****************************************************************************
WiskundE-brief nr.172 25-02-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 950 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
- WereldWiskundeFonds zoekt nieuwe leden
- Overstap havo-vwo
- Detachering bij SLO
- Masterclass als zebra-activeit
- Praktische opdracht schaakbord
- Vierkant voor wiskunde
****************************************************************************
WWF ZOEKT NIEUWE LEDEN

Het WereldwiskundeFonds is een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging
van Wiskundeleraren.
Het doel van deze werkgroep is:
- ondersteuning bieden aan het wiskundeonderwijs in derdewereldlanden door
middel van financiële bijdragen aan nader te bepalen projecten;
- wiskundedocenten 'hier' te laten zien dat er 'daar' ook collega's
zijn die zich met soortgelijke, maar ook heel andere vragen en
problemen bezig houden als zij zelf.

Wij zijn weer op zoek naar nieuwe leden. Dat zouden wiskundedocenten moeten
zijn met affiniteit met of (werk)ervaring in de Derde Wereld. Een van hen
zou ook enige ervaring met financiën moeten hebben, in verband met het
vertrek van onze penningmeester.

De investering in tijd is relatief gering: wij hebben ongeveer vier
gezamenlijke bijeenkomsten per jaar, meestal in de namiddag. Verder wordt
van leden verwacht dat zij contact houden met geworven projecten en
meewerken aan artikelen. Reiskosten worden door de NVvW vergoed.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onze secretaris
jonglent@worldonline.nl
of met ondergetekende.

Hans Wisbrun, voorzitter WwF
wisbrun@wxs.nl

****************************************************************************
overstap HAVO-VWO

Als uitgever van Pascal geef ik graag een reactie op de artikelen in de
wiskundE-brieven nr. 168 en 169 over de aansluiting Havo --> VWO.

Ook in de Tweede Fase zullen er leerlingen na een HAVO-diploma te hebben
behaald willen doorstromen naar VWO. De methode Pascal biedt daarvoor de
volgende mogelijkheden (uitgaande van het zoveel mogelijk behandelen van VWO
G.O. in leerjaar 4 en een instap van de HAVO-leerlingen in leerjaar 5):

Diploma HAVO met alleen wiA1:
Overstap naar VWO is eigenlijk heel slecht mogelijk. Alleen naar wiskunde A1
is niet echt onmogelijk, maar dan moeten worden ingehaald van VWO G.O.:
H.5 (Het onderdeel telsystemen als dat in HAVO A1 niet is behandeld),
H.6 (Logaritmen),
H.7 (Machtsfuncties),
H.9 (Kansrekening),
H.12 (Kansverdelingen) en
H.13 (Rijen)
en vervolgens de A1-hoofdstukken uit VWO CMEM worden gedaan. Dat lijkt
weinig realistisch.

Diploma HAVO met wiA1,2:

Overstap naar VWO is mogelijk.
o Naar VWO A1: Inhalen van VWO G.O.:
H.6 (Logaritmen) en
H.13 (Rijen). Vervolgens de A1-hoofdstukken uit VWO CMEM doen.
o Naar VWO A1,2: Inhalen van VWO G.O.:
H.6 (Logaritmen) en
H.13 (Rijen).
Vervolgens VWO CMEM doen.

Diploma HAVO met wiB1:
Overstap naar VWO is mogelijk.
o Naar VWO B1: Inhalen van VWO G.O.:
H.13 (Rijen).
Daarna VWO NGNT doen. Het niveauverschil zal evenwel een behoorlijk
struikelblok zijn.
o Naar VWO B1,2: Idem als naar VWO B1. Alleen wiB2 zal waarschijnlijk
te moeilijk blijken!

Diploma HAVO met wiB1,2:
Overstap naar VWO is goed mogelijk. Op bepaalde terreinen hebben deze
leerlingen een voorsprong (ze hebben al leren differentiëren, al met
exponentiële en logaritmische functies gewerkt, al veel meetkunde gedaan).
Dat wordt echter voor een deel te niet gedaan doordat ze bij moeten leren op
het gebied van de kansrekening. De meest elegante oplossing is ze een
vrijstelling te geven voor de meetkundehoofdstukken in deel VWO NGNT en in
plaats daarvan te laten inhalen van VWO G.O.: H.9 (Kansrekening), H.12
(Kansverdelingen) en H.13 (Rijen). Deze leerlingen kunnen dan zowel bij wiB1
als bij wiB1,2 aansluiten.

Tom Merkx, uitgever Pascal.

****************************************************************************
DETACHERING BIJ SLO

Bij de SLO bestaat op dit moment ruimte voor detachering van ca twee dagen
per week voor een docent wiskunde, werkzaam in het eerste graads gebied. De
detachering kan op zeer korte termijn ingaan en zeker doorlopen in het
schooljaar 2001/2002.

De opstart en continuering van een aantal inhoudelijk interessante
projecten maakt het mogelijk om deze detacheringsmogelijkheid aan te bieden.
Van de aan te stellen docent wordt een bijdrage verwacht aan een aantal van
de lopende projecten. De feitelijk inhoud van het werk wordt in onderling
overleg met de collega's binnen de SLO vastgesteld.

Om een beeld te krijgen geef ik hier een greep uit de lopende projecten:
- Ontwikkeling van ICT-ondersteunde examentraining wiskunde voor havo
- Hoogbegaafd en wiskunde
- Doorlopende leerlijnen in het (wiskunde) onderwijs
- Evaluatie 2e fase

Bij eventuele belangstelling zijn ook activiteiten mogelijk binnen de
projecten voor het vmbo.

Belangstellenden kunnen voor verdere informatie over de inhoud van het werk
contact opnemen met:
Pieter van der Zwaart
Postbus 2041
7500 CA Enschede
053-4840348
P.vanderZwaart@slo.nl
*****************************************************************************
MASTERCLASS als ZEBRA activiteit

De najaars-masterclass Fractals van het Opleidingsinstituut voor
Wiskunde en Informatica (OWI) van de Rijksuniversiteit Groningen is een
succes gebleken. De nu volgende voorjaarscursus met dezelfde inhoud is
bedoeld voor vijfdeklassers VWO uit de profielen Natuur en Gezond en
Natuur en Techniek.
Deelnemende leerlingen verdienen in het kader van het ZEBRA-project bij
voldoende beoordeling van de afsluitende presentatie 40 SLU. De
Inspectie op het Onderwijs juicht dit initiatief toe, mits deze
mogelijkheid in het PTA van de school is opgenomen.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en reiskosten van de
deelnemers zullen worden vergoed. De Masterclass wordt begeleid door
Martha Witterholt en Wout de Goede. Bovendien hebben de hoogleraren
Takens en Van Streun hun medewerking toegezegd.
Bijeenkomsten in Groningen zijn op

Maandag 2 April 2001 14.00 - 16.30 uur
Woensdag 11 April 2001 14.00 - 16.30 uur
Donderdag 19 April 2001 14.00 - 16.30 uur
Vrijdag 18 mei 2001 10.00 - 15.00 uur

U kunt twee of drie van uw leerlingen ischrijven door een e-mail te
sturen aan Wout de Goede waarin u per leerling de volgende
gegevens vermeldt:
naam, adres, telefoonnumer, e-mail adres
en per school:
naam, adres en telefoonnumer, e-mail adres en naam docent
Meer informatie is verkrijgbaar bij Wout de Goede
wgd@math.rug.nl
*****************************************************************************
COMBINEREN en MANOEUVREREN op een SCHAAKBORD
Veel mensen denken je goed kunt schaken als je goed bent in wiskunde en dat
je goed bent in wiskunde als je goed kunt schaken. Ik zou daar geen
uitspraak over willen doen en bovendien is het woordje goed relatief. Wel
weet ik dat veel schakers wiskunde leuk vinden en veel "wiskundigen" graag
schaken. Op de een of andere manier hebben die twee iets met elkaar te maken.
Op de site van Pascal staat daarom een praktische opdracht met de titel
Combineren en manoeuvreren op een schaakbord. In die opdracht duiken een
aantal bekende problemen uit de wiskunde op. Dat "combineren en
manoeuvreren" op een schaakbord kan met pen, papier en ruitjespapier maar
dat valt niet altijd mee. Bij de opdracht zitten daarom twee applets
waarmee je schaakstukken op een schaakbord kunt zetten en die daarna laten
zien welke velden nog mogelijk zijn. Op die manier wordt proberen veel
leuker. Je hoeft voor de opdracht overigens geen verstand te hebben van
schaken en ook niet-schakende leerlingen kunnen er veel plezier aan
beleven. Je moet wel weten hoe de diverse schaakstukken bewegen.

Wiskundig gezien heb je als voorkennis alleen wat elementaire combinatoriek
nodig: Voldoende is:
* havo A en B: Domein C: Tellen en kansen - Subdomein: Telproblemen
* vwo A en B: Domein: Eg: Combinatoriek en kansrekening - Subdomein:
Combinatoriek

Het adres waarop de opdracht te vinden is:
http://www.pascal-online.nl/pascal/pagina.asp?pagkey=5533
Jan Essers; auteur van de wiskundemethode Pascal
essers-janssen1@home.nl

****
Aansluitend op dit bericht ter herinnering:
In het wiskundelokaal van de digitale school staat een overzicht met meer
dan honderd opdrachten voor de de tweede fase (plus enkele tientallen voor
de onderbouw en een aantal bruikbarebronnen) Dit overzicht is sorteerbaar
en men kan ook op onderwerp zoeken:
http://www.digischool.nl/wi/wiws.htm
[gk]
****************************************************************************
VIERKANT voor WISKUNDE

De Stichting Vierkant voor Wiskunde wil voor jongeren mogelijkheden
creeren om op een creatieve wijze met wiskunde om te gaan. Hiertoe
organiseert Vierkant zomerkampen, puzzelmarkten en wiskundeclubs.
Daarnaast geeft Vierkant wisschriften en doeboeken uit. Wiskunde kan
voor jongeren een plezierige en intellectuele uitdaging zijn.
Kom eens kijken op onze website!
http://www.vierkantvoorwiskunde.nl
*****************************************************************************


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl