****************************************************************************
WiskundE-brief nr.150 27-08-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim800 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer
- Fouten in 'methode' tweede fase" een reactie
- Vernieuwingen binnen het digitale wiskundekokaal
****************************************************************************
Reactie op Fouten in 'methode' tweede fase".

In de WiskundeEbrief 149 plaatst de heer Plasman enkele opmerkingen over
zijn ervaringen met de methode Netwerk. Hij noemt daarbij de slechte
kwaliteit van het uitwerkingenboek bij deel A2,1/B1,3. Ook voor een
uitgever is iedere fout in een boek er een teveel. Maar soms gaat er wel
iets mis. Doorgaans is dat het gevolg van de tijdsdruk. Voor de
begindelen van de tweede fase hebben we ervoor gekozen om alles op tijd
klaar te hebben. Dat is gelukt, maar kennelijk heeft dat zijn tol geeist
bij de uitwerkingen. Dat is vervelend en niet goed te praten. Jammer
genoeg geeft de heer Plasman niet aan wat nu precies het manco is aan
het genoemde deel. Nu is niet goed te overzien welke maatregelen we
moeten nemen om de schade te kunnen herstellen, zoals bij de
uitwerkingen van de delen A1,1/B1,1 en A1,2/B1,2 is gebeurd.

Wat betreft de gesignaleerde spelfouten in de woorden 'klassenbreedte'
en 'klassenmidden', moet ik de heer Plasman helaas ongelijk geven. De
huidige officiele spelling is 'klassenbreedte' en 'klassenmidden'. Het
meervoud van het woord 'klasse' is 'klassen'. Een uitzondering, zoals
bij een gecombineerde meervoudsvorm (bijv: 'groenten' en 'groentes'), is
hier niet aan de orde. Daarom hoort er ook ondubbelzinnig een n in het
midden te staan. Recente spellingcheckers (zoals van WORD 2000) geven
dat ook aan. Ik vrees dat de genoemde bron, Van Dale, op dit punt niet
geheel betrouwbaar is. Overigens zijn de Netwerk-auteurs, zeer goed op
de hoogte van de officiele spellingsregels en worden de manuscripten
daar in de eindredactiefase zorgvuldig op gecontroleerd.

Sieb Kemme, uitgever Netwerk.
========
Ondertussen hebben de heren Pasman en Kemme over dit onderwerp nader
contact gehad. De heer Pasman heeft o.a. een lijst met fouten opgestuurd.
Wat betreft het spellingsprobleem blijkt het inderdaad om een verschil van
inzicht te gaan tussen de redacties van een aantal woorden boeken (o.a.
'Van Dale',' Koenen') en de redactie van "het groene boekje' . [gk]

============================================================
Vernieuwingen binnen het digitale wiskundekokaal

In de afgelopen weken heb ik een aantal hoekjes van het wiskundelokaal te
vernieuwd.
Het betreft het eindexamenoverzicht en het softwareoverzicht
Achterliggend ideeën zijn:
- het bijhouden eenvoudiger te maken maken
- de bezoeker invloed te geven op de presentatie van de informatie
In dit verband wordt veel gesproiken van "dynamische" webpagina's .

Wat dit in de praktijk betekent kunt u het beste zelf ondervinden via
http://www.digischool.nl/wi/
Het kan zijn dat (de eerste keer) het laden wat lang duurt, maar naar ik
hoop wordt het wachten beloond.

Uw opmerkingen zijn welkom. Bij de verdere 'verbouwing' kan ik daar
rekening mee houden.

Gerard Koolstra
============================================================

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl