****************************************************************************
WiskundE-brief nr.162 26-11-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 890 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
- Praktische opdrachten vanuit het Bètasteunpunt
- Masterclass RU Leiden
- Lustrumcongres NVvW
- Docenten voor Docenten
****************************************************************************
PRAKTISCHE OPDRACHTEN VANUIT HET BETASTEUNPUNT RUG

Het Bètasteunpunt van de Rijksuniversiteit Groningen
(
http://www.betasteunpunt.rug.nl ) is een site waar vandaan leerlingen uit
het Voortgezet Onderwijs contact kunnen zoeken met universitaire
specialisten (op deelgebieden van de) exacte vakken: wiskunde, natuurkunde,
scheikunde en biologie. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is
ook een afdeling Informatica op te richten. Alle vragen gerezen naar
aanleiding van zelfstandig werk worden door experts zo goed mogelijk
beantwoord. Aan iedere leerling wordt de naam van de school en de docent
gevraagd. Als u daar prijs op stelt, wordt u een afschrift van het e-mail
contact toegezonden zodat u kunt zien welke informatie de leerling van
buitenaf krijgt.
Voor het vak Wiskunde is het daarnaast mogelijk een 21-tal Praktische
opdrachten te downloaden. Dit aantal wordt wekelijks uitgebreid. Deze
opdrachten zijn ook toegankelijk vanaf de site van de
wiskundedidactiekgroep van de Rijksuniversiteit Groningen
http://www.math.rug.nl/didactiek/ . Wanneer u besluit om één of meer van de
opdrachten te gebruiken, zijn wij zo vrij u te vragen om uw e-mail adres. U
wordt dan te zijner tijd voor een eenvoudige online enquête benaderd. Zo
willen wij proberen het materiaal zo bruikbaar mogelijk te maken. Mocht u
zelf materiaal hebben waarvan u denkt dat het geschikt is om in ons format
op het Bètasteunpunt te publiceren, dan zijn wij uiteraard bereid dat te
bewerken en op het WWW te zetten. Wij hopen op deze manier tot een
vruchtbare uitwisseling te komen.

Jos Tolboom

* * *
Een overzicht van mij bekende (praktische) opdrachten e.d. voor het vak
wiskunde is te bekijken via het wiskundeldokaal van de digitale school:
http://www.digischool.nl/wi/wiws.htm

gk
****************************************************************************
AANKONDIGING VOORJAARSMASTERCLASS

Mathematisch Instituut v.d. Universiteit van Leiden
titel: Masterclass Statistiek: Het wiskundig restaureren van foto's en geluid
Tweedaagse masterclass op: 8 en 9 maart 2001
Bestemd voor: scholieren bovenbouw VWO en geïnteresseerde docenten
Maximaal 25 deelnemers
Informatie/aanmelden: H.Finkelnberg,
hfinkeln@math.leidenuniv.nl
****************************************************************************
LUSTRUMCONGRES NVVW

Op
http://www.nvvw.nl/ staan (foto)impressies van het lustrumcongres van
de Nedelandse Vereniging van Wiskundeleraren. Ook zijn enkele presentaties
op deze manier bereikbaar.
****************************************************************************
DOCENTEN VOOR DOCENTEN

Bram Theune is bezig met uitgebreide reactie op de reacties op zijn
bijdrage "Docenten voor Docenten"(WiskundE-brief 159)
Deze verschijnt vermoedelijk in het eerstvolgende nummer
****************************************************************************WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl