******************************************************************************
WiskundE-brief nr.140 20-05-2000
******************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 785 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- OPROEP i.v.m. EVALUATIE TWEEDE FASE
- Eindexamens
- Wiskundesite methode Pascal
****************************************************************************
OPROEP aan wiskunde docenten, die ervaring hebben met de nieuwe programma's
in de 2e fase van havo en vwo

Beste collega,

De SLO voert op verzoek van OC&W de komende jaren een project uit
waarin op systematische wijze gegevens worden verzameld met betrekking
tot de stand van zaken per vak en profiel in de 2e fase havo/vwo.
Deze gegevens zullen gebruikt worden bij de (door OC&W) geplande herziening
van de examenprogramma's in 2003. Daarbij gaat het niet om (ingrijpende)
inhoudelijke wijzigingen, maar om het wegnemen van knelpunten bij het
uitvoeren van de programma's, met name wat betreft OVERLADENHEID en
ONDERLINGE SAMENHANG.
In de eerste fase van dit project worden in juni een aantal
adviesbijeenkomsten belegd met (max 15) docenten, die ervaring
hebben met de nieuwe programma's in de 2e fase havo/vwo. Voor WISKUNDE
worden er twee bijeenkomsten georganiseerd: Op woensdag 7 juni worden de
programma's voor vwo (klas 4 en hoger) tegen het licht gehouden en op
dinsdag 27 juni de programma's voor havo. Deze vergaderingen vinden plaats
in Zalencentrum Vredenburg te Utrecht van 17.30-20.30 uur. In de discussie
zullen de volgende vragen centraal staan: 1. Wat zijn op dit moment binnen
uw vak de voornaamste knelpunten in de 2eFase ?
2. Ziet u voor die knelpunten ook oplossingen? Kent u lespraktijken waar
die oplossingen in de praktijk worden gebracht?
3. Wat zijn volgens u op dit moment binnen uw vak de voornaamste successen
in de Tweede Fase?

Als u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan deze discussie, dan nodigen
wij u uit aan één of beide vergaderingen deel te nemen. U kunt zich voor de
bijeenkomsten opgeven door een mailtje te sturen aan:
veldadvisering@slo.nl
met uw adresgegevens en de datum van de bijeenkomst(en) waaraan u wilt
deelnemen. U kunt zich ook aanmelden door gebruik te maken van het
aanmeldingsformulier op de Internetsite van de SLO:
http://www.slo.nl/va/deelname/deelname.html
De reiskosten van de deelnemers worden vergoed op basis 1e klasse trein en
zij ontvangen een belastingvrije onkostenvergoeding van f 100,-.

Wij hopen, dat u, ondanks de drukke periode waarin we deze bijeenkomst
beleggen, toch gevolg zult willen geven aan deze uitnodiging.

Met vriendelijke groeten,

Wim Laaper, veldadviseur wiskunde;
Pieter vd Zwaart, medewerker SLO;
André Agterberg, coördinator veldadvisering.
****************************************************************************
EINDEXAMENS

Het zal weinigen ontgaan zijn dat de eindexamens weer begonnen zijn.
De eerste wiskunde-examens zijn achter de rug, en de komende week volgt de
rest. Het is misschien goed er nog eens op te wijzen dat alle relevante
informatie met betrekking tot eindexamens wiskunde (o.a. opgaven,
uitwerkingen, correctiemodellen, data regionale besprekingen) bereikbaar is
via die site van Ned. Ver. van Wiskundeleraren:
http://www.nvvw.nl
Ook is het via een prikbord op deze site mogelijk uw op- of aanmerking
t.a.v. de examens te maken.
Opmerkingen over of naar aanleiding van een bepaald examen zijn ook zeer
welkom bij de redactie.

****************************************************************************
PASCAL
Bij de methode Pascal (Thieme) is onlangs een site geopend:
http://www.pascal-online.nl
Behalve voor de tweede fase kunt u hier (tzt) info vinden over deze methode
in de basisvorming.

****************************************************************************
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl