****************************************************************************
WiskundE-brief nr 183 13-05-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en
nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
+ WisBase
+ Mijnheer van Dalen
- Reactie Nanja de Rie
- Reactie Agneta Aukema
+ Geschiedenis van de wiskunde :docenten gezocht
+ CSE
****************************************************************************
WISBASE

(een toetsenbank voor wiskundedocenten in het gehele voortgezet onderwijs)
Hierbij wil ik alle personen hartelijk dankzeggen voor de spontane, leuke
reacties na mijn oproep in de WiskundEbrief 182. Een flink aantal personen
heeft drie of meer toetsen in Word ingeleverd (één persoon leverde er zelfs
vijftien in), zodat onze database alleen maar groter geworden is. We hebben
er flink wat werk aan gehad, maar uiteindelijk denk ik dat iedereen
antwoord heeft gekregen. Mocht dat niet zo zijn, dan is dat onder invloed
van de grote stroom berichten geweest. In dat geval nog graag een mailtje
naar mij en U krijgt beslist antwoord.
Voor de mensen die het vorige bericht gemist hebben, vermeld ik nog even
het adres van onze database:
http://www.wisbase.nl.nu .

Er waren ook verschillende reacties bij over het niet toelaten van WP-files
in onze toetsenbank. Kennelijk bestaat er grote behoefte aan. Welnu,
hierover is van gedachten gewisseld en we hebben besloten om een
WP/Corel-bestand gelijk te stellen aan een Word-bestand. Dus verstokte
WP-aanhangers kunnen bij de hun vertrouwde tekstverwerker blijven en de
drie (of meer) toetsen opsturen naar actheune@zeelandnet.nl, waarna zij
het lidmaatschap kunnen krijgen.

Voor het overige wens ik iedereen die het betreft succes en sterkte toe in
de komende examentijd.

Met vriendelijke groeten,
Bram Theune
****************************************************************************

MIJNHEER VAN DALEN

Reactie Nanja de Rie

Tot nu toe ben ik blij met de reacties op mijn oproep in de
WiskundeE-brief 176. Alleen de laatste twee in nr.182 niet. Daar erger ik
me dus aan. Wat nou 'tijdverspilling' en 'periodiek verschijnsel'. Half
Nederland (daar zijn enquetes heel goed voor) zit op een eiland en
blijkbaar wordt het door
sommige mensen prima gevonden als dat zo blijft.
Goed, ik hoop dat ik de knuppel in het hoenderhoek gegooid heb. Prima zelfs.
Een discussie over dit onderwerp lijkt me goed en ik hoop dat er ook wat
uit komt. Wat ik zou willen is dat er een campagne gevoerd gaat worden,
maar hoe ik dat voor elkaar moet krijgen weet ik nog niet. Alleen red ik
dat niet. Tips ?
Doelgroepen zouden moeten zijn:
1. de Pabo. Studenten en docenten. Er wordt wel aandacht besteed aan de
taalregeltjes in het 'groene boekje' en niet aan zoiets als dit. Nog lang
niet alle leerkrachten op de basisschool rekenen op de juiste manier. In de
Citotoets komen om die reden opgaven zoals 12 : 3 x 4 ook niet voor.
2. Basisscholen. Er geldt nog steeds: Jong geleerd, oud gedaan. Meneer van
Dalen wordt er nog 'ingestampt'.
Voorbeeldje: Mijn dochter (groep 8) werd min of meer door 'meester'
uitgelachen omdat ze bij herhaling kwam vertellen dat het volgens haar (en
haar moeder) anders moest. Pas nadat de man door die moeder een aantal
wiskunde methodes onder z'n neus geduwd kreeg ging hij overstag. En met met
hem zijn collega's. Ik vind dat behoorlijk ernstig.
3. Ouders. Kinderen vragen hun ouders wel eens om hulp. Verkeerde hulp in
veel gevallen.
4. Alle docenten voortgezet onderwijs. In de brugklas leren ze het goed.
Bij een ander vak, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer (ik noem maar
een dwarsstraat) vangen leerlingen misschien weer wat anders op. Ze krijgen
domweg te horen dat hun rekenmachine het fout doet en dat vermenigvuldigen
voor delen gaat (!!!). Alleen de goede leerlingen, die het verschil
begrijpen zijn in staat om hier goed mee om te gaan.
5. Praktijk en theoriedocenten op het MBO. Met name docenten aan de korte
opleidingen (2-3 jarig). Zelfs het lesmateriaal is hier helemaal verkeerd.
Studenten die het in de brugklas van hun wiskunde docent wel goed geleerd
hebben , leren het daarna nog eens twintig keer fout, dat schiet lekker op.
Daar komt nog bij dat op het MBO bepaalde mensen de mening zijn toegedaan
dat wiskunde en natuurkunde als aparte vakken overbodig geworden zijn!

Nanja de Rie, docent wiskunde MBO
W.J.derie@horizoncollege.nl

* * *
Reactie Agneta Aukema

>Meneer Van Dale, hij wacht al heel lang.
> Het lijkt me verstandig dat er duidelijke afspraken komen.

Die duidelijke afspraken zijn er vanaf het nieuwe wiskunde 12-16 programma,
landelijk ingevoerd tegelijk met de basisvorming in aug.1993 in de
brugklas. Zie WiskundE-brief nr 177 dd 16-4-01 'MVD' voor de tekst van deze
afspraken. Navraag leerde mij dat de huidige basisschoolrekenmethoden ook
allen deze afspraken gebruiken.
Overigens bleek in de door Koos geënquêteerde 1e klas MBO niemand het fout
te doen, deze leerlingen doorliepen, in het algemeen gesproken, de
basisvorming. Zijn de VAVO (=volwassenenonderwijs!)-cursisten die 12:3x4
gelijk aan 1 stelden misschien net degenen van vóór de basisvorming, de
anderen jonger? Dat zou ik graag weten.
Veel oudere collega's mogen kennelijk rekenkundig bijgeschoold, (iets om in
het schoollerarenweekbericht te zetten?);net zoals wij allen weer sinds
1996 bij horen te zijn met bijvoorbeeld opnieuw de spelling 'product', na
sinds 1954 voorkeurspelling 'produkt' te hebben gebruikt. Zo blijven we in
beweging!

Agneta Aukema
****************************************************************************
GESCHIEDENIS van de WISKUNDE

Docenten gezocht !!! Voor het uittesten van lesmateriaal waarin
geschiedenis van de wiskunde is geintegreerd

De laatste decennia is er een groeiende interesse in de geschiedenis van de
wiskunde te zien onder leraren. In tijdschriften is en wordt veel over dit
onderwerp geschreven. Er wordt een grote variëteit aan argumenten genoemd
waarom geschiedenis van de wiskunde toegepast moet worden in het onderwijs.
Eén van de argumenten die vaak wordt genoemd is dat geschiedenis motiverend
werkt. Deze motivatie kun je gebruiken om leerlingen de wiskunde zelf beter
te laten begrijpen en het leerproces te verbeteren.

Als AIO (assistent in opleiding) aan de Rijksuniversiteit Groningen houd ik
me op dit moment bezig met hoe je geschiedenis in de wiskundelessen kunt
inpassen en wat het effect daarvan is door het ontwikkelen van materiaal
voor leerlingen en docenten dat op scholen in het meetkundeonderwijs
gebruikt kan worden. Het onderwerp van dit materiaal is gelijkvormigheid in
17e eeuwse landmeetkundeboeken. Rond de 17e eeuw was gelijkvormigheid een
belangrijk hulpmiddel bij onder andere het berekenen van de hoogte van
torens en gebouwen. Ook werd met behulp van gelijkvormigheid de breedte van
grachten en rivieren berekend. Het lesmateriaal dat ik momenteel aan het
ontwikkelen ben sluit aan bij de hoofdstukken uit Getal & Ruimte (3H1 en
3V1, hoofdstuk 2) en Moderne Wiskunde (2a havo vwo, hoofdstuk 1) over
gelijkvormigheid. In het lesmateriaal gaan leerlingen oefenen met het
rekenen met gelijkvormigheid zoals landmeters dat rond de 17e eeuw deden.
Ze zullen ook kennis maken met een aantal meetkundige instrumenten die het
bepalen van de hoogte eenvoudiger maakten.

Ik ben op zoek naar enthousiaste docenten die dit materiaal willen
uittesten in hun klas(sen). Het is de bedoeling dat de eerste testfase
volgend schooljaar plaatsvindt. De tweede testfase zal een jaar later
plaatsvinden. Naast leerlingen materiaal komt er ook een uitgebreide
docentenhandleiding waarin ook veel achtergrondinformatie verwerkt zal
worden. Ik zou graag willen weten wie er interesse heeft om mee te werken
aan dit project. Voor gedetailleerdere informatie kunt u ook nog contact
met mij opnemen.

Met vriendelijke groeten,
Iris Gulikers 038-4536366 iris@math.rug.nl
****************************************************************************
CSE

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen barst komende week los.
Evenals vorige jaren staat op de site van de Ned. Ver. van Wiskundeleraren
weer een speciale pagina, waarop (links naar) alle relevante informatie:
opgaven, uitwerkingen, normen, besprekingen, reacties, etc, etc.
Adres : http://www.nvvw.nl/ klik op Examens
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl