****************************************************************************
WiskundE-brief nr.176 08-04-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 980 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer
- Formulekaarten (vervolg)
- Nog een reactie op afronden van schoolexamencijfers
- Vakdossier Wiskunde 2000
- Enquete over "Mijnheer Van Dalen"
- Website Philip van Egmond
- Uitzending Noorderlicht over Edsger Dijkstra
****************************************************************************
FORMULEKAARTEN

Hopelijk binnenkort duidelijkheid schreven we vorige week. Er is in ieder
geval een nieuwe ontwikkeling: het bestuur van de Nedelandse Vereniging van
Wiskundeleraren heeft een klacht bij de inspectie ingediend over de
formulekaarten van EPN (Uitgever van Getal en Ruimte)
Hieronder eerst de tekst van van het rondschrijven van de uitgever van
Getal en Ruimte van ca. anderhalve week geleden, en aansluitend het bericht
van het bestuur van de NVvW.Tenslotte een bijdrage van colega Philip van
Egmond over dit thema.

--------------------------------------------

Geachte docenten,

Met dit schrijven willen we duidelijkheid scheppen over het gebruik van de
formulekaarten Getal en Ruimte bij de Centrale Examens wiskunde nieuwe
stijlvoor havo en vwo.
Als auteurs en uitgever hebben we ons altijd op het standpunt gesteld dat
de bij Getal en Ruimte ontwikkelde formulekaarten geheel in overeenstemming
zijn met de in het artikel in Uitleg, Gele katern 18a van 7 juli 1999
gestelde eisen. De formulekaarten zijn ontwikkeld op basis van de officiële
kaart van de CEVO en het examenprogramma en komen qua notatie en
schrijfwijze overeen met de boeken van Getal en Ruimte.
De CEVO en de Inspectie van het Onderwijs hebben onlangs, naar aanleiding
van vragen van gebruikers van Getal en Ruimte en na verificatie van onze
kant, aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van de scholen is welke
formulekaart wordt gebruikt. De CEVO geeft daarbij duidelijk aan dat
formulekaarten bij methodes zijn toegestaan bij het Centraal Examen mits
deze aan de gestelde criteria voldoen. Daartoe hoeven formulekaarten niet
eerst door de CEVO worden gekeurd.
Auteurs en uitgever van Getal en Ruimte garanderen dat de formulekaarten
van Getal en Ruimte voldoen aan de door de CEVO gestelde criteria en
derhalve bij de Centrale Examens wiskunde mogen worden ingezet.
Publicaties op bepaalde internetsites en in vakbladen waarin wordt gesteld
dat alleen de officiële formulekaart van de CEVO, gepubliceerd in Uitleg,
Gele katern 12a van 29 april 1998, en het Wisforta-boekje zijn toegestaan
bij het examen, zijn niet juist. Naast de officiële formulekaart en Wisforta
mogen dus ook andere formulekaarten worden gebruikt.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u en uw
leerlingen een goede voorbereiding op het examen wiskunde.

Henk J. Mulder Uitgever Getal en Ruimte

--------------------------------

Mededeling:

Het bestuur van de nvvw heeft bij de inspectie een klacht ingediend over
de formulekaarten van EPN.

EPN heeft onlangs de gebruikers van Getal en Ruimte verblijd met
formulekaarten waarvan men garandeert dat deze op het examen gebruikt
mogen worden., omdat ze voldoen aan de gestelde eisen.
Dit laatste is niet juist, de kaarten bevatten fouten, er zijn
onvolledigheden, sommige formules ontbreken, en er staan formules op die
niet op de officiële cevokaart voorkomen zoals in uitleg gepubliceerd (en
op de website van de nvvw te bekijken.)

Daarmee zijn deze kaarten geen deelverzameling van de cevo kaart, voldoen
derhalve niet aan de gestelde eisen en mogen dus op het examen NIET worden
gebruikt.

Het bestuur betreurt deze actie van EPN ten zeerste omdat de gebruikers van
Getal en Ruimte, docenten en leerlingen, hiermee een zeer slechte dienst
wordt bewezen..De school is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van
toegestane hulpmiddelen, op een garantie van EPN kan men zich dus niet
beroepen.
Aan de inspectie is verzocht snel actie te ondernemen om te voorkomen dat
leerlingen te goeder trouw met een niet toegestane kaart op het examen
verschijnen, met alle mogelijke nare gevolgen vandien.

bestuur nvvw. 4 april '01

-------------------------------

Over die formulekaarten een reactie
Op onze school hebben we een setje boekjes Wisforta aangeschaft; die delen
we elke keer bij de schoolexamens (5e en 6e klas) uit. Of de leerlingen ze
dan nodig hebben en gebruiken of niet, vinden wij niet relevant.
Leerlingen mogen niet hun eigen formulekaarten gebruiken. Dan hoeven we die
kaarten niet te controleren op spiekmateriaal en we hebben geen last van
"meester ik ben 'm vergeten".

H.P. van Egmond" <
philip.van.egmond@planet.nl>

******************************************************************************
AFRONDEN schoolexamencijfers

Deze discussie is al eerder gevoerd en dus oud. Toen geschiedenis nog geen
CSE had werd het SO-cijfer op 1 decimaal bepaald en dat op 1 decimaal
bepaalde cijfer werd vervolgens, een paar weken later, voor het eindcijfer
afgerond op gehelen volgens de bekende regels. Iemand met een 5,6 en 5,3
voor schoolonderzoeken elk met weging 1 kreeg dus als SO-cijfer 5,5,
namelijk 5,45 afgerond op 1 decimaal en dus had hij een 6 voor geschiedenis
op zijn eindlijst. Let wel: hier is dus geen sprake van het afronden van
5,45 op 6, er is immers twee keer afgerond. Wat er werkelijk aan de hand is
dat bij geschiedenis de grens voldoende/onvoldoende dus 0,05 lager lag dan
bij andere vakken. En dat is nu bij o.a. Wiskunde A1 ook zo. Je kunt het
heel suggestief presenteren, maar er wordt twee keer keurig volgens de
regels afgerond. een keer om het SE-cijfer te bepalen, en een keer om het
eindcijfer te bepalen. Uiteindelijk is het gewoon een afspraak, waardoor de
grens tussen twee opeenvolgende hele cijfers minimaal verlegd wordt ten
opzichte van andere vakken. Alhoewel: denk eens door over het feit dat
zowel het SE als het CE (omdat de schaal niet meer maximaal 90 +10 te delen
door 10 hoeft te zijn) beide door afronden op 1 decimaal tot stand komen,
hoe kan dan een 5,5 tot stand komen? Dan kunnen 2 keer 5,45 zelfs een 6
opleveren! Gun het de leerlingen maar, zeker deze eerste jaren waarin het
allemaal maar afwachten is hoe het uiteindelijk qua cijfers zal uitpakken!
Die grens tussen twee opeenvolgende hele cijfers is uiteindelijk een
arbitraire grens.

E.S. Korthof <
korthof@ichthus.nl>

******************************************************************************
VAKDOSSIER WISKUNDE Wiskunde 2000

De SLO verzamelt in opdracht van het ministerie van onderwijs de
ervaringen die worden opgedaan in de 2e fase binnen de verschillende
vakken en binnen de verschillende profielen. De gebundelde ervaringen
zullen dienen ter ondersteuning van de geplande herziening in 2003.
Jaarlijks wordt per vak een dossier samengesteld waarin de verzamelde
ervaringen van dat jaar worden gebundeld en van commentaar voorzien.
Het vakdossier wiskunde over het jaar 2000 is gereed en voor
belangstellenden in digitale vorm verkrijgbaar. Stuur daartoe per
email een verzoek naar Pieter van der Zwaart, vakinhoudelijk
medewerker wiskunde aan de SLO.

Emailadres:
P.vanderZwaart@slo.nl
------------------------------
Collega Gerrit de Jong voegt hier aan toe:

Graag wil ik de collega's stimuleren om dit stuk te bestellen. Het is een
degelijk stuk werk waarin de problemen waar we met wiskunde in de tweede
fase mee te maken hebben gekregen duidelijk staan vermeld. Het is best
opmerkelijk dat de vakspecialisten en de leerlingen die hieraan hebben
meegewerkt eigenlijk precies hetzelfde zeggen als de docenten. Ik vind het
daarom een must voor elke school om dit vakdossier in huis te hebben opdat
de schoolleiding en/of een commissie tweede fase er kennis van kan nemen.
Nogmaals, van harte aanbevolen!
Met vriendelijke groet,
Gerrit de Jong
gdejong@zeelandnet.nl

******************************************************************************
MENEER VAN DALEN , wie kent hem nog?

12 : 3 x 4
De wis- en natuurkunde docenten onder jullie zullen het probleem
waarschijnlijk herkennen. Anderen (collega's en/of leerlingen) vaak niet.
Omdat ik regelmatig verkeerde antwoorden krijg op de bovenstaande som (en
niet alleen van leerlingen) zou ik jullie willen vragen om mee te werken
aan een onderzoek. Dit kan als je de onderstaande vraag aan mensen in je
omgeving wilt voorleggen en de resultaten naar mij wilt e-mailen.
Ik wil nu eens eindelijk een helder beeld krijgen over hoe Nederlanders dit
sommetje berekenen. Ik heb reden om te geloven dat de meningen nogal
verdeeld zijn. Afhankelijk van de resultaten ga ik actie ondernemen.

Uiteraard zonder rekenmachine.
Welk antwoord is goed?
12 : 3 x 4 =1
want vermenigvuldigen gaat voor delen (meneer van dalen ...)
12 : 3 x 4 =16 omdat vermenigvuldigen en delen gelijkwaardig zijn,
volgorde is bepalend

Welk antwoord geven je leerlingen ?
Welk antwoord geven je wis- en natuurkunde collega's,
Welk antwoord geven de andere collega's, (taal, techniek, praktijk, enz)
Welk antwoord geven familieleden,
en als je zelf kinderen hebt in groep 7 of 8, welk antwoord geven zij ?

Zou je van de ondervraagden ook de leeftijd, de opleiding of klas en bij je
collega's het vak waarin zij lesgeven willen bijhouden.

Als je mee wilt werken aan dit onderzoek, fantastisch, alvast bedankt.
Nanja de Rie,
W.J.deRie@HorizonCollege.nl
docent wiskunde MBO, afdeling techniek
******************************************************************************
WEBSITE PHILIP VAN EGMOND

Zoals U wellicht weet heb op mijn site wat extra lesmateriaal gemaakt over
"gebroken dimensies".
Tot mijn genoegen zie ik dat het door velen gebruikt wordt. Voor leerlingen
uit V4 (wa + wb) en voor leerlingen uit V5 (wb) heb ik oefenmateriaal
geplaatst op mijn site. Het materiaal bestaat uit opgaven, aanwijzigingen
en uitwerkingen. Er wordt erg veel gebruik van gemaakt. Ik ben nieuwsgierig
wat mijn collega's hier van vinden. Hebben we (docenten en leerlingen) hier
wat aan of ben ik aan een zinloze activiteit begonnen?

H.P. van Egmond" <
philip.van.egmond@planet.nl>
http://home.planet.nl/~Philip.van.Egmond

******************************************************************************
UITZENDING NOORDERLICHT OVER PROF E. DIJKSTRA

Denken als discipline is de titel van de uitzending van het tv-programma
Noordelicht over Nederlands bekendste computerkundige, professor Edsger
W. Dijkstra
Dinsdag 10 April 2001 20:30 (Ned 3) en
Donderdag 12 April 2001 00:03 (herhaling)
Zie ook
http://noorderlicht.vpro.nl
******************************************************************************WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl