****************************************************************************
WiskundE-brief nr.138 22-04-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 750 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- essentiele algebraïsche vaardigheden
- reactie op "Ligt het aan mij?"
- reactie op tekstverwerken en wiskunde
- formulekaart
****************************************************************************
ESSENTIELE ALGEBRAISCHE VAARDIGHEDEN

Op het Freudenthal Instituut vindt op dit ogenblik een
ontwikkelingsonderzoek plaats naar de algebralijn in havo en vwo. In het
maartnummer van dit jaar van de Nieuwe Wiskrant is daarover al een artikel
verschenen. Het is de bedoeling om in het volgende nummer een
artikel te plaatsen over de eisen die aan de algebraische vaardigheden
worden gesteld in 4 vwo en 4 havo B (N- profielen). Daartoe worden de
schoolmethodes geanalyseerd en worden docenten wiskunde gevraagd wat zij
ervaren als de essentiele algebraische vaardigheden in deze klassen.

Wilt u, in het kader van dit onderzoek, een antwoord geven op de volgende
vraag?:

Welke van de volgende algebraische vaardigheden acht u aan het begin van
klas 4 noodzakelijk om de wiskunde in havo en vwo met succes af te kunnen
ronden (eventueel uitgesplitst naar profielen en rekening houdend met de
aanwezigheid van de grafische rekenmachine):
Wilt u bij de vaardigheden die volgens u noodzakelijk zijn, aangeven in
hoeverre deze ook inderdaad aanwezig zijn:
v in voldoende mate aanwezig
g gebrekkig aanwezig
o volledig ontbrekend ?


- kunnen lezen en interpreteren van formules
- herleiden van formules tot een andere vorm

- vereenvoudigen van formules

- tekenen van een grafiek bij een formule .
- een geschikte tabel maken bij een formule
- oplossen van een vergelijking

- specifieke vaardigheden in het letterrekenen

- een variabele vervangen door een formule

- een variabele vervangen door een getal
- de waarde van een formule uitrekenen

- overige vaardigheden (toelichten met voorbeelden)
Wilt u uw reactie voor 10 mei sturen naar:
Monica Wijers: monica@fi.uu.nl en/of naar Sieb Kemme: sieb@fi.uu.nl
****************************************************************************
REACTIE op "Ligt het aan mij?"

Beste George A.Koeze

Bij ons op school hebben we ook getal en ruimte. Ook wij hebben al langer
de didactische aanpak van korte uitleg en veel zelfstandig laten werken.
Net zoals jij weten wij dat het een kwestie van motivatie van de leerling
is, wil die voldoende scoren.
Daarom beginnen we elke les met vragen te stellen over de leerstof waarmee
ze bezig zijn en waarvan ze opgaven gemaakt hebben. We controleren ook of
ze grotendeels bij zijn met de studiewijzer.Zo niet dan volgen er sancties
zoals bv. verplicht naar de keuzewerktijd van wiskunde gaan.
Wiskunde A1 van Havo 4 CM heeft 2 lesuren van 45 minuten met een eventuele
gebruik van keuzewerktijd(kwt).
Je kunt dus maar 60% van de sommen laten maken.Wij komen wel klaar met de
stof. Ik geef toe dat het gewoon tempo draaien is, maar deze leerstof is
toch niet meer dan een hernieuwde kennismaking van de derde-klasstof.
Je moet de leerlingen wel dwingen om met de GR te werken.
Wiskunde A1,2 van havo 4 EM heeft precies dezelfde aantal uren als bij het
CM-profiel. Daar gaat het bij ons best goed.
Het blijft een kwestie van vinger aan de pols houden, blijvend motiveren al
zou het moeten zijn met een geestelijke schop onder de kont. Aan leerlingen
die best bereid zijn om te luisteren, maar verder niet veel willen
uitvoeren( zoals Marian Kolleveld vertelde) heb je niets. Die geef ik (met
mijn 38-jarige ervaring) een zgn. gratis gedwongen bijles na school. Het
is zeer verwonderlijk dat zo'n systeem wel helpt om te plannen en zelf te
leren.
Met 4 lessen per week voor havo wiskunde B moet de leerstof zeker onder de
pet te krijgen zijn.
En wat betreft de zelfwerkzaamheid die bij de tweede fase hoort? Ach, ik
denk dat je dat kunt afdwingen bij de werkschuwe leerlingen.(is het niet
goedschiks, dan maar kwaadschiks), net zoals het op tijd inleveren van een
practische opdracht.

Succes, met collegiale groeten, Hub Delahaij
****************************************************************************
een reactie op TEKSTVERWERKEN EN WISKUNDE

Ik gebruik al drie jaar WORD97. Het eerste jaar maakte ik gebruik van de
vergelijkings editor, daarna ben ik over gegaan naar MATHTYPE.
Dat is een editor die je in WORD met een knopje op de knoppenbalk start.
MATHTYPE maakt van jouw wiskunde een plaatje en plaatst dat op de juiste
plek in de tekst.
Natuurlijk heb ik nog wel wensjes, maar over het algemeen ben ik over
MATHTYPE zeer tevreden.

Voorbeelden van gebruik zijn te zien op mijn homepage
http://www.planet.nl/~Philip.van.Egmond onder het kopje wiskunde voor vwo4
en vwo 5. Daar staan voorbeeldsommen voor leerlingen.
****************************************************************************
DE FORMULEKAART ALS WORD DOCUMENT

Met de formule-editor MathType is de officiële formulekaart wiskunde
havo/vwo van de CEVO opgemaakt als Word document. Daarbij is de kaart
van de site van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren als
uitgangspunt genomen. Het voordeel is dat uitprinten nu ook
professioneel ogende formules oplevert.
U kunt de kaart gratis downloaden van www.xs4all.nl/~educad
Sieb Kemme.
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl