******************************************************************************
WiskundE-brief nr.146 18-06-2000
******************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 790 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- Wiskunde in de tweede fase: Tussenbalans (2)
- ICT-conferentie
- GWA-ideeën
- Van Euclides to Al-Gabr
****************************************************************************
Wiskunde in de tweede fase: TUSENBALANS (2)

Het einde van het schooljaar 1999-2000 zit er (bijna) op.
Een roerig jaar..... Voor veel scholen is dit schooljaar de start van de
tweede fase.
Eind november werd in de WiskundEbrief een discussie gestart over de
ervaringen van de wiskundedocenten in die tweede fase Een enquete hierover
gaf aan dat de werkdruk als erg hoog werd ervaren. Naar aanleiding van de
maatregelen die staatsecretaris Adelmund afkondigde om de druk op de tweede
fase ketel wat af te nemen poneerde de WiskundEbrief de stelling dat 5/8
deel van het aantal vastgestelde SLU voor wiskunde daadwerkelijk ingezet
moest worden voor contacturen.
Deze stelling werd ruimschoots onderschreven door de abonnees; tot een
algemene maatregel is het niet gekomen.
Hoe is de stand van zaken nu ?
Het feit dat de examens Wb zijn aangepast::
VWO wi-B N=1,3
HAVO wi-B (oud) N=1,2
HAVO wi-B1 (profiel N=2,5
HAVO wi-B12 (profiel) N=1,6 (L=88)
doet vermoeden dat de afstemming examen-voorbereiding niet optimaal is.
En ik kan me vergissen, maar de geluiden over de wiskundige resultaten van
de groep leerlingen die volgend schooljaar VWO-5 of HAVO-5 gaan bevolken
stemmen erg somber.

Een aantal oorzaken:

- Oppervlakkigheid bij leerlingen, te weinig concentratie, te weinig
doorzettingsvermogen
- Er wordt te weinig tijd besteed aan (huiswerk) wiskunde; alleen op school
werken werkt niet voor wiskunde
- Reflectie en abstraheren wordt onvoldoende geoefend, weinig zelfkritiek
bij correctie zelf gemaakte opgaven
- Te veel stof om in de toegemeten tijd goed te laten verwerken
- Apathie: wiskunde is zó veel en zó moeilijk, daar is bijna geen voldoende
voor te halen

Aan een aantal oorzaken is niet zomaar ineens wat te doen.
Is de situatie dan hopeloos ?
Nee ! ......

Een aantal praktische maatregelen kan ervoor zorgen dat leerlingen en
docenten het vak wiskunde weer gaan zien zitten.
Niemand is gebaat bij de huidige -haast- patstelling dat het vak wiskunde
inherent lijkt aan veel inspanning en weinig resultaat (lees: lage score) .
Zo wordt het vak -zeker wiskunde b1/12- op den duur steeds minder gekozen en
ontstaat onder leerlingen een aversie tegen wiskunde .

Mijn voorstel om uit deze vicieuze cirkel te komen:
1. - Oplossen van vergelijkingen en ongelijkheden hoeft alleen
grafisch-numeriek (Graf.Rekenmachine), niet algebraïsch
2. - Maak per wiskunde soort (HAVO wa12, wb1, wb12 en VWO wa1, wa12, wb1,
wb12 ) een 50-tal standaardopgaven met standaarduitwerking.
Het centraal examen bevat voor 60% opgaven die -duidelijk herkenbaar voor de
leerling- hiervan zijn afgeleid.
3. - Geef bij opgaven met toepassingen van de wiskunde duidelijk aan met
welk wiskundig model -inclusief functies/formules- moet worden gerekend.

Het draait bij bovenstaande voorstellen om: d u i d e l ij k h e i d !
! !
De redactie roept de abonnees op om te reageren op deze voorstellen, deze
aan te vullen of uit te breiden.
Het gaat hierbij om bijdragen die op zeer korte termijn ( ingang schooljaar
2000-2001 ) practisch te realiseren zijn. De voor de hand liggende oplossing
van inkrimping/aanpassing van het programma is een politiek besluit dat de
redactie buiten van deze discussie wil houden.
U kunt uw reactie verzenden aan: j.andriessen@hccnet.nl

De redactie
****************************************************************************
ICT-conferentie

Vlak voor de zomervakantie willen we jullie op de hoogte brengen van het
volgende initiatief.
In een breed samenwerkingsverband met onder andere het Freudenthal
Instituut en APS-wiskunde zal op 21 maart 2001 een conferentie worden
georganiseerd over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie
(ICT) in het wiskundeonderwijs.

Op deze conferentie staat het directe gebruik van de technologie in de
wiskundeles centraal. In parallelsessies zullen voorbeelden worden getoond
van diverse mogelijkheden van gebruik van technologie. Ook kunnen
ervaringen worden uitgewisseld over de vele initiatieven die op dit gebied
al op allerlei scholen plaatsvinden. Hierdoor kunnen wiskunde-deocenten VO
zich een beeld vormen van de kracht en van de gevaren bij de inzet van
technologie in de wiskundelessen.
Daarnaast zullen er computerzalen worden ingericht waar de deelnemers aand
econeferentie zelf aan de slag kunnen met software en andere ICT-toepassingen.
Meer informatie over deze conferentie wordt in de loop van het schooljaar
2000-2001 verspreid via Euclides, de Nieuwe Wiskrant, de januari-mailing
van APS-wiskunde en natuurlijk de WiskundE-brief.

Tijd en plaats (alles onder voorbehoud):
Eén conferentiedag van 9.30 uur tot 16.00 uur op woensdag 21 maart 2001 in
Utrecht.

Peter van Wijk en Martin van Reeuwijk
p.vanwijk@aps.nl martinr@fi.uu.nl
****************************************************************************
GWA-ideeën

Op de site http://projects.edte.utwente.nl/hotmath/ zijn een aantal
gwa-achtige lesideeën verzameld.
Praktische opdrachten voor in de wiskundeles, op basisvorming niveau. De
opdrachten zijn in de klas getest.

Pauline Vos
****************************************************************************
VAN EUCLIDES TOT AL-GABR

Het boek van Van Euclides tot 'al-gabr'. (2e druk)
is tot 1 september 2000 voor de lezers van de WiskundE-brief te bestellen
voor f 25,= inclusief verzendkosten
Bestellen door overmaking naar postbank gironummer 5884110 ten name van
J.H. Derks, IJsselmuiden met vermelding van 'WiskundE-brief'. Vergeet niet
het bezorgadres te vermelden.

Drs. Johan Derks : Derksesp@cs.com
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl