****************************************************************************
WiskundE-brief nr 186 10-06-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en
nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- werkdruk
- omzetting cse-scores in cijfers
- zoeken in oude WiskundE-brieven
****************************************************************************
WERKDRUK

Hieronder een brief die Peter Kop schreef voor zijn personeelschef op
school in een poging iets zichtbaar te maken van de werkzaamheden van een
docent.
Opzet is om de werkdruk ter discussie te stellen. Naast acties op het
gebied van contacttijd is dit het tweede grote probleem dat hem zorgen
baart.
* * *
Al heel lang is de werkdruk in het onderwijs hoog en sinds de invoering van
de Tweede Fase is voor docenten de werkdruk alleen maar toegenomen.
Nog niet zolang geleden mocht ik de Minister van Onderwijs uitleggen dat ik
drie jaar geleden met een volledige baan ongeveer 6,5 eindexamenklassen had
en dat ik nu ruim 8 klassen kan begeleiden naar het eindexamen. En het werk
per klas is niet minder geworden. Eerder toegenomen.
Tot dusverre heeft de Minister niet gereageerd. Hij maar ook anderen praten
enkel over het tekort aan leerkrachten.
Laat ik een poging doen om die werkdruk wat concreter te maken aan de hand
van mijn werkzaamheden dit schooljaar in een willekeurige klas. Ik neem de
wiskundelessen van klas H5EM. De klas telt 20 leerlingen, die 3 lesuren van
45 minuten in de week krijgen.
Ik zal proberen een 'balans' voor mijzelf, als wiskundedocent te maken.
Aan de debetkant staan mijn inkomsten: in mijn jaartaak staat 3*44,3 uur =
133 uur voor werkzaamheden bij deze klas.
Aan de creditkant zet mijn inspanningen die m.i. nodig zijn om de lessen
aan deze groep voldoende te kunnen geven;
Ik ga ervan uit dat ik 30 weken lang 3 lessen per week daadwerkelijk kan
geven: 90*driekwartier = 67,5 uur
Ik moet 5 schoolexamens maken met uitwerkingen en werkklaar maken: ik reken
5 uur per schoolexamen, dus 25 uur.
Nakijken van deze schoolexamens; gemiddeld 12,5 min. per kandidaat. Bij
herkansingen doen niet alle leerlingen mee (zeg gemiddeld 8 leerlingen per
schoolexamen).
Ik reken totaal 64 kandidaten dus 64 * 12,5 min = 13,3 uur
Samenstellen van praktische opdrachten: 4 uur
Maken van studiewijzers: ik reken 2,5 uur per keer
5*2,5 = 12,5 uur
Diagnostische toetsen en oefen materiaal maken
7*2 = 14 uur
Eindexamens nakijken en resultaten verwerken incl. contact 2e corrector
20*30 min = 10 uur
Tweede correctie bij CSE (centraal schriftelijk eindexamen)
20*10 min = 3,3 uur
Lessen voorbereiden; per les voorgaande les evalueren, bedenken wat
klassikaal besproken moet worden, gaan groepsprocessen goed, enz. Ik reken
10 min. per les 15 uur
Cijfers verwerken en controleren
3 uur

Totaal komt dit op 167 uur, zo'n 25% te hoog. Maar in deze lijst heb ik nog
niet opgenomen:
-De tijd die nodig is om de opdrachten uit de wiskundeboeken als docent
zelf te maken; er zijn wel antwoordenboekjes maar je zult als docent toch
de problemen van de verschillende opgaven willen zien en voelen en ze dus
ook zelf moeten maken. Vooral bij nieuwe methoden is dit een 'must'.
-De tijd die nodig is om leerlingen te woord te staan, werk te laten
inleveren, 'iets' voor ze na te kijken, leerlingen na ziekte bij te werken,
enz.
-Ik heb in de hierboven opgegeven tijd ook nog geen woord met collega's
gewisseld: we worden als wiskundedocenten geacht sectievergaderingen te
houden en het zou ook nuttig/noodzakelijk zijn om met docenten van andere
vakken van gedachten te wisselen.
-Ook surveillance bij schoolexamens en CSE heb ik nog niet gerekend.

Dit alles betekent dat het tekort aan uren veel en veel hoger is dan de
genoemde 25%.
En dit tekort is structureel.
Voor de klassen VWO5 en VWO6 is de balans nog negatiever: daar zitten twee
verschillende profielen bij elkaar en moeten er dus twee keer zoveel
schoolexamens gemaakt en nagekeken worden en ook twee keer zoveel
studiewijzers.
Dit alles hoeft u niet als klaagzang op te vatten: ik heb leuk en
interessant werk en lange vakanties.
Ik wil u enkel een kijkje willen geven 'in de keuken' van een eenvoudig
wiskundedocent.
Werkdruk is niet de druk van de huidige jeugd, die heel veel tijd nodig
heeft voor niet-schoolzaken maar niet problematischer is dan 10 jaar geleden.
Nee, de werkdruk in het onderwijs komt door
overheid/schoolbesturen/directies die allerlei ambitieuze plannen bedenken
die naast de 'oude' taken uitgevoerd moeten worden. Allemaal in dezelfde
tijd. En dat kan dus niet. De beleidmakers kunnen niet kiezen en
prioriteiten stellen en dus zullen docenten dat op den duur doen. En wat en
hoe wij kiezen dat weet ik nog niet.
Het blijft spannen(d) in het onderwijs.

Peter Kop
****************************************************************************
OMZETTING CIJFER SCORE

De omzetting van score in cijfer gaat sinds vorig jaar iets anders dan de
jaren daarvoor. (Zie eventueel nr 184)
In bijna alle gevallen (alleen bij exteem hoge of extreem lage scotes niet)
zal de omrekening plaatsvinden via de formule:
C = S/L*9 + N
Hierbij is L de schaallengte van het examen (de max. score), S de behalde
score en N de zg Normeringsterm.
N zal (in principe) tussen de 0,8 en 1.3 liggen.

De juiste waarden zijn vanaf donderdag 14 juni a.s. 8:00 o.a.te bekijken
op http://www.eindexamen.nl

****************************************************************************
ZOEKEN in oude WiskundE-brieven

Om het zoeken in oude nummers van de WiskundE-brief wat te vergemakkelijken
(o.a. om 'oude' discussies na te lezen) is er een zoekmogelijkheid
toegevoegd aan het archief.
Het adres is http://huizen.dds.nl/~we-brief/zoek.html

****************************************************************************
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl