**********************************************************************
WiskundE-brief nr 195a EXTRA UITGAVE                          20-09-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocentenin het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken,
met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1100 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/
**********************************************************************

- CONTINUE DYNAMSCHE MODELLEN (VWO WB1 en WB12) TOCH VERPLICHT ONDERDEEL SE ?

----------------------------------------------------
Zeer recent is verschenen de
Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2002 en 2003 "
(Uitleg 21 en o.a. te bekijken via:
http://www.eindexamen.nl/

Daar staat de volgende passage onder wiskunde B1:


Uit de Regeling profielen 2000 wordt de volgende passage geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing

Voor het centraal examen vervalt het domein Cb, Continue dynamische modellen. Dit domein komt wel aan de orde in het schoolexamen. "

en onder wiskunde B12


"Uit de Regeling profielen 2000 worden de volgende passages geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing

Voor het centraal examen vervalt het domein Cb, Continue dynamische  modellen. Dit domein komt wel aan de orde in het schoolexamen.

Voor het centraal examen čn het schoolexamen vervallen:
* een deel van het Domein Gb, 'Voortgezette meetkunde', te weten: het
subdomein Beginselen van de analytische meetkunde (eindtermen 140 tot
en met 144) alsmede uit het subdomein Meetkundige plaatsen en
kegelsneden de eindtermen 151, 152 en 153
* een deel van het domein Hb, 'Voortgezette analyse' te weten de
subdomeinen Sommeerbare rijen (eindtermen 167, 168, 169), Irrationale
getallen (eindtermen 170, 171 en 172) en Limieten en functies
(eindtermen 173, 174,175) "

De door de CEVO geciteerde passages zijn maatregelen van het ministerie die volgens haar interpretatie nog steeds van kracht zijn.

Dit zou betekenen dat - in tegenstelling tot eerdere publicaties van APS, WiskundE-brief, Euclides en op de Website van NVvW - het onderwerp Continue Dynamische Modellen toch (nog steeds) op het schoolexamen aan de orde zou moeten komen.

De verbazing hierover is groot!
Binnenkort meer...

In de zelfde publicatie wordt toegelicht wat het niet aan de orde komen van een bepaald domein betekent voor verwante onderdelen van andere domeinen:

"
In sommige gevallen bestaat een relatie tussen een (eindterm van een) aangewezen subdomein en een eindterm die wel tot de c.e. stof behoort. 
De vraag kan dan rijzen in hoeverre die c.e.-eindterm nog in het centraal examen aan de orde kan komen. In verband daarmee wordt de volgende nadere toelichting bij deze regeling gegeven.
Op het centraal examen zullen geen vragen worden gesteld over aangewezen (sub)domeinen en
(1) over eindtermen in andere subdomeinen voorzover die voortbouwen op de daarin omschreven examenstof, tenzij
(2) de betreffende stof als basaal voor het betreffende vak beschouwd kan worden.
(3) Wel kunnen begrippen uit aangewezen (sub)domeinen in een vraag voorkomen, als voor het beantwoorden van de vraag geen bijzondere bekendheid met deze begrippen nodig is.
(4) Ook kunnen begrippen uit aangewezen (sub)domeinen in een vraag voorkomen, als deze begrippen ook voorkomen in andere (sub)domeinen die wel tot de c.e. stof behoren en waarbij niet de sterke afhankelijkheid van (1) aanwezig is.

Voorbeelden van uitwerking van deze uitgangspunten.

Voorbeeld 1 (wiskunde A1,2 vwo).
Aangewezen is het domein Ea: Grafen en matrices. Als gevolg daarvan zullen ook het opstellen van een overgangsmatrix (eindterm 99) en het weergeven van een lineair programmeringsprobleem met behulp van een graaf of een matrix (eindterm 102) niet in het centraal examen aan de orde worden gesteld."


Gerard Koolstra
----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl