****************************************************************************
WiskundE-brief nr.166 kerstnummer 22-12-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 900 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
- Wiskunde A12 VWO en werkdruk
- Netwerk Zeeland Wiskunde
- Wiskunde-C ?
- tv-uitzending over Erdös e.d.
****************************************************************************
WISKUNDE A12 VWO EN WERKDRUK

Na enkele maanden te hebben gewerkt met het vak wiskunde A12 vwo in het
profiel E&M is het werktempo duidelijk geworden. Het is goed om nu een
vergelijking te trekken met het oude vak wiskunde A vwo. Beide vakken zijn
ook goed te vergelijken: we hebben bij beide vakken vier lesuren per week,
zowel in klas 5 als klas 6. Bovendien is er veel gemeenschappelijks in de
beide programma's.
Ik heb de werkschema's die ik vroeger gebruikte bij wiskunde A eens gelegd
naast het schema dat ik nu gebruik om de stof voor het vak wiskunde A12 op
tijd te kunnen doornemen. Onze leerlingen werkten vroeger veel zelfstandig,
en dat is ook nu het geval.
Enkele onderwerpen zijn vervallen, en er is nieuwe stof bijgekomen. Er moet
tevens tijd worden vrijgehouden voor het maken van een praktische opdracht,
een profielwerkstuk en het bestuderen van een keuzeonderwerp. De hiervoor
benodigde tijd is bekend.
Als we al deze gegevens gaan verwerken krijgen we als resultaat dat de
totale omvang van de werkzaamheden van de leerlingen aantoonbaar is
toegenomen met 50%. Daarin is nog niet de tijd verwerkt die nodig is om de
grafische rekenmachine te leren kennen en thuis te raken in de programma's
Excel, VUStat, ORStat en Dynasys.
Nog enkele opmerkingen over de inhoudelijke veranderingen.
Al meer dan zes jaar worden de onderwerpen eerste orde
differentievergelijkingen, visualiseren van een recursieformule met behulp
van een web-diagram en stabiliteit van evenwichten gedoceerd aan de
eerstejaarsstudenten van de Wageningse universiteit. Daar is gebleken dat
de studenten zich deze stof alleen ten koste van veel tijd eigen kunnen
maken. En wat betreft modelvorming bleek dat ze wel de parameters in
modellen kunnen interpreteren; het behoort echter niet tot de
mogelijkheden van een eerstejaarsstudent om bij een gegeven reële situatie
zelf een model op te stellen.
Er zijn mooie en boeiende veranderingen in gang gezet in het onderwijs:
gevarieerde werkvormen, goede boeken. Inderdaad, goed, maar ... veel.

Kees van der Hoek
Csg "Het Streek", Ede
Universiteit Wageningen, sectie wiskunde.
****************************************************************************
NETWERK ZEELAND WISKUNDE

In Zeeland is al enkele jaren een netwerk actief van 10 Zeeuwse scholen en
één Brabantse school. Al voor de start van de tweede fase is dit
samenwerkingsverband opgestart met speciaal voor de tweede fase als doelen:
Nascholing naar Zeeland halen, aangepast aan de vraag van de scholen,
Uitwisseling van vragen en gevonden antwoorden,
Uitwisseling van ervaringen en
Uitwisseling van toetsen en po's.
Dit alles onder het mom "halen en brengen".
We houden ongeveer per twee maanden één bijeenkomst op één van de
deelnemende scholen. Komende januari wordt er een grote nascholingsdag
georganiseerd in Goes waarvan uit deze scholen ruim 80 wiskundedocenten een
zevental workshops gaan volgen. Het bijzondere daarvan is dat de
workshopleiders wiskundedocenten van deze scholen zelf zijn. Het onderwerp
is ICT en de Wiskunde.

Arno Ruijgt
Voorzitter van dit netwerk
aruijgt@zeelandnet.nl
****************************************************************************
BERICHTGEVING OVER WISKUNDE C

In de vorige Wiskunde E-brief haalde Hans Klein een passage aan uit de
berichtgeving van het Tweede Fase Adviespunt. Daarin stond dat het
Freudenthal Instituut tot de conclusie zou zijn gekomen dat een Wiskunde
C programma er niet anders uit zou gaan zien dan het bestaande programma
wiskunde A1.

Het Freudenthal Instituut heeft een dergelijke uitspraak echter niet
gedaan. Inmiddels is contact opgenomen met het Ministerie om dit recht
te zetten.
Naar aanleiding van de discussie over 'wiskunde ook verplicht in het
profiel C & M' die gevoerd werd vlak voor de invoering van de tweede
fase, heeft het FI op verzoek van het Ministerie een rapport geschreven
met een schets van een mogelijke invulling van Wiskunde C.
In de periode waarin het rapport aan het Ministerie is aangeboden (dat
was in 1998) ging alle aandacht uit naar de invoering van de tweede
fase, waardoor er toen, om begrijpelijke redenen, niets met het rapport
gedaan is.

De digitale versie van het rapport zal binnenkort op het Wisweb van het
FI geplaatst worden ( http://www.fi.uu.nl/wisweb ) zodat
geinteresseerden kennis kunnen nemen van de inhoud daarvan.

Heleen Verhage (heleen@fi.uu.nl)
namens het Freudenthal Instituut
****************************************************************************
TV-UITZENDING(en) over WISKUND(ig)E (Erdös)

De uitzending over Erdös is uitgesteld en verplaatst naar di 02-01- 2001.
(met dank aan Wim van de Hulst en Jacqueline de Vree )

Ab van der Roest schrijft n.a.v. de oproep van Adri Dierdorp in nr. 165:

"In de laatste WiskundE-brief werd melding gemaakt van een documentaire
overErdos. Ik hoor altijd te laat van zo'n documentaire, omdat ik weinig tv
kijk
en zeker niet de programmagids uitpluis. Is het misschien mogelijk elkaar te
attenderen op wiskundige uitzendingen op de tv via de WiskundE-brief; de
brief lees ik altijd! "
Ik wil me daar graag bij aansluiten

gk
****************************************************************************


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl