****************************************************************************
WiskundE-brief nr.153 24-09-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 840 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer
+ septembermededeling over CSE 2001
+ verslag Cito CSE 2000
+ wetenschap en techniek week
****************************************************************************
SEPTEMBERMEDEDELING CEVO over CSE 2001
Een paar belangrijke zaken
bron: Uitleg: Gele Katern 21 (20-09-2000)
zie
http://www.dds.nl/~pdc/9221000/d/e009210i.htm
Zie ook de site van de NVvW:
http://www.nvvw.nl bij examens

De in verband met de profielexamens ingevoerde nieuwe
hulpmiddelen zijn in 2001 bij alle havo en vwo examens toegestaan,
behalve bij wiskunde B oude stijl
(zie Gele Katern nr. 8 van 22 maart 2000, CEVO-00-267).

-VWO wi-A (oude stijl)
Examenprogramma wiskunde A, Gele katern nr 13a van 17 mei 1993.
en Gele katern nr 22a van 28 september 1994.
Verduidelijking en afbakening van onderwerpen uit het
examenprogramma wiskunde A vwo, Gele katern nr. 23 van 2
oktober 1991 en Gele katern nr. 25 van 4 november 1992.

-VWO wa1 (profiel)
In juni 2000 is door CEVO en Cito een zogenaamde Aanvulling op de
eerder verschenen syllabus wiskunde A centrale examens
gepubliceerd. Hierin zijn ook enkele voorbeelden opgenomen zoals
die op het centraal examen wiskunde A1 vwo te verwachten zijn.
[ te bestellen bij het Cito :
verkoop@cito.nl ]

-VWO wi-B (oude stijl)
Examenprogramma wiskunde B, regeling VO/AV/J-868821 van 2 februari 1988.
Beperking examenprogramma wiskunde B vwo, Gele katern nr. 19
van 6 september 1995.

HAVO wb1 (profiel)
Het examen wiskunde B1 van 2000, eerste tijdvak, bevatte enkele
vragen die te moeilijk of aan de moeilijke kant waren, vanwege
abstractie of formulering. Dit gold in het bijzonder voor vragen over
het domein Kansrekening en statistiek.
In 2001 zullen de vragen voor wiskunde B1 gemiddeld genomen wat
concreter en directer geformuleerd zijn. Met betrekking tot de
vaardigheden bij het gebruik van de grafische rekenmachine zijn de
examens van 2000 evenwel goede voorbeeldexamens."

HAVO wi-a en wi-b (bezemexamens)
Bij wiskunde A is het gebruik van een grafische rekenmachine wel
toegestaan; bij wiskunde B is bij de examens oude stijl het gebruik van
een grafische rekenmachine niet toegestaan."

VBO/MAVO CD
De in 1996 uitgebrachte syllabus wiskunde is toegankelijk via
http://www.cito.nl/vo

gk
****************************************************************************
EXAMENVERSLAG 2000 CITO

Het examenverslag 2000 is uit. Het is te bekijken, downloaden of te
bestellen via
http://www.cito.nl
Het bevat o.a. tal van interessante cijfers en opmerkingen over de diverse
wiskunde-examens. Ik pik er een paar uit - aangevuld met een enkele
interpretatie - gegroepeerd per opleiding.

-VBO/MAVO C en D
Het D-examen is "11 punten moeilijker dan het D-examen", maar de leerlingen
die op C-niveau examen doen scoren (op dezelfde vragen) gemiddeld 19 punten
minder.
Jongens scoren hier gemiddeld 5-6 % hoger dan meisjes.
De gemiddelde score was voor het eerste tijdfvak 54 punten (C) en 58 pt
(D) oftewel resp. 60 en 65 %
3 % nam deel aan het tweede tijdvak wiskunde. Daarvan had ca. een kwart de
eerste keer een onvoldoende De gemiddelde score voor het tweede tijdvak
was bij de C-kandidaten 47 en bij D: 39

- HAVO
Door de gedeeltelijk overlap tussen examen oude stijl en de nieuwe
profielexamens konden enige interessante vergelijkingen gemaakt worden:
Het overlappend gedeelte is bij wiskunde A door de kandidaten A1,2
gemiddeld 3 punten slechter gemaakt dan de leerlingen die volgens het oude
programma zijn opgeleid. Bij wiskunde-A examen (oude stijl) scoorden de
jongens gemiddeld ca. 5 % hoger dan de meisjes, bij het profielexamens was
dit verschil slechts 2 %
De gemiddelde score bedroeg 60 punten(67%) bij het oude examen en 54 (60%)
bij het nieuwe wa12 (wa1 heeft geen centraal examen).
Aan het 2e tijdvak deed 1 % van de kandidaten (oude stijl) mee - daarvan
had ca. een derde de eerste keer een onvoloende. De gemiddelde score bedoeg
het tweede tijdvak 41 pt

Bij wiskunde B hebben de leerlingen met B1,2 het overlappend gedeelte 1
punt beter gemaakt dan de leerlingen oude stijl. De leerlingen met alleen
het deelvak B1 scoorden gemideld 9 punten slechter dan degenen met B1,2.
Bij het wiskunde-B examen (oude stijl) scoorden de jongens gemiddeld ca. 17
% hoger dan de meisjes. Bij de examens nieuwe stijl was dit verschil
beduidend minder (4-8 %)
De gemiddelde score bedroeg bij de oude examens 49 punten, bij b1 37
punten, en bij b1,2 44 punten.
"De resultaten van het wiskunde B1-examen waren ronduit
teleurstellend.(...) De Cevo heeft door verschuiving van de N-term de
onvoldoendes tot een acceptabel percentage terguggebracht,omdat menvermoedt
dat de lage scores voor een belangrijk deel te verklaren zijn uuit
aanloopproblemen. Waarschijnlijk is het tegenvallende resultaat bij
wiskunde B1 ook gedeeltelijk te verklaren met het feit dat deze leerlingen
aanmerkelijk minder tijd met wiskunde of verwante exacte zaken bezig zijn"
Aan het tweede tijdvak deed 4 % mee (oude stijl) ca. twee derde daarvan had
de eerste termijn een onvoldoende gescoord.. De gemiddelde score bedroeg 44 pt

-VWO
Op het wiskunde-A examen is door de jongens gemiddeld ca. 9 % hoger
gescoord dan de door de meisjes. De gemiddelde scorde bedroeg 52 pt (58 %)
Aan het tweede tijdvak is deelgenomen door 2 % van de kandidaten, waarvan
ca. 60% met een onvoldoende het eerste tijdvak. De gemiddelde score bedroeg
voor het tweede tijdvak 49 pt.
Het wiskunde-B examen is door de jongens gemiddeld ca. 2 % beter gemaakt
dan de meisjes. De gemiddelde score bedroeg 47 (52%)
4 % nam deel aan het tweede tijdvak , ruim de helft daarvan had in eerste
instantie een onvoldoende behaald. De gemidelde score tijdens het tweede
tijdvak bedroeg 38 pt.

gk
****************************************************************************
WETENSCHAP EN TECHNIEKWEEK
Hierbij wil ik u graag wijzen op de Wetenschap en Techniek Week (dit jaar
van 7 tot en met 15 oktober). Ik hoef u natuurlijk niets te vertellen over
het programma van de Nationale Doorsnee op 10 oktober, maar ook op andere
momenten tijdens deze week is er een aanbod voor wiskunde docenten en
leerlingen.

Wetenschap en Techniek Week, 7 t/m 15 oktober 2000
Thema 'Huis, tuin en keuken'
Het hele programma iste vinden op
http://www.wetenschapsweek.nl.

Met vriendelijke groet,
Janneke Voltman, programmacoördinator Stichting WeTeN
****************************************************************************WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl