**********************************************************************
WiskundE-brief nr 189 01-07-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit
te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en
nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet
te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
**********************************************************************

In dit nummer:

- NOODKREET TWEEDE FASE HAVO CM-EXAMEN
- REACTIE OP Tweede kamer akkoord met verlengen
verlichtingsmaatregelen
(WiskundEbrief 188)
- OPROEP DOCENTEN WA12 HAVO ONDERZOEK DIGITALE LEEROMGEVINGEN
- VERLENGING MAATREGELEN EXAMENSTOF 2003 HAVO EN VWO
- 1150 MENINGEN: EINDVERSLAG SCHOOLBEZOEKEN TWEEDE FASE

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------


-NOODKREET TWEEDE FASE HAVO CM-EXAMEN

Dit jaar bij ons op school het eerste tweede fase havo-cm-examen. Bij
wiskunde a1 was de procedure als volgt: ondanks vrije ruime
herkansingsmogelijkheden bij de pta-toetsen stonden 6 van de 27
leerlingen een onvoldoende (5) voor het schoolexamen, dit was al na de
kerstvakantie afgesloten. Op verzoek van de schoolleiding werd een
reparatiemogelijkheid
geboden. Een deel van de PTA-cijfers werd vervangen door het cijfer
voor een soort herexamen over de desbetreffende stof, deze toets heb
ik echt zo makkelijk mogelijk gemaakt..., het blijft wel over wiskunde
gaan, maar de diepgang was die van de gemakkelijke standaardopgaven
uit het boek. Bij geen van de leerlingen lukte het het cijfer te
verbeteren.
Inmiddels hebben drie van deze leerlingen op het eindexamen een
zodanig cijfer voor economie1 gehaald dat ze ook na
herkansing-tweede-tijdvak gezakt zijn. Lezing van conrector: ze zijn
gezakt op wiskunde-A.(!!) En nu komt de schoolleiding met het verzoek
een herkansingsmogelijkheid in september (wellicht voorafgegaan door
extra hulplessen!) voor wiskundeA1 voor de leerlingen die bij overgang
4havo naar 5havo onvoldoende staan te
houden, kortom alles op alle zetten om ervoor te zorgen dat er geen
onvoldoendes op het schoolexamen wiskunde komen. Er zijn vast meer
scholen waar dit probleem speelt. Ik ben erg benieuwd hoe het daar
wordt aangepakt.
Gaarne reactie!!

Bedankt Mathilde Offereins.

(Ik ben wel van plan met de volgende lichting wiskundea1-ers wat met
de aanpak te experimenteren om te proberen de lol in wiskunde wat op
te kalefateren, de leerlingen die in de onderbouw al afgehaakt hebben
voor het vak doen er ook weinig meer aan en zien zo maar steeds
bevestigd dat ze het niet kunnen.)

-------------------------------------------------------------

- REACTIE OP Tweede kamer akkoord met verlengen
verlichtingsmaatregelen
(WiskundEbrief 188)


Het is m.i. niet alleen van belang dat de staatssecretaris duidelijk
communiceert, maar bovenal snel. Het gaat om stofonderdelen die in
mijn planning aan het begin van het komend schooljaar op het programma
staan en ik moet dus gewoon nu weten hoe het zit. (Eigenlijk al te
laat, want ik heb mijn jaarplanning voor klas 6 al bijna rond). Welk
belang is ermee gediend nog een dag te wachten met de "duidelijk
gecommuniceerde uitspraak"? We hebben al genoeg bijstellingen moeten
maken de laatste jaren. Uitstel van deze uitspraak maakt het nog
erger. Hoe krijgen we deze week nog duidelijkheid?

Huub Odijk
Stedelijk Daltoncollege Zutphen

-------------------------------------------------------------

- OPROEP DOCENTEN WA12 HAVO ONDERZOEK DIGITALE LEEROMGEVINGEN

Bart Jan Holleman, een afstudeerder bij onze vakgroep, is bezig met
een onderzoek naar digitale leeromgevingen voor het vak wiskunde.
We zijn op zoek naar docenten die hieraan zouden willen meewerken. Het
gaat om het afnemen van een toets Tweede Fase Havo Wiskunde A1,2
Normale en Standaardnormale verdeling. Op
<
http://home.planet.nl/~bart.holleman/studass/>http://home.planet.nl/~
bart.holleman/studass/ staat in het bestand brief_docenten.doc ons
gemotiveerde verzoek.
Wij bieden meewerkende docenten een toets compleet met normering en
uitwerkingen. Deze staan in het bestand Toetsdocumenten.zip .
Daarnaast krijgen meewerkende docenten toegang tot de in onze ogen
meest complete wiskundige leeromgeving die er op dit moment voor
genoemd
leergebied is. Al het materiaal dat hierin aanwezig is mag vrijelijk
worden gebruikt. Bovendien is er een helpdesk aanwezig die alle op
Blackboard
georiënteerde vragen kan beantwoorden. In feite wordt dus een gratis
cursus Blackboard aangeboden. De bedoeling is het onderzoek in het
voorjaar 2002 af te ronden. Dat geeft meewerkende docenten de
mogelijkheid een jaartje "proef te draaien" voordat men eventueel zelf
aan de slag zou gaan. Omdat onze capaciteit beperkt is, hanteren we
het adagium: wie het eerst mailt, die het eerst maalt.
Alvast onze hartelijke dank. Uiteraard zijn we voor meer informatie
altijd bereikbaar,

Bart Jan Holleman,
<
mailto:bart.holleman@planet.nl>bart.holleman@planet.nl
Jos Tolboom, <
mailto:j.tolboom@math.rug.nl>j.tolboom@math.rug.nl

----------------------------------------------------

- VERLENGING MAATREGELEN EXAMENSTOF 2003 HAVO EN VWO

Onlangs zijn de regelingen vastgesteld aangaande de CSE- en de
SE-wiskundestof voor het examenjaar 2003. Het betreft -net als in de
examenjaren 2001 en 2002- zaken als (sub)domeinen die wel in het
Schoolexamen (SE) en niet in het Centraal Schriftelijk Eindexamen
(CSE) worden afgevraagd of in geen van beide. Voor de precieze
regelingen, zie de website van NVvW:
http://www.nvvw.nl
of Gele katern 27 juni 2001, nr. 18, Kenmerk: CEVO-01-649
----------------------------------------------------


- 1150 MENINGEN: EINDVERSLAG SCHOOLBEZOEKEN TWEEDE FASE

Het Tweede Fase Adviespunt heeft dit schooljaar 50 scholen bezocht in
het kader van de monitoring van de invoering van de tweede fase. Er is
gesproken met in totaal circa 450 leerlingen, 500 docenten en 200
schoolleiders/coördinatoren.
In januari 2001 is het tussenverslag van de eerste 23 schoolbezoeken
gepubliceerd. Dit eindverslag is deels overlappend met het
tussenverslag, zodat de twee verslagen niet naast elkaar gelezen
hoeven te worden.
Na de zomervakantie zal een gedrukte versie van dit verslag aan alle
scholen met een havo/vwo afdeling worden gezonden. De 50 bezochte
scholen ontvangen 15 exemplaren.
Het eindverslag is ook downloadbaar vanaf
www.tweedefase-loket.nl/downloaden.

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl