****************************************************************************
WiskundE-brief nr.163 3-12-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 900 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
- Docenten voor Docenten, een uitwerkt plan
- Oproep voor docente Volwassenonderwijs
****************************************************************************
DOCENTEN VOOR DOCENTEN
[enigszins ingekort door red.]

Op mijn oproep in WiskundE-brief nr. 159 heb ik enkele enthousiaste
reacties gekregen waarvoor hartelijk dank. Met name Erwin Broekema, Gerard
Koolstra en Ivan De Winne wil ik danken voor hun deskundige opmerkingen en
support.
Desalniettemin was het aantal reacties teleurstellend. Bestaat er onder de
collega's niet zo'n grote behoefte tot samenwerking of is de werkdruk zo
groot dat men ervoor terugschrikt om te reageren?
Opvallend is dat er geen enkele bestaande instantie die banden heeft met
het wiskunde-onderwijs heeft gereageerd. Ik noem
- de NVvW Ligt het niet ook op haar terrein om het werk van
wiskundeleraren in het v.o. te verlichten?
- schooldirecties (of een samenwerkingsverband van directies) of is hun
aandacht juist gefixeerd op de concurrentieslag?
- het ministerie van onderwijs Men wil Nederland toch op een hoger ICT-plan
brengen? Met een belachelijk kleine financiële ondersteuning zou de
tijdsdruk in het onderwijs een klein stukje naar beneden gebracht kunnen
worden.
- uitgeverijen Is men bang dat er met dit plan een nieuwe concurrent wordt
gecreëerd? Graag zou ik van de uitgevers de toezegging krijgen (een deel
van) hun toetsenvoorraad te mogen publiceren op één of meer pagina's.

Ik ben ervan overtuigd dat, als het plan in zijn geheel gerealiseerd zou
kunnen worden, de tijdsdruk, alleen al voor mij, per week minimaal met twee
uur naar beneden gaat.
Dit realiserende, hoewel ik tijd tekort kom, ga ik voorlopig maar als een
Don Quichotte verder om er in de toekomst profijt van te kunnen krijgen.
Als Sancho Panza heb ik twee collega's, bereid gevonden mij te helpen.
Verder gaat Erwin Broekema met ons samenwerken: hij neemt de hele onderbouw
voor zijn rekening. We gaan proberen de pagina's op elkaar af te stemmen.
Op zijn pagina staan al meer dan 140 toetsen! Een kijkje op
http://wiskunde.hacom.nl is echt de moeite waard. Ivan De Winne uit
Vlaanderen heeft me gevraagd contacten te onderhouden met de Vlaamse
wiskunde collega's. Zijn pagina
http://www.wiskunde.nu heeft zojuist de
Toshiba-award ontvangen!
Een mooi begin maar er is meer nodig om het volgende ambitieuze plan te
realiseren.

Ik doe dan ook hierbij een dringende beroep op een groot aantal collega's
om een dochterpagina te adopteren. Geschatte tijd voor het onderhouden van
zo'n pagina: een half uur per week.
Voorlopig wil ik gedurende een jaar eens kijken of het onderstaande plan te
realiseren valt.

Het plan ziet er in opzet vrij eenvoudig uit en is qua structuur hetzelfde
als Startpagina.nl .
Er wordt een hoofdpagina gemaakt met links naar aparte websites. Dit zijn
dan de zgn. dochterpagina's die door diverse collega's onderhouden moeten
worden.
Voor enkele rubrieken van de hoofdpagina geef ik als voorbeeld klas 1 en
havo wiskunde-B
klas 1 Getal & Ruimte
Moderne Wiskunde
Netwerk
Wageningse Methode
HAVO wi-B (klas 4&5)
Getal & Ruimte
Moderne Wiskunde
Netwerk
Pascal
Wageninsge methode
Praktische opdrachten
Profielwerkstukken
Schoolexamens B1
Schoolexamens B1,2
CSE+uitwerkingen

Deze hoofdpagina is in concept al aanwezig en is te bekijken op:
http://www.people.zeelandnet.nl/pmvandijk/startwis/startwis.htm
Uiteraard werken de links nog niet!
Personen, scholen, groepen van scholen, regio's, etc. die mee willen doen,
kunnen zich bij mij laten registreren voor de adoptie van één (of meer)
dochterpagina('s), waarna zij een mal voor de dochter toegestuurd krijgen.

Wat zijn de werkzaamheden voor het bijhouden van een dergelijke site?
1e opgeven van e-mail adres.
2e het beschikbaar stelen van ca. 10 MB. Als zich instanties aanmelden met
een aanbod van onbeperkte schijfruimte op een snelle server, komt deze
voorwaarde te vervallen.
3e het downloaden van de al voorgeprogrammeerde mal van de dochter vanaf de
hoofdpagina. Mogelijk krijgt men die mal al direct aangeleverd als men
zich heeft laten registreren.
4e het bewerken en aanpassen van de mal t.b.v. het specifieke item van de
dochter. Voor dat bewerken wordt een handleiding geschreven.
5e het binnenhalen en op de pagina zetten van te downloaden bestanden zoals
opgaven en uitwerkingen hiervan, behorend bij een bepaald hoofdstuk. De
opgaven kunnen apart worden opgeslagen per hoofdstuk of in de vorm van
een toets als geheel.
6e bestanden die behoren bij een andere pagina op te sturen naar de
beheerder van die site.

Personen die een zekere bijdrage leveren aan de dochter, kunnen uiteraard
toestemming krijgen deze pagina te bezoeken.
Uiteraard wordt het laten opnemen van een al bestaande site als dochter
gelijkgesteld met het beheren van zo'n dochter. Ook personen of instanties
die een bepaalde sponsor kunnen aanleveren, kunnen gelijkgesteld worden met
de beheerder van een dochter.

Voorwaarden om mee te doen.
1e men krijgt alleen toegang tot de database als men beheerder is van een
dochterpagina. Ook een groep personen kan optreden als beheerder. De
hoofdpagina zal met loginnaam en wachtwoord beveiligd zijn.
2e Wenselijk is dat alle tekstbestanden zoals opgaven voor toetsen worden
opgeslagen als Word 2000 bestanden. Mocht dat voor een beheerder van een
pagina een probleem zijn dan is ook een lager Word-formaat geen probleem.
Aan een coderingssyteem wordt gewerkt.
3e men doet minimaal voor een jaar mee
4e verandering van URL van de dochterpagina wordt tijdig (minimaal een week
van te voren bij mij aangemeld.
5e de opgaven en/of toetsen zijn zoveel mogelijk origineel .
6e de dochter moet direct oproepbaar zijn; dus niet op een homepage komen
en dan via doorklikken verder moeten zoeken.

Toelichting van de voorwaarden.
Het gebruiken van een wachtwoord is nodig om zwartkijkers tegen te gaan en
vooral ook om weifelaars over te halen een pagina te beheren.
Er in eerste instantie is gekozen voor Word 2000 om de uitwisseling te
vergemakkelijken en gebruikers van deze tekstverwerker niet te verplichten
alle bestanden weer te converteren naar andere formaten. Het aanleveren van
bestanden kan uiteraard ook in een lagere versie van "Word".

We zullen waarschijnlijk starten met een klein aantal dochters. Aan de
kleur van de hyperlink of de achtergrondkleur zal te zien zijn of de
bewuste pagina al in de ether is. Ook pagina's waarnaar verwezen wordt en
die niet onder het beheer van ons samenwerkingsverband vallen zullen in een
andere kleur aangegeven worden.
Naast Erwin Broekema met zijn bestaande toetsenbank zijn er al twee
collega's uit het Zeeuwse die een dochter geadopteerd hebben. Enkele
anderen wachten totdat de handleiding voor het wijzigen van de mal gereed
is. Maar er moeten er nog minstens 30 bijkomen.
Het streven is om medio mei een begin te maken.
Dus aarzel nu een keer niet en schrijf je in als beheerder van zo'n pagina
d.m.v. een e-mail naar ondergetekende. Je kunt nu nog kiezen. Je hebt dan
tot mei de tijd op je eigen terrein wat toetsen te verzamelen en je krijgt
er honderden toetsen voor terug.
Een optie is om in de toekomst ook leerlingen toe te staan een deel van de
toetsenbank te bezichtigen.

Als het nu mislukt, hoor ik sommige mensen denken. Welnu, dan heb ik
mogelijk maximaal 20 uur voor niets gewerkt, een ervaring rijker en vooral:
ik heb geprobeerd iets wezenlijks tot stand te brengen. Alleen maar zorgen
dat je eigen toko in orde is, wordt al te veel gedaan in Nederland. Ik ben
en blijf een idealist, hopelijk nog vele jaren.
Het plan valt of staat met de bereidheid van U allen om mee te werken! Er
wordt heel weinig tijd gevraagd en je krijgt er veel tijd voor terug.
Ik wijs er nog eens met nadruk op dat ook een school een dochter kan
adopteren.
Het moet lukken, het kan lukken en het gaat ook lukken!

Met vriendelijke groet,
Bram Theune
docent wiskunde SSG Nehalennia te Middelburg
e-mail:
actheune@zeelandnet.nl
****************************************************************************
VOLWASSENEDUCATIE

Ik ben als docent wiskunde verbonden aan de unit volwasseneneducatie van
het ROC Leiden. Voor docenten binnen deze sector is het m.i. van groot
belang om van gedachten te kunnen wisselen omtrent zaken die zich specifiek
richten op het geven van onderwijs aan volwassenen. Voor zover mij bekend
zijn er bij voorbeeld geen wiskundemethodes - geschikt voor deze doelgroep
- geschreven voor tweede fase en vmbo. Graag zou ik weten wie van de leden
van de wisbrief ook werkzaam zijn bij het VAVO en wat hun ideeën zijn over
lesmethoden voor volwasseneneducatie.
Mijn verzoek is of jullie deze vraag in één van de volgende wisbrieven
willen stellen.
Met complimenten voor de inhoud van de wisbrieven, bij voorbaat mijn dank.

Anke van Vuuren
anke.van.vuuren@rocleiden.nl
****************************************************************************


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl