640 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
Deze brief vervangt het eerder verstuurde CONCEPT dat per abuis is
rondgestuurd
In dit nummer:
- eindresultaten enquete 2e fase
- commentaar op de maatregelen van Adelmund
- formule boekje NVvW
- project wiskunde en internet
- actiegroep KLVO
****************************************************************************
EIND-UITSLAG VAN DE ENQUÊTE:
Hier de resultaten van de enquête, gebaseerd op 56 respondenten

Rubriek 1 WERKDRUK ALGEMEEN

VERDELING:(in procenten)
1 werkdruk leerlingen
redelijk:: 5 aan de hoge kant: 27 te hoog: 59 veel te hoog: 9
68 % vindt dus de werkdruk voor leerlingen te hoog of veel te hoog
2 werkdruk docenten
redelijk:: 2 aan de hoge kant: 16 te hoog: 48 veel te hoog: 34
82 % vindt dus de werkdruk voor docenten te hoog of veel te hoog

Rubriek 2 BEGELEIDING EN VOORBEREIDING OP TOETSING

VERDELING: (volgorde van wenselijkheid in procenten)
2A: (voldoende contacttijd) : 79 - 10 - 7 - 4
2B: (duidelijkheid niveau) : 18 - 48 - 27 - 7
2C: (herkenbare vraagst op CSE) : 4 - 27 - 46 - 23
2D: (GRM mag altijd) : 0 - 13 - 21 - 66

De gepresenteerde volgorde lijkt goed overeen te komen met de prioriteiten
zoals die door de respondenten gevoeld worden.
Voldoende contacttijd staat zeer duidelijk op nummer 1

Rubriek 3 WERKDRUKVERLAGING

VERDELING:(volgorde van wenselijkheid in procenten)
3A: (geen praktische opdr.) : 52 - 12 - 16 - 20
3B: (minder leerstof c.p.) : 18 - 23 - 29 - 30
3C: (meer SLU c.p.) : 18 - 36 - 30 - 16
3D: (afz. groepen voor 1 en 2) : 12 - 29 - 25 - 34

Hier zijn de prioriteiten iets minder duidelijk:
3A (Geen verplichte praktische opdrachten) staat bovenaan , gevolgd door
3C (meer slu voor wiskunde), 3B (minder leerstof) en 3D (afzonderlijke
groepen voor 1, 2)
De helft van van de respondenten ziet het meeste heil in het afsschaffen
van de noodzaak van praktische opdrachten.
De verschillen zijn hier echter kleiner dan bij rubriek 2

Jos Andriessen (en Gerard Koolstra)
****************************************************************************
COMMENTAAR
Naar aanleiding van de scholierenstaking van 6 december jl heeft de
staatssecretaris van OCW een aantal voorstellen gedaan om op korte termijn
een verlaging van de werkdruk tot stand te brengen in de bovenbouw van HAVO
en VWO. De maatregelen zijn tijdelijk van aard .Zie hiervoor:
http://www.minocw.nl/brieftk.htm

Het effect van deze maatregelen voor het vak wiskunde komt neer op:
1. vermindering van aantal/omvang van de P.O.'s en het terugbrengen
van het profielwerkstuk tot een "gewoon werkstuk"
Om welke reductie het precies gaat en in hoeverre de weging wordt
aangepast wordt niet vermeld.
2. afhankelijk van het schoolbeleid kunnen aan wiskunde (net als aan elk
ander vak) meer slu worden toegekend bij gelijkblijvende
leerstofhoeveelheid. Voor HAVO maximaal 160 slu, voor VWO 80 slu
Deze slu kunnen vrij komen als gevolg van maatregelen bij het vak ANW

Gezien het hoge percentage docenten ( 78% !) dat aangeeft dat meer
contacttijd nodig is ( zie de enquete WiskundEbrief 125) vindt de redactie
de voorgestelde maatregelen voor het vak wiskunde niet doeltreffend.
Het hangt van de directie van de school af of eventueel vrijkomende slu
worden toegekend aan wiskunde.
Dit afgezet tegen de wel specifieke maatregel in het voorstel dat 160 slu
(moderne vreemde taal) kan aangewend worden voor Nederlands en/of Engels.
De redactie vindt het een miskenning van de werdrukverhoudingen dat een
dergelijk gerichte maatregel voor deze vakken wordt voorgesteld en niet
voor het vak wiskunde.

De voorlopige uitslag van bovenvermelde enquete is op 7 december naar de
inspectie toegestuurd met het verzoek dit mee te laten wegen in het
advies aan de staatssecretaris. Vandaag (20-12-1999) ontving de redactie
het bericht dat de inspectie rond half januari 2000 hierop zal reageren.

Het lijkt ons verstandig om het heft in eigen hand te nemen.

S T E L L I N G
In het kader van werkdrukverlaging voor leerlingen endocenten wiskunde in
de tweede fase van het voortgezet onderwijs is meer contacttijd nodig voor
het vak wiskunde. Deze contacttijd dient minimaal 5/8 te zijn van het
aantal vastgestelde SLU voor het betreffende deelvak.
Concreet bij de studielast van 160 uur hoort een contacttijd van 100
KLOKuren, oftewel 120 lesuren van 50 minuten, oftwel 150 lesuren van 40
minuten .

Deze stelling wordt - met reactie mogelijkheden - afzonderlijk verzonden.
Het is de bedoeling dat alle abonnees erop reageren (via reply)
****************************************************************************
BOEKJE NVvW (Zie WiskundE-brief 125)

De briefschrijver is wel wat haastig met zijn conclusies over het boekje.
Een oordeel staat uiteraard ieder vrij, maar dit is wel heel snel, het
boekje is er nog niet eens.
Voor de goede orde: Het boekje met tabellen en formules pretendeert niet
iets nieuws te zijn, slechts een handzame en praktisch hanteerbare
uitvoering van de regelgeving. De formulekaart uit Uitleg was niet zo
gebruiksvriendelijk, een boekje dat je bij elk wiskunde examen kunt
gebruiken is dat wel. Er zijn aparte stukken voor havo en vwo; er is wat
geordend, zodat ook de A-leerling niet zal verdwalen, het is wat aangevuld
en aangepast aan latere maatregelen.
En daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de CEVO, want anders mag je het
nog niet gebruiken op het examen. Die goedkeuring is er inmiddels gelukkig,
en het boekje zal waarschijnlijk al in februari van de drukker komen, dus
ruim op tijd voor de examens nieuwe stijl.
Dan kan iedereen zijn/haar eigen oordeel vellen.....

Marian Kollenveld
****************************************************************************
WISKUNDE en INTERNET : Pilot-project WisClas

Per half januari 2000 start het Freudenthal Instituut in samenwerking met
het APS en in opdracht van KennisNet met het classificeren van
wiskundesites.
Het project heeft tot doel om een database met interessante
wiskunde-onderwijs-sites te vullen die door zoekmachines goed gevonden
kunnen worden. Op basis van een van te voren vastgestelde lijst criteria
beoordeelt een groep docenten thuis de kwaliteit.

Er worden zo'n 30 docenten gezocht van de groepen 7 en 8 van de basisschool,
uit de basisvorming, uit het mbo en uit het studiehuis.
Inmiddels hebben zich al 13 docenten gemeld n.a.v. een eerdere oproep.
Een eerste start-bijeenkomst wordt georganiseerd in januari in Utrecht.
Totaal zijn er twee of drie bijeenkomsten in de periode januari t/m julli
en het overige werk vindt thuis of op school plaats. Onkosten voor het
project worden vergoed.

Om thuis de beoordeling uit te kunnen voeren dient u de beschikking te
hebben over een pc die aan de volgende systeemeisen voldoet:

* processor 486 of hoger
* Windows 95/98 of NT
* Internet Explorer 5.0 (kan ook via het project verstrekt worden)
* Monitor met een minimale resolutie van 600x800 pixels
* Minimaal een 28.8 Kbaud modem
* Internetaansluiting

Docenten die geinteresseerd zijn kunnen zich
bij het Freudenthal Instituut melden:
vincent@fi.uu.nl

magda bruin, gerard koolstra en vincent jonker
****************************************************************************
ACTIEGROEP KLVO

Gezien de huidige tumultueuze onderwijswereld en de daaraan gekoppelde
onderbetaling, zou ik willen wijzen op de aktiviteiten van de recent
gevormde actiegroep KLVO, Actiegroep Kwaliteitsverbetering Lerarenberoep
Voortgezet Onderwijs.
Op hun website
http://www.gorilla.nl/klvo kan iedereen de informatie
vinden, die de actiegroep naar elke MR in het VO in Nederland heeft
gezonden. Dus elke VO-school in Nederland heeft deze informatie ontvangen.
Het lijkt mij zeer de moeite waard om deze goede zaak te steunen. Geef deze
info ook door aan u bekende mensen in het onderwijsveld. (Er zijn overigens
ook ideeën om die website van het KLVO uit te bouwen tot een landelijk
onderwijsforum, maar dat even terzijde.)
DOE MEE EN ZEGT HET VOORT.....

Gerard Jansen
****************************************************************************
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl