****************************************************************************
WiskundE-brief nr.159 29-10-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 850 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
+ Docenten voor Docenten
+ Leerlingen gezocht voor testen aansluitingsmoduul
+ Overzicht opdrachten, werkstukken e.d. voor wiskunde
****************************************************************************
DOCENTEN VOOR DOCENTEN

Is het niet mogelijk een landelijk platform te maken onder het motto
Docenten Voor Docenten, waarbij we elkaar terzijde kunnen staan met
allerlei werkzaamheden. Die Tweede Fase levert, zo is de (ook: mijn)
ervaring, aanzienlijk veel extra werk op. Op allerlei scholen zijn we
vrijwel op dezelfde manier wieltjes aan het maken, terwijl in dit
informatietijdperk we van elkaars wieltjes gebruik zouden kunnen maken. Dat
we dit nog niet doen komt waarschijnlijk door de tijdsdruk waaronder we in
deze tijd allemaal min of meer gebukt gaan. Verder werkt het idee van een
aantal mensen uit Zoetermeer en Den Haag, dat scholen met elkaar moeten
concurreren, een hechte samenwerking ook niet in de hand.
Ik weet wel dat een aantal gegevens direct van internet geplukt kunnen
worden, maar zodra ik gedetailleerde hulp wil hebben voor mijn lessen, tast
ik vaak mis.
Ik zal enkele voorbeelden geven van mijn ideeën.
Ongeveer een jaar geleden is er via de WiskundE-brief een oproep gedaan
wiskundige software te nomineren. Voor zover ik het goed heb kunnen volgen,
is hier niet zoveel uitgekomen. Mogelijk komt dit doordat er tientallen
programma's van dezelfde soort her en der gebruikt worden (versplintering).
Is het niet mogelijk hierin structuur aan te brengen door voor een aantal
programma's de (e-mail)adressen ergens op te slaan, zodat gebruikers van
dezelfde software met elkaar in contact kunnen komen?
Ikzelf gebruik bij de methode Getal en Ruimte de Win-plot/geom/feed
software van Richard Parris. Bij de sommen van de delen NT6 en NT7 heb ik
een groot aantal files gemaakt. Misschien kunnen anderen hiermee hun
voordeel doen, terwijl ik van hen weer hulp krijg met b.v. uitgewerkte
schoolonderzoeksommen. Ook heb ik een serie praktische opdrachten
beschikbaar. Dus er zou een ruilbeurs via het internet opgezet kunnen worden.

Het meest ideale zou m.i. de volgende situatie zijn.

Scholen of secties abonneren zich op een website. Op deze website staan
1. alle mogelijke opgaven met uitwerkingen voor b.v. repetities,
schoolonderzoeken, examenopgaven, e.d.
2. links naar andere sites voor het bieden van hulp en of voorbeelden
3. handleidingen van wiskundige software
4. bestanden behorende bij methodes betreffende, uitwerkingen opgaven,
demobestanden, etc.
5. e-mailadressen van mensen die ergens in gespecialiseerd zijn
6. diagnostische meerkeuzevragen over een bepaald onderwerp
7. een vraag- of discussieforum met contacten bij universiteiten.
8. een soort helpdesk voor wiskundesoftware
9. een databank met toetsvragen, wellicht ook bereikbaar voor leerlingen
10. een databank voor praktische opdrachten en profielwerkstukken
11. een aantal andere zaken die we voor elkaar kunnen doen, etc.

Enkele van de hierboven geopperde gedachten zijn al gedeeltelijk of geheel
gerealiseerd; ik denk b.v. aan uitwerkbundels van opgaven van de uitgevers
van methoden. Maar ik vind het allemaal te versnipperd en soms ook nog te
veel geld kostend. Dit alles zou toch ook door onszelf gerealiseerd moeten
kunnen worden tegen een lagere prijs, zonder veel distributiekosten.
Ikzelf zou er graag één of twee uren in de week voor over hebben. Maar als
het eenmaal gemeengoed is geworden, zou het toch mogelijk moeten zijn dat
met de opbrengsten een of meerdere docenten uitgeroosterd worden? In die
tijd zouden ze voor ons, docenten, al die wieltjes voor onze lessen kunnen
gaan maken of uitvinden!
Als er zo'n soort dienst al bestaat zou ik graag hierover geïnformeerd
willen worden.

Mocht er een instantie zijn in Nederland die voor het oprichten van zo'n
platform zijn expertise beschikbaar wil stellen, dan zou ik dat graag
vernemen.
Als wij, als docenten, het allemaal zelf moeten realiseren zullen we, dat
besef ik heel goed, van de grond af aan heel voorzichtig moeten beginnen
met het uitwisselen van adressen en het ruilen van b.v. S.O. opgaven en
uitwerkingen. Maar goede coördinatie is hierbij onontbeerlijk.

Ik heb een en ander ook naar voren gebracht in een vergadering van
wiskundedocenten in Zeeland, Netwerk Zeeland Wiskunde. Ik kreeg daar veel
bijval, alleen de tijd om het te realiseren ontbreekt bij velen. Vandaar
dat ik deze wensen landelijk aankaart en ben dan ook erg benieuwd naar
reacties en/of ideeën op dit gebied.

Bram Theune
Docent wiskunde Sted. Scholengemeenschap Nehalennia Middelburg
e-mail adres
actheune@zeelandnet.nl
[graag bij reacties cc. aan de redactie ! -gk]
****************************************************************************
LEERLINGEN GEZOCHT VOOR HET TESTEN VAN EEN AANSLUITINGSMODULE

Beste collega's,

Op dit moment ontwikkel ik, samen met een team natuurlijk, op de
Universiteit Leiden een aansluitingsmodule wiskunde met als titel/onderwerp
"Iteraties en Chaos". Deze module is in twee delen van elk zo'n 20 slu's
verdeeld. Deze module, die intensief gebruik zal maken van de
teleleeromgeving BlackBoard op internet, zal in het schooljaar 2001-2002
officieel van start gaan. De module (eventueel alleen de eerste helft) kan
niet alleen worden ingezet bij de "loopbaan-orientatie en begeleiding",
maar kan zeker ook worden gebruikt als Practische Opdracht of als
Profielwerkstuk. We trachten de module zo op te zetten, dat de docent er
weinig werk aan heeft. Om de module te testen in de periode december 2000
t/m maart 2001 zoeken we een stuk of 5 leerlingen uit 5 vwo met wiskunde
B12 die een goede aanleg hebben voor wiskunde en die graag eens in contact
zouden willen komen met "universitaire wiskunde". Deze module kunt u dus
gebruiken als kant en klare practische opdracht! De opzet is inhoudelijk
dermate breed, dat u deze module de komende jaren een aantal keer zoudt
kunnen gebruiken, telkens met een andere koers door de stof. De
mogelijkheden hiertoe zullen in een docentenhandleiding worden opgenomen.
Een aantal trefwoorden uit de stof: Verhulst-afbeelding, iteraties,
convergentie, periodieke banen, bifurcatieboom en chaos.
Mocht u een leerling hebben die belangstelling heeft, wilt u dan zelf per
e-mail contact met mij opnemen. In deze testfase wil ik namelijk het eerste
contact graag via de docent laten lopen.

Wat biedt de module voor de leerling: een kennismaking met de wonderen van
de wiskunde en een boekenbon voor het testen van de module. (Aan het eind
wil ik ze natuurlijk graag een evaluatieformulier laten invullen.)
Wat biedt de module voor de docent: een kant en klare opdracht die zo is
opgezet dat hij er zelf minimaal werk aan heeft. Daarnaast natuurlijk een
ontzettend leuk stuk wiskunde!

Voor vragen, informatie en aanmeldingen bent u van harte welkom bij
ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Hans Finkelnberg,
Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden,
E-mail:
hfinkeln@math.leidenuniv.nl
****************************************************************************
OPDRACHTEN, WERKSTUKKEN e.d. voor wiskunde

Mede door de tweede fase is de vraag naar (ideeën, bronnen voor) praktische
opdrachten, (profiel) werkstukken e.d. sterk toegenomen.
Anderzijds zijn er diverse personen en instellingen die al dan niet recent
opdrachten, bronnen of werkstukken beschikbaar gesteld hebben via het
internet.
Om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen heb ik een overzicht gemaakt
van wat mij bekend is (en me enigszinszinvol leek).
Dit overzicht (bestaande uit een kleine honderd opdrachten, bronnen en
werkstukken) is te bekijken in het digitale wiskundelokaal:
http://www.digischool.nl/wi (klik op werkstukken)

Binnen het overzicht kan geselecteerd (bijv. alleen bronnen) en gesorteerd
(o.a. op onderwerp of doelgroep) worden
Opmerkingen en aanvullingen zijn zeer welkom !

Gerard Koostra e-mail;
g.koolstra@chello.nl
****************************************************************************
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl