****************************************************************************
WiskundE-brief nr.157 15-10-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 850 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
+Oproep inventarisatie knelpunten tweede fase
+Conferentie 'ICT in het wiskundeonderwijs'
****************************************************************************
OPROEP INVENTARISATIE KNELPUNTEN TWEEDE FASE

Het ministerie van OCW heeft de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)
gevraagd in het kader van de eventuele herziening van de examenprogramma's
Tweede Fase de knelpunten in de verschillende profielen en vakprogramma's
te inventariseren.
De afdeling veldadvisering van de SLO heeft daartoe in breed samengestelde
veldadviesgroepen docenten, leerplanontwikkelaars, auteurs, opleiders
geraadpleegd.
Ook aan leerlingen zal gevraagd worden knelpunten in de Tweede Fase te
benoemen. Voor Wiskunde zal dat gebeuren in drie groepen op drie
verschillende scholen. Een groep zal bestaan uit ongeveer acht leerlingen.
Groep 1 wordt geformeerd uit HAVO5 wiskunde B1, groep 2 uit VWO5 wiskunde
A1 9(eerste ronde) of VWO6 wiskunde A1 (tweede ronde)
en groep 3 uit VWO5 wiskunde B12 (eerste ronde) of VWO6 wiskunde B12
(tweede ronde).

De groepen komen in november op een woensdagmiddag op de eigen school
bijeen om onder leiding van de veldadviseur, Wim Laaper, de knelpunten op
een rijtje te krijgen. We zoeken docenten die bereid zijn om op hun school
een dergelijke groep te formeren.
De bijeenkomsten op de scholen zullen naar schatting 1,5 uur gaan duren.
Voor de leerlingen en de betrokken docent heeft de SLO een kleine attentie
in de vorm van een boekenbon beschikbaar gesteld.
In verband met de bereikbaarheid zoek ik scholen uit plaatsen tussen
Eindhoven en Enschede. Ikzelf, Wim Laaper, werk op het Koning WillemIi
College in Tilburg en de betrokken SLO-medewerker moet uit Enschede komen,
vandaar.

Omdat ik zelf ook de hele week les geef en ik een beetje op tijd op de
school van de deelnemende leerlingen moet kunnen zijn komen de volgende
data in aanmerking:
- woensdag 1 november 's middags
- woensdag 22 november op een school in de buurt van of in Utrecht
- woensdag 29 november 's middags
- in reserve: woensdag 8 november 's middags en woensdag 15 november 's
middags.
Andere data eventueel in overleg.
Docenten die op hun school een groep leerlingen voor dit doel willen
formeren kunnen mij dit laten weten.
Wilt U in uw reactie zowel van uw school als van uzelf het adres en
telefoonnummer met eventueel emailadres vermelden?

Wim Laaper
Waleweinlaan 116
5665 CL Geldrop
e-mail:
wlaaper@iaehv.nl tel.: 040 2867720
****************************************************************************
CONFERENTIE ICT IN HET WISKUNDEONDERWIJS

De ICT 2001 conferentie is al eerder in de WiskundE-brief aangekondigd. Bij
deze meer informatie over deze conferentie.

In een breed samenwerkingsverband met onder andere het Freudenthal
Instituut en APS-wiskunde wordt op donderdag 26 april 2001 een conferentie
georganiseerd over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie
(ICT) in het wiskundeonderwijs.

Op deze conferentie staat het directe gebruik van ICT in de wiskundeles
centraal. In parallelsessies zullen voorbeelden worden getoond van diverse
mogelijkheden van het gebruik van ICT. Ook kunnen ervaringen worden
uitgewisseld over de vele initiatieven die op dit gebied al op allerlei
scholen plaatsvinden. Hierdoor kunt u zich een beeld vormen van de kracht
en van de gevaren bij de inzet van technologie in uw wiskundelessen.
In computerlolalen kunt u zelf aan de slag met software en andere
ICT-toepassingen die tijdens parallelsessies worden getoond en genoemd.

Meer informatie over deze conferentie kunt u in de loop van het schooljaar
2000-2001 vernemen via Euclides, de Nieuwe Wiskrant, WiskundE-brief, de
januari-mailing van APS-wiskunde en de website
www.fi.uu.nl/ict2001

DATUM EN LOCATIE
Donderdag 26 april 2001 op het APS, Utrecht, van 9.30 tot 16.00 uur

DOELGROEP EN KOSTEN
Maximaal 150 docenten wiskunde voortgezet onderwijs, met interesse in en/of
affinitieit met ICT.
De prijs van de conferentie is f 450,- per persoon

MEER INFORMATIE
inschrijfformulieren aan te vragen bij Yolanda Velo, APS-wiskunde, tel
030-2856722

Ter voorbereiding van de conferentie wordt gebruik gemaakt van een website:
www.fi.uu.nl/ict2001
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl