**********************************************************************
WiskundE-brief nr 188 24-06-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit
te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en
nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet
te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
**********************************************************************
******
In dit nummer:
- reactie op artikel werkdruk van (WiskundEbrief 186)
- Tweede kamer akkoord met verlengen verlichtingsmaatregelen
- Afstudeercolloquium laptopklas
- reacties (3) op artikel Gr en CSE (WiskundEbrief 187)
---------------------------------------------------------------------
Voorafgaande aan onderstaande reacties (3) over Gr en CSE merkt de
redactie op:
1. Er bestaat een nomenclatuurrapport (te bekijken via
http://www.nvvw.nl/)
2. Het gaat niet om APS regels maar om door CEVO overgenomen regels
van een ci van de NVvW
----------------------------------------------------------------------

- REACTIE OP ARTIKEL WERKDRUK (WiskundEbrief 186 Peter Kop)

Beste collega's ,
ik ben wat laat met reageren op al die oproepen in deze
wiskundebrieven. Ik had het te druk met mijn onderwijsbaan( Overigens
alleen maar lof voor deze wiskundebrief. Het geeft een geruststellende
uitwisseling van smart en die spreekwoordelijke gedeelde smart ervaar
ik inderdaad als de helft. Ik wil me aansluiten bij de verzuchting van
Peter Kop. Het is allemaal wel erg veel de laatste twee jaar. Wat mij
naast de hoeveelheid tijd echter nog meer energie kost is het
wiskundeprogramma zelf. Leren onze leerlingen nu echt beter redeneren
of nadenken met een onderwerp als rijen en reeksen dan met de oude
onderwerpen? Zijn die Voronoi-diagrammen echt goede voorbeelden om het
denken te scherpen? En de poging om onze leerlingen te leren
redeneren via "gegeven, te bewijzen, bewijs" ineen gepropt in 20
bladzijden ( getal en ruimte) loopt naar mijn idee vast omdat niet
helder beschreven is wat intuïtief verondersteld mag worden en wat nog
exact bewezen moet worden. Een grote warboel voor de leerlingen. Een
jonge collega ( van na de HBS-planimetrie) vroeg op een
gebruikersbijeenkomst om een nascholingscursus voor docenten!
-- WAT MOET DEZE STOF DAN VOOR ONZE LEERLINGEN BETEKENEN?--
Ook zij hebben geen echt grip op de stof en ik kan ze te weinig beeld
geven over het essentiële van het wiskunde programma. Ook niet na de
twee tijdvakken examens.Volgend jaar ga ik weer ad random accenten
leggen in de hoop dat ik ze help de vwo-stof examen te gaan beheersen.

Psychologen hebben eens een experimentje gedaan met ratten die ze
stroomstoten gaven. De ene groep ratten konden via het drukken op een
handeltje invloed uitoefenen op de momenten waarop die stroomstoten
werden gegeven, de andere groep ratten kreeg ondanks dat ze de handel
steeds indrukten ad random stroomstoten (wel evenveel) toegediend.
Opvallend was dat de tweede groep significant vaker maagzweren
ontwikkelden dan de eerste groep. Blijkbaar is het gevoel "geen
invloed op je situatie hebben" een goede voedingsbodem voor
maagzweren. Zoals die laatste groep voel ik me een beetje.....
Moeten we niet massaal iets ondernemen en invloed gaan uitoefenen of
blijven we alleen maar uitwisselen en zo met z'n allen in de richting
verzameling "ratten twee" schuiven?
Wellicht hoor ik iets van u.

Dick Mulder.
-------------------------------------------------

- Tweede kamer akkoord met verlengen verlichtingsmaatregelen

De tweede kamer is donderdagmiddag 21 juni jl. unaniem akkoord gegaan
met het verlengen van de verlichtingsmaatregelen tot en met het cohort
2002-2003. Ook gingen alle partijen akkoord met het voorstel om de
scholen de vrijheid te geven om de praktische opdrachten zwaarder mee
te laten wegen dan de nu voorgeschreven 20%. Zij kunnen nu zelf per
vak de weging bepalen binnen de grenzen van een minimum van 20% en een
maximum van 40%. Scholen mogen ook zelf bepalen voor welk cohort dat
gaat gelden.

In een brief aan de tweede kamer van 14 juni had de staatssecretaris,
in aanvulling op het voorstel om de verlichtingsmaatregelen te
verlengen, voorgesteld om de toetsing van de onderwerpen die door het
Cevo zijn uitgesloten van het centraal examen ook niet te verplichten
in het schoolexamen. Verschillende fracties waren van mening dat deze
passage niet duidelijk was. De staatssecretaris zegde daarop toe dat
e.e.a. zeer duidelijk naar de scholen gecommuniceerd zal worden.
(dit is een deel -het begin- van een artikel dat verstuurd is door
Tweede Fase Adviespunt)

-------------------------------------------------
AFSTUDEERCOLLOQUIUM LAPTOPKLAS

In onze samenleving wordt het gebruik van computers steeds
belangrijker. Om deze ontwikkeling bij te blijven is het van belang
dat kinderen al vroeg op een verantwoorde manier in aanraking komen
met computers. Scholen hebben deze behoefte opgepikt en er is bijna
geen school meer zonder computerruimte.
Het Zernike College in Haren-Groningen vond het integratieproces van
computers in het onderwijs te langzaam verlopen, er werd te weinig
gebruik gemaakt van de computers in de les. Dit is een belangrijke
reden waarom ze met het laptopproject zijn gestart. Bij dit project
hebben alle leerlingen van een brugklas een laptop in hun bezit. Deze
gebruiken ze zowel thuis als op school. Wij hebben onderzoek gedaan
naar het effect van deze laptops op het leerproces bij wiskunde. Wij
hebben wiskundelessen geobserveerd, een aantal werkbladen gemaakt en
geëvalueerd, leerlingen en docenten geïnterviewd en aanbevelingen
gedaan voor het vervolg van dit project.
Bij onze presentatie zullen wij hier dieper op ingaan. Dit vindt
plaats op vrijdag 29 juni a.s. van 15:00 tot 16.30 uur in zaal RC
150 van het Rekencentrum, Blauwborgje 3 te Groningen. Wij willen u
hierbij van harte uitnodigen om bij ons colloquium aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groeten,
mede namens Anne van Streun en Martin Traas,

Neeltje Doggen en Annelies Wijnbergen
-------------------------------------------------------


-REACTIE 1 OP Gr en CSE (E.Boon, WiskundEbrief 187)

Ik denk dat ik deze vraag wel kan beantwoorden. Ik heb dit voorjaar
een APS-cursus gevolgd gegeven door Kees Hoogland waarbij de
terminologie (nomenclatuur) betreffende de GR uit de doeken werd
gedaan. De volgende opmerkingen daarover:
1. Bereken ..op zich.. houdt in dat de leerling de GR mag inzetten.
Minimaal vereist daarbij is dat de docent (examinator c.q. 2e
corrector) het gebruik van de GR kan reproduceren. Voorbeeld: Bereken
de oppervlakte onder de grafiek van f(x) = x^2 tussen de grenzen x=0
en x=1 en de x-as.
Dan noteren Oppervlakte = integraal met grenzen + X^2 en dx = antwoord
met daarbij Y1 = f(x) calc 7 lower = 0 upperlimit = 1.
2. Wil je in bovenstaand geval de pen + papiermethode dan moet de
vraagstelling anders luiden n.l. Bereken m.b.v. integraalrekening of
bereken algebraïsch of bereken exact.
3. Een gangbare 'nomenclatuur' betreffende de C.S.E. zoals bekend
bij de oude WA en WB examens is er gewoon nog niet. We gaan voorlopig
maar uit van de 'regels van het APS.

Ton Erich, docent wiskunde aan het Oosterlicht College te Nieuwegein.
----------------------------------------------------------------------

-REACTIE 2 OP Gr en CSE (E.Boon, WiskundEbrief 187)

Na een jaar in de 5e klas WB gegeven te hebben, doe ik het volgende:
In het VWO vraag ik in principe altijd een wiskundige oplossing; de
GRM wordt alleen als onderzoeksmiddel en als verificatie-middel
gebruikt. In hun schoolexamen staat: "tenzij anders vermeld, wordt bij
alle vragen een exact antwoord gevraagd. Om de antwoorden te vinden
wordt een wiskundige berekening van je verlangd en de antwoorden mag
je niet benaderen met je rekenmachine."
In HAVO is het net anders andersom
In hun schoolexamen staat: "als in een opgave het woordje exact
gebruikt wordt, dan wordt een wiskundige berekening van jou verlangd
en je mag jouw antwoorden niet benaderen met je rekenmachine. In
andere gevallen mag je een oplossing wel benaderen met behulp van je
rekenmachine."
Ik vraag aan de leerlingen niet om hun rekenmachine uitgebreid te
verantwoorden; ik ga akkoord met bijvoorbeeld "de helling is bepaald
met de dy/dx-toets" of "de vergelijking van de raaklijn heb ik
gevonden met de tangent-knop"
Het vragen naar het precies intoetsen van functies heeft zin om
eventuele tikfouten te ontdekken en door te rekenen.

Philip van Egmond
----------------------------------------------------

-REACTIE 3 OP Gr en CSE (E.Boon, WiskundEbrief 187)

De opmerking in nr. 187 over de oudere docent die wel echt rekenwerk
zal eisen i.p.v. "knoppenkunde" op de G.R. prikkelt mij na 38 jaar
onderwijservaring toch zodanig dat ik even wil reageren. Met de komst
van de G.R. vind ik dat leerlingen die wiskunde-A doen, hetgeen bij
mij gelijk staat met toegepaste wiskunde, in alle omstandigheden
gebruik mogen maken van de G.R.. Hierdoor kun je ook wezenlijk
verschil maken tussen lessen wi-A en Wi-B en inspelen op verschil in
aanleg en belangstelling van leerlingen.
Overigens vind ik het ongelooflijk dat bij het vak economie de G.R.
niet gebruikt mag worden op het C.S.E.. Uit het oogpunt van een
samenhangend onderwijsaanbod vind ik het een blunder van de eerste
orde dat zoiets voorkomt in onderwijsland.

Theo van Eekelen, docent Theresialyceum Tilburg.

----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl