Date: Mon, 31 Mar 1997 21:11:59 +0200 (MET DST)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Belangstellenden WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 16

 

============ WiskundE-brief nr. 16 ==========31-03-1997 ===============

OPZET

Deze WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in het

voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden

van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen .

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Reacties en berichten zijn welkom bij gerardk@xs4all.nl (WiskundE-brief)

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 75 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

====================================================================

Deze WiskundE-brief is geheel gewijd aan nieuws over de tweede fase.

Hieronder volgt bijna integraal een artikel dat Kees Hoogland schreef

voor het nieuwe nummer van Eucides (verschijnt eind april)

Reacties zijn welkom !

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

Stand van zaken Tweede Fase

Kees Hoogland

 

Inleiding

 

(...)

Het is zeer van belang dat de wiskundesectie goed op de hoogte is van de

regelingen, laatste plannen en inhoudelijke vernieuwingen. Tijdig die

schoolplannen kritisch bekijken vanuit het vak wiskunde kan voor het werken

op school de komende jaren heel wat uitmaken. In dit artikel zullen de meest

recente ontwikkelingen op een rijtje worden gezet. Ik onthoud me bewust van

commentaar op deze ontwikkelingen. Het artikel is louter informatief.

 

 

De examenprogramma's

 

De meest recente examenprogramma's staan in de paarse SLO-brochure van

december 1996, geschreven door Douwe Kok. Daarin ook meer algemene tips en

opmerkingen en verwijzingen naar relevante artikelen. Zeer lezenswaardig!

(SLO-verkoop, 053 4840 305, 19,-)

Werd er ooit nog wel eens gesproken van verschillende wiskundeprogramma's

voor verschillende profielen, bijvoorbeeld wiskunde havo E&M, recentelijk

heet alles weer wiskunde A en B, behalve natuurlijk het programma van het

gemeenschappelijk deel vwo. De indices 1 en 2 proberen duidelijk te maken

dat het gaat om deelverzamelingen van elkaar.

Dat ziet er als volgt uit:

 

havo

C&M wiskunde A1

E&M wiskunde A12

N&G wiskunde B1

N&T wiskunde B12

 

vwo

C&M wiskunde A (keuze)

E&M wiskunde A

N&G wiskunde B1

N&T wiskunde B12

 

Dat het programma voor N&G geen echte deelverzameling is van het programma

voor N&T komt alleen voor bij wiskunde. Waarschijnlijk is dat geen lang

leven beschoren.

 

vwo wiskunde B

 

In de brochure is wiskunde B voor vwo N&G en N&T nog niet opgenomen.

Daarmee is het Freudenthal instituut nog aan het experimenteren. Te hopen

valt dat, gezien de aansluitingsproblemen onderbouw-bovenbouw, de resultaten

de laatste jaren bij Wiskunde B vwo en de sterk afnemende belangstelling van

leerlingen voor een studie in de exacte vakken, snel tot een goed

onderwijsbaar programma wordt besloten. Dan zijn de schoolboeken daarvoor

misschien ook nog op tijd.

 

vwo gemeenschappelijk deel

 

De wiskunde uit het gemeenschappelijk deel van het vwo beslaat 280

studiebelastingsuren (sbu). Een veel gestelde vraag is hoeveel lesuren dit

nu moet worden. Daarop volgt steevast het antwoord dat de school dat zelf

kan beslissen.

Naar directies toe is de volgende argumentatie misschien wel handig:

als het gemeenschappelijk deel in zijn geheel in 4 vwo wordt gepland dan

betekent dat 280 van de 1600 beschikbare sbu. Dat komt neer op 17,5%.

Hoe de school ook besluit de vierde klas in te richten, het lijkt voor de

hand te liggen dat wiskunde daar dan 17,5% van beslaat.

Bijvoorbeeld:

1. gewoon 32 lesuren in 4 vwo, dan voor wiskunde 5,6 uur.

2. 20 instructie-uren en 12 werkgroep-uren, dan voor wiskunde

respectievelijk 3,5 en 2,1 uur.

Et cetera.

Ik kan me haast niet voorstellen dat een school besluit dat voor wiskunde

minder dan de op basis van sbu's te verwachten begeleiding nodig is in 4 vwo.

 

 

Praktische opdrachten

 

De toegenomen voorschriften voor het toetsen met praktische opdrachten in

het schoolexamen is in een vorig nummer van Euclides al even kort aangekaart

zijn. Hieronder zijn de gegevens even bij elkaar gezet.

Een praktische opdracht vergt een studielast van 10 - 20 uur.

In het overzicht staat achtereenvolgens het profiel, de totale omvang in sbu

van de toetsing door middel van praktische opdrachten, het aantal opdrachten

en de weging voor het schoolexamen.

 

havo

C&M 20 1 á 2 opdr. 30%

E&M 30 2 á 3 opdr. 60%

N&G 30 2 á 3 opdr. 60%

N&T 40 2 á 4 opdr. 60%

 

vwo

gem. 30 2 á 3 opdr. 30%

C&M/E&M 30 2 á 3 opdr. 60%

N&T/N&G staat nog niet vast.

 

In de discussie hierover lijken twee interpretaties door elkaar te lopen: 1:

"De toetsing voor het schoolexamen bestaat voor 60% uit het doen van

praktische opdrachten."

2: "Het gewicht van het cijfer voor de praktische opdrachten is 60% van het

cijfer voor het schoolexamen".

Het verschil tussen deze interpretaties is voor de inrichting van de

toetsing meer dan een nuanceverschil. De tweede interpretatie lijkt mij de

juiste.

 

 

Ontwerp-inrichtingbesluit

 

Heb je net de SLO-brochure grondig bestudeerd, valt het volgende op de mat:

`Ontwerp-besluit houdende wijzigingen van het Inrichtingsbesluit

vwo-havo-mavo-vbo, ......`

Dit is een concept van de wetswijziging die nodig is om de tweede fase

definitief te maken. In deze concept-wetswijziging

staan een aantal voor het vak wiskunde opmerkelijke zaken.

Die kunnen het best geïllustreerd worden met de drie citaten hieronder.

 

{ Citaat 1 }

Er kan altijd een hogere wiskunde gekozen worden in een profiel.

Bijvoorbeeld wiskunde A12, B1 of B12 ipv wiskunde A1.

Bijvoorbeeld wiskunde B1 of B12 ipv wiskunde A, et cetera.

 

{ Citaat 2 }

Er mag geen wiskunde A of wiskunde B gekozen worden in het vrije deel.

Je kiest altijd alleen maar één wiskunde in het profiel.

 

Voor de andere profielen staan er vergelijkbare bijzinnen aan het einde.

Steeds kan men de oorspronkelijke wiskunde uit het profiel vervangen worden

door een 'hogere' wiskunde. Het venijn zit natuurlijk in de staart. Er kan

niet meer gekozen worden voor wiskunde A én wiskunde B!

Op het ministerie is men van mening dat de vakken A1, A12, B1 en B12 strikt

hiërarchisch geordend kunnen worden, zowel naar zwaarte als naar inhoud. Als

dit concept wet wordt is er voor wiskunde opeens een toch wat andere

situatie ontstaan.

Ik noem een paar mogelijke gevolgen. Of dat voor- of nadelen zijn, kunt u

zelf besluiten.

1. In de wiskunde B klas zitten niet automatisch alleen maar leerlingen uit

N&T en N&G.

2. Bij leerlingen uit E&M zal het voor de economieleraar niet meer duidelijk

zij welke wiskunde deze leerlingen hebben.

3. Op basis van de wiskundeprestaties een profiel kiezen is minder zinvol

geworden.

4. Je kunt de vakken naast elkaar roosteren. Leerlingen hebben altijd alleen

maar wiskunde A of wiskunde B.

5. Het wordt gemakkelijker E&M en N&G te combineren. Je hebt daar maar één

soort wiskunde bij nodig (B1).

Misschien zijn er nog wel meer gevolgen te bedenken. Of dit voorstel ook wet

wordt is natuurlijk nooit zeker. We houden u op de hoogte.

 

 

Inroosteren vakken

 

Het laatste punt dat aan de orde gesteld moet worden met het oog op de

beslissingen van volgend jaar is het inroosteren van de vakken.

Als voorbeeld neem ik maar even de profielen N&G en N&T voor de havo.

 

N&G en N&T samen:

Veranderingen

Tellen en kansen

Ruimtemeetkunde

Toegepaste analyse 1

totaal 240 sbu

 

N&G alleen:

Kansrekening en statistiek

totaal 80 sbu

 

N&T alleen:

Ruimtemeetkunde

Toegepaste analyse 2

totaal 200 sbu

 

Het is overigens niet geheel duidelijk wat nu precies B1 heet en wat B12,

maar dit terzijde.

In de praktijk zullen de leerlingen zoveel mogelijk bij elkaar gezet worden,

zeker bij de onderdelen die voor beide profielen hetzelfde zijn. In een

recent artikel van het PMVO wordt aangeraden om de overige gedeelten vooral

náást de onderdelen die ze samen doen, te roosteren.

Zoiets als:

 

N&G80 N&G / N&T240 N&T200

 

De argumentatie daarbij is dat de profielspecifieke gedeelten vooral een

uitbreiding en verdieping zijn en niet zo strikt hiërarchisch geordend.

Ik raad u aan om bijvoorbeeld eens de subdomeinen Toegepaste Analyse 1 en

Toegepaste Analyse 2 door te nemen en te bedenken of u deze tegelijkertijd

zou kunnen onderwijzen aan een groep leerlingen.

Het lijkt van belang de schoolplannen voor roostering op dit soort zaken

kritisch te bekijken.

 

(...)

 

Toevoeging:

Laatste niet bevestigde geruchten:

Wiskunde in gemeenschappelijk deel wordt mogelijk 200 ipv 280 uur.

Wiskunde A wordt mogelijk verplicht in C&M vwo.

Bespreking in Tweede kamer ergens in april.

 

 

Kees Hoogland

Gen. Cronjéstraat 79 rood

2021 JC Haarlem

e-mail: cph@xs4all.nl

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------

Gerard Koolstra

E-mail: gerardk@xs4all.nl

homepage: http://www.xs4all.nl/~gerardk/