**********************************************************************
WiskundE-brief nr 191 12-07-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit
te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en
nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet
te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
**********************************************************************

In dit nummer:

- VERLICHTINGSMAATREGELEN TWEEDE FASE
- DECLARATIE TWEEDE CORRECTIE

--------------------------------------------------

- VERLICHTINGSMAATREGELEN TWEEDE FASE

Zoals al gemeld in WiskundEbrief nr 188 heeft de staatssecretaris voorgesteld
om de toetsing van de onderwerpen die door het Cevo zijn uitgesloten van het
centraal examen ook niet te verplichten in het schoolexamen.
Daar was toen nog enige onduidelijkheid over. De definitieve regeling zal
binnenkort worden gepubliceerd en komt inhoudelijk neer op het volgende:

1) Elke school mag zelf beslissen of de onderdelen die de CEVO heeft aangewezen
als niet aan de orde komende in het centraal examen, wel of niet in het
schoolexamen voorkomen. Kiest de school ervoor ze wél te handhaven in het
schoolexamen, dan heeft de school de vrijheid om te bepalen op welke manier dat
gebeurt.
2)De school kan zelf bepalen voor welke lichtingen dit geldt en kan zonodig het
schoolexamenreglement met terugwerkende kracht aanpassen t/m 1-8-2000
3)Het aantal verplichte praktische opdrachten is minimaal 1 De school mag
kiezen voor meer praktische opdrachten De weging is 20-40 % (bij wa1 havo
20-30%)

--------------------------------------------------------------------

- DECLARATIE TWEEDE CORRECTIE

Geachte collega's,

Het lijkt erop dat wij in de betaling van de 2e correctie nog meer gekort
dreigen te worden met als resultaat dat de kwaliteit van die correctie verder
achteruit zal gaan.
De kwestie is dat de secretaris van onze school per schoolsoort (havo of vwo)
per vak 1 declaratie mag uitgeven waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen
wiskunde A1-A1,2-B1-B1,2 per schoolsoort.
Voorbeeld: Je hebt 2 examengroepen Vwo te weten A1 en A1,2 van elk 20 kandidaten
en je krijgt voor de 2e correctie ook dat aantal op je bordje. Dan krijg je toch
maar 1x het maximum van F87,50. Wie weet hoe dit nu precies zit?
Hebben we te maken met 8 verschillende wiskundes of met 4 (A of B) of met 2(havo
of vwo) ?

Ton Erich, docent wiskunde Oosterlicht College te Nieuwegein.----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl