****************************************************************************
WiskundE-brief nr 181 29-04-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en
nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
+ Grafische Rekenmachine enquête en lesmateriaal
+ Mijnheer van Dalen - een kleine enquête
+ Eindexamens HAVO VWO nieuwe stijl
+ Advertenties
- oproep auteur Pascal
- vacatures Casparus College, Weesp
****************************************************************************
Enquête GR-gebruik (TI-83)
In het kader van ons onderzoek aan de 1e-graads opleiding willen wij graag
inventariseren óf en in welke mate er op dit moment gebruik wordt gemaakt
van de mogelijkheden om de grafische rekenmachine (GR) te koppelen aan
randapparatuur en pc c.q. het internet. Wij hebben hiervoor een enquête
opgesteld en zijn op zoek naar wiskunde- én natuurkundedocenten die deze
willen invullen. We zijn zelf ook docenten en weten dus dat u het erg druk
hebt. Het invullen en versturen kan echter binnen 10 minuten volledig
digitaal gebeuren m.b.v. Word97/2000. U kunt het enquêteformulier
downloaden via http://www.nvvw.nl/download/grmenquete.doc. Geeft u dit ook
even door aan uw natuurkundecollega? Bij voorbaat hartelijk dank!

Lesmateriaal testen: GR en randapparatuur
Op het in november gehouden NVvW-congres hebben wij op de DOEMARKT
lesmateriaal gepresenteerd, gericht op het gebruik van randapparatuur bij
de GR (TI-83). Het betreft een drietal natuurkundige experimenten voor
vwo5-NG/NT: stuiterende bal, slinger en afkoeling van een vloeistof. De
meetgegevens worden m.b.v. een CBR of CBL direct in de GR opgeslagen en
moeten vervolgens wiskundig worden geanalyseerd. Hierbij wordt ook gebruik
gemaakt van regressieanalyse.
Voordat we het lesmateriaal via internet beschikbaar stellen, willen we het
eerst op een aantal scholen uittesten. We zijn dan ook op zoek naar
wiskunde- en natuurkundedocenten die hieraan willen meewerken. Heeft u
hiervoor belangstelling, geef dan op het enquêteformulier aan (zie
hierboven) dat u aan het experiment wilt deelnemen. U krijgt dan al het
benodigde materiaal, inclusief randapparatuur en docentenhandleiding
toegezonden!
D. Elgershuizen, B.N. de Jongh en A.A.C. Faasse (afaasse@wish.nl).
****************************************************************************
Meneer Van Dale, hij wacht al heel lang.

Ik heb met veel interesse de discussies gevolgd over het op zich eenvoudige
sommetje 12: 3 x 4 = ?
Ook ik ben (was) er van overtuigt dat deze aloude regel nog steeds geldt.
Daarom maar een kleine enquête gehouden, met toch wel verbluffende resultaten.
Afdeling VAVO:
VWO klas 5/6 Wiskunde A 5 keer 16
10 keer 1
HAVO/VWO Wiskunde B 5 keer 16
5 keer 1
Collega's 4 keer 16
5 keer 1
Afdeling MBO
Klas 1 4- jarig 15 keer 16
0 keer 1
Collega's 4 keer 16
7 keer 1
Nu wil ik niet stellen dat dit representatief is voor het gehele
onderwijsveld, maar een ding is wel duidelijk, er is geen duidelijkheid hoe
zo'n opgave opgelost moet worden. Het lijkt me verstandig dat er duidelijke
afspraken komen.

Koos Bekker
****************************************************************************
Eindexamens HAVO VWO nieuwe stijl

Nu de examentijd nadert zijn er weer allerlei sites in de lucht om de
leerlingen bij te staan met vooral raad en soms wat daad.
Op zich niets op tegen, ware het niet dat - door de vele aanpassingen - de
raadgevers soms onvoldoende op de hoogte zijn van de huidlige stand van
zaken t.a.v de (wiskunde) profielexamens HAVO/VWO.
Vaak wordt verwezen naar de oorspronkelijke examenprogramma's zonder
melding te maken van de aanpassingen, worden verouderde voorbeeldexamens
van het Cito gebruikt zonder de errata daarop, of worden overzichten
gegeven van bruikbare opgaven uit oude examens waarbij geen rekening is
gehouden met de verlichtingsmaatregelen van de laatste paar jaar.
Ongewenst effect zou zijn dat leerlingen die er nog even goed tegen aan
willen gaan allerlei (voor het CSE 2001) overbodig werk doen.
Misschien heeft u nog gelegenheid uw leerlingen in deze te coachen.
Zoals bekend staat een overzicht van alle aanpassingen en een bijgewerkt
examenprogramma op de site van de vereniging:
http://www.nvvw.nl

gerard koolstra
****************************************************************************
ADVERTENTIES
Het mogelijk een kleine advertentie (5-10 regels) in de WiskundE-brief op
te nemen. Het tarief is f 75,= (of 34 euro) per keer
----------------------------------------------------------------------------
----------------
Oproep auteurs Pascal

De uitgever van Pascal is op zoek naar "enthousiaste auteurs voor de
methode Pascal". Voor meer informatie kijk op:
http://www.pascal-online.nl/pascal/pagina.asp?pagkey=14355

----------------------------------------------------------------------------
---------------
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken wij, mede in verband met de
sterke groei van de school, enthousiaste, betrokken nieuwe collega's
voor
- wiskunde (nadruk op tweede fase HAVO/VWO, S-12 is mogelijk):
26 lessen
- wiskunde (nadruk op bovenbouw VMBO-theoretische leerweg):
20 lessen
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw W.
Kok, te bereiken op het centrale telefoonnummer van de school. Uw
sollicitatie kunt u zenden naar ons postbusadres, t.a.v. de rector, de heer
drs. J.J.L. Timmermans.
Casparus College, Postbus 211, 1380 AE Weesp
Telefoon: 0294 410796 / 419237 ;
E-mail: casparus@casparuscollege.nl
Homepage: www.casparuscollege.nl
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl