**********************************************************************
WiskundE-brief nr 194                                 09-09-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocentenin het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken,
met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/
**********************************************************************
In dit nummer:

-  DE 'VERLICHTINGS'MAATREGELEN: Een schets van een mogelijk reddingsplan
- KEUZEONDERWERPEN 6 vwo (Zebrablok)

--------------------------------------------------

- DE 'VERLICHTING'SMAATREGELEN  
  Een schets van een mogelijk reddingsplan


In WiskundE-brief nr. 192 schetste ik twee scenario's tengevolge van de
uitbreiding van de 'verlichtingsmaatregelen' [de term 'oplichtingsmaatregelen'
is wat flauw maar wel verleidelijk].
In de reacties in nr 193 werden deze scenario's en de bijbehorende
vragen/problemen verder uitgewerkt.
De hoogste tijd -zoals collega's Cor Droog en Jacques Jansen uitdrukkelijk
schrijven - voor initiatieven, plannen om zoveel mogelijk te redden.
Hoewel het misschien voor de hand ligt dat andere personen of instellingen het
voortouw nemen, wil ik gezien de urgentie, daarop niet wachten, en mijn 'halve
belofte' ("daarover wellicht een volgende keer meer') in nr. 192 nakomen.
Een mogelijk 'reddingsplan' zou er als volgt uit kunnen zien.
1. Er komt een informele maar wel 'zwaarwegende' regeling over de
onderwerpen -voorlopig geschrapt voor het cse- die in ieder geval wel in de
schoolexamen aan de orde (moeten) komen.
Ik zie de volgende twee varianten:
a. Na een korte maar intensieve discussie onder betrokken (met name, maar niet
uitsluitend docenten) komt er een lijst onderwerpen waar de meesten zich min of
meer in kunnen vinden. Enigszins te vergelijken met de regionale
normenbesprekingen, zij het dat het mij verstandig lijkt de discussie
grotendeel via digitale media (WiskundE-brief, website NVvW) te laten lopen.
b. Vanuit de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren komt op kort termijn
een aanbeveling die breed wordt gedragen. Ik kan me voorstellen dat de werkgroep
havo-vwo hierbij een belangrijke rol speelt. Enigszins te vergelijken met het
rapport van de nomenclatuurcommissie, zij het dat in dit geval een fiat van de
CEVO niet aan de orde is - het gaat over schoolexamens.
2. Om onnodige belasting voor docenten en leerlingen zoveel mogelijk terug te
dringen komt er op korte termijn helderheid over met name de vaardigheden die
van de leerlingen worden verwacht bij het CSE. Ik denk hier met name aan de
betekenis van analytische vaardigheden (waarbij de grafische rekenmachine niet
gebruikt kan of mag worden). Nog concreter: in hoeverre moeten leerlingen bij
de diverse vakken het differentiŰren beheersen, vergelijkingen exact oplossen
etc. ? Wanneer deze zaken voor iedereen helder zijn - en dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan, besef ik maar al te goed - wordt in ieder geval voorkomen dat
veel tijd, energie en aandacht besteed worden aan zaken die - voor het CSE-
niet belangrijk zijn. Bij dit punt speelt discussie onder docenten zeker een
rol, maar is nog belangrijker de medewerking van alle instanties die bij het
eindexamen betrokken zijn. Niet zonder problemen, maar ook niet onmogelijk.
3. Er wordt op veel grotere schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de
grafische rekenmachine (uiteraard in achtneming van de uitkomst van het onder 2
genoemde). Er zijn in den lande grote verschillen in kennis van en houding tot
grafische rekenmachines. Uit eigen en vernomen ervaringen blijkt dat een goede
vaardigheid met de grafische rekenmachine een enorme steun voor leerlingen kan
zijn. Deze vaardigheid kunne sommige leerlingen zich aardig 'zelfstandig' eigen
maken, maar velen hebben steun of aanmoediging nodig. Concreet zou dit kunnen
betekenen het maken en verspreiden van op de onderwijspraktijk gerichte
handleidingen/stencils/programmaatjes bij de diverse modellen, vervolgcursussen,
etc. Ook zou gestimuleerd kunnen worden dat handleidingen bij toetsen
schoolexamens , en wat mij betreft ook cse gewoon gebruikt kunnen worden.
4. De strijd om voldoende contacturen wordt met kracht voortgezet., vooral bij
'onderwijsintensieve' onderdelen. Het zou goed zijn als daar wat meer
duidelijkheid over komt welke dat met name zijn: meetkunde wordt vaak genoemd,
en soms analyse. Daarnaast is het misschien goed dat er een didactische
tegenoffensief ingezet wordt. Ik heb de kreet ' van onderwijzen naar leren'
altijd wat gevaarlijk gevonden (hoewel er een kern van waarheid in zit).
Misschien kunnen wat passende slogans ingezet worden zoals 'Leren met elkaar' of
'Leren met je coach' .


Hier laat ik het even bij. Wie pakt het op ?

Gerard Koolstra

----------------------------------------------------

KEUZEONDERWERPEN 6 vwo (Zebrablok)


Welke collega's willen zo vriendelijk zijn, over hun ervaringen tevertellen? Wij zijn o.a. ge´nteresseerd in:
welk materiaal werd gebruikt (Zebra-boekjes?)
heeft iemand iets met complexe getallen gedaan?
moesten de leerlingen er 40 uur aan werken en in hoeverre heb je dit
gecontroleerd?
kregen de leerlingen er een cijfer voor en zo ja, hoe kwam dat cijfer tot stand?

groetjes,

Philip van Egmond, Zernikeweg 44
3731 KE de Bilt, 030-220-34-38
Philip.van.Egmond@planet.nl
http://home.planet.nl/~Philip.van.Egmond

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl