****************************************************************************
WiskundE-brief nr.175 01-04-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 980 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer
- formulekaart
- jaarvergadering NVvW
- reacties op afronden van schoolexamencijfers
****************************************************************************
FORMULEKAART

vragen over de formulekaart met een naschrift

-----------------------------------------
FORMULEKAARTEN

Het is me niet echt gelukt precies uit te vinden hoe de wettelijke regeling
wat betreft ge- en verboden rond de formulekaarten in elkaar zit.
Allereerst: is het een toegestaan of een vereist hulpmiddel op het examen?
Mag het of moet het?
Ten tweede: als het over examen gaat, wordt dan bedoeld: het Centraal
Examen of moet ik daar ook onder verstaan: het Schoolexamen, dus de toetsen
die mede het leerlingendossier vormen en het SE-cijfer mee bepalen?
Op onze school hebben we alle leerlingen in het bezit gesteld van een
exemplaar van de formulekaart en afgesproken dat we tijdens de laatste
toets in het examenjaar de kaart ook daadwerkelijk klaar leggen ter
gebruik, maar verder niet, behalve dan op het examen zelf.
Opgemerkt zij dat de HAVO-kaart voor WA12-leerlingen weinig tot niets te
bieden heeft en de WB-kaart voor VWO-leerlingen pas echt een daadwerkelijk
ondersteunend medium lijkt te zijn. Maar een (nog) oudere collega van mij
vindt dat die leerlingen de formules eerst maar moeten goed leren en kennen
voor ze zo'n handreiking krijgen. Bij hem gaan de woorden "In de Tweede
Fase ligt de nadruk meer op het kunnen toepassen van de wiskundekennis dan
op het precies kennen van de juiste formules" in het voorwoord van het
WisForTa-boekje dus niet op.
Trouwens, wij maken gebruik van de afzonderlijke EPN-kaarten en het lijkt
me dan toch onnodig om ook nog tabellenboekjes met binomiale en normale
verdelingen en toevalsgetallen klaar te leggen bij het CE? In de klas
werken deze leerlingen daar ook niet meer mee.
Hoe is de praktijk met de formulekaarten op andere scholen? Hoe doen jullie
het? En waar tref ik het juiste officiële document aan dat voorschrijft hoe
met de kaarten te handelen?

E.S. Korthof, Ichthus College Enschede <
korthof@ichthus.nl>
-----------------------------

----------------------
NASCHRIFT
Een paar opmerkingen ter aanvulling:
1) Bij toegestane hulpmiddelen gaat het uitdrukkelijk om het (centrale)
eindexamen. Bij schoolexamens kan heel goed gebruik gemaakt worden van
andere hulpmiddelen
(zoals computers)
2) Het gaat steeds om toegestane hulpmiddelen, ze zijn dus niet verplicht.
Voor de grafische rekenmachine geldt echter wel dat deze NODIG is bij de
examens nieuwe stijl.
3) De CEVO heeft twee versies van de formulekaart goedgekeurd:
- de eigen officiële , gepubliceerd in Uitleg, Gele katern 12a van 29
april 1998, en
- die in het Wisforta-boekje van de NVvW.
De formulepagina's in het Wisforta boekje wijken op een aantal punten af
van de oorspronkelijke cevo-versie. Dat is met opzet gedaan om het voor
leerlingen toegankelijker te maken.
Ook mag iedere deelverzameling van de officiële formulekaart gebruikt worden,
4) De school is verantwoordelijk voor de controle of de gebruikte
formulkaarten toegestaan zijns op het (centrale) eindexamen
5) De belangrijkste officiële bron voor dit soort zaken is de
Regeling toegestane hulpmiddelen eind- en staatsexamens, verschenen
in Uitleg, Gele katern 22 maart 2000, nr. 8, pagina 15 t/m 22 (cevo-00/267)
Ook te bekijken via Het Examenblad (
http://www.eindexamen.nl)
6) Op de site van de NVvW (
http://www.nvvw.nl/)
is een aparte pagina over toegestane hulpmiddelen waarin alle belangrijke
regels t.a.v. formulekaart (en grafische rekenmachine) nog eens worden
samengevat, en gedocumenteerd. Deze pagina is dit weekend geactualiseerd.
7) De uitgever van Getal en Ruimte heeft deze week een brief rondgestuurd
naar haar gebruikers waarin verklaard wordt dat hun formulekaarten (althans
de nieuwste versie) voldoen aan de eisen van de CEVO. Dit wordt door
anderen ten stelligste ontkend, omdat volgens hen in de Getal en Ruimte
versie formules voorkomen die net in de oorspronkelijke cevo-versie staan.
Binnekort (hopelijk) meer duidelijkheid hierover

gk

****************************************************************************
JAARVERGADERING/STUDIEDAG NVvW 17 november 2001

Het thema voor de studiedag 2001 van de NVvW is: "Wiskunde
buiten het boekje." Als buitenlandse docenten gevraagd wordt over
wat ze het meest opvallend vinden aan het Nederlandse wiskunde
onderwijs geven ze meestal als antwoord dat wij zo boekgebonden
zijn. "Bookiness" zoals een engelse docent dat noemde. Het
bestuur wil tijdens de studiedag het over onderwerpen hebben die
niet in onze boeken staan, maar toch de moeite waard zijn om aan
leerlingen te tonen. Of wat horen van docenten die al buiten hun
boekje gaan. Of .......

Vandaar deze oproep 1!
Heeft u een onderwerp waarvan u vindt dat andere docenten dat
ook interessant zullen vinden en u wilt daar een werkgroep over
houden, laat ons dat dan weten.
Namens het bestuur van de NVvW
Marianne Lambriex
m.lambriex@nvvw.nl

En nog een oproep2!
Wie weet er een schoollokatie die geschikt is voor deze
jaarvergadering/studiedag. Zo'n schoollokatie moet voldoen aan de
volgende eisen:
- in het centrum van het land liggen
- bereikbaar zijn met de trein
- minstens 3 computerlokalen hebben
- te huur zijn voor niet te veel geld
- en dat op zaterdag 17 november
bedankt voor de tip.
Namens het bestuur van de NVvW
Marianne Lambriex
m.lambriex@nvvw.nl
*****************************************************************************
**** AFRONDEN VAN SCHOOLEXAMENCIJFERS ******
Hieronder twee van de reacties op het bericht in de vorige WiskundE-brief
over de "nieuwe afrondingsregels"
-------------
LACHEN
Naar aanleiding van de wiskunde E-brief die ik recent ontving en waar
gesproken wordt over afrondingen:
alle wiskundigen weten natuurlijk dat bv. 6,45 afgerond moet worden op 6.
Als een schoolexamen het eindcijfer oplevert, dan moet je dit volgens mij
handhaven.
Als een schoolexamencijfer afgerond wordt op één decimaal, dan is dit
uiteraard 6,5, maar dan wordt aan dit cijfer een centraal-examencijfer
toegevoegd ern pas na middeling afgerond op een heel getal.
Waarom hier nu zo moeilijk over doen? Pas gewoon de regels toe. Of... laten
we met z'n allen gewoon erg soepel zijn en laten we er dan ook (hard) om
blijven lachen, want je opwinden heeft toch geen zin.
A.Dolle <
anton.dolle@wxs.nl>

---------------
LAF
Ook bij ons is het afronden meermalen ter sprake gekomen. Ik heb het ook
op verschilde andere plekken ter tafel gebracht, maar meestal werd daar
tamelijk luchtig op gereageerd: De school bepaalt het. Nu is het wel zo
dat de meeste scholen dit niet voorzien hebben, dus is er niets over
opgenomen in het PTA.
Maar de situatie is, denk ik, toch iets serieuzer. Nergens staat dat het
over getallen tussen a,45 en a,50 moet gaan. Een spreadsheet programma als
Excel geeft een flink aantal andere mogelijkheden. Je zou bijv. 6,01 op 7
kunnen afronden maar ook omgekeerd een 5,9 naar een 5. Ik wil eigenlijk
voorstellen alles maar op een even getal naar boven af te ronden. Dan
staan daar tenminste aardige cijfers.
Ik bedoel eigenlijk te zeggen, dat ik het laf vind, dat een
Begeleidingscommissie tweede fase geen uitspraak doet over zulke zaken.
Laat ze gewoon toegeven dat ze dat over het hoofd gezien hebben

Wim Konijnenberg <
wim.konijnenberg@hccnet.nl>
******************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl