****************************************************************************
WiskundE-brief nr.178 22-04-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en
nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer
- Feest !
- Formulekaarten
+ Reactie op reacties van voorzitter bestuur NVvW
+ Reactie van Jos Andriessen
+ Naschrift
- Afronden
+ Bijdrage van Drs Willem L J Knoester-Doeve
- MVDWOA of HMWVDOA ?
+ Bijdrage van Drs Willem L J Knoester-Doeve
- Advertentie
+ Vacature bij Universiteit Twente
****************************************************************************
FEEST FEEST FEEST !

Dit nummer wordt verstuurd naar 1 0 0 0 adressen.

Een mijlpaal om even bij stil te staan. Zo'n vier en een half jaar geleden
werd de eerste WiskundE-brief gestuurd naar 15 pioniers en sinds die tijd
is het aantal abonnees elk jaar met 200-250 gegroeid. De brief verschijnt
bijna wekelijks (zo'n 40 keer per jaar) en is in het verleden van groot
belang gebleken bij tal van discussies - waaronder met name over ervaringen
met de tweede fase.

Tevreden terugkijken mag, maar dan niet al te lang...
De redactie kijkt bij zo'n mijlpaal toch vooral vooruit.

Concreet hebben we de volgende plannen:
1) We willen heel graag de docenten in het VMBO meer bij de WiskundE-brief
betrekken. Veel van de nieuwe abonnees zijn werkzaam in die sector, maar er
zijn maar weinig artikelen die over deze zeer belangrijk vorm van onderwijs
gaan. We zouden het zeer op prijs stelen wanneer iemand van u die in het
VMBO werkt de redactie wil ondersteunen/versterken.
Aanmelden bij Jos Andriessen of Gerard Koolstra
2) Onder de abonnees zitten ook een aantal aanstaande colega's -studenten
van lerarenopleidingen. We denken dat het goed is wannneer alle studenten
wiskunde van lerarenopleidingen abonnee worden van de WiskundE-brief en
willen actiever onder deze groep werven.
We roepen opleiders en andere abonnees op om ons hierin te ondersteunen.
3) De laatste tijd zijn er een paar verzoeken binnen gekomen om (eventueel
tegen betaling) een advertentie te mogen plaatsen in de WiskundE-brief. Tot
voor kort waren er bijdragen die een enigszins commercieel karakter hadden
(en soms een bijdrage van een concurrent uitlokten) , maar deze werden
alleen opgenomen wanneer de redactie het voldoende van belang achtte voor
het lezerspubliek.
We hebben besloten om met ingang van dit nummer ook (kleine) advertenties
op te nemen. We denken dan aan stukjes van 5-10
regels tegen een vergoeding van 50 - 100 gld.
Gezien de zeer gerichte doelgroep lijkt de redactie de WiskundEbrief met
name geschikt om vacatures te vermelden.
We vragen onze abonnees om deze mogelijkheid door te geven aan hun directie.

De redactie hoopt dat ook in de toekomst de WiskundEbrief een belangrijke
schakel blijft vormen voor allen die in het wiskunde-onderwijs werkzaam
zijn. De vele reacties die we de afgelopen jaren van u mochten ontvangen
betekenen veel voor de redactie
We hopen ook in de komende tijd een actuele en vooral een door u
gewaardeerde WiskundEbrief te kunnen blijven uitbrengen.

Gerard en Jos
****************************************************************************
FORMULEKAARTEN

Reactie van de voorzitter van de NVvW

Ik heb met belangstelling de reacties op de formulekaart gelezen.
Wat me verbaast is dat de toorn zich richt op de NVvW. Het standpunt van de
NVvW is helder en volstrekt neutraal. We vinden dat leerlingen er op moeten
kunnen vertrouwen dat de hulpmiddelen die ze op het examen gebruiken
correct zijn en ook gebruikt m`ogen worden.
Als er dan in dit geval formulekaarten worden verspreid die daar niet aan
voldoen, dan zien we het als onze taak daar op te wijzen. Het is wat
ongelukkig dat het zo vlak voor het examen gebeurt, dat genereert extra
onrust, het moet allemaal snel, maar dat komt omdat die kaarten niet veel
eerder verspreid werden.
Veel van onze leden zijn gebruiker van G&R, vandaar dat we vonden dat er
snel duidelijkheid moest komen, en wel voor het examen, om allerlei
toestanden te voorkomen tijdens het examen, voor het geval de kaart
inderdaad niet gebruikt mocht worden. Daar moet je niet eens aan willen
denken, toch?
Het feit dat veel mensen tevreden gebruiker zijn van de methode G&R is
plezierig, maar het ontslaat EPN als vervaardiger van de kaart niet van de
plicht dat de formulekaart correct moet zijn en aan de regels voldoen, dan
kunnen gebruikers daar eveneens tevreden mee zijn.
Dus, nee het bestuur maakt geen ruzie omdat we niks beters te doen hebben,
maar we doen gewoon waarvoor we zijn, en dat is opkomen voor de belangen
van onze leden die recht hebben op correcte voorlichting en juiste spullen.

met vriendelijke groet
marian kollenveld
***
Formulekaarten

In uiterst korte tijd, vlak voor het centraal examen, bestaat nog steeds
onzekerheid over het wel of niet mogen gebruiken van de formulekaarten van
de methode Getal en Ruimte.
Of de actie van NVvW - om juist nu een klacht over deze kaarten in te
dienen bij de inspectie- gezien moet worden als (citaat) "opkomen voor
het belang van onze leden....." is op zijn minst toch wel twijfelachtig.
Belangrijk is momenteel het vervolg in deze kwestie.
In aller belang is een zo'n snel mogelijke uitspraak van de
inspectie en of het cevo. Daarbij is het niet ondenkbaar dat gekozen wordt
voor een tijdelijke (snelle) oplossing waarbij de kaarten voor
de komende examens worden toegelaten. Voor zover je al over afwijkingen
kunt spreken, zijn deze zeker niet van dien aard dat je daarom
eindexamenkandidaten dupeert. Er ontstaat dan tijdsruimte om een definitief
standpunt in te nemen. Alle problemen kunnen overigens worden weggenomen
door een blad met stellingen en formules en definities etc. bij het examen
zelf mee te sturen. Iedereen hanteert dan landelijk hetzelfde hulpmiddel.
En er ontstaan ook geen problemen bij het controleren in de examenruimtes
of dit boekje wel en die kaart niet mag worden gebruikt. De surveillanten
zijn immers niet altijd vakdocenten !! Uiteraard dient een dergelijk blad
wel van te voren bekend te zijn zodat leerlingen het kunnen gebruiken
tijdens hun voorbereiding op het examen.

J.Andriessen
***
Naschrift:
De redactie zal haar medewerking verlenen om een besluit of uitspraak in
deze van inspectie en/of cevo zo snel mogelijk te verspreiden, zonodig in
een extra editie van de WiskundEbrief

de redactie
****************************************************************************
AFRONDEN

In de afgelopen nummers van de WiskundE-brief zijn bijdragen van
verscheidene auteurs verschenen over de kwestie van het afronden van
cijfers, met name op de grens van voldoende - onvoldoende. In deze
discussie wordt echter steeds één zaak over het hoofd gezien.

Bij elk stelsel van cijfers hebben we te maken met een classificatiestelsel
om leerlingen te beoordelen. Bij de kwestie van afronden op de grens van
voldoende - onvoldoende gaat het erom aan te geven of een leerling een al
dan niet voldoende resultaat heeft behaald. Een voldoende resultaat
betekent dat de leerling een vak met succes kan vervolgen of een vak met
succes heeft afgerond. Is het cijfer samengesteld uit deelcijfers, dan
geldt voor het samengestelde eindcijfer eenzelfde interpretatie. Elk
cijfer- of lettermatig classificatiestelsel is arbitrair. Zo is er geen
enkele reden aan te geven voor het verlagen van het laagste voldoende
cijfer van een 6 min (5,75) naar een 5,5; hoogstens een streven naar de
elegantie van een symmetrische schaal. Maar veel beoordelingsstelsels zijn
niet symmetrisch -- op Engelse universiteiten wordt bijvoorbeeld gecijferd
van 0 tot en met 100 met als "pass mark" 30 -- en die blijken in de
praktijk even goed te voldoen. Afronden is niet een kwestie van wezenlijk
belang: het enige dat bij een gekozen stelsel van belang is, is
eenduidigheid over de betekenis van de schaal waar het gaat om het meten en
uitdrukken van de mate van succes. Dat laatste eist eenduidigheid over de
criteria die van geval tot geval aan het begrip succes gesteld worden, een
kwestie van operationalisatie.
Overigens, wanneer leerlingen meer werden opgevoed met het doel te streven
naar uitmuntende prestaties in plaats van resultaten op de grens, dan zou
deze hele kwestie van veel minder belang zijn.

Drs Willem L J Knoester-Doeve
****************************************************************************
MENEER VAN DALE

In enkele onlangs verschenen nummers van de WiskundE-brief zijn bijdragen
te lezen over de schoolregel Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord. Dit is een
ezelsbruggetje die een regel inhoudt die de prioriteit van algebraïsche
bewerkingen vastlegt. Deze regel is echter arbitrair en voor gebruik op
school enigszins onvolledig.

Elke prioriteitsregel voldoet wanneer de bedoeling van de auteur van de
wiskundige tekst waarop de regel wordt toegepast, maar juist wordt
geïnterpreteerd. Er moet dus overeenstemming bestaan tussen notatie en
prioriteitsregel. Een dergelijke prioriteitsregel is slechts nodig wanneer
de gebruikte notatie dubbelzinnig kan worden geïnterpreteerd bij
afwezigheid van een dergelijke regel. Het voordeel van zo'n regel is het
gemak van een bondiger notatie. Denk maar eens aan het aantal extra
haakjes dat nodig zou zijn zonder een dergelijke regel.
Anders dan in de klassieke interpretatie van Meneer Van Dale is het
tegenwoordig internationaal gebruikelijk om onderling inverse bewerkingen
(machtsverheffen en worteltrekken, vermenigvuldigen en delen, optellen en
aftrekken) als gelijkwaardig te beschouwen en van links naar rechts uit te
voeren. Curieus is in het bijzonder de prioriteit van het worteltrekken
volgens Van Dale.
Een ezelsbruggetje voor een iets meer volledige regel voor het
wiskundeonderwijs op de middelbare school die past bij de moderne
conventies op het gebied van notatie, luidt:
Hoe Moeten Wij Van De Onvoldoendes Afkomen.
Eerst de haakjes, dan machtsverheffen en worteltrekken (prioriteit van
links naar rechts), dan vermenigvuldigen en delen (prioriteit van links
naar rechts), en tenslotte optellen en aftrekken (prioriteit van links naar
rechts).

Drs Willem L J Knoester-Doeve
****************************************************************************
****************************************************************************
(advertentie)

Bij de faculteit der Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente bestaat
een vacature voor een Universitair Docent of Medewerker Onderwijs die een
bijdrage levert aan het onderwijs (en mogelijk onderzoek) binnen de
leerstoel Statistiek en Kansrekening.
Meer informatie hierover vindt u op:
http://www.utwente.nl/vacatures/1/3/1/003.shtml
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.
****************************************************************************
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl