****************************************************************************
WiskundE-brief nr.177 16-04-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer
- Formulekaarten
+ brief van E.S Korthof aan bestuur NVvW
+ antwoord van de voorzitter van de NVvW
+ bijdrage A. van Otterdijk
+ bijdrage H. Delahaij
+ naschrift
- Afronden
- MVD
- Eindredacteur Pythagoras gezocht

****************************************************************************
FORMULEKAARTEN

*************
Aan het bestuur van de NVvW.

Naar aanleiding van uw mededeling over formulekaarten van EPN, zoals die
gepubliceerd is in de WiskundE-brief nr. 176, wil ik u, mede namens
leerlingen en collega's op mijn school, vragen om ons op de hoogte te
stellen van de fouten, die deze formulekaarten bevatten, van de
onvolledigheden, en van de ontbrekende formules als wel de formules die
niet op de officiële CEVO-kaart voorkomen. Voor zover wij het konden nagaan
betroffen de verschillen alleen andere letters, een andere indeling, hier
en daar een andere tekst, maar fouten hebben we zo gauw niet gevonden en
naar onze mening kunnen we het verantwoorden dat de EPN-kaarten verstrekt
worden aan de betreffende leerlingen op de examens. Maar als u ons kunt
duidelijk maken wat er concreet verkeerd aan is dan kunnen we passende
maatregelen nemen en in eigen beheer zorgen voor de juiste formulekaarten.
Want als de scholen, zoals u schreef, zelf verantwoordelijk zijn voor het
verstrekken van de toegestane hulpmiddelen, schieten we niets op met een
welles-nietes-spelletje tussen EPN en NVvW, waarbij de ene garandeert dat
ze voldoen en de andere dat categorisch ontkent ("mogen NIET gebruikt"). De
scholen kunnen hun eigen verantwoordelijkheid pas waarmaken als beide
parijen duidelijk maken wie en wat juist en onjuist is of misschien zou
kunnen zijn. De indruk zou anders gewekt kunnen worden dat de NVvW, die ik
overigens een warm hart toedraag, bang is haar product niet aan de man te
kunnen brengen op een markt, waar EPN overheerst (en van wie wij ook klant
zijn dus: naar redelijke tevredenheid).
Maar misschien maakt de inspectie met een duidelijke uitspraak spoedig een
eind aan dit spektakel, waar de scholen en de leerlingen niet beter van
worden.
Met vriendelijke groet,

E.S. Korthof
docent wiskunde
Ichthus College
Enschede
***
geachte heer Korthof

wij betreuren het ten zeerste dat het zover moest komen, er zijn door ons
(nvvw) allerlei pogingen gedaan om met epn tot een gezamenlijke aanpak van
het probleem te komen, dat is niet gelukt.
de regels zijn simpel: een kaart mag als de verzameling formules een
deelverzameling is van de officiele uitlegkaart.
dat geldt ook voor kaarten die uzelf maakt.
de epn kaarten zijn geen van alle echte deelverzamelingen.
Ter toelichting nog dit: de nvvw is in tegenstelling tot uitgevers geen
commerciele instelling, wij zijn ons initiatief voor een 'eigen' kaart dan
ook pas begonnen indertijd (ruim 2 jaar geleden) toen er een impasse was,
omdat de uitlegkaart niet leerlingvriendelijk was, en methode gebonden
kaarten niet toegestaan werden. we hebben ons toen verzekerd (dachten we)
van de medewerking van de uitgevers van de grote methoden (wn en epn),
zodat er een breed gedragen produkt kon komen.
maar dat heeft niet zo mogen zijn, ik zal u niet lastig vallen met hoe dat
allemaal zo gekomen is.
ik ben het met u eens, dit is zo ongeveer het slechtste wat had kunnen
gebeuren, dus ik hoop met u op spoedige duidelijkheid, vandaar ons verzoek
aan de inspectie.

met hartelijke groet
m kollenveld

***
(Zie ook naschrift)
***

Hierbij wil ik even reageren op de klacht die de nvvw heeft ingediend
bij de inspectie ten aanzien van de formulekaarten.

Ten eerste vind ik dat de vereniging geen standpunt in deze mag
innemen omdat nog steeds niet duidelijk is wat nu wel en niet mag.
Door nu een standpunt in te nemen laat de vereniging doorschemeren
niet helemaal neutraal te zijn hetgeen mijns inziens wel moet. Van de
vereniging zijn tenslotte ook talloze tevreden G&R gebruikers lid.
Ten tweede vind ik het onverteerbaar dat mijn leerlingen in deze dure
tijd ook nog een boekje moeten aanschaffen waarvan 80% volkomen
overbodig is. Ze hebben al een dure Grafische Rekenmachine moeten
aanschaffen waarin onder andere alle tabellen die ze nodig hebben
verwerkt zitten, en nu zouden wij ze gaan verplichten om ook nog eens
een duur tabellenboekje aan te schaffen omdat daar de formules
instaan die ze op het examen mogen gebruiken. Onzin dus.
Laat de leerlingen dus een simpele formulekaart gebruiken, en als er
een verplicht gesteld gaat worden, stel deze dan gratis aan de
leerlingen en scholen beschikbaar.
André van Otterdijk, een al jaren tevreden gebruiker vamn Getal &
Ruimte en eenmalig - periode van 5 jaar - ontevreden gebruiker van
een andere methode

andre van otterdijk <
andrevotterdijk@noknok.nl>

******
Het is verbazingwekkend hoe het bestuur van nvvw zich waar moet maken via
het kinderachtig gedoe met de formulekaarten.
Op de eerste plaats bevat hun Wisforta ook meer formules als er op de
formulekaarten van het CEVO staan.
Op de tweede plaats is het bestuur toch niet degene die bij de inspectie
een klacht moet indienen, maar het CEVO zelf of vindt het bestuur zich de
krullenjongen van het CEVO ?
Op de derde plaats is het nu echt de geschiktste tijd om onrust te zaaien
onder de wiskundeleraren en de schooldirecties.
Daar schijnt voorheen natuurlijk geen tijd voor te zijn geweest!
Op de vierde plaats kan een formulenotatie afhangen van de didactische
aanbreng en definities binnen jouw methode, als ze maar correct zijn.
En de boekjes van Wisforta (met de onnodige tabellen) deel ik bij de
schoolexamens echt niet uit aan de leerlingen (zoals collega H.P.van Egmond
doet) als mijn leerlingen andere formulekaarten, die beter hanteerbaar
zijn, gewend zijn.
Op de havo-formulekaart van EPN zou ik zelfs een formule toevoegen bij de
oppervlakte van een driehoek,nl Żabsin(hoekC).
Voor de verdere rest is de havo-formulekaart correct.
Ik hoop dat het bestuur van nvvw iets beters te doen heeft dan een beetje
kinderachtig ruzie te maken.
H. Delahaij <
hdelaha@concepts.nl>
*******
naschrift:

Misschien is het goed om naar aanleiding van bovenstaande nog eens te
herhalen wat ik in WiskundE-brief nr 175 schreef:
" De CEVO heeft twee versies van de formulekaart goedgekeurd:
- de eigen officiële , gepubliceerd in Uitleg, Gele katern 12a van 29
april 1998, en
- die in het Wisforta-boekje van de NVvW.
De formulepagina's in het Wisforta boekje wijken op een aantal punten af
van de oorspronkelijke cevo-versie. Dat is met opzet gedaan om het voor
leerlingen toegankelijker te maken.
Ook mag iedere deelverzameling van de officiële formulekaart gebruikt worden "

Collega Korthof vraagt heel concrete voorbeelden van wat er niet deugt aan
de formulekaarten van EPN (getal en Ruimte).Desgevraagd kreeg ik van de
voorzitter van het bestuur van de NVvW de volgende voorbeelden (niet
uitputtend!)

A toevoegingen:
bij kaart vwo b
* machtstelling
* formules bij gonio
bij kaart vwo a
* formules over steekproef

B tekortkomingen en fouten
bij kaart vwo b
* naamgeving stellingen gewijzigd zodat eenduidige verwijzing niet meer
mogelijk is
* stelling van thales en zijn omgekeerde verwisseld
* wat mist is lineaire benadering
bij kaart havo
* niet uitgesloten grondtal logaritme =1
* voorwaarden waaronder vergelijkingen gelden zijn onvolledig
* afgeleide van de functies e tot de x en lnx ontbreken

Wordt vervolgd - en hopelijk spoedig: slot

(gerard koolstra)
******************************************************************************
AFRONDEN

Bij het invullen van het belastingformulier moet je bedragen altijd
afronden op hele guldens, maar dat mag je doen in jouw voordeel. Een bedrag
van ' 5,01 aan betaalde rente wordt dan ' 6.
Wat is er op tegen om dit systeem ook voor eindcijfers te hanteren ?

Berend Wielens
wielenslambour@planet.nl
******************************************************************************
Meneer Van Dalen

Bij de invoering van de basisvorming in aug.1993 kwam er ook een nieuw
wiskundeprogramma in de brugklas, dus voor het eerst geldend bij vbo/mavo
examen ' 96/' 97.
De volgende regels met betrekking tot de volgorde van rekenkundige
bewerkingen komen uit de syllabus voor het centraal examen wiskunde
mavo/vbo C en D ingaande 1-8-1996, examen 1997 (pag. 21):
'Machtsverheffen gaat vóór. Dan vermenigvuldigen & delen, in de volgorde
waarin zij staan van links naar rechts, dus 12:3x4=16. Tenslotte optellen
en aftrekken ook in de volgorde waarin zij staan van links naar rechts dus
12-3+4=13. In geval van mogelijk misverstand, worden de horizontale
breukstreep en/of haakjes gebruikt, dus 12-3x4=0 maar
(12-3)X4=36 en
12
_____ =1 '.

4x3

Meneer van Dalen geldt dus niet meer helemaal.
Deze regels moeten gehanteerd zijn tijdens de basisvorming van de huidige
MBOleerlingen, maar sommige schrijvers/ uitgevers van huidige MBOboeken
blijken dit niet te weten....Het lijkt me logisch dat veel ouderen, waarbij
'Meneer van Dalen' er op de lagere ( nog niet basis-) school is ingeheid
zich de volgorde VDOA nog herinneren. Overigens is elke 'scientific'
rekenmachine die ik ken geprogrammeerd volgens de regels van bovengenoemde
syllabus, (weet iemand een tegenvoorbeeld?) .

Agneta Aukema
j.aukema@consunet.nl
******************************************************************************
Pythagoras, wiskundetijdschrift voor jongeren, zoekt:

EINDREDACTEUR (m/v)

Gezocht per september 2001: een enthousiaste wiskundedocent,
die zijn/haar steentje wil bijdragen aan de totstandkoming
van een enthousiasmerend tijdschrift

Functie-omschrijving:
- opmaakklaar maken van de door de redactie aangeleverde kopij:
- standariseren van tekstbestanden en illustraties
- redigeren van teksten en plaatjes
- samenstellen van de nummers, i.o.m. de hoofdredactie
- materiaal aanleveren aan de vormgevers
- drukproeven corrigeren

Geboden: een betaalde functie (1 dag per week), zo mogelijk
via detachering

Gevraagd:
- affiniteit met de doelstelling van Pythagoras: jongeren kennis laten
maken met de leuke en uitdagende kanten van wiskunde
- goede beheersing van de Nederlandse taal
- redactionele vaardigheden, met name wat betreft de presentatie
van wiskundig materiaal
- kunnen omgaan met deadlines
- goede communicatieve vaardigheden
- kunnen omgaan met computers (tekstverwerking, plaatjes maken
en bewerken, bestanden down- en uploaden van internet)

Standplaats: Leiden (UL) of Amsterdam (UvA).
Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, maar een regelmatige
aanwezigheid op de bureauredactie (Leiden of Amsterdam) is gewenst.

Meer informatie:
Chris Zaal (071-5277121,
zaal@math.leidenuniv.nl)
Frits Beukers (030-2531419,
beukers@math.uu.nl)
Jan van de Craats (076-5273816,
jcr@euronet.nl)
******************************************************************************
Gerard Koolstra
G.Koolstra@chello.nl